ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Query: Lokaliteter (ID: 4)

Where:
Text:
Object IDs:
Time:
Input Geometry:
Geometry Type:
Input Spatial Reference:
Spatial Relationship:
Relation:
Out Fields:
Return Geometry: True   False
Max Allowable Offset:
Geometry Precision:
Output Spatial Reference:
Return IDs Only: True   False
Return Count Only: True   False
Order By Fields:
Group By Fields (For Statistics):
Output Statistics:
ReturnZ: True   False
ReturnM: True   False
Geodatabase Version Name:
Return Distinct Values: True   False
Format:
# records: 1000

OBJECTID: 117722
Navn: null
LokalitetID: 75462
LokalitetNavn: Lund
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Del av gammel hovedvei gjennom Båstad, den såkalte "byveien" til Oslo N-over til Fetsund, som i Trøgstad lar seg følge fra Teigsåa i N, er beskrevet som X05 på foto 1515 A02 fra Flåtten, 140/1 og S-over til Lund mellom, 145/4. - Fra Lund mellom lar den seg følge videre S-over i 3,4km's l til "Folkvang", 138/6. I tunet på Lund mellom dreier veien skarpt mot Ø og kan følges i denne retning som del av oppkjørsveien til Lund-gårdene fra rv 22 i vel 300m's l før den dreier brått i S-lig retning og følger en sidevei som er oppkjørsvei til villaen "Berglund", 145/6, og videre i SSØ-lig retning 180m som et grasgrodd far idyllisk gjennom en allé av løvtrær - her tydelig oppbygd mot hellingen i V, før den for noen få m faller sammen med nedkjørsveien til Kløfterud og dernest krysser riksveien. Den gamle traséen fortsatte mot SØ opp åssiden, der den nå er opparbeidet som kjørevei til de mange hyttene som er reist her, vesentlig på Hvammers grunn. I åssiden bøyer veien så av i S-lig retning og ned åsen over rv 22 og over jordet på Rud nordre 149/1 som en smal, kroket kjerrevei i stiv leire fram til oppkjørsveien til Rud- og Nes-gårdene. Etter å ha krysset denne, kan faret følges videre over jordene i samme retning, - sterkt grasvokst, men tydelig, ned i et lite dalsøkk der detgår bru over en nokså stor bekk i bunnen, og danner her gårdsskillet mellom Rud nordre søndre, 149/3, og Sletta, 137/4. I SØ-retning går nå et veifar opp skråningen over fra Årmo's grunn, tydelig veianlegg stykkevis, men mye er pløyd bort og nå åker. Ved villaen "Eng", 138/7, kan konturene skimtes over plenen og videre som hagevei fram til nedkjørsveien til Årmo nedre, 138/2, over Årmo øvre's grunn, 138/1, i Ø-lig retning fram til rv 22. Herfra fulgte den gamle byveien den samme traséen som nåværende riksvei i ca 200m's l. (Opplyst av Mathilde Aarmo). 150m N for Folkvang festlokale, stadig på Årmo øvres grunn, stikker faret av den gamle veien fram igjen, parallelt med riksveien, sterkt grasgrodd gjennom en skogteig, men brytes så av en åker S for skogen, og, i allefall på denne årstiden, er det intet far etter den på "Folkvang"s tomt, men den gamle veien må antas å ha gått over denne eiendommen og en skogteig S for huset her, da rester av den dernest kan følges SSV-over over jordene på Pukerud, her beskrevet som 1515 C04 X03 S-over til tettbebyggelsen i Båstad under 137/1, 137/3 og 155/6.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4781.5225830078125
SHAPE.STLength(): 4784.742639164565
Polygon:
[291192.7017000001, 6626812.0646] , [291193.80030000024, 6626845.2248] , [291194.4001000002, 6626881.1054] more...

OBJECTID: 65122
Navn: null
LokalitetID: 50342
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 7,50 m, indre diameter 4,90 m, dybde 70 cm. Målt i N/S. Lyng og mose i gropa. Godt synlig i terrenget. Furu på vollene.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Nina Kornstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.749755859375
SHAPE.STLength(): 21.740839580195622
Polygon:
[327441.80009999964, 6734562.1] , [327441.33110000007, 6734560.35] , [327440.05009999964, 6734559.0688000005] more...

OBJECTID: 63201
Navn: null
LokalitetID: 40670
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 5,8 m, indre diameter 3,7 m, dybde 75 cm. Mose, lyng, furuskog. Målt Ø/V. Kvist i gropa. Stubbe på voll. Maskinkjørt nær voll i S/Ø.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne Ida Øiseth
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.75048828125
SHAPE.STLength(): 21.740839581865348
Polygon:
[327647.2001, 6734316.199999999] , [327646.73110000044, 6734314.449999999] , [327645.4501, 6734313.1688] more...

OBJECTID: 141793
Navn: null
LokalitetID: 81229
LokalitetNavn: Prestegårdsskogen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 3 store og 2 mindre rundhauger og 1 langhaug. De 3 store haugene ligger i feltets NØ-del, er klart markerte og bygget av steinblandet sand og jord. Den NØ-ligste er svært utgravet, de to andre har spor etter graving flere steder. Haugene er bevokst med furu og grantrær. De to største er praktfulle til tross for store utgravingsskader. D 14 og 18m, h 2,5 og 2m. De tre andre haugene ligger på linje med disse i feltets NV-del. De er gressbevokste, mindre klart markerte, 1 av rundhaugene og langhaugen bærer spor av gravning. Mål rundhaugene: D 7-9m, h 0,5m. Den ØSØ-VNV-orienterte langhaugen: L 12m, br 4m, h 0,5m. På S-siden av hovedveien rett ovenfor nedkjørselen til Korset (108/2-5) står noen meget vakre sammenvokste furuer som er fredet. Stedet kalles "3 furuer".
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1913.288818359375
SHAPE.STLength(): 224.53505203104666
Polygon:
[291917.0959999999, 6566198.106000001] , [291914.84530000016, 6566198.2245000005] , [291901.74340000004, 6566203.728] more...

OBJECTID: 120971
Navn: null
LokalitetID: 11556
LokalitetNavn: Vik
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: Lengst i N: 1. Steinrøys. Opprinnelig rund, men stein er fjernet i Ø og V, dertil etdypt søkk i midten og to mindre i N og S. Bygd av rundkamp. Markert ved et inntil 4m br "brett" av ett steinlag. Fjellrabb i dagen i SØ. I SV ser røysa urørt ut. D 23m, h 2,5m. 3m S for 1: 2. Rund steinsetning. Av 9 rundkamp hvorav 4 står, de andre liggende. Avstanden mellom steinene 1m. Steinenes h 1m. Steinsetningens d 8m. Tilsvarer nr. 28 og 27 i ØO. NØ for disse fornminnene framtrer raets proximalside som en flere meter høy bratt, markert kant. 2010: Utfra brev i topografisk arkiv, ØFK, september 1936 kom det inn en anonym bekymringsmelding til Oldsaksamlingen , om at det ble kjørt bort stein fra gravrøyser på plassen Stenene. Forholdet ble anmeldt og politietterforsket. S. Grieg sin befaring i desember 1936, bekreftet raseringen av flere av røysene også på Viks grunn øst for "landeveien" (Sandbakken-Rokke). Muligens er dette gravfletet deler av de impliserte røyser. Stein fra røyser i området skal ha blitt kjørt til bygging av bro over Sarpefossen i 1934 (se også ID 20976 og 69703). 1995: Oppdagelse av store ødeleggelser på gravfeltet. Bautasteiner er knekt og flere stein kjørt bort. Under befaring 22.02.1995 ble det konstantert at en stående rundkamp/bauta er knekt tvers av og toppdelen ligger veltet ved siden av.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ingrid Abusdal
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Fra røysa (?): C.6516 og C.22077 2 spinnehjul av kleberstein. Yja gravfunn. C.6516; "93. Haandsneldehjul af Klebersten. F. i en Røs paa Gaarden Østre Vik i Skjeberg Pgd., Smaalenenes Amt." C.22077; "61. Snellehjul av kleber som [Rygh fig.434]R. 434. F. paa gaarden Østre Vik (g.-nr. 23, br.-nr. 1-2), Skjeberg s. og pgd., Smaal. Gave fra gaardbruker Marius Vik, Skjeberg, ved lærer H. Johnson ved de topografisk-arkeologiske undersøkelser 1917."
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 771.9249267578125
SHAPE.STLength(): 108.58860740312953
Polygon:
[283857.4000000004, 6572736.899900001] , [283866.2000000002, 6572737.699899999] , [283873.5999999996, 6572734.299900001] more...

OBJECTID: 132378
Navn: null
LokalitetID: 146353
LokalitetNavn: Svinesund 34 (S34)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet - S34. Steinalderboplass registrert ved prøvestikking i forbindelse med Svinesundprosjektet (ny 4-felts E6 og bru over Svinesund) sommeren 2000. Boplassen er ikke gravd ut i forbindelse med de arkeologiske utgravingene i Svinesundprosjektet 2001-2004. Registrert med lokalitetsnavn "Svinesund 34" (S34). Boplassen ble påvist ved 21 flintfunn (bl.a. en mikroflekke og et avslag av endeskraper) i 6 positive prøvestikk. Boplassen er avgrenset av bekk i N, berg i S til V, av at berget danner en utstikker i Ø, samt 1 funntomt prøvestikk. Lokaliteten er estimert til å ha en utstrekning på ca. 450 m2 og ligger 65-70 m.o.h.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 483.404296875
SHAPE.STLength(): 90.69192525263664
Polygon:
[285120.06230000034, 6557061.5385] , [285143.29399999976, 6557053.5660999995] , [285141.6376, 6557037.6033] more...

OBJECTID: 15510
Navn: null
LokalitetID: 81089
LokalitetNavn: Bisseberg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Funn av 69 flintstykker, samt observasjon av minst 7 ildsteder med rødbrent sand og kull. Endel spredt skjørbrent stein. Ildstedene og hovedkonsentrasjonen av flinten er funnet på terrasseflaten inn mot åkerkanten i V. (Se skisse). V for åkeren er et område inn mot bergknausene bevart. Her ble det tatt 1 prøvestikk med funn av 3 flintstykker. Funnene lå under utvaskingslaget: 10-20cm under torva. Østfold Amatørarkeologiske kontor har tidligere registrert samme lokalitet. (Meddelelse fra Ronny Lademo, 24.04.1993).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2092.5
SHAPE.STLength(): 167.93531445058144
Polygon:
[284762.0, 6565670.9999] , [284766.0, 6565671.9999] , [284770.0, 6565671.9999] more...

OBJECTID: 52055
Navn: null
LokalitetID: 13178
LokalitetNavn: Melløs nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funn av 1 Flintstykke i kant av åker.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[284861.50009999983, 6565328.0] , [284861.4331, 6565327.75] , [284861.25009999983, 6565327.567] more...

OBJECTID: 97493
Navn: null
LokalitetID: 32408
LokalitetNavn: Hval
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i V, kant i kant med dyrket mark: 1. Rundhaug, uklart markert men tydelig i terrenget. Bygd av jord. Avflatet og og uregelmessig. I toppen L-formet grop, st br 1m, dybde 0,8m. Jordmasse er fjernet i S mot dyrket mark, slik at bare ca 2/3 av haugen står i gjen. I S krysses haugen av et Ø-V-gående gjerde. Bevokst med gran og løvtrær. D ca 14m, h ca 1,5m. 37m Ø for 1: 2. Rundhaug. Uklart markert men tydelig i terrenget. Bygd av jord. Avflatet. I toppen grop, d 2,5m. Bevokst med store grantrær og lyng. D ca 9m, h ca 0,8m. 8m NØ for 1: 3. Rundhaug, klart markert og tydelig i terrenget. D ca 12m, h ca 1,5m. Haugen er noe tvilsom som fornminne. Kan være naturlig. K.N. Eskildsen, 08. - 22.10.01: Gravhaug 1 ca 14 x 6 meter og har nærmest form som skroget på et skip. Haugen er intakt, men den ligger helt på grensen til dyrkningsjordet på gbnr 72/1. Gravhaug 2 ligger øst for gravhaug 1, diameter 26 meter. Revurdering av de 3 gravhaugene ID nr 008696. I forbindelse med registrering av reguleringsplan for Hval næringspark ble det foretatt en revurdering av ID nr 008696. Resultatet ble, at det med sikkerhet kunne fastslås at to av de tre gravhaugene må være ekte. Det dreier seg om en rundoval langhaug og en typisk rundhaug. Den siste haugen er derimot meget tvilsom og konklusjonen ble da også, at det i dette tilfelle er tale om en naturlig morenerygg som grunnet form og figur lett kan forveksles med en ekte gravhaug. De to gravhaugene er plassert rett ved siden av hverandre på et av de høyeste punktene i området. Haugen lengst mot vest kan karakteriseres som en liten langhaug. Den måler ca 14 x 6 meter og har nærmest form som skroget på et skip. Haugen er intakt men, den ligger helt på grensen til dyrkningsjordet på gbnr 72/1. Gravhaugen ved siden av er svært skadet. Halvdelen av haugen østlige side er gravet bort i forbindelse med dyrking på gbnr. 72/1. Midt på haugens topp er det en ca 1.00 meter dyp nedgraving somnærmest har form som et L i menneskestørrelse. Haugen har vært rund og diameteren kan fastsettes til ca 26 meter. Funn 1: Kokegrop, diameter 56 cm. Bestående av sort/grå humus og sand med kullspor og mange brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 2: Kokegrop, diameter 110 cm. Bestående av sort/grå humus og sand med kullspor og mange brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 3: Kokegrop, diameter 54 cm. Bestående av sort/grå humus og sand med kullspor og mange brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 4: Kokegrop, diameter 50 cm. Bestående av sort/grå humusog sand med kullspor og mane brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 5: Kokegrop, trapesform 62 x 34 cm. Bestående av sort/grå humus og sand med litt kullspor og mange brente steiner. Funn 6: Kokegrop, diameter 65 cm. Bestående av brun/sort heterogen sandet humus med kullspor og mange store brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 7: Kokegrop, diameter70 cm. Bestående av grå heterogen sandet humus med kullspor og mange brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 8: Kokegrop, rektangulær 120 x 170 cm. Bestående av lys brun leire og grå sandet humus. Det er kullspor i kanten av hele strukturen. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 9: Kokegrop, diameter 63 cm. Bestående av lys grå leire og grå/sort sandet humus med kullspor og litt brente steiner. Det er tatt ut kullprøve fra kulturminnet. Funn 10: Kokegrop, kvadratisk 70 x 70 cm. Bestående av lys brun leire og sandet humus med kullspor og brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. funn 11 Kokegrop, rektangulær 46 x 56 cm. Bestående av grå/brun sandet humus. Det er kun kullspor i kanten av strukturen. Funn 12: Kokegrop, kvadratisk 66 x 66 cm. Bestående av grå/sort homogent sandet humus med kullspor i kanten av strukturen og litt brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 13 Kokegrop, spissoval 48 x 80 cm. Bestående av brun homogent sandet humus med kullspor i kanten av strukturen og brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 14: Kokegrop, oval 80 x 150 cm. Bestående av brun/grå leire med litt humus og kullspor langs strukturens kant samt litt brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 15: Kokegrop, rektangulær 80 x 100 cm. Bestående av sort/grå heterogent sandet humus og brun leire med mye trekull og en betydelig mengde store skjørbrente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 16: Kokegrop, sirkelrund struktur, diameter 160 cm. Bestående av grå/brun leire med litt humus og sand. Mye trekull i sirkel periferien og mange store skjørbrente steiner. Det er tatt ut kullprøve fra kulturminnet. Funn 17: Kokegrop, diameter 100 cm. Bestående av heterogent brun/grå leire og sandet humus. Det er en stor konsentrasjon av trekull i den sydlige delen av strukturen og litt brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 18: Kokegrop, avlang form 50 x 84 x 140. Bestående av homogenbrun leire med mye trekull langs strukturens kanter. Litt brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 19: Kokegrop, diameter 44 cm. Bestående av homogen sort sandet humus med mane brente steiner og en god del brente bein og kullspor. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 20: Kokegrop, spissoval 100 x 30 cm. Bestående av grå/sort sandet humus og litt brun farget leire med kullspor og litt brente steiner. Det er tatt kullprøve fra kulturminnet. Funn 21: Udefinerbar struktur som må settes i forbindelse med jern framstilling. Det er tydelig at området har vært påvirket av sterk varme da undergrunnen er farget orange/rød og inneholder store mengder jernslagg. Muligvis er det her tale om et produksjonssted i forbindelse med jernutvinning i ovn. Det er karakteristisk at det forefinnes store mengder slagg langs strukturens kanter og i sentrum. Det er tatt en stor mengde slaggprøver fra kulturminnet. Strukturen ligger innenfor et areal som måler ca 5.00 x 8.00 meter. Funn 22: Samme som funn 21, men strukturen er litt mindre. Det er tatt en stor mengde slaggprøver fra kulturminnet. Strukturen ligger innenfor et område som måler ca 1,40 x 2.30 meter.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3561.206787109375
SHAPE.STLength(): 265.7285875715916
Polygon:
[283786.0071999999, 6660492.393300001] , [283795.7326999996, 6660489.0308] , [283810.02020000014, 6660477.124500001] more...

OBJECTID: 130457
Navn: null
LokalitetID: 51965
LokalitetNavn: Hagajordet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Ole Støveruds far fant C22533 Slank spydspiss av jern, yja, på dette jordet og leverte funnet til UO i 1920, flere år senere. En gravhaug like ved funnstedet ble slettet i 1930-årene, men intet ble funnet i den. C 22533 skriver seg fra 85/1, ikke 85/6 som katalogen oppgir.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 761.5
SHAPE.STLength(): 101.20397767242174
Polygon:
[292247.0, 6671126.9999] , [292252.0, 6671129.9999] , [292258.0, 6671128.9999] more...

OBJECTID: 100410
Navn: null
LokalitetID: 228960
LokalitetNavn: Kullfremstillingsanlegg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kristin Fjærestad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4.2816162109375
SHAPE.STLength(): 8.279993051663283
Polygon:
[289897.6860999996, 6672792.691199999] , [289899.0396999996, 6672791.1757] , [289897.5111999996, 6672789.725] more...

OBJECTID: 89264
Navn: null
LokalitetID: 175378
LokalitetNavn: Skogerengen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Det er registrert åtte kokegroper på lokaliteten som ligger i dyrket mark. Området rundt lokaliteten er preget av jordbruk og terrenget er duvende ravinelandskap. Lokaliteten ligger på et slakt høydedtrag. Det er godt utsyn til alle kanter fra lokaliteten. I sørvest renner Uåa, en sideelv til Glomma. Lokaliteten ligger rett i underkant av 500 meter nordvest fra dagens E16, og tett opp mot uthuset på gårdstunet på gården Hundstad, gbnr. 134/1. Avgrensningen er gjort med sjakting, men i nordvest grenser lokaliteten mot uthuset på tunet på gbnr. 134/1.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Åsa Rommetveit Celius
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2340.98046875
SHAPE.STLength(): 209.5845032607357
Polygon:
[305158.8103, 6676334.0076] , [305166.63379999995, 6676340.3138] , [305174.4584999997, 6676345.337200001] more...

OBJECTID: 1518
Navn: null
LokalitetID: 79348
LokalitetNavn: Strøm
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20107
Art: Annen arkeologisk lokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: I pløyelaget ble det registrert kullbiter og kullhodig jord.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 443.35498046875
SHAPE.STLength(): 75.37857462389586
Polygon:
[318899.2000000002, 6683196.9999] , [318898.7000000002, 6683197.299900001] , [318898.2999999998, 6683197.799900001] more...

OBJECTID: 117983
Navn: null
LokalitetID: 75252
LokalitetNavn: Borge
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Den gamle Sellebakkveien går gjennom Prestegårdsskogen i retning SV-NØ. Den tar inn i skogen ca 70m ØNØ for Borge gravkapell. På veiens S-SV-side finnes to gamle grusgroper. 1. 90-125m N for Borge gravkapell. 2. 350-400m NV-NNV for samme. I nr 2 er det funnet en rekke flatmarksgraver fra eldre jernalder. De fleste funn er tapt.
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C13673-77. Eldre jernalder, flatmarksgrav. Fra nr 2. C25365, 26245, 26459a-b. Eldre jernalder, flatmarksgrav. Fra nr 1.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1665.9569091796875
SHAPE.STLength(): 565.4240932629915
Polygon:
[273847.05879999977, 6571855.834000001] , [273846.5415000003, 6571855.834000001] , [273845.5415000003, 6571856.1018] more...

OBJECTID: 21747
Navn: null
LokalitetID: 140817
LokalitetNavn: Dyrkingsspor
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20158
Art: Dyrkingsspor
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Eldre dyrkingslag over et parti på 8 - 9 meter - fra midten av skråninga og et lite stykke ut på flata nedenfor. Laget dekket sjaktas fulle bredde på ca 4 meter. Det er brungrått, porøst og humusholdig med enkelte småstein. Et par små biter av brent leire ble observert. I laget såes et par ¿konsentrasjoner¿ av trekull. Det ble ikke tatt trekullprøve. Laget skiller seg klart fra det yngre åkerlaget over. Største tykkelse var 8 cm, målt i nedre del av skråninga. De tynnere sjiktene ble fjernet under sjaktinga, for om mulig å finne anleggsspor som kunne være dekket av laget. Lagets fulle utstrekning mot nord og sør ble ikke avklart under registreringa.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Morten Bertheussen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.0001220703125
SHAPE.STLength(): 6.211745387563956
Polygon:
[283365.6001000004, 6598873.699999999] , [283365.46609999985, 6598873.199999999] , [283365.1001000004, 6598872.834000001] more...

OBJECTID: 75936
Navn: null
LokalitetID: 114975
LokalitetNavn: Øvre-Knapper - kontrollregistreres / unøyaktig stedfesting
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 418
Kommune: Nord-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20111
Art: Jernvinneanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Mangler nøyaktig stedfesting. Er kartfestet med bakgrunn i gårdsnummer og område ved elv. Må kontrollregistreres. Jernvinne, funn av både ovnsforing, renneslagg og slagg fra eldre jernalder-ovner. Området med slagg er rundt 8 x 20 meter, men det ble ikke funnet ovnsanlegg. Jernvinna ligger i en bratt skråning ned mot elva, i diameter er funnområdet for slagg opp mot 10 x 20 meter. Ligger i utmark, skogsterreng, med småbusk og kratt, og høye furu og grantrær. Tørr sandholdig undergrunn, morenerygg.
AnsvarligOrganisasjon: andre
RegistrertAvPerson: Birgitte Bjørkli
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.4276123046875
SHAPE.STLength(): 2.7301673042218453
Polygon:
[316261.6588000003, 6712531.979800001] , [316261.16899999976, 6712531.664000001] , [316260.9740000004, 6712532.3029] more...

OBJECTID: 166931
Navn: null
LokalitetID: 69006
LokalitetNavn: Trangåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På åsens høyeste punkt: Røysrest. ØO s 92 opplyser at det skal ha ligget en røys her, d 8,5m. Røysen er nå helt ødelagt ved oppføring av et militært lagerhus like etter 1945. En del bruddstein av dels stor, dels meget liten størrelse ligger i en glove i berget i en l av 9m Ø-V, br 1,5m. 5m SØ for denne gloven er en del bruddstein av samme størrelse opplagt i kvadrat 2 x 2m, h 0,6m som fundament for NGO-tårn. Dessuten ligger det noe bruddstein under selve lagerhuset. Alt i alt ligger det nå stein i et område Ø-V 9m, N-S 8m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ragnhild Bay Ekren
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[290965.00009999983, 6589695.0] , [290964.3300999999, 6589692.5] , [290962.50009999983, 6589690.6698] more...

OBJECTID: 60545
Navn: null
LokalitetID: 79233
LokalitetNavn: Buskgård
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På lokaliteten ble det funnet ca 20 groper fylt med skjørbrent stein og kull. De lå 1-1,5m under overflaten med innbyrdes avstand 1,5-2m. Tvm 1,5-2m. På dette området fant Erling Johansen, Kråkerøy, 1 flintstykke.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Berit Aall
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 8889.5
SHAPE.STLength(): 464.79461401323755
Polygon:
[289429.0, 6608422.9999] , [289430.0, 6608395.9999] , [289421.0, 6608335.9999] more...

OBJECTID: 126212
Navn: null
LokalitetID: 21131
LokalitetNavn: Nordbyåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På SSV-brinken: 1. Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. 2 groper i toppen. I den V-ligste stikker 2 helleformede stein opp, 1x0,5,0,3m og 1x1x0,3m. De ser ut til å være dekkheller i et kammer, orientert Ø-V. Haugen er gress- og lyngkledd. D 7,5m, h 1m. 12m SSØ for 1 og på et lavereliggende platå: 2. Ditto haug. Svak forsenkning i midten. D 8m, h 0,5m. 1m V for 2: 3. Ditto haug. Svakt søkk i toppen. D 7m, h 0,5m. Alle haugene er bevokst med lyng, gress og store furuer.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E W Rygge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 278.5
SHAPE.STLength(): 64.69787104344972
Polygon:
[298666.0, 6605381.9999] , [298667.0, 6605381.9999] , [298670.0, 6605380.9999] more...

OBJECTID: 123224
Navn: null
LokalitetID: 160765
LokalitetNavn: Brandsrud
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Totalt er det registrert 27 bosetningsspor, som er fordelt mellom 10 stolpehull, 12 kokegroper og 5 udefinerte nedgravinger. Bosetningsområdet ble lokalisert 20-30 meter nordøst for en mindre flate, hvor det bare ble funnet én kokegrop (ID160762). Innenfor bosetningsområdet heller terrenget svakt mot nordøst og sørvest. Undergrunnen varierer mellom leire, sand og silt. Det er utpreget leireundergrunn i området hvor funntettheten er høyest. Lokaliteten måler ca. 40 meter fra øst mot vest og ca. 80 meter fra nord mot sør. På grunn av tiltakets grense er den ikke avgrenset mot nord og vest. I de andre himmelretningene er aktivitetsområdet avgrenset.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1171.14453125
SHAPE.STLength(): 189.33873250680082
Polygon:
[297757.78419999965, 6606477.919] , [297758.40699999966, 6606481.296] , [297758.8514999999, 6606484.6548999995] more...

OBJECTID: 111817
Navn: null
LokalitetID: 30890
LokalitetNavn: Bjørkelund
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I den høyeste delen av hamnehagen og på fjell: 1. Rundrøys. Jordblandet. Vidt søkk i toppen hvor stein er synlig. Store furuer på og rundt røysa. D 8m, h 1m. På høyeste knaus i hamnehagen, ca 50m Ø for 1: 2. Ditto røys. Midten helt utrotet. Svær flyttblokk inntil SV-siden. D 12m, h 1,5m. I skogen på N-brinken og 30m NV for 1 og 2: 3. Rundhaug. Temmelig klart markert. Søkk i toppen. D 12m, h 1-1,5m. På N-brinken av en annen hole, 5m Ø for 3 og på fjell: 4. Ditto haug. Vid grop i toppen. D 13m, h 1,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E Hagelsteen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Tradisjon: Flyttblokken ved røys 2 skal iflg sagn være kastet dit av jutulen i Trøgstad. Han kastet mot Hærland kirke.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 12442.5
SHAPE.STLength(): 440.8129737914144
Polygon:
[296490.0, 6608067.9999] , [296488.0, 6608067.9999] , [296487.0, 6608066.9999] more...

OBJECTID: 173500
Navn: null
LokalitetID: 20974
LokalitetNavn: Krokstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert. Godt synlig i terrenget. Sterkt steinblandet. Sjakt, orientert NNV-SSØ gjennomskjærer den nesten helt, l 7m, br 2m, dybde 0,7m. Haugen er overgrodd med gress. Gran og furu. D 10m, h 1-1,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 112
SHAPE.STLength(): 39.005305094391375
Polygon:
[297779.0, 6611269.9999] , [297780.0, 6611268.9999] , [297782.0, 6611267.9999] more...

OBJECTID: 146370
Navn: null
LokalitetID: 120723
LokalitetNavn: Kirkeby
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20110
Art: Gårdsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: VED
Vernestatus: Vedtaksfredet
Beskrivelse: Den gamle Kirkeby-bygningen er i dag på Borgarsyssel Museum. Dit ble den flyttet i 1938-39. Tidligere sto den på gården Kirkeby i Marker, like sør for Øymark kirke. Riksvei 21 går gjennom tunet på Kirkeby gård, og med gavlen ut mot riksveien står det fortsatt en staselig hovedbygning av midtkammertype fra 1797-98. Den østre delen av denne bygningen er reist over en hvelvet kjeller. Stabburet på gården er kanskje også fra siste halvdel av 1700-tallet. En vindfløy skal ha vist årstallet 1771. Kirkeby-bygningen som i dag er på Borgarsyssel, sto tidligere midt på Kirkeby-tunet, parallelt med riksveien, omtrent der dagens kårbolig ble oppført i 1939 etter at det gamle huset ble flyttet til museet. Dørhella som tidligere lå for enden av svalgangen ved det nordvestre hjørnet av huset, ligger fortsatt på sin opprinnelige plass på gårdstunet. Kirkeby-bygningen er oppført av laftet tømmer i to etasjer. Veggene er utvendig bordkledd, og taket er tekt med tegl. Bygningen har svalgang i begge etasjer på to sider. Planløsningen er den såkalte "akershusiske stuetype" med tre rom i hver etasje, med inngang fra svalen til det største rommet i hver etasje. Bygningen ble i 2011 dendrokronologisk undersøkt. Da fant man at tømmeret i første etasje skrev seg fra 1776, mens andre etasjes tømmer var fra 1699. Dagens bygning er dermed reist i siste halvdel av 1770-tallet med delvis gjenbruk av gammelt tømmer.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Arne Langås
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Kirkeby-bygningen har tradisjonelt vært tidfestet til 1660-tallet, en datering som den dendrokronologiske undersøkelsen i 2011 viste var helt feil. Det gjør også at man m se på de skriftlige kildene i et nytt lys. I skiftet etter Kristian Pedersen i 1784 nevnes "den nye bygningen" - som vi nå må anta er museets Kirkeby-bygning. Det går tradisjoner om nisser i Kirkeby-bygningen - se Martha Østensvigs bok "Aarnæs-slekten". Her er også gjengitt skifter og slektshistorikk som også er av interesse for bygningshistorien. Gården har vært i dagens eierfamilie siden 1910. Ragnhild Iversen, som er vokst opp på gården, forteller at hennes besteforeldre brukte huset som sommerbolig - de flyttet ut av hovedbygnigen i kortere eller lengre tid om somrene og inn i denne gamle stua. Huset var imidlertid i dårlig stand da det ble flyttet, og de siste rene var det bare ungdommen på gården som hadde hatt sommeropphold i huset.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 194.20068359375
SHAPE.STLength(): 54.21305585805612
Polygon:
[279142.6571000004, 6577536.134199999] , [279142.6593000004, 6577536.1996] , [279142.6656999998, 6577536.264699999] more...

OBJECTID: 58292
Navn: null
LokalitetID: 29630
LokalitetNavn: Langvollen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn av skafthulløks. 1968: Eieren av gården Asbjørn Kullerud, opplyser at det under nybrottsarbeid i sandmold ble funnet del av en skafthulløks der nakken manglet. Den skal ha vært ca 15cm l. Øksa ble borte ca 1930, kort tid etter at den ble funnet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: R Bay
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[284190.50009999983, 6587696.0] , [284190.4331, 6587695.75] , [284190.25009999983, 6587695.567] more...

OBJECTID: 120307
Navn: null
LokalitetID: 10136
LokalitetNavn: Gjølstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N: 1. Rundhaug. Uklart markert. Urørt. Skråner bratt på VNV-siden, i SSØ går haugen nesten i ett med en NNØ-SSV-gående bergknaus. I N-kanten vokser noen grantrær. I S-V stikker fjell i dagen. Grasbevokst. D 8m, h 0,3-2m. 14m SSØ for 1.: 2. Avlang forhøyning, orientert NNØ-SSV, som skråner temmelig bratt mot SØ. I NNØ fjell. Forhøyningen ser ut som en fortsettelse av denne fjellryggen. L 10m, br 6m, h 0,1-1,25m. Er nok tvilsom som fornminne.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ingrid Abusdal
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 672
SHAPE.STLength(): 105.67274850401142
Polygon:
[297087.0, 6591648.9999] , [297090.0, 6591649.9999] , [297095.0, 6591647.9999] more...

OBJECTID: 180330
Navn: null
LokalitetID: 48894
LokalitetNavn: Kuhaugen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug, noe uklart markert, steinblandet. Ligger på en fjellknatt. I midten er det en forsenkning, d 2m, og her er det endel stein, bruddstein og noe grov rundkamp. Haugen er bevokst med gress, einer, rogn og ask. D 7m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Marit Werenskiold
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[276058.00009999983, 6567148.0] , [276057.3300999999, 6567145.5] , [276055.50009999983, 6567143.6698] more...

OBJECTID: 97777
Navn: null
LokalitetID: 32657
LokalitetNavn: Venneren
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Hvalertufter. Lokalitet med 7 tufter.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne-Sophie Hygen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: R10 i registreringsrapporten fra Anne-Sophie Hygen, juli 1996.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 859
SHAPE.STLength(): 126.58239693866842
Polygon:
[274253.0, 6547085.9999] , [274257.0, 6547081.9999] , [274258.0, 6547080.9999] more...

OBJECTID: 83336
Navn: null
LokalitetID: 12942
LokalitetNavn: Ødegårdstranda Søre Sandøy Stuevika
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Klova er fullstendig gjengrodd med ener, furu osv og er utilgjengelig og reg er umulig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne-Sophie Hygen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[274812.50009999983, 6546534.0] , [274812.4331, 6546533.75] , [274812.25009999983, 6546533.567] more...

OBJECTID: 85113
Navn: null
LokalitetID: 140687
LokalitetNavn: Nålum
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn av fiskesøkke. Funnet under pløying. Opplysninger innhentet ved ØK-registreringen av H. Resi i 1964.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.31486. Fiskesøkke av rullestein som Vikingetidens Redskaper, fig. 143, men uten rille tversover. St. bredde 13,7 cm, st. tykkelse 10,1 cm, vekt 1,7 kg.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[281513.1001000004, 6571185.1] , [281513.03309999965, 6571184.85] , [281512.8501000004, 6571184.666999999] more...

OBJECTID: 176179
Navn: null
LokalitetID: 31014
LokalitetNavn: Lerkerød
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. For det meste uklart markert, men der den er intakt, markert med fotkjede. Bygd av rundkamp og jord. Midten urørt, men Ø- og delvis V-siden bortgravd.Bevokst med gress, litt lyng og 6 store og små furuer henholdsvis i N-, V- og S-kant. D 15m, h 1-1,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 340.5
SHAPE.STLength(): 69.45803842534133
Polygon:
[280475.0, 6577246.9999] , [280476.0, 6577246.9999] , [280477.0, 6577247.9999] more...

OBJECTID: 59643
Navn: null
LokalitetID: 58828
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diametr 7,40 m, indre diameter 5 m, dybde 80 cm. Målt i N/S. Mye lyng i gropa og på voller. Furu på voller. Ligger i søkk i terrenget.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Nina Kornstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.749755859375
SHAPE.STLength(): 21.74083958186594
Polygon:
[327511.00009999983, 6734525.9] , [327510.53110000025, 6734524.15] , [327509.25009999983, 6734522.868799999] more...

OBJECTID: 74299
Navn: null
LokalitetID: 2952
LokalitetNavn: Trosset
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en fin åpen terrasse, liten skråning i S, liten knaus i Ø. 1 prøvestikk med 12 stykker flint. Grus og sandjord.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Joel Boaz
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[283941.00009999983, 6571467.0] , [283940.3300999999, 6571464.5] , [283938.50009999983, 6571462.6698] more...

OBJECTID: 132401
Navn: null
LokalitetID: 146284
LokalitetNavn: Svinesund 3 (S3)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet - S3. Steinalderboplass registrert ved prøvestikking i forbindelse med Svinesundprosjektet (ny 4-felts E6 og bru over Svinesund) sommeren 2000. Boplassen er ikke gravd ut i forbindelse med de arkeologiske utgravingene i Svinesundprosjektet 2001-2004. Registrert med lokalitetsnavn "Svinesund 3" (S3). Boplassen ble påvist ved 3 flintfunn i 1 positivt prøvestikk, avgrenset av 8 funntomme prøvestikk, berg i NV, helling av terrenget i NNØ og S, samt vassyk mark i S. Funnene ligger i de øverste 10 cm under torva. Lokaliteten er estimert til å ha en utstrekning på ca. 168 m2 og ligger 25-30 m.o.h.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 501.933837890625
SHAPE.STLength(): 88.31459697890494
Polygon:
[286601.0971999997, 6559744.4209] , [286617.233, 6559734.265699999] , [286617.31769999955, 6559721.142100001] more...

OBJECTID: 112458
Navn: null
LokalitetID: 32230
LokalitetNavn: Ås
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N, på en tipp på skrentet avgrenset av bekkedalen i N, bratthenget i Ø og innskjæring i skrenten i S: 1. Rundhaug, klart markert, toppet, bygd av jord. Haugen er høyest i NØ, noe avflatet og med slakere sider i SV. Tett bevokst med høye trær: gammel gran, rogn og bjørk. Sparsom bunnvegetasjon. Noe forvillet rips nær foten i SV. D 13m, h 1,6-2,5m. 25m SV for 1:2. Langhaug, orientert NNØ-SSV. Klart markert med spisse ender. Brattsidet og avflatet på toppen. I midtpartiet grop. Den utgravde massenligger på haugens Ø-side. Bevokst med høyt kratt, dog ikke på NØsiden som ligger inn mot skogen. L 13m, br 5m, h 1,1m. 3m SØ for 2: 3. Rundhaug. Klart markert. Brattsidet og avflatet i SV-siden. Synes ellers urørt. Stubber på toppen i NNØ. Bevokst med gras, kratt og løvtrær. D 10m, h 1,6m. Etter kontrollregistrering i forbindelse med opprydding i spredt avløp 2011: Lokaliteten er innmålt og gitt ny geometri. Lagt inn enkeltminnegeometri på gravhaugene. Uendret tilstand.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1776.58984375
SHAPE.STLength(): 186.68433479495383
Polygon:
[290810.7000000002, 6671262.5999] , [290811.0, 6671262.5999] , [290810.7999999998, 6671256.4999] more...

OBJECTID: 39036
Navn: null
LokalitetID: 85646
LokalitetNavn: Tomter kirkested
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 138
Kommune: Hobøl
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Tomter kirke er en langkirke i laftet tømmer, med lavere og smalere kor i øst og tårn over våpenhuset i vest. Kirken har utvendig og innvendig kledning, men kirkerommet har antagelig hatt bare tømmervegger til 1800-tallet. Sakristiet er fra 1715, og klokketårnet ble bygd til på 1850-tallet, da den tidligere takrytteren ble revet. I forbindelse med ombyggingen på 1850-tallet, fikk kirkerommet hvelvet himling. Korskilleveggen, med kvaderimitering, er antagelig også bygd på denne tiden. Brystningene mellom kor og skip er imidlertid fra tidlig på 1600-tallet. Korhimlingen ble ombygd i 1880, for å gjøre plass til den høye altertavlen. Kirken ble istandsatt og kirkerommet fargerestaurert i 1949-50 under ledelse av arkitekt Th. Lundegård og konservator Finn Krafft. Krusifikset over koråpningen er fra 1200-tallet, og kommer antagelig fra den tidligere stavkirken på stedet. Alterbildet fra 1880, med nygotisk innramming, viser Jesus i skyen, slik gjenkomsten til jorden er beskrevet i Johannes åpenbaring kapittel 14 vers 14. Kilder: Storsletten, Ola: Kirker i Norge 5, Oslo 2008
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1511.027587890625
SHAPE.STLength(): 152.13051059285053
Polygon:
[275262.5946000004, 6619301.7367] , [275257.6253000004, 6619301.354499999] , [275244.1508999998, 6619305.368100001] more...

OBJECTID: 177722
Navn: null
LokalitetID: 42220
LokalitetNavn: Vormsund
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av en rundhaug bygget av sandjord og som er klart markert og tydelig i terrenget. Haugen ligger inne i hagen på et øst – vestgående høydedrag med fri sikt mot nord, syd og vest
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Andersson
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 414.4244384765625
SHAPE.STLength(): 75.00923267558575
Polygon:
[301599.4665999999, 6674443.7697] , [301604.8311999999, 6674442.4693] , [301604.83860000037, 6674442.4626] more...

OBJECTID: 89287
Navn: null
LokalitetID: 175367
LokalitetNavn:
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Enkeltliggende kokegrop, beliggende i dyrket mark. Området rundt lokaliteten er primært preget av dyrket mark og noe skog i ytterkant av den dyrka marka. Ellers er terrenget preget av raviner og gamle jordras. Kokegropa ligger på et flatt område, med godt utsyn i alle retninger. Sør for kokegropa heller terrenget mot sør før det igjen stiger mot gårdstunet. Etter flaten, i nord, stiger terrenget før det synker ned i en ravine med en bekk/elv.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Åsa Rommetveit Celius
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1.076904296875
SHAPE.STLength(): 3.6837622544098565
Polygon:
[304398.70720000006, 6676175.1554000005] , [304398.80790000036, 6676175.1372] , [304398.90390000027, 6676175.1019] more...

OBJECTID: 133729
Navn: null
LokalitetID: 151280
LokalitetNavn: Rydningsrøyslokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20114
Art: Rydningsrøyslokalitet
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Rydningsrøyslokalitet med fire rydningsrøyser anlagt på en åkerholme. Tre av røysene ligger i NV og NNØ i kanten på åkerholmen. Den fjerde røysa ligger ca. 2 m S for kanten. Røysene er dekket av kvist, busker og tre løvtrær. I midten av åkerholmen synes en forhøyning men en liten grop. Nord og øst på åkerholmen ligger enkeltliggende kampesteiner. På store deler av åkerholmen ligger mindre ansamlinger av stein under vegetasjonen. Rydningsrøyslokaliteten ligger ca. 30 m SV for gårdsbygning og 30 m Ø for rydningsrøyslokaliteten R151278.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ikke utfylt!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.999755859375
SHAPE.STLength(): 6.211565981192637
Polygon:
[307813.2001, 6674654.800000001] , [307813.0661000004, 6674654.300000001] , [307812.7001, 6674653.934] more...

OBJECTID: 180353
Navn: null
LokalitetID: 49347
LokalitetNavn: Enerhaugen (Ekhaugen)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På den høyeste knausen hvis topp danner en flate: Temmelig klart avgrenset langstrakt flate med lyngtorv og mose og enkelte mindre rundkamp stikkende i dagen. Urørt. Flaten synes å dekke en ubetydelig forsenkning i berget. Mot N omgitt av tett einerkratt. L NNØ-SSV 6m, br 3m, h 0,10m. Vakker beliggenhet. Kan kanskje være litt usikker som fornminne.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[274353.00009999983, 6569461.0] , [274352.3300999999, 6569458.5] , [274350.50009999983, 6569456.6698] more...

OBJECTID: 98441
Navn: null
LokalitetID: 34000
LokalitetNavn: Lok. 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Kokegropa er tilnærmet oval, med noe uklare avgrensninger i plan, ca 90 x 110 cm. Gropa har flat bunn med sterkt skrånende eller loddrette sider. Dybden er ca 20 cm. Gropa ble gravd ut og dokumentert ved fylkeskommunens undersøkelse. C14-datert kokegrop A5 til AD 415-600 (lab.ref. NTNU: T-16994).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Gjerpe Lars Erik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.0001220703125
SHAPE.STLength(): 6.21156598035772
Polygon:
[283281.50009999983, 6609851.199999999] , [283281.3661000002, 6609850.699999999] , [283281.00009999983, 6609850.334000001] more...

OBJECTID: 160410
Navn: null
LokalitetID: 158153
LokalitetNavn: Åserød
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Klart market gravhaug, steinblandet. Ligger noen kampestein/rydningsstein i og ved haugen som trolig er kommet til senere. Ca 1,5 m bred grop i toppen, gravhaug har diameter på ca 10 m, h 1,5. Haugen ligger på flatt terreng, rett SV for liten vik med dyrka mark. Terrenget heller rett V for haugen.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 245.9635009765625
SHAPE.STLength(): 56.420309913467115
Polygon:
[277459.6228, 6567557.144400001] , [277459.62710000016, 6567557.2752] , [277459.63989999983, 6567557.4054000005] more...

OBJECTID: 125122
Navn: null
LokalitetID: 22249
LokalitetNavn: Løstvet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På knausens krone: 1. Rundhaug. Klart markert men lite synlig pga vegetasjonen. Bygd av jord og stein, rundkamp. Urørt. Bevokst med trær og busker. D 8-9m, h 0,7-1m. 6m S for 1 og på kronen mot S, men noe lavere i terrenget: 2. Rundhaug. Uklart markert og lite synlig i terrenget. Ellers som 1. D 6m, h 0,5m. Mellom 1 og 2 og i kanten av 2: 3. Oval fordypning. Overgrodde, slake sider. D 1,5m, dybde 0,3-0,4m. Kan være en sammenrast dyregrav.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Odd Ertsaas
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 215
SHAPE.STLength(): 58.07041987474428
Polygon:
[282629.0, 6601500.9999] , [282631.0, 6601500.9999] , [282634.0, 6601498.9999] more...

OBJECTID: 82125
Navn: null
LokalitetID: 91813
LokalitetNavn: Haslemoen militærleir, indre leirområde
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kullgropfelt med 35 kullgroper og ei tjæremile.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1649.28369140625
SHAPE.STLength(): 190.37624175208495
Polygon:
[329129.00069999974, 6727771.611199999] , [329124.6264000004, 6727759.581900001] , [329106.03560000006, 6727740.444399999] more...

OBJECTID: 118741
Navn: null
LokalitetID: 176673
LokalitetNavn: Rudsvika
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1.2005615234375
SHAPE.STLength(): 4.034854561353808
Polygon:
[280526.18450000044, 6622027.113600001] , [280525.83270000014, 6622026.9690000005] , [280525.4729000004, 6622027.148800001] more...

OBJECTID: 61303
Navn: null
LokalitetID: 68804
LokalitetNavn: Sjøjordet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: 2 haugformasjoner som tegner seg tydelig midt i åkeren og også er synlige på flyfotoet, er visstnok naturdannelser. Asbjørn Karlsrud fortalte at jordet ned mot sjøen består av leirjord og alltid har vært dyrket. Ved høy vannstand i Kallaken er imidlertid deler av jordet oversvømt. Det Ø-hellende jordet stiger jevnt, men meget slakt mot SSV og ender i en lang, VNV-ØSØ-gående "kam". På denne ser en to topper. Det er dette som fra avstand likner to separate hauger.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2335
SHAPE.STLength(): 209.72332177936565
Polygon:
[296426.0, 6619641.9999] , [296424.0, 6619641.9999] , [296418.0, 6619642.9999] more...

OBJECTID: 74061
Navn: null
LokalitetID: 3183
LokalitetNavn: Søre Sandøy
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Hvalertufter. Lokalitet med 17 tufter (hvorav 1 er usikker).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne-Sophie Hygen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: R9 i registreringsrapporten fra Anne-Sophie Hygen, juli 1996.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2328.1947021484375
SHAPE.STLength(): 202.2519339382808
Polygon:
[274253.0756000001, 6547130.944499999] , [274246.36209999956, 6547129.9999] , [274244.4439000003, 6547130.944499999] more...

OBJECTID: 8465
Navn: null
LokalitetID: 221393
LokalitetNavn: Vesten mellom 3
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 2016: Fem sikre og to usikre skålgroper hugget sentralt på en mindre, lav bergflate omgitt av høyt gress og kratt. Ristningsflata heller svakt mot NNØ. Gropene ligger samlet like ved en naturlig fure i berget, på et område som måler 28x43 cm. Diameter 4-5,5 cm, dybde 0,2-0,7 cm. Ristningen ble oppdaget av Tormod Fjeld og Magnus Tangen.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jone Kile-Vesik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget av Tormod Fjeld og Magnus Tangen juni 2016. Registrert av J.Kile-Vesik i juli samme år.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 8.267578125
SHAPE.STLength(): 11.074488073472262
Polygon:
[275498.63630000036, 6576020.5933] , [275498.16669999994, 6576021.2333] , [275498.7263000002, 6576022.3663] more...

OBJECTID: 177960
Navn: null
LokalitetID: 39323
LokalitetNavn: Varden (Tose varde).
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På S-brinken av et lite platå: 1. Rundrøys, nokså tydelig markert bunnlag av, jordblandet. Mindre bruddstein stikker opp av lyngen og mosen. Litt forvridd, tvedelt furu i N-kant. D 4,5-5m, h 0,1m. Statsstipendiat Erling Johansen kan huske at røysa var atskillig høyere og tydelig i terrenget. I en liten forsenkning i berget, 4m N for 1: a. Rundaktig ansamling med større og mindre bruddstein, nesten ikke lavgrodde. Under dem er det spor av trekull etter nyere tids bål. Tvm 3m, h 0,5m. Spredte ditto stein på berget nedenfor og V for. Steinene her og i ansamlingen er sikkert tatt fra 1, hvis beliggenhet tilsier at her har den såkalte varde ligget. Ca 20m N for a: b. Rundaktig ansamling av større og mindre lavgrodde helleformede bruddstein, l inntil 1,3m. Ligger løst og litt spredt oppå nakne berget. Tvm 5m. Inntil i SØ er det en forsenkning hvor mindre bruddstein stikker opp av mosen og lyngen. Noen mindre furuer i Ø-kant. 1 er fornminne; a og b er ikke fornminne.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9993896484375
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[274965.00009999983, 6565800.0] , [274964.3300999999, 6565797.5] , [274962.50009999983, 6565795.6698] more...

OBJECTID: 176202
Navn: null
LokalitetID: 30267
LokalitetNavn: Smedhytta
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert. Lagt på fjell som er synlig i dagen i V-kant. Overpløyd i forbindelse med skogplantingen. Frodig gressbevokst. D 10m, h 1m. Haugen er sannsynligvis rester av låvebroen til den tidligere husmannsplassen "Smedhytta". Derfor tvilsom som fornminne. Opplyst av Rolf Hesleskaug, Spydeberg.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 111
SHAPE.STLength(): 39.629863371864786
Polygon:
[280452.0, 6620882.9999] , [280455.0, 6620881.9999] , [280458.0, 6620880.9999] more...

OBJECTID: 126095
Navn: null
LokalitetID: 20305
LokalitetNavn: Hemnes med Myrer østre og Øen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 4 rundrøyser og 1 langrøys. 2 av røysene er forholdsvis godt markert, mens de 3 andre er svært utydelige. 2 av de utydelige røysene ligger dessuten nede i noe som synes å ha vært et sandtak og er derfor noe tvilsomme. Alle røysene er bygget av jevnstor rundkamp. I 3 av røysene finnes krater, ett særlig stort, 2,5x2,5m, dybde 1,5m, i den Ø-ligste røysa. Den V-ligste røysa, som er den største, ligger kant i kant med sandtaket S for dette, og røysas N-lige del er rast ut. Alle røysene er svært mosegrodde, særlig de 2 Ø-ligste, ellers er de bevokst med tett gran- og løvkratt, og enkelte store gran- og løvtrær. De rundes d varierer fra 7-10m, h fra 0,2-1m. Den V-ligste røysen, langrøysen, har l Ø-V 15m, br N-S 11m, h 0,75-1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3265.5
SHAPE.STLength(): 273.37171267743616
Polygon:
[280788.0, 6620937.9999] , [280792.0, 6620939.9999] , [280797.0, 6620940.9999] more...

OBJECTID: 60330
Navn: null
LokalitetID: 156671
LokalitetNavn: Stensrød - Svinesund
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Grop. Registrert i 1991-92. Kartfestingen er omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 29.0958251953125
SHAPE.STLength(): 20.073949958431875
Polygon:
[285890.2073999997, 6557589.885399999] , [285887.1646999996, 6557589.3562] , [285884.65110000037, 6557591.075999999] more...

OBJECTID: 125431
Navn: null
LokalitetID: 156804
LokalitetNavn: Stensrød - Svinesund
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet. Registrert i 1991-92. Boplassen er ikke endelig avgrenset og kartfestingen er omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 277.4320068359375
SHAPE.STLength(): 68.78072181943979
Polygon:
[285909.28639999963, 6557756.5821] , [285899.18379999977, 6557740.633099999] , [285883.8365000002, 6557751.754899999] more...

OBJECTID: 4813
Navn: null
LokalitetID: 30788
LokalitetNavn: Bø vestre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropsfelt. 1964: Lokaliteten består av 2 skålgroper. Diameter 4,5 cm og 5,5 cm, dybde 0,7 cm og 1,2 cm. Samlet utstrekning; 41 cm SØ-NV. 2 m SØ for gropene i kanten av gårdsveien er "J Bø" innhugget i fjellet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av Elizabeth Skjelsvik og Kari Støren (Binns) i 1964.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 46.41259765625
SHAPE.STLength(): 29.1831119015624
Polygon:
[283600.3203999996, 6565863.016899999] , [283597.78529999964, 6565863.165999999] , [283596.7413999997, 6565864.209899999] more...

OBJECTID: 140751
Navn: null
LokalitetID: 134370
LokalitetNavn: Lokalitet 30
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet funne ved prøvestikk.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2293.5302734375
SHAPE.STLength(): 262.5269583848982
Polygon:
[279257.7000000002, 6572496.0999] , [279257.0999999996, 6572498.799900001] , [279257.7000000002, 6572501.899900001] more...

OBJECTID: 159391
Navn: null
LokalitetID: 134316
LokalitetNavn: Lokalitet 8
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Bronsealderrøys.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 72.834716796875
SHAPE.STLength(): 31.195010894191768
Polygon:
[279159.7000000002, 6572972.799900001] , [279160.9000000004, 6572972.299900001] , [279161.9000000004, 6572972.0999] more...

OBJECTID: 64080
Navn: null
LokalitetID: 213929
LokalitetNavn: Gran store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Del av en fibula/spenne men punktsirkel dekor i kobberlegering. Funnet ved metallsøk av Tom-Arne Ullersmo.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.8870849609375
SHAPE.STLength(): 6.031166405918783
Polygon:
[283563.7845999999, 6662508.169500001] , [283563.95150000043, 6662508.1548999995] , [283564.11340000015, 6662508.111500001] more...

OBJECTID: 96380
Navn: null
LokalitetID: 115782
LokalitetNavn: Fenstad nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Noe forvitret og sammenklemt spinnehjul, trolig av bly. Gjenstanden er 2,7 cm lang og 1,9 cm bred. Spinnehjulet har avtrykk på to sider av at noen eller noe har klemt stykket sammen. Formen har opprinnelig vært rund, men fremstår i dag som avlang og noe uregelmessig.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Malin Trømborg
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Løsfunn. Funnet med metallsøker.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.0001220703125
SHAPE.STLength(): 6.211745389233427
Polygon:
[298335.6001000004, 6681176.9] , [298335.46609999985, 6681176.4] , [298335.1001000004, 6681176.034] more...

OBJECTID: 140419
Navn: null
LokalitetID: 79637
LokalitetNavn: Kalvebingen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 138
Kommune: Hobøl
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1. Rundhaug. Klart markert, steinblandet, toppet. Enkelte mellomstor rundkamp og bruddstein i dagen. Svak forsenkning i midten mot V, men likevel trolig urørt. Bevokst med gress og 8 slanke furuer, noe løvkratt. D 7m, h 1,3m. 6m Ø for 1: 2. Rund, jevn grop i bakken. Gress- og lyngbevokst. D 5,5m, dybde 0,3-1,2m. Kan være jordkjeller. 10m SØ for 2: 3. Rund røys. Klart markert. Bestående av nevestore stein og enkelte litt større rundkamp. Litt utrast mot Ø. Mosegrodd. Rydningsrøys. D 5m, h 1m. 5m V, 7m SSØ, 15m S og 20m S for 3: Flere ditto røyser. Svak fordypning i midten på den N-ligste. D 2,5m, h 0,3-0,8m. Området hvor rydningsrøysene finnes, er bevokst med løvtrær og er helt tydelig gammel dyrket mark.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[277825.00009999983, 6622750.0] , [277824.8661000002, 6622749.5] , [277824.50009999983, 6622749.134] more...

OBJECTID: 126427
Navn: null
LokalitetID: 19307
LokalitetNavn: Skytterhuset
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: 1. Gravhaug, steinblandet med rundkamp og bruddstein; opprinnelig rund. Ganske godt markert i NØ, meget uklar i SV. Halvdelen her er fjernet. En del stein i dagen. NØ-delen ellers er urørt. Bevokst med lyng, gress og furutrær. D 9m, h 0,8m. Ca 30m V for 1: 2. Gravhaug, noe uklart markert, langaktig, sterkt steinblandet. Ujevn på toppen; grenser i V mot et lite steinbrudd. Bevokst med gress, bringebærkjerr og lave busker. L NØ-SV ca 6m, br ca 4m, h 0,2-0,3m. På V-skrenten av parkeringsplassen foran Skytterhuset, 28m SV for 2: 3. Uklart markert jordblandet steindynge med bruddstein og rundkamp. Frodig bevokst med gress. Hvis dette er rest av en gravhaug, må den være helt ødelagt. D ca 4m, h 0,3m på Ø-siden. På Veel ble det opplyst at det ved utjevning av terrenget til parkeringsplass på V-siden av Skytterhuset, skal en gravhaug være blitt ødelagt av bulldozer. Det kan være nr 3.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Marit Werenskiold
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 702.4027099609375
SHAPE.STLength(): 115.41530686190907
Polygon:
[273984.4740000004, 6567623.8432] , [273986.5365000004, 6567623.8423999995] , [273988.52520000003, 6567623.8423999995] more...

OBJECTID: 170629
Navn: null
LokalitetID: 9759
LokalitetNavn: Erte øvre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Temmelig uklart markert. Særlig ujevn i N, der det går et lite søkk inn mot midten av haugen. Steinblandet. Lyng og furutrær samt en bjørk. D 9m, h 0,8m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Petter Molaug
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 78
SHAPE.STLength(): 35.49035269503695
Polygon:
[294486.0, 6582612.9999] , [294485.0, 6582613.9999] , [294484.0, 6582614.9999] more...

OBJECTID: 41026
Navn: null
LokalitetID: 86063
LokalitetNavn: Høytorp fort
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20229
Art: Fort
OpprinneligFunksjonID: 1500
OpprinneligFunksjon: Forsvar
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Etter at grensebefestningene mot Sverige ble nedlagt som følge av Karlstadforhandlingene i 1905, ble det vedtatt at Glommalinjen skulle utbygges som landets nye hovedforsvarslinje mot øst. I perioden 1908–17 ble det bygget befestningsanlegg langs denne linjen. I Fossumavsnittet fikk man to sperrefort og to brogallerier. Høytorp fort var hovedfestning i Fossumstrøket. Underlagt var Trøgstad fort, Fossum brogalleri og Langenes brogalleri, samt et batteri på Gråkollen. Etter datidens forhold var Høytorp fort et meget sterkt festningsanlegg med fast garnison. Mobiliseringsoppsetningen besto av 3500–4000 mann. Høytorp fort ligger på toppen av høyden nordøst for Mysen sentrum, med høyeste punkt 227 m. o. h. Hovedfortet består av et anlegg sprengt inn i fjellet omgitt av en dyp grav på tre sider. Her var kanonbatteriet med i alt fire tårnkanoner, og en rekke rom for beskyttelse av mannskaper, kommandosentral og ammunisjonslagre. Ved siden av hovedfortet inngår fire kanonstillinger på den såkalte «Vestre høyde» og et haubitzbatteri i festningen. Fortet hadde dessuten et sterkt infanteriforsvar til alle sider, med stykkevis infanteribrystvern, skyttergalleri og overdekkede mitraljøsestillinger. I tillegg til dette omfatter Høytorp fort et leirområde med en rekke bygninger fra den første utbygningsperioden; bl. a. forlegninger, kjøkken- og messebygning, oppsynsmannsbolig og forskjellige magasinbygg. Innenfor leiren fins også noen ekstyske brakker og en del lager og garasjer av nyere dato. Høytorp fort består av i alt 59 inventarnummer. Høytorp fort har klare forbilder i svensk befestningsbyggeri i samtiden, eksempelvis Boden festning i Nord-Sverige.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 220.2967529296875
SHAPE.STLength(): 62.953235284031216
Polygon:
[293366.64499999955, 6608308.954500001] , [293374.7429999998, 6608315.6335] , [293388.0820000004, 6608299.449999999] more...

OBJECTID: 39769
Navn: null
LokalitetID: 119481
LokalitetNavn: Hovin
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten er definert ut fra funn av forhistoriske bosettings-, dyrkings- og aktivitetsspor. Funnene inkluderer stolpehull, udefinerte groper/nedgravinger og et forhistorisk dyrkingslag. En av de udefinerte gropene kan være en ovn. I og rundt anleggssporene ble det funnet keramikk, brent bein og brent og sintret leire. Dyrkingslaget inneholdt tilsvarende funn. Det dekket den sørlige delen av lokaliteten. Lokalitetens utbredelse går ut over jordet i sør, der den strekker seg inn under veien som går forbi kirkestedet. Veien er trolig en gammel kongevei.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Morten Bertheussen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Funnet under maskinell sjakting idyrket mark. Det forhistoriske dyrkninglaget (enkeltminne_2) er C14-datert til BC 5- AD 65 (ukal. 1995 +- 30 BP), lab.ref. (NTNU): TUa-7957.
Historikk: Ligger ved middelalder kirkestedet Hovin og nært opp til andre registrerte kulturminner.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 1
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 191.155029296875
SHAPE.STLength(): 57.206953183700556
Polygon:
[281410.0999999996, 6616686.0999] , [281407.4000000004, 6616685.5999] , [281401.7000000002, 6616690.4999] more...

OBJECTID: 33440
Navn: null
LokalitetID: 10566
LokalitetNavn: Løken øvre
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 427
Kommune: Elverum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20108
Art: Fangstlokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rund dyregrav
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.75048828125
SHAPE.STLength(): 15.529273619898476
Polygon:
[330672.7001, 6748845.300000001] , [330672.36510000005, 6748844.050000001] , [330671.4501, 6748843.1348] more...

OBJECTID: 8394
Navn: null
LokalitetID: 225894
LokalitetNavn: Valle søndre 2
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt med to figurgrupper. 2016: Lokaliteten består av 10-16 figurer hugget på to bergflater i en ØSØ-vendt skråning med mye berg i dagen. Feltene ble funnet av Tormod Fjeld og Magnus Tangen. Gruppe A omfatter 2-3 skipsfigurer hugget på øvre del av en skrå, ØSØ-vendt flate med ru, forvitret overflate. Figurene er grunne og forvitret, og trer først fram i kunstig lys. Lengst mot S er det et skip med en sjablonhugget stavn og rester av dobbel kjøllinje. 8 bevarte mannskapsstreker. I N er det to kjøllinjer under hverandre, men det er uvisst om disse har tilhørt ett og samme skip, eller må regnes som to separate figurer. Linjene følger hverandre bare delvis, og har ingen synlige forbindelseslinjer. Den nederste linja er kun en enkel kjøllinje med lave stevner. Den øverste har 12 mannskapsstreker og en lav, buet linje i N, som kan være en ekstra stavnmarkering. Skipsfigurenes største lengde er 98-130 cm. Gruppe B ligger ca. 8 m V for A og omfatter fire skipsfigurer, en dyrefigur, 3-5 skålgroper og tre usikre linjer. Figurene er hugget tett sammen på den øvre, flate delen av et ØSØ-vendt bergskjær som skrår bratt ned på nedsiden av figurene. Berget har en svært fovitret overflate, og figurene er vanskelige å få øye på uten kunstig skrålys. Skipsfigurene har alle høye, rette stavner i S, helt uthugget skrog og 9-18 manskapsstreker. Det ene skipet har en skrå fure under kjølen, som kan være et ror. Største lengde 28-61 cm. Dyrefiguren har 4 bein, kort, eller ikke markert hale, og største lengde 20 cm. De sikre skålgropene har diameter 3,5-5,5 cm og dybde 0,5-0,9 cm.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jone Kile-Vesik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget av Tormod Fjeld og Magnus Tangen i august 2016. Registrert av Jone Kile-Vesik og Ida C. Wendel i november 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 92.272705078125
SHAPE.STLength(): 38.87289580165608
Polygon:
[272519.46779999975, 6575802.0415] , [272516.8471999997, 6575801.2771000005] , [272508.76690000016, 6575803.5701] more...

OBJECTID: 8895
Navn: null
LokalitetID: 216298
LokalitetNavn: Balterød
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Funnsted for skålgropstein. 1996: Løs steinblokk med 1 grunn skålgrop funnet langs en sykkelsti ved Balterød gård. Steinen er av rødbrun sandstein, og kan være del av en større slipeplate, da den ene siden har en fint slipt, konkav flate. Antydning til slipespor er synlig også et par andre steder på steinen. Diameter på skålgropa er 3,4 cm, steinens største lengde er 11,6 cm. Kartfestingen er gjort ut fra skriftlige opplysninger, og er derfor omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jone Kile-Vesik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.51568
Historikk: Funnet av sogneprest Bjørn Kolshus i 1996, innlevert av statsstipendiat Erling Johansen i 1997.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 23.0772705078125
SHAPE.STLength(): 19.25316263873837
Polygon:
[273615.8287000004, 6572997.7894] , [273615.26779999956, 6572993.3016] , [273610.2189999996, 6572994.0496] more...

OBJECTID: 116016
Navn: null
LokalitetID: 9860
LokalitetNavn: Vister
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1985: I området finnes minst 4 parallelle spor orientert N-S, og minst 2 parallelle spor orientert NNØ-SSV. Alle er klart markert. Sporenes br 1-1,5m, dybde ca 0,5m. Opplyst og påvist av Gerd Jørvum. Hele skråningen har spor av hulveier fra Eidkilen til Kalnes.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3924.5
SHAPE.STLength(): 278.11487539750544
Polygon:
[273249.0, 6581248.9999] , [273252.0, 6581248.9999] , [273255.0, 6581247.9999] more...

OBJECTID: 81724
Navn: null
LokalitetID: 155565
LokalitetNavn: Grålum lille
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn av tynnakket øks av lys, grålig, finkornet bergart. Funnet i dyrka mark SØ for husene av en gårdsgutt i 1930-årene. Stl: ca. 23 cm, stb: 6,2 cm.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 11.71044921875
SHAPE.STLength(): 13.65341434365074
Polygon:
[275784.2110000001, 6579096.3277] , [275780.62370000035, 6579096.138900001] , [275778.9243999999, 6579097.6493] more...

OBJECTID: 126258
Navn: null
LokalitetID: 155545
LokalitetNavn: Grålum gård
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Ildsted. Funnet under sjakting i desember 1999. Ved sjakting ble det påvist et ildsted. Den var en tilnærmet sirkulær kullflekk med skjørbrent stein. Mål i plan var 80 x 80 cm.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 9.17138671875
SHAPE.STLength(): 11.680853282513954
Polygon:
[276292.31149999984, 6579299.3082] , [276291.7549999999, 6579297.2676] , [276288.7867999999, 6579297.4531] more...

OBJECTID: 17811
Navn: null
LokalitetID: 80419
LokalitetNavn: Salta Søre Sandøy
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokalitet med 2 Hvalertufter.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne-Sophie Hygen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: R5 i registreringsrapporten fra Anne-Sophie Hygen, juli 1996.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 180.5946044921875
SHAPE.STLength(): 52.735289402190475
Polygon:
[274174.46329999994, 6547914.553400001] , [274171.6361999996, 6547914.465500001] , [274170.1787999999, 6547915.835200001] more...

OBJECTID: 105010
Navn: null
LokalitetID: 39828
LokalitetNavn: Dal
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Under registreringen 1968 fikk L. Resi ved flere anledninger opplyst at det fantes en dryppsteinshule N for "Olerudhølet", dvs inne på skogen N for Dal og Olerud, Trøgstad. Alf Sponbugt, Sluppen, 122/1, vet med sikkerhet at denne hula ligger på en kolle "Arresten" eller "Arreståsen" i et lite beferdet, vilt og vanskelig terreng.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1.563232421875
SHAPE.STLength(): 4.675406644074862
Polygon:
[295399.80399999954, 6621508.776799999] , [295399.3826000001, 6621508.746200001] , [295398.63790000044, 6621508.7698] more...

OBJECTID: 42168
Navn: null
LokalitetID: 75407
LokalitetNavn: Pengeåsen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 221
Kommune: Aurskog-Høland
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Dolk av "rustfarget" flint med grep og temmelig bredt blad. Samlet l 25cm, bladets br 4cm. Funnet i 1928 av gårdens eier Olaf Grepperud da man kjørte stein til gården fra uren nedenunder og SØ for bergnabben. Finneren tok vare på dolken, men den er senere kommet bort.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Tradisjon: Bergnabben blir kalt "Pengeåsen", fordi en mann fra Grepperud en gang gjemte en kjele med penger her. Mens han holdt på med dette så han at det brant på gården. Siden er pengene aldri blitt funnet. Opplyst av Olaf Grepperud, som hadde fått sagnet fortalt av sin bestefar.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[297534.50009999983, 6623358.0] , [297534.4331, 6623357.75] , [297534.25009999983, 6623357.567] more...

OBJECTID: 58029
Navn: null
LokalitetID: 62237
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 7,7 m, indre diameter 5,0 m, dybde 0,7 m. Grønn mose. Mye furu i gropa og på voll.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Hege Svendsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.750244140625
SHAPE.STLength(): 21.740839581031075
Polygon:
[327831.4001000002, 6734217.300000001] , [327830.9310999997, 6734215.550000001] , [327829.6501000002, 6734214.2688] more...

OBJECTID: 42709
Navn: null
LokalitetID: 30666
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 8,4 m, indre diameter 5,1 m, dybde 1,0 m. Mose og lyng i gropa. Furu på voll i øst.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Hege Svendsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.749755859375
SHAPE.STLength(): 21.740839579360753
Polygon:
[327760.4001000002, 6734098.6] , [327759.9310999997, 6734096.85] , [327758.6501000002, 6734095.5688000005] more...

OBJECTID: 62013
Navn: null
LokalitetID: 100239
LokalitetNavn: Lokalitet 32, Bustgård I
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Boplasspor på leirgrunn. Registrering 2003: Maskinell søkesjakting i dyrket mark. Det ble registrert 39 forhistoriske anlegg primært i form av stolpehull. Også noen ildsteder og funn av keramikk i to av anleggene. Lokaliteten antas å omfatte et område på 4-8000 kvm, sannsynlig ca 6000. Utgravning mai-juni 2004: Det ble flateavdekket ca 2000 kvm, og det ble påvist 218 forhistoriske nedgravninger i form av stolpehull, ildsteder, kokegroper og en mulig branngrav. Stolpehullene utgjorde den største gruppen strukturer, og det ble funnet flere mulige husstrukturer. Den store mengden stolpehull gjorde det vanskelig å skille ut bestemte hus. Ett hus synes dog å være tydelig, og huset (toskipet) var 12 m langt, med en bredde på 3,2 - 4,5 m. De tre C14-dateringene tatt fra stolpehull tilsier at huset har hatt bruksfase innenfor romertid-folkevandringstid (BC 90-15, AD 115-215 og AD 505-585). I tre av kokegropene ble det funnet flere keramikkskår. Et ildsted ble C14-datert til merovingertid (AD 650-690). I en nedgravning ble det funnet en del fragmenter av brente bein, tenner og tannrøtter, samt en del keramikkskår, hvorav flere var sintret pga av høy varmepåvirkning. Trolig er dette restene etter en branngrav fra eldre jernalder. På området ble det også gjort en del løsfunn av smieslagg og sintret leire, noe som tyder på skieaktivitet på lokaliteten. De påviste områdene med bosetningsspor ble under utgravningen ansett for godt avgrenset. Dette, kombinert med de funntomme sjaktene under registreringen, gjør at lokaliteten derfor ikke lenger er automatisk fredet. Den er også noe mindre enn det som ble anslått under registreringen.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Leif Håvard Vikshåland
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Museumsnummer C53692-53695
Historikk: Registrering: Østfold fylkeskommune 2002. Utgravning: Kulturhistorisk museum 2004.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1746.364990234375
SHAPE.STLength(): 172.9673416513827
Polygon:
[281052.5, 6569909.299900001] , [281027.2999999998, 6569916.299900001] , [281037.7000000002, 6569936.4999] more...

OBJECTID: 164323
Navn: null
LokalitetID: 79158
LokalitetNavn: Rahaugen / Værnåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: Lengst i Ø: 1. Steinsetning. Den er lett synlig pga steinenes størrelse og at den står i forholdsvis åpent terreng. Bestående av 9 kampesteiner med avstand 2m. 2 av steinene synes å stå i sin opprinnelige stilling. Den N-ligste av disse, på kanten av et sandtak. Store rundkamp. De stående steinene er 0,8x0,7x0,7m og 0,8x0,6x0,9m. Den lengste av de falne steinene er ved foten 1,5m lang. Ellers synes de å være 1m lange. I midten svak uregelmessig forhøyning som synes å bestå av stein. Steinsetningens d 7-8m. 40m V for 1 og inntil N-siden av Kongeveien: 2. Steinsetning. Bestående av 5 store rundkamp, hvorav minst 2 mangler. Alle steinene er ramlet overende unntatt den SV-ligste, inntil veien som står på hell. Avstand mellom steinene 2m, størrelse på den som står på hell 0,4x0,5x0,9m. De øvrige steiner er helt nedgrodde. Steinsetningens d 8,5m. 7,5m NV for 2: 3. Ditto steinsetning. Består av ca 8 steiner. To står nærmest veien, 2 står på hell og resten ligger og er overgrodd med mose. Avstanden mellom dem 2-2,5m. Steinstørrelser 0,25x0,4x0,45m, 0,4x0,7x0,5m og 0,6x0,6x0,45m. Steinsetningens d 7m. Midtpartiet i samtlige steinsetninger er urørt. Terrenget hvor 2 og 3 står, hugstfelt med enkelte grantrær. Stor jordfast flyttblokk som ender i et __ i N, ligger mellom 1 og 2, kan være gammel delingsstein. Bråtenesset, nevnt i ØO under nr 22. Nr 1 påvist av fru Sanfelt på Bodal søndre. Tillegg 1985. Kontroll v G Liestøl 02.12.1984. Området bebygd. Kun steinsetning 1 er intakt. 2004: Steinsetningen inngår nå som del av hage. Plengressbevokst.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: A M Halvorsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 882.409912109375
SHAPE.STLength(): 136.77161252964217
Polygon:
[283147.0, 6573711.9999] , [283149.0, 6573709.9999] , [283149.0, 6573708.9999] more...

OBJECTID: 5786
Navn: null
LokalitetID: 77422
LokalitetNavn: Molteberghaugen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 1964: Feltet består av minst 30 skålgroper, med diameter 3-7 cm. Svaberget er sterkt forvitret. Granitt av løs type som antagelig overrisles av vann. Flere groper har nok forsvunnet. Ifølge Johan Olsen, som påviste stedet, skal det ha vært flere groper her. 2016: 30-34 skålgroper hugget på en V-vendt bergflate i vannsig. Ru, forvitret overflate med flere fordypninger som kan være forvitrete groper. Gropene ligger under hverandre i vannsiget, noe spredt i øvre del, tettere i nedre, over et område på 2,5-3 m SV-NØ, bredde 30-115 cm. Gropene. er av varierende dybde og tydelighet, diameter 2,5-8 cm, dybde 0,3-1,5 cm.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Anne Halvorsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet første gang av M. Arnesen og O. Rygh på 1860/70-tallet. Ikke gjenfunnet av H. Gjessing i 1908. Registrert av A. Halvorsen i 1964. Tilstandsregistrert i 1994 av D.Vogt og M.Rostad. Kontrollregistrert av Østfold fylkeskommune i 2002 i forbindelse med utvidelsen av E6. Kontrollregistrert av Jone Kile-Vesik i 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 22.68359375
SHAPE.STLength(): 17.669328114366536
Polygon:
[278689.3838999998, 6573974.3138] , [278687.7999, 6573974.196900001] , [278686.8256999999, 6573974.821699999] more...

OBJECTID: 140605
Navn: null
LokalitetID: 134353
LokalitetNavn: Lokalitet 19
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet funne ved prøvestikk.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 206.060546875
SHAPE.STLength(): 54.900518357287815
Polygon:
[279073.7000000002, 6572929.699899999] , [279076.5999999996, 6572930.299900001] , [279079.0, 6572930.399900001] more...

OBJECTID: 74345
Navn: null
LokalitetID: 3006
LokalitetNavn: Løkka
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en liten terrasse med knaus i V, bratt skråning ned til Ø, åpent på begge sider. To prøvestikk ga litt skjørbrent stein og et stykke rullet flint. Flinten er litt tvilsom, men har noen spor etter slagbule. Sandjord med noe grus.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Joel Boaz
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[279809.00009999983, 6573650.0] , [279808.3300999999, 6573647.5] , [279806.50009999983, 6573645.6698] more...

OBJECTID: 125740
Navn: null
LokalitetID: 156592
LokalitetNavn: Stensrød - Svinesund
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet. Registrert i 1991-92. Boplassen er ikke endelig avgrenset og kartfestingen er omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 628.9371337890625
SHAPE.STLength(): 107.35896875853857
Polygon:
[285863.4227999998, 6557475.828] , [285863.2905000001, 6557475.828] , [285851.5164999999, 6557485.6175999995] more...

OBJECTID: 45697
Navn: null
LokalitetID: 113429
LokalitetNavn: Lok.2 Mørvikodden
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lok.2 er en relativt stor steinalderboplass på ca. 1400 m2. Lok.2 ligger på en svakt hellende, vestvendt hylle på den østre delen av Mørvikodden. Boplassen ligger ca. 40 m sør for eksisterende hytte B155 og ca. 60 m sør for hytte B156, hvor en liten grusvei inn til nevnte hytter skjærer gjennom boplassen. Selve boplassen er funnet gjennom 9 positive prøvestikk og tre ulike løsfunn av flint. I de positive prøvestikkene er det funnet menneskelig bearbeidet flint, til sammen 65 biter. Deriblant 2 flekker (deler av), 3 mikroflekker samt et plattformavslag. Bergvegg i øst og nord, myr i sørvest, topografien i sør samt tomme prøvestikk, avgrenser Lok.2. Lok.2 ligger ny hogstflate med enkelte små bjørk og spredt gran.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: 65 biter flint (bl.a. 2 flekker og 3 mikroflekker) påvist via prøvestikking og løsfunn.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1182.2601318359375
SHAPE.STLength(): 173.437732909028
Polygon:
[282946.9000000004, 6557537.0999] , [282970.4000000004, 6557534.4999] , [282979.7000000002, 6557529.399900001] more...

OBJECTID: 25065
Navn: null
LokalitetID: 75790
LokalitetNavn: Ullerøy
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Boplass. Granitthammer stikker frem mot jorde, h 4,5m. Mye sprekker i fjellet. Innhulning i fjellet, åpning 1m. Hammeren dekker 3m av bakken langs bergkanten. Fordypning i bakken inne i innhulningen, d 1m, dybden på taket på innhulningen ned i bakken 1,7m, l på hammeren 10m retning NØ-SV. Hustuft av Hvalertypen? Påvist av Inger Johanne Olseng, Ullerøy, Skjeberg.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 98
SHAPE.STLength(): 37.06465503015089
Polygon:
[278717.0, 6563277.9999] , [278718.0, 6563276.9999] , [278718.0, 6563275.9999] more...

OBJECTID: 107641
Navn: null
LokalitetID: 41187
LokalitetNavn: Kapellangården
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: Lengst i Ø: 1. Rundhaug. Tydelig i terrenget, avflatet på toppen. Gressbevokst, to bjørketrær. I haugens S-side står en bautastein, 0,87x0,35x0,35m. Steinen er ikke lett synlig da den står tett inntil stammen av et grantre. Det skal iflg Kåre Olseng ha stått flere bautasteiner i ring, men de er nå forsvunnet. Haugens d 8m, h 0,75m. Kant i kant og NV for 1: 2. Rester av en gravhaug. Da 1/3 av haugen er fjernet, lar det seg vanskelig gjøre å angi dens mål. 30m S for 1: 3. Rundhaug. Forholdsvis tydelig i terrenget. Avflatet med fordypning i toppen. I fordypningen kan man kjenne steiner. Haugen er mosedekket og bevoskt med bartrær. D 7m, h 0,75m. 24.06.2009: Haug 3 ligger ikke innenfor lokalitetsavmerkningen, men 60 meter mot S. 1982: Gravfeltet ble befart av Ø. Johansen i juni, i forbindelse med bygging av ny forpakterbolig på gårdstunet. Under befaringen ble følgende registrert; To rundhauger i en bjørkelund. 1. Fremstår som urørt. Den er regelmessig rund og jevnt formet, 0,30-0,50 m høy og ca. 10 m i dm. 2. 4 m fra denne haugen ligger en halv gravhaug med en høyde på ca. 0,30 m og sannsynlig 10 m i dm opprinnelig. Boligen (tatt i bruk 15.04.1983) vil ligge 27 m fra haug 1. Oldsaksamlingen hadde således ingen innvending mot byggingen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: A M Halvorsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 513.5833740234375
SHAPE.STLength(): 91.24807584175103
Polygon:
[280353.8158999998, 6568473.778100001] , [280348.01350000035, 6568471.591700001] , [280343.4724000003, 6568472.5167] more...

OBJECTID: 175893
Navn: null
LokalitetID: 31217
LokalitetNavn: Torpet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: Rundhaug. Klart markert med fotkjede av store rundkamp. Steinblandet. I NØ-kanten NØ-SV-gående 1-2m br sjakt. Ellers urørt. Gressbevokst, Ø-kant omkranset av einer. D 10m, h 1m. Inntil og V for haugen: Firkantet innhegning, orientert NNØ-SSV. Delvis begrenset av rundkamp. I det indre, rundkamp under torven. Flat. Gressbevokst. L 14m, br 6m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 70.480224609375
SHAPE.STLength(): 30.567240018338964
Polygon:
[280320.4000000004, 6569104.9999] , [280323.7999999998, 6569103.199899999] , [280325.0, 6569099.5999] more...

OBJECTID: 4126
Navn: null
LokalitetID: 40727
LokalitetNavn: Løkke
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Løs steinhelle med helleristning. 1966: Steinen ble funnet ved pløying og er av grov granitt med spetter av lys og mørk kvarts og har en størrelse på 96x88x15 cm. Formen er nokså regelmessig firkantet, men ser ut til å ha fått en mindre skade ved møtet med plogen. Bare et mindre parti på steinens overside har en glatt overflate, og nettopp der er ristningen plassert. Ristningen viser en bøyd arm med tydelige fingre og 4 tverrstreker over fingertuppene, samt en fot med 3 tær. Håndtegnet har en lengde på 29 cm (41 medregnet tverrstrekene) og foten er 12 cm lang. Ristningsfurene er kun 2-3 mm dype, men er likevel klare og sikre. Ved funntidspunktet skal steinhellen ha ligget med billedsiden opp og hånden pekende mot øst. Jorda under hellen ble forstyrret straks etter funntidspunktet, men beskrives som en branngrop, eller "en gryte med svart jord og skjørbrente småstener" av finner. Det ble også observert noen avslag med brent flint, men ikke spor av bein.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E Johansen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C52136.
Historikk: Steinhella ble funnet under pløying i mai 1966, og innmeldt av bygdesmed og amatørarkeolog Johan Olsen. Få dager etter ble området befart av Erling Johansen og steinen registrert. Kalkering utført av David Vogt i 2011.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914953816507
Polygon:
[283179.2204999998, 6569101.7817] , [283177.9704999998, 6569101.446699999] , [283176.7204999998, 6569101.7817] more...

OBJECTID: 165319
Navn: null
LokalitetID: 76072
LokalitetNavn: Rønneld
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Uklart markert. Spredte stein stikker i dagen. På toppen av haugen veltet stor stein som er helt plan på oversiden, l 1,2m, br 1m. Ø-siden av haugen er kjørt bort, ellers urørt. Noen høye løv- og bartrær vokser på haugens Ø-del. D 20m, h 1,25m. H. Johnsen nevner i 1917 at det rett øst for denne gravhaugen skal ligge en rest av en (tvilsom) gravhaug.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: S Sveinhaug
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 328.7099609375
SHAPE.STLength(): 72.72729501334437
Polygon:
[285558.4000000004, 6570693.799900001] , [285567.0, 6570689.899900001] , [285562.0999999996, 6570682.9999] more...

OBJECTID: 141269
Navn: null
LokalitetID: 81168
LokalitetNavn: Nygård
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 5 rundhauger hvorav den største som ligger lengst i Ø brukes som potetkjeller. Haugene er temmelig klart markert og 2 av haugene midt i feltet har fotkjede og en flat sten i toppen. Haugene er jord- og steinblandet og gressbevokst. 3 av dem er svært lave og utflytende. Alle haugene bærer spor graving med uregelmessige fordypninger i toppen og/eller i sidene. Haugen med potetkjelleren er størst, mål: D ca 8m, h 2m. De øvrige måler: D ca 6m, h 0,1-0,6m. Haugen med potetkjeller ligger på 29/1,6 De øvrige på 29/3,10.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2020
SHAPE.STLength(): 186.1379796633572
Polygon:
[286263.0, 6562831.9999] , [286265.0, 6562831.9999] , [286267.0, 6562831.9999] more...

OBJECTID: 176225
Navn: null
LokalitetID: 31257
LokalitetNavn: Løken vestre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På fjell: Rundhaug. Klart markert. Urørt. Gressbevokst. D 10m, h 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E Hagelsteen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[299624.00009999983, 6607973.0] , [299623.3300999999, 6607970.5] , [299621.50009999983, 6607968.6698] more...

OBJECTID: 20442
Navn: null
LokalitetID: 72550
LokalitetNavn: Solhøy
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Flere løsfunn av steinartefakter fra yngre steinalder. Funnene gjort i villahagen ved hagearbeid o.l. på Solhøy gjennom flere år, 25-30 m o.h. Blant funnene finnes: pilspiss i skifer, pil, bor og kniv i flint (flekketeknologi). Tilføyning av Morten Bertheussen 01.03.2017: 8.2.2017 gravde Jan Berge og Morten Bertheussen 8 prøvestikk innenfor daværende lokalitetsavgrensing, derav 7 innenfor gjeldende avgrensing. Arbeidet ble gjort i forbindelse med grunneiers ønske om tomteskifte/fradeling i Sponvikveien 152. Alle prøvestikkene inneholdt slått flint. I prøvestikkene i hagen øst for bolighuset, som før var potetåker (der de først omtalte løsfunnene stammer fra), ble det funnet slått flint både i plentorvlaget, åkerlaget under og in situ funn i sandlaget under åkeren. I ett av disse prøvestikkene ble det funnet et skår av keramikk. Ellers inkluderer funnene i dette området flere flekker, en tangepil (A2), en flekkekjærne og mange avslag. I prøvestikkene nord for tidligere åker, helt NØ i hagen Var det færre funn, men også her funn in situ i undergrunnssanden. Det samme gjelder for Prøvestikkene på på tunet til tilstøtende eiendom i vest (Sponvikveien 150). Funnene ble gjort mellom høydekotene ca 28 - 32,5 m.oh. Et prøvestikk sør for bolighuset i nr. 152 inneholdt flintavslag. Massene som flinten lå i kommer sikkert fra tomta til huset og er påfylt på glatt svaberg. Kjerneområdet på lokaliteten virker å være den sørøstre delen av hagen (Sponvikveien 152, tidligere åker), det vil si det lavestliggende terrenget på lokaliteten - fra ca 28 til opp mot 30 m.o.h. Lokaliteten regnes som strandbundet og dateres til yngre steinalder (MNa) - rundt 3300 BC. Med en strandlinje rundt 27 meter over dagens lå lokaliteten på et butt, lite, sørlig utstikkende nes, henvendt mot en liten vik i øst. Den lå på en ca 4,8 x 4,1 km2 stor øy, ytterst i et skjærgårdslandskap. Mellom vår øy og Kjeøya i sør, lå et drøye 270 m bredt sund.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.35833, C.35920 og C.52847. *C.35833; a). Flekkeskraper av flint med konveks retusj. Stl. 7 cm, stb. 2,7 cm. b). Flekkekniv av flint med skrå enderetusj. L. 5,8 cm. c). Flekkebor av flint med skrå enderetusj og sideretusj ved spissen. L. 5,9 cm. d). Flekke av krakelert flint med kantretusj. L. 1,1 cm. 2 ryggflekker av flint. L. 4,7 og 5,6 cm. Flekkefragment av flint. L.3,8 cm. e). 5 avslag av flint, 3 har retusj. St.mål 3,6 - 4,9 cm. *C.35920; a) Pilespiss av grålig skifer. Stl. 7,1 cm, stb. 1,4 cm. b) Flekkepil av gråblå flint med A1 retusj. Et lite stk. av odden mangler. Stl. 4,1 cm. c) Flekke av grålig flint med hakk og partiell retusj langs den ene sidekanten. Stl. 6,9 cm. Flekke av gråblå flint med partiell retusj langs sidekantene. L. 4,3 cm. d) Avslag, sidefragment av kjerne, av grålig flint. Stl. 4,9 cm, stb. 1,8 cm. *C.52847 1-7; bl.a. endeskraper, 7 flekker, to kjerner.
Historikk: C.35833 er funnet av Olaf Pettersen, innlevert av Thora Pettersen i 1980. C.35920 er funnet av Arne Stensersen og innlevert i 1981. C.52847 er funnet av Bjørn Edvartsen, innlevert i 2001.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1813.789306640625
SHAPE.STLength(): 219.63057104634657
Polygon:
[283995.7193999998, 6556575.619200001] , [284000.17250000034, 6556576.412699999] , [284004.75189999957, 6556577.0962000005] more...

OBJECTID: 104678
Navn: null
LokalitetID: 151311
LokalitetNavn: Kullfremstillingsanlegg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Tilnærmet sirkulær grop. Mål: 70 x 90 cm, med utydelig og lav voll (ca 70 cm bred). Dybde: 40 cm. Kullgropen ligger 15 meter Ø for rundhaug 3 på gravfeltet R12565, i overgangen mellom skog og dyrket mark. Flatt løvskogsterreng med lyng og mose. Det ble tatt ut en kullprøve fra et prøvestikk midt i gropa som ble sendt inn til vedartsbestemmelse av Helge Høeg, KHM. Kullet stammet fra både bjørk og furu, og bitene med bjørk ble sendt inn til datering ved BETA Analytic. Resultatet viser aktivitet i perioden 1030-1220. e.Kr.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ikke utfylt!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[297499.30009999964, 6666758.5] , [297499.16610000003, 6666758.0] , [297498.80009999964, 6666757.634] more...

OBJECTID: 71714
Navn: null
LokalitetID: 80425
LokalitetNavn: Hjødal søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 40m SØ for en liten putt: Rundaktig kullgrop. D 2,5m, dybde 0,8m. Vannet i puttene i området er svært jernholdig. For beliggenhet: Se CT 051-5-3 utsnitt 1, Ullensaker.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ola Breen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.75048828125
SHAPE.STLength(): 21.740929264131584
Polygon:
[295858.50009999983, 6675272.0] , [295858.03110000025, 6675270.25] , [295856.75009999983, 6675268.968699999] more...

OBJECTID: 104346
Navn: null
LokalitetID: 151457
LokalitetNavn: Støvner
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Markerer seg som en svag forhøyning i terrenget. Mila er ca 10 meter i diameter og omgitt av 5 ¿fyringsgroper¿ med en dybde på ca 0,5 meter. Det er tatt ut kullprøve for C-14 datering.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Andersson
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.1356201171875
SHAPE.STLength(): 6.28070870047065
Polygon:
[292621.4001000002, 6678286.5] , [292621.3953, 6678286.402000001] , [292621.3809000002, 6678286.3048] more...

OBJECTID: 150970
Navn: null
LokalitetID: 161345
LokalitetNavn: Lognsjøen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 418
Kommune: Nord-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20168
Art: Skipsfunn
OpprinneligFunksjonID: 2000
OpprinneligFunksjon: Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Funn av stokkebåt
AnsvarligOrganisasjon: andre
RegistrertAvPerson: Erling Sjøen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 1
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 105.5909423828125
SHAPE.STLength(): 47.09906681688108
Polygon:
[322452.34109999985, 6707859.8366] , [322443.8640999999, 6707845.304500001] , [322437.80900000036, 6707859.8366] more...

OBJECTID: 16815
Navn: null
LokalitetID: 94444
LokalitetNavn: Isesjøbatteriet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Som et ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det fra slutten av 1890-tallet anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Svinesund i sør til Kongsvinger i nord. Befestningene skulle kunne stoppe et svensk angrep mot hovedstaden i tilfelle væpnet konflikt ved løsrivelsen. Forsvarslinjene ble lagt på øst- og vestsiden av Glomma, med sterke punkter i den framtrukne linjen øst for elva og mer tilbaketrukne stillinger på vestsiden. Befestningene var delt inn i avsnitt. Isesjøbatteriet var del av Sarpsborgavsnittet og behersket området på østsiden av Glomma med veien fra Ise stasjon til Skjeberg. Isesjøbatteriet ligger i dag i Sarpsborg kommune på en ås rett nord for Isesjø. HV har etablert et lager på området og i den forbindelse er det satt opp en hytte med uthus like i nærheten av siktebordet. Batteriveien som fører opp fra gården Spydevold er i god stand. Det enkle anlegget består av ni åpne kanonplasser med sammenhengende lavt brystvern og en planert, delvis utsprengt plass bak. Siktebordet er intakt. Området har fått en noe parkmessig opparbeidelse
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Siri Hagen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6.855712890625
SHAPE.STLength(): 9.317485780475016
Polygon:
[286257.6660000002, 6579711.958699999] , [286257.6660000002, 6579711.441199999] , [286257.5991000002, 6579711.191199999] more...

OBJECTID: 173692
Navn: null
LokalitetID: 19875
LokalitetNavn: Fuglli
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I skogbrynet, på fjell: Rundrøys. Urørt? I toppen furu. D 5,3m, h 0,5m. Kalles lokalt for offersted. Det er tenkelig at røysen er bygget innenfor en krets av flyttblokker, da det både i SØ- og NV-kanten av røysen ligger 3 store rundkamp og flyttblokker, og steinene innenfor er vesentlig mindre. En samling mindre bruddstein som ligger i hellingen ca 4m V for røysen er trolig stein utkastet fra denne. Den steinsamlingen som er nevnt i litteraturen - 80m N for røysen er sannsynligvis ikke fornminne. Lignende forekomster finnes også ellers i terrenget her og er trolig naturdannelser.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[298022.00009999983, 6614383.0] , [298021.3300999999, 6614380.5] , [298019.50009999983, 6614378.6698] more...

OBJECTID: 127941
Navn: null
LokalitetID: 86074
LokalitetNavn: SKIPTVET PRESTEGÅRD
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20161
Art: Prestegård
OpprinneligFunksjonID: 2600
OpprinneligFunksjon: Offentlig forvaltning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: VED
Vernestatus: Vedtaksfredet
Beskrivelse: Beskrivelse mangler
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Geir Thomas Risåsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1175.9984130859375
SHAPE.STLength(): 182.16959306091726
Polygon:
[283202.5987999998, 6598510.3609] , [283202.62849999964, 6598503.9076000005] , [283202.4994999999, 6598503.411699999] more...

OBJECTID: 140728
Navn: null
LokalitetID: 77446
LokalitetNavn: Stafseberget
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N: 1. Rundrøys, utydelig markert, bygget av rundkamp. Steinene er en del utoverkastet, og i midten er det et dypt krater, d ca 3m, dybde 1m. Bevokst med mose og lav, gamle bjerker og grantrær. D ca 15m, h ca 0,5m. Ca 5m S for 1: 2. Gravrøys. Består kun av en samling rundkamp og bruddstein som ligger oppe på kanten og nedenfor en liten bergknaus. I nyere tid har man forsøkt å drive steinbrudd her, og 10-12 steinblokker er hogd løs. Både de og fjellknausen bærer tydelige merker etter pressluftsbor. Røysa har antagelig ligget på toppen av fjellknausen. D opprinnelig ca 8m, h er umulig å avgjøre. Nåv h 0,1-0,2m Bevokst med einer, furu, lyng og lav.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 265
SHAPE.STLength(): 61.611549073264584
Polygon:
[276691.0, 6571267.9999] , [276692.0, 6571267.9999] , [276693.0, 6571267.9999] more...

OBJECTID: 96071
Navn: null
LokalitetID: 173633
LokalitetNavn: Haslemoen krigsminne
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20176
Art: Krigsminnelokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1555
OpprinneligFunksjon: Okkupasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Tysk militærbase fra 1944 - 1945.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Egil Brodshaug
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 142.464599609375
SHAPE.STLength(): 58.51559972891876
Polygon:
[329488.4291000003, 6729628.249500001] , [329486.8596000001, 6729615.7169] , [329478.6275000004, 6729617.600099999] more...

OBJECTID: 116371
Navn: null
LokalitetID: 29241
LokalitetNavn: Kalnes
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: 2000
OpprinneligFunksjon: Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Hulvei. 1967: Hulveien som går i retning ØSØ-VNV, parallelt med gammel trasé til E6, er tydelig markert. I ØSØ ender den i vannsyk mark. L 25m, br 2-2,5m, dybde ca 0,5m. Opplyst av Reidar Dombu, Kalnes jordbruksskole. 2005: Arkeologisk undersøkelse ved KHM i juli 2005. En 2,5 m bred og 12 m lang sjakt ble åpnet.. Hulveien ble ikke gjenfunnet i profilen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 442.5
SHAPE.STLength(): 95.98597674470604
Polygon:
[274292.0, 6581250.9999] , [274293.0, 6581251.9999] , [274297.0, 6581251.9999] more...

OBJECTID: 41172
Navn: null
LokalitetID: 72784
LokalitetNavn: Meli
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for C35262. Ca halvparten av 1 bryne av grå kvartsitt, funnet ca 50 m V for tunet på gården Meli 52/4, 17.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Torgrim Guttormsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 31371.5
SHAPE.STLength(): 747.274024784373
Polygon:
[288457.0, 6659689.9999] , [288506.0, 6659750.9999] , [288551.0, 6659782.9999] more...

OBJECTID: 164177
Navn: null
LokalitetID: 80545
LokalitetNavn: Solberg søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 229
Kommune: Enebakk
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundrøys. Noe uklart markert. Bygd av steinblandet jord. Innskjæring i haugens S-del der det ligger en jordfast blokk. I Ø-delen noe påkastet stein. Bevokst med lyng og lauvtrær. D 8m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Tradisjon: Den gamle bygdeveien til Oslo, "Kongeveien", gikk S for for husene på gården i retning Ø-V.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[280054.00009999983, 6628267.0] , [280053.3300999999, 6628264.5] , [280051.50009999983, 6628262.6698] more...

OBJECTID: 56208
Navn: null
LokalitetID: 25411
LokalitetNavn: Jarle Nedre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Oppdaterte opplysninger 02.12.2008: Funn av automatisk fredete kulturminner i dyrket mark / plogfurer, hovedsakelig i form av bearbeidet flintmateriale, noen avslag med retusj. Ellers funn av en malestein ("løper") av bergart, en bryne av kvartsitt, et fragment av en bøyleformet spenne av bronse, fra yngre romertid, og et fragment av en jernring. I tillegg ble det i 1993 gjort en befaring av grunneier og Fylkeslandbrukskontoret, og det ble da gjort funn av 6 sannsynlige kokegroper. Disse ligger "øst for to oppstikkende fjellskjær og har dukket opp i overflaten i forbindelse med pløying. Området har tidligere vært overflatedyrket beite". I følge avmerkingen, skal disse ha blitt funnet helt S på lokaliteten slik den nå er avmerket i Askeladden. I tillegg er det funnet en øks av jern fra middelalder. Funnet i åker, ca 310 m SSV fra bolighuset på gården, ved "Gullhaugen", dvs. rett SV for avmerket område. Funnet av Øyvind Navestad i 1978-79. Også funn av en beltestein av kvartsitt. Ukjent funnsted, men gjenstanden er funnet på eiendommen, ca 1974. Funnene representerer trolig ett eller flere bosetnings- eller aktivitetsområder fra steinalder-jernalder, men avgrensningen av området er uavklart. Tiltak i området må avklares med Kulturminneseksjonen ved Østfold fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ronny Lademoe
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Oldsaksmalingens A.nr.: 90/200-206. Amatør-arkeologisk kontor; U-237 a-h.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 19876.300048828125
SHAPE.STLength(): 540.7816166620406
Polygon:
[280266.9000000004, 6572189.899900001] , [280235.2000000002, 6572204.799900001] , [280224.7999999998, 6572223.299900001] more...

OBJECTID: 46716
Navn: null
LokalitetID: 55073
LokalitetNavn: Løkkeliveien
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Funnlokalitet B og C, funn av diverse boplassmateriale. Se i arkiv. Funnet i plogfurer. Også funn av kokstein. Funnene representerer trolig et bosetnings- eller aktivitetsområde fra steinalder, men avgrensningen av området er uavklart. Tiltak i området må avklares med Kulturminneseksjonen ved Østfold fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: F.nr.: U-274 (B) og (C), amatør-arkeologisk kontor.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1817.6051025390625
SHAPE.STLength(): 168.34910282441996
Polygon:
[283220.9000000004, 6569142.0999] , [283233.2000000002, 6569147.9999] , [283235.2000000002, 6569124.899900001] more...

OBJECTID: 174588
Navn: null
LokalitetID: 25430
LokalitetNavn: Skjeberg prestegård
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravhaug, rund. Klart markert og tydelig i terrenget. Overtorvet, men enkelte store steiner synes. Mulig fotkjede av store stein i lav forsenkning i midtpartiet. Noe påført stein i vestre kant. I SSV er det et lite masseuttak som kan ha tangert kanten av haugen. Diameter 12 m, høyde opptil 1 m.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Karl Kallhovd
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537983398
Polygon:
[282504.1001000004, 6571837.1] , [282503.43010000046, 6571834.6] , [282501.6001000004, 6571832.7698] more...

OBJECTID: 126974
Navn: null
LokalitetID: 150965
LokalitetNavn: Sandaker
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn og observasjoner av brannlag og skjørnbrent stein i dyrka mark. Funn av trinnøks av bergart og et stykke slått bergart. Funnet av Heine Iversen 19.04.2007. Kokstein og brannlag lå helt i dagen i plogfurene.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Amatør-arkeologisk kontor 2007/14.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 755.854736328125
SHAPE.STLength(): 109.78723926064484
Polygon:
[282476.7999999998, 6573414.299900001] , [282480.2999999998, 6573423.899900001] , [282484.0, 6573432.0999] more...

OBJECTID: 70858
Navn: null
LokalitetID: 69417
LokalitetNavn: Rokkerud
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 6,2 m, indre diameter 4 m, dybde 40 cm. Målt N/S. Ingen voller. Grønnmose, lyng, kvist i grop og stubbe.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne Ida Øiseth
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.750244140625
SHAPE.STLength(): 21.740839580195622
Polygon:
[327468.7001, 6733956.6] , [327468.23110000044, 6733954.85] , [327466.9501, 6733953.5688000005] more...

OBJECTID: 132215
Navn: null
LokalitetID: 146309
LokalitetNavn: Svinesund 23 (S23)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet - S23. Steinalderboplass registrert ved prøvestikking i forbindelse med Svinesundprosjektet (ny 4-felts E6 og bru over Svinesund) sommeren 2000. Boplassen er ikke gravd ut i forbindelse med de arkeologiske utgravingene i Svinesundprosjektet 2001-2004. Registrert med lokalitetsnavn "Svinesund 23" (S23). Boplassen ble påvist ved 12 flintfunn (bl.a. en flekke) i 3 positive prøvestikk,i tillegg skjørbrent stein i et prøvestikk. boplassflate er avgrenset av fall i terrenget i NV, berg og 3 funntomme prøvestikk i de andre retningene. Lokaliteten er estimert til å ha en utstrekning på ca. 250 m2 og ligger 33 m.o.h.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 384.3397216796875
SHAPE.STLength(): 84.40665876171259
Polygon:
[286750.5758999996, 6559533.6039] , [286763.2982000001, 6559529.022600001] , [286759.5438000001, 6559522.1307] more...

OBJECTID: 166169
Navn: null
LokalitetID: 70825
LokalitetNavn: Sand
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rund jordhaug, tydelig markert, toppet. Haugen er delvis rasert, i NNØ av en dyp sjakt l 9m, br 5m, dybde 3m, i ØSØ av et 6m l, 5m br, 3m dypt inngravning, i SSØ av et 4m l, 10m 1,5m dypt innhugg. Haugen er bevokst med tett gress og på den N-dre halvdel en del løvtrær. D ca 20m, h ca 4m. På samme jorde som haugen, er det funnet en rekke groper fyllt med kull og skjørbrent stein, d ca 0,5m. De ligger under vanlig pløyedybde. Eieren hadde gravet opp en, men den inneholdt ingen gjenstander. Etter kontrollregistrering i forbindelse med opprydding av spredt avløp 2011: Lokaliteten er innmålt og gitt ny geometri. Ved kontrollregistreringen var trærne på den nordre halvdelen av haugen fra beskrivelsen fra 1970 fjernet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: S Westheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 312.6600341796875
SHAPE.STLength(): 62.77263605759944
Polygon:
[290575.9000000004, 6671590.699899999] , [290577.5999999996, 6671590.399900001] , [290579.2000000002, 6671589.799900001] more...

OBJECTID: 14422
Navn: null
LokalitetID: 90725
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Beskrivelse mangler
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 411.2100830078125
SHAPE.STLength(): 80.71292740752672
Polygon:
[291003.0, 6683155.5999] , [291002.0999999996, 6683170.5999] , [291005.7000000002, 6683182.9999] more...

OBJECTID: 63364
Navn: null
LokalitetID: 180742
LokalitetNavn: Bjerke vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for ringspenne av bronse. Funnet ved metallsøk av Tom-Arne Ullersmo. Innlevert til Akershus fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Søgaard Sørensen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 8.5537109375
SHAPE.STLength(): 10.38118221020237
Polygon:
[283792.29000000004, 6663139.3675999995] , [283792.57380000036, 6663139.316500001] , [283792.8443999998, 6663139.2169] more...

OBJECTID: 120802
Navn: null
LokalitetID: 12314
LokalitetNavn: Buskelsrud
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1. Rundhaug. Klart markert. Noe avflatet med krater, d 4m, dybde 0,6m i toppen. Mose med en del grantrær. D 9m, h 1m. 6m SØ for 1: 2. Do rundhaug. Krater i toppen og på N-siden. Lyngkledd. D 6m, h 0,7m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Synfaring av ØFK (J. Berge) i samband med tynning 01.04.11. Begge haugane samsvara då bra med skildring og plassering, sjå bilete under vernestatus enkeltminne.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.999755859375
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[286569.00009999983, 6603192.0] , [286568.8661000002, 6603191.5] , [286568.50009999983, 6603191.134] more...

OBJECTID: 180167
Navn: null
LokalitetID: 51476
LokalitetNavn: Furumoen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På kronen av bergrabben: Rundhaug. Noe uklart markert, unntatt mot SV. Lite synlig i terrenget. Noe steinblandet. Urørt. Bevokst med lyng, mose og noen busker. D 7m, h 0,5m. Kan være en naturdannelse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Odd Ertsaas
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 55
SHAPE.STLength(): 27.600152973510713
Polygon:
[285173.0, 6601027.9999] , [285176.0, 6601025.9999] , [285176.0, 6601024.9999] more...

OBJECTID: 104747
Navn: null
LokalitetID: 218196
LokalitetNavn: Visur
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 336.7550048828125
SHAPE.STLength(): 73.68147373492502
Polygon:
[273129.3074000003, 6571795.4235] , [273127.7466000002, 6571795.5644000005] , [273126.2315999996, 6571796.2114] more...

OBJECTID: 175916
Navn: null
LokalitetID: 32035
LokalitetNavn: Skirset
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Noe uklart markert unntatt i NØ, men meget godt synlig. Bygd av sandjord. I SV-siden har det vært fylt på jord. I toppen utgravd potetkjeller med overbygning. I N en osp, i SV en bjørk. Grasdekke. D 12m, h 2m. Kontrollregistrering i forb. med prosjektet Spredt avløp 2011: Uendret tilstand. Innmålt og gitt ny geometri.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Rolf Sann opplyste at det ca 1925 ble funnet hestebisler i haugen. Tapt.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 117.2371826171875
SHAPE.STLength(): 38.43170863657115
Polygon:
[299600.82629999984, 6658950.1642] , [299601.8770000003, 6658949.975199999] , [299602.8788999999, 6658949.6066] more...

OBJECTID: 117482
Navn: null
LokalitetID: 68637
LokalitetNavn: Opstad søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: 2000
OpprinneligFunksjon: Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Hulvei. På V-siden av rv 114: 2 parallelle hulveispor, orientert NNØ-SSV. Det Ø-ligste er det korteste og ender i NNØ mot rv 114. Det V-ligste har en l av ca 100m. Veienes br ca 1,5m, dybde 0,7m. Innbyrdes avstand 2m. Dette skal være den gamle veien fra Rolvsøy til Tune kirke.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: May-Liss Bøe Sollund
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1456.5
SHAPE.STLength(): 242.63463671381604
Polygon:
[275239.0, 6578517.9999] , [275242.0, 6578518.9999] , [275244.0, 6578518.9999] more...

OBJECTID: 173924
Navn: null
LokalitetID: 29276
LokalitetNavn: Vister
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Til dels uklart markert, tydelig i terrenget. Overflate noe uregelmessig. Trolig urørt. Tett tilvokst med gran, et bjørketre. Sparsom bunnvegetasjon. D 7m, h inntil 0,4m. Opplyst v/ statsstipendiat Erling Johansen, Kråkerøy, 1600 Fredrikstad.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 70.4600830078125
SHAPE.STLength(): 30.562193793727648
Polygon:
[273990.7000000002, 6579904.399900001] , [273994.0999999996, 6579902.5999] , [273995.2000000002, 6579898.899900001] more...

OBJECTID: 161260
Navn: null
LokalitetID: 94610
LokalitetNavn: Flatmarksgrav på Kalnes
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: I tiden 21. til 28. august 2003 ble det utført arkeologisk registrering innenfor planlagte trase. Det ble avdekket ett automatisk fredet kulturminne, en flatmarksgrav. Utgravningen ble utført av Kulturhistorisk museum mellom 5. og 9. juli 2004. En ubrent flatmarksgrav med sverd, skjoldbule, kniv og to små nagler (alt av jern) ble funnet. Sverdet og skjoldbulen kan typologisk dateres til det 9. århundre e.Kr.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Åsne Dolve Meyer
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Funnmaterialet bestod av en bit av underhjalt (C.53893-1), nagle (C.53893-2), kniv (C.53893-3), sverd (C.53893-4), en skjoldbule (C.53893-5) og en nagle (C.53893-6), samtlige funn i jern.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7503662109375
SHAPE.STLength(): 15.529273619898476
Polygon:
[274978.7001, 6581894.9] , [274978.36510000005, 6581893.65] , [274977.4501, 6581892.7348] more...

OBJECTID: 8179
Navn: null
LokalitetID: 147294
LokalitetNavn: Kalnes
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1967: Feltet består av 40-50 figurer på et granittsvaberg skrånende mot V ved foten av et åsdrag. Figurene er svært klare og tydelige og generelt godt bevart. Enkelte er vanskelige å tyde eller fragmentariske. Ristningen omfatter skip, dyrefigurer, menneskefigurer, solhjul, skålgroper og en del utolkede figurer. Figurene er hugget med inntil 3 cm brede og 0,4 cm dype huggespor. Feltet utmerker seg ved sin rikdom på figurer og deres særpreg. Feltet domineres av skipsfigurer eller deler av slike. Alle unntatt et par har dobbel forstavn. De fleste har også både kjøl- og relingslinje, ca halvparten har spantesystem, hvorav en i sikk-sakk. De fleste er orientert med forstavnen mot S. En båt har en rektangulær figur festet til akterstavnen, en annen, en L-formet stang som ender i 2 korte mothaker, en tredje båt er forbundet med et rektangel som finnes under kjølen. 9 av skipene er bemannet med til dels svært tydelige menneskefigurer - fra 4 til 9 - sittende på huk med padleårene høyt hevet. Noen er nærmest strekformet, andre mindre skjematiske og fremstilt med uthugget hode, kropp og lemmer. På flere båter ser én figur ut til å rage over de andre. Skipenes lengde 24-103 cm, høyde 4-35 cm. Også utenfor båtene, men nært knyttet til dem, finnes menneskefigurer, i alt 4, hvorav 2 er fragmentariske. En figur i feltets SØ-kant står i bøyet stilling, som om den tar sats. Den er helt uthugget og har en liten hale. Høyde 12,5 cm, bredde 15 cm. To menneskeskikkelser ser ut til å henge eller holde i en anordning fra et av skipene. Menneskefigurenes høyde 3-30 cm. Likeledes spredt på feltet finnes minst 10 dyrefigurer. 8 av disse er langstrakte og sett i profil og delvis helt uthugget. 6 har utformet hode, av disse har 2 horn. Et "hodeløst" dyr lengst V i feltet har høyt oppsvunget hale, hvis ende er kløftet. Lengde 16-35 cm, høyde 4-19 cm. Et dyr i profil i feltets NØ-del er helt uthugget med tung kropp, brede rektangulære ben og kort, butt hale. Hvis hodet ikke var antydet, kunne det godt fremstille en skammel. Lengde 29 cm, høyde 16-17 cm. Et dyr med horn (i feltets NØ-del) er sett ovenfra. Konturtegnet. Lengde 25,5 cm, bredde 5,5 cm. I alt 4 skålgroper finnes spredt på feltet. Diameter 3-4 cm, dybde 0,4 cm. Det er i alt 4 solhjul, det ene sirkelformet, de øvrige med 4 eker. Disse ligger alle i nær forbindelse med skip. Diameter 8,5-15 cm. Dertil kommer en del utolkede figurer, hvorav noen er ufullstendige. Av disse kan nevnes en buet strek, og i feltets SV-kant et rektangel med skillelinje langsetter, en liten krok og en liten spiss i hjørnene av den ene kortsiden. Lengde 34 cm, bredde 12,5 cm. 2011: Tilrettelagt for bevegelseshemmede, samt parkering i tillegg til skilt/informasjon.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Fornminneregisteret 1-007061.
Historikk: Oppdaget i 1958. Steinar Opstad beskriver det slik (i 2012): En sommerkveld i 1958 ble kuene drevet fra havna til fjøset på Kalnes for å bli melket. Et par av kuene ”skeiet ut” og sprang opp i skråningen ovenfor veien mellom Øsaker og Kalnes. Der gled en av kuene på mosen og raste ned den lille skrenten mot veien. Det skjedde ikke noe galt med kua, men mosen hun skjøv ned fra skråningen, avdekket figurer på bergflaten. Han som drev kuene meldte fra til senere rektor på skolen Trygve Horne, han ringte Martin Opstad som hadde vokst opp på Kalnes og var svært interessert i historie. Han ba sønnen Steinar på 17 år sykle bort og fotografere det han mente kunne være helleristninger. Horne var der og hjalp ham med å rekonstruere hendelsen for bildets skyld. Martin ringte fylkeskonservator og direktør på Borgarsyssel museum Lauritz Opstad og fortalte om det som var skjedd, og i kveldinga møttes de tre for å se på funnet. Steinar Opstad skrev en kort tekst til bildet han hadde tatt, og snart sto det med fete typer i avisen Sarpen: ”Ku fant helleristning på Kalnes.” I 1967 ble følgende versjon fortalt registrator: En dag kuene skulle hjem fra beitet, var det meget bløtt der de pleide å gå, og på kuers vis fant de seg en annen og litt tørrere vei. En av dem gled og skjøv noe av jordlaget bort fra berget under. I 1958 - d.v.s. muligens året etter tildragelsen med kua - la en av elevene, Hans Berg fra Råde, merke til at omtrent halvparten av en skipsfigur var avdekket. Han meldte fra om sin oppdagelse til Erling Larsen, og sammen løftet de på jordlaget og så da flere figurer. Larsen var innom bladet "Sarpen" i annet ærend og nevnte en passant at en helleristning var funnet på Kalnes. Dagen eller et par dager etterpå sto med fete typer i nevnte avis: "Ku fant helleristning på Kalnes". Registrert av I.Drengsrud i 1967. Tilstandsregistrert av D.Vogt og M.Rostad i 1993. Skjøttet i perioden 1994-1997. Det finnes to kalkeringer av feltet, den ene er umerket, den andre er kalkert etter oppmaling av Jansen og Kroll i 1997.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 19.0306396484375
SHAPE.STLength(): 16.5820604954842
Polygon:
[274996.6640999997, 6581863.759400001] , [274998.54860000033, 6581863.9701000005] , [274998.9968999997, 6581863.529200001] more...

OBJECTID: 64959
Navn: null
LokalitetID: 29232
LokalitetNavn: Kalnes
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: De "haugene" som er omtalt i litteraturen kan være et par naturformasjoner som vender ut mot vannet. Disse kan ha vært benyttet som gravhauger, og det skal ha vært gjort funn her. Haugene er temmelig store og går i ett med terrenget påS-siden. Formen er nærmest oval. Forhøyningen er gressbevokst. D er ubestemmelig, h 5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kari Støren Binns
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1357.5
SHAPE.STLength(): 183.8914624807786
Polygon:
[274932.0, 6582551.9999] , [274933.0, 6582552.9999] , [274936.0, 6582551.9999] more...

OBJECTID: 65623
Navn: null
LokalitetID: 100045
LokalitetNavn: Lokalitet 9, Nordre Bjørnstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Bosetningsspor; dyrkningsspor, en tjæremile, kokegroper, håndverksproduksjon, kulturlag m.m. Registrert i 2002 og utgravd i 2005 i forbindelse med E6-prosjektet. C14-dateringene fra området viser at mye av aktiviteten kan knyttes til senneolitikum og bronsealder.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Leif Håvard Vikshåland
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C54973 og 54974
Historikk: Registrering: Østfold fylkeskommune 2002. Utgravning: Kulturhistorisk museum 2005.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3286.925048828125
SHAPE.STLength(): 377.5168734744774
Polygon:
[275472.5999999996, 6580268.5999] , [275456.0999999996, 6580244.799900001] , [275333.4000000004, 6580332.4999] more...

OBJECTID: 164183
Navn: null
LokalitetID: 80168
LokalitetNavn: Solberg nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 229
Kommune: Enebakk
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Langhaug, orientert NV-SØ. Klart markert. Bygd av steinblandet jord. Noe påkastet åkerstein. Gressbevokst. L 8m, br 5m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[286009.00009999983, 6633541.0] , [286008.3300999999, 6633538.5] , [286006.50009999983, 6633536.6698] more...

OBJECTID: 176254
Navn: null
LokalitetID: 31254
LokalitetNavn: Heiås
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 229
Kommune: Enebakk
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug, bygd av jord. Noe stein synlig. Haugen øødelagt av stort krater, d 2m, dybde ca 30m, slik at kun haugens ytterkant er tilbake som en voll. Haugen er ikke spesielt tydelig, men relativt klart markert. Bevokst med bringebærbusker. D 7m, h 30m. Eieren opplyste at det tidligere hadde vært husmannsplass på stedet. Krateret i haugen skulla ha vært kjelleren i husmannsstua som var bygget over.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[287112.00009999983, 6625046.0] , [287111.3300999999, 6625043.5] , [287109.50009999983, 6625041.6698] more...

OBJECTID: 77765
Navn: null
LokalitetID: 220735
LokalitetNavn: Foss Nedre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Runebrev i bly, brettet sammen. Funnet ved metallsøk av Tor Johannessen.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 22.2703857421875
SHAPE.STLength(): 16.750159939375877
Polygon:
[293941.08779999986, 6657286.558700001] , [293941.5513000004, 6657286.518100001] , [293942.00069999974, 6657286.397700001] more...

OBJECTID: 64953
Navn: null
LokalitetID: 213893
LokalitetNavn: Sørum søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Fragment fra en spenne i kobberlegering med sirkeldekor. Funnet med metalldetektor av Martin Mesicek. Har fått museumsnummer C60619, A15/382
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.0057373046875
SHAPE.STLength(): 6.153159097367237
Polygon:
[290345.2034999998, 6657882.1763] , [290345.3738000002, 6657882.1614] , [290345.53890000004, 6657882.1172] more...

OBJECTID: 2938
Navn: null
LokalitetID: 51761
LokalitetNavn: Strøm store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 228
Kommune: Rælingen
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20202
Art: Avkreftet kulturminne
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Øverst på skråning som heller mot bekk i V: Lang haug,orientert N-S. Relativt klart markert, i Ø er markeringen noe uklar. Svært tydelig i terrenget. Består av jord. Krater inn i haugen fra NV. ( Kraterets d 10m ). En del gamle løvtrær på haugen. L 40m, br ca 15m, h ca 4m. Ved kontroll i 1986 ble det foretatt en prøvegravning i haugen. Denne viste at haugen er en klar naturdannelse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Det fortelles at det er blitt funnet ei øks under fjerning av jordmasser i forbindelse med oppdemming av myr.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 303.0650634765625
SHAPE.STLength(): 83.0992289111627
Polygon:
[278125.2999999998, 6652266.699899999] , [278130.4000000004, 6652239.199899999] , [278108.5999999996, 6652237.899900001] more...

OBJECTID: 63061
Navn: null
LokalitetID: 180796
LokalitetNavn: Nordre Foss
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for fragmentert tre-fliget spenne av bronse. Funnet ved metallsøk av Martin Mesicek. Innlevert til Akershus fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Søgaard Sørensen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 17.3184814453125
SHAPE.STLength(): 14.771123882467586
Polygon:
[293991.0603, 6656959.981000001] , [293991.46410000045, 6656959.908399999] , [293991.84920000006, 6656959.7667] more...

OBJECTID: 147512
Navn: null
LokalitetID: 75704
LokalitetNavn: Varden
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20169
Art: Røysfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Varde. Av fire enkeltliggende rundkamp, gj sn d 0,5m. Vardens l Ø-V 3m, br N-S 1,5m. Bjarne Holstangen som påviste varden og som er oppvokst på stedet, sier at det har vært en røys her tidligere, som er fjernet av lekende barn.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Heid Gjøstein Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[283486.50009999983, 6562733.0] , [283486.16509999987, 6562731.75] , [283485.25009999983, 6562730.835000001] more...

OBJECTID: 9158
Navn: null
LokalitetID: 178015
LokalitetNavn: Hornnes mellom 2
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1995: På bergets Ø-del er det et tydelig og dypt hugget skip. Enkel kjøllinje med mannskapsstreker og dobbel stavn. Mål: 37 x 14 cm. 2016: En liten, men tydelig skipsfigur hugget på en ØSØ-vendt flate på Ø-siden av et større bergskjær. Skråningen her har en avsats på nedsiden av ristningsflata, før den skrår videre ned mot åkeren i Ø. Skipet består av en enkel kjøllinje med fem mannskapsstreker. Største lengde 36 cm, største høyde 13 cm.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av D.Vogt 1995. Kontrollregistrert av Jone Kile-Vesik i 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6.101318359375
SHAPE.STLength(): 9.620510397057275
Polygon:
[280416.8542999998, 6569408.6743] , [280416.2115000002, 6569408.464] , [280415.6973000001, 6569408.5458] more...

OBJECTID: 8156
Navn: null
LokalitetID: 143826
LokalitetNavn: Kolstad II
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. Dokumentert på 1870-tallet som 5 skålgroper. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Ristningene kan være tildekket/overpløyet, eller bare være vanskelig å gjenfinne på bakgrunn av unøyaktige orienteringsbeskrivelser. Digitalisert ut fra opplysninger i teksten, geometri blir meget omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Nr.163
Historikk: Beskrevet av Arnesen og Rygh på 1860/70-tallet. Ikke gjenfunnet av Gjessing på 1930-tallet. Ikke gjenfunnet ved ØK-registreringene i 1964.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 275.22265625
SHAPE.STLength(): 66.3787060962114
Polygon:
[280565.9949000003, 6570843.9168] , [280548.8689000001, 6570843.9168] , [280548.8689000001, 6570860.3292] more...

OBJECTID: 8279
Navn: null
LokalitetID: 143802
LokalitetNavn: Bø nordre II
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Beskrevet av Arnesen i 1876 som tre skipsfigurer og en menneskefigur. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Kartfestingen er derfor usikker.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet av Arnesen i 1876. Ikke gjenfunnet av Gjessing eller Marstrander. Marstrander brukte mye tid på å lete etter feltet ved en skogbevokst ås ca. 250 m rett vest for den nordlige Solberggården. "Stedets eldste, den nå (1946) over 80 år gamle føken Marie Bø som i all sin tid har bodd på gården, kjente ikke til noen ristninger på den del av eiendommen som Arnesen angir". Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 91.5252685546875
SHAPE.STLength(): 34.8495020982356
Polygon:
[280883.3674999997, 6570597.338500001] , [280880.3605000004, 6570595.6203000005] , [280878.21270000003, 6570596.049799999] more...

OBJECTID: 96234
Navn: null
LokalitetID: 120607
LokalitetNavn: Klavestad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funn av automatisk fredete kulturminner i dyrket mark / plogfurer i form av bearbeidet flintmateriale og et spinnehjul i kleber. Også noe brent stein. Funnene representerer trolig et bosetnings- eller aktivitetsområde fra steinalder, men avgrensningen av området er uavklart. Tiltak i området må avklares med Kulturminneseksjonen ved Østfold fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: F.nr.: U-244 Amatør-arkeologisk kontor. --Oldsaksamlingens A.nr.: 90/207.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 12864.709838867188
SHAPE.STLength(): 426.83704737052165
Polygon:
[281295.5, 6574200.399900001] , [281258.7000000002, 6574234.0999] , [281226.9000000004, 6574270.399900001] more...

OBJECTID: 39583
Navn: null
LokalitetID: 120616
LokalitetNavn: Oddenveien - Sætret
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Funn i dyrket mark / plogfurer. Funnlokalitet B, lokalitet: "Øvre Sumpa". Funn av 1 nakkeparti av buttnakket trinnøks av bergart, flere "løpere" av bergart, samt flint og bergarsmateriale, og avfall. Noe kokstein. Funnene representerer trolig et bosetnings- eller aktivitetsområde fra steinalder, men avgrensningen av området er uavklart. Tiltak i området må avklares med Kulturminneseksjonen ved Østfold fylkeskommune. Også funn av 1 spinnehjul av kleberstein, funnet av Ester M. Karlsen i 1975-76 under potetopptak nedenfor lagården på Sætret, ca 100 m S for avmerket område.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: --C.36740. --F.nr.: U-125 (B)- Amatør-arkeologisk kontor. --Oldsaksamlingens A.nr.: 90/156.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 745.0399169921875
SHAPE.STLength(): 116.08571503384212
Polygon:
[282875.4000000004, 6575436.0999] , [282879.2999999998, 6575440.0999] , [282890.2000000002, 6575431.299900001] more...

OBJECTID: 30091
Navn: null
LokalitetID: 61457
LokalitetNavn: Løkke
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På langstrakt fin sandterrasse, S-vendt mot bekkedal ligger en del flint spredt i pløysla. 27 flintstkr ble plukket opp. Innenfor samme område er det av Amatør-arkeologisk kontor også funnet endel flint, og noe brent stein ("Funnlokalitet A").
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Oldsaksamlingens A.nr.: 190/163. Amatør-arkeologisk kontor; F.nr. U-274 (a), (A) og (A)/92.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3034
SHAPE.STLength(): 315.2436833240221
Polygon:
[283552.0, 6569385.9999] , [283560.0, 6569383.9999] , [283564.0, 6569379.9999] more...

OBJECTID: 90191
Navn: null
LokalitetID: 227441
LokalitetNavn: Vestre Berg 2016/17 Lok. 2
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: 2 kokegroper frå førromersk jernalder, funne og utgravd i samband med arkeologisk registrering i samband med trykkavløp utviding av vassforsyning i Vestre Berg.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4.5299072265625
SHAPE.STLength(): 8.391170553453664
Polygon:
[286826.7432000004, 6562268.573999999] , [286827.1841000002, 6562268.6006000005] , [286827.68400000036, 6562268.25] more...

OBJECTID: 172644
Navn: null
LokalitetID: 3216
LokalitetNavn: Ås
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Ca 3m N for en gammel kjerrevei/tømmervei - merket som sti på ØK: Langhaug, orienter N-S. Klart markert med en grøft, br 1,7-2m, dybde 0,3-0,4m dyp grøft i Ø-NNØ og i S-V-NV, men mangler i 1,7m br i N og ca 2m's br i SSØ. Her går haugen jevnt over i det utenforliggende terreng. Midt i og mot haugens Ø-side rund grop, d 1,2m, dybde inntil 0,6m. Haugen er bevokst med høye grantrær, i Ø-kant 3 furuer, ellers tett tilgrodd med smågraner og dekket med barnåler. Haug med grøft: N-S ca 10m, Ø-V ca 9m. Haugens mål: 5-6x3,8m, h fra bunn av grøft: Ca 0,7m. Per Jameson, eier av 81/42, opplyste at kjerre-/tømmerveien gikk VNVover til Dalesaga, ØSØ-over passerer den dels S-kant av, dels går den gjennom villabebyggelse på Rismoen, for så å krysse Ekornrudveien.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[290077.00009999983, 6672613.0] , [290076.3300999999, 6672610.5] , [290074.50009999983, 6672608.6698] more...

OBJECTID: 112667
Navn: null
LokalitetID: 31820
LokalitetNavn: Fløgstad
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 2 langhauger og 8 rundhauger. Alle er klart markerte. Bygd av sandjord. Bevokst med gress. Midt i feltet ligger den største og mest ruvende haugen. Krater, tvm 4m, dybde 2m, og sjakt , br 3m mot VNV. Haugens d 15m, h 3m. Umiddelbart NNØ for denne: Lav rundhaug. SØ-delen fjernet. D 6m. I feltets NØ-kant: 3 toppede rundhauger. Den Ø-ligste har krater, d 2m, dybde 0,7m, med 1,2m bred sjakt mot NV. Den V-forliggende er rasert mot S og SØ. Den tredje virker urørt. D 6-10m, h 0,8-2m. SSV for feltets største haug finnes 3 meget flate, men urørte hauger. D 5m, h 0,5-0,7m. De 2 langhaugene ligger S og SØ for den største haugen. De er orienterte hhv NNØ-SSV og N-S. Urørte. L 6-8m, br 4m, h 0,7-1m. Påvist av Olav Fløgstad, 2040 Kløfta.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1991.5
SHAPE.STLength(): 215.57735179360597
Polygon:
[283075.0, 6663634.9999] , [283073.0, 6663633.9999] , [283071.0, 6663632.9999] more...

OBJECTID: 121372
Navn: null
LokalitetID: 12568
LokalitetNavn: Bjørneholen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N: 1. Rundhaug. Relativt klart markert, men lite synlig p.g.a. vegetasjonen.Flat. Grop/krater i midtpartiet, d ca 2m. Bringebærris, løvkratt, trestubbe. D ca 5m, h 0,4m. 30m SSØ for 1: 2. Rundaktig forhøyning, markering og form vanskelig å bestemme p.g.a. vegetasjonen og all kvisten som er lagt på den. Grop i midtpartiet, d ca 1m, dybde 0,25m. Forhøyningens d ca 4m, h 0,3m. 14m SV for 1: 3. Rundhaug. Relativt klart markert men lite synlig p.g.a. vegetasjon. Flat. Grop/krater i midtpartiet, d ca 2m. Tett bevokst med gran- og løvtrær. D ca 6m, h ca 0,5m. Haugene kan være usikre som fornminner. Kan være kullmiletufter. 2005: Lokaliteten består av tre gravhauger og tre kullgroper. To av gravhaugene er sikre, mens en er usikker. Gravfeltet har tidligere blitt registrert i 1975. Registreringen fra 2005 viste imidlertid at registreringen utført i 1975 ikke lenger stemmer overens med dagens bilde. I 1975 ble det registrert tre relativt tydelige gravhauger i dette området (se registreringsskjema). Av disse ble kun to gjenfunnet. Det er ikke uvanlig at opplysninger i tidligere utførte registreringer er feil. Årsaken til dette er sammensatt. Det kan både være reelle endringer i landskapet på grunn av for eksempel skogsarbeid, eller det kan være at kunnskapen om fornminner har blitt endret. I dette tilfellet kan det antas at den ene gravhaugen har blitt delvis eller helt ødelagt, slik at den i dag ikke lenger kan sees tydelig i terrenget.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kirsti Boger
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1898.39013671875
SHAPE.STLength(): 182.83720068780795
Polygon:
[298467.9000000004, 6667000.0999] , [298472.2999999998, 6666992.799900001] , [298475.7000000002, 6666986.4999] more...

OBJECTID: 27435
Navn: null
LokalitetID: 59256
LokalitetNavn: Rud søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Rund haug. Klart markert. Noe avflatet på toppen. Rundt haugen vokser det grantrær og et par løvtrær. Gressbevokst. D 11m, h 1,5-1,7m. Haugen er restene av en gammel låvebro.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[286921.50009999983, 6611813.0] , [286921.4331, 6611812.75] , [286921.25009999983, 6611812.567] more...

OBJECTID: 126358
Navn: null
LokalitetID: 20396
LokalitetNavn: Bøler vestre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1. Rundhaug. Ganske dårlig markert. Noe steinblandet. Antydning til krater i toppen, 2x1m. Haugen synes noe ujevn. Bevokst med blåbærlyng, bregner, granbusker og løvkratt. Dessuten dekket av kvist etter granhogst. D ca 8m, h 0,5m. 1m SSØ for 1.: 2. Do rundhaug. Dårlig markert. Antydning til krater i toppen, ca 2x2m. 3 steiner synlige i toppen. Gress, blåbærlyng og bregner, dessuten noe løvkratt. D ca 9m, h ca 0,7m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 190
SHAPE.STLength(): 62.38619473971999
Polygon:
[278006.0, 6617840.9999] , [278008.0, 6617840.9999] , [278010.0, 6617835.9999] more...

OBJECTID: 125694
Navn: null
LokalitetID: 22327
LokalitetNavn: Nordby nedre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Ved tilrettelegging for digitalisering ble det oppdaget av denne avmerkingen på ØK-kart manglet beskrivelse og dokument.
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6699.311279296875
SHAPE.STLength(): 305.8641884762647
Polygon:
[286652.1911000004, 6596564.9355999995] , [286652.6813000003, 6596567.0649] , [286656.0780999996, 6596568.558700001] more...

OBJECTID: 138358
Navn: null
LokalitetID: 135645
LokalitetNavn: Fagerli
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Beskrivelse mangler
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1587.5050048828125
SHAPE.STLength(): 153.38439607578226
Polygon:
[276910.0, 6609560.9999] , [276905.5, 6609553.9999] , [276898.4000000004, 6609550.9999] more...

OBJECTID: 138137
Navn: null
LokalitetID: 68627
LokalitetNavn: Vister
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravfelt med to rundhauger. 1967: Lengst Ø, i skogkanten: 1. Rundhaug. Klart markert. Urørt. Bevokst med mose, litt løvkratt. Furu og gran i Ø-kanten. D 4,5m, h 0,4m. Likeledes i skogbrynet, 22m V for 1.: 2. Rundhaug. Klart markert på alle kanter unntatt i Ø. I S-kanten større rundkamp i dagen. I midten svak fordypning. Likevel urørt? N-siden delvis dekket av grenene til en stor gran, mindre grantre ved siden. Ellers gress. D 5m, h inntil 0,6m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 175.3388671875
SHAPE.STLength(): 69.17707987880064
Polygon:
[274013.0303999996, 6579684.093599999] , [274011.69820000045, 6579684.093599999] , [274007.8953999998, 6579684.7314] more...

OBJECTID: 8302
Navn: null
LokalitetID: 141912
LokalitetNavn: Sundløkken 2
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 1980-tallet: Feltet består av 9 skålgroper. Gropene ligger forholdsvis tett samlet, men i to grupper med 4 og 4 i hver gruppe. Den siste gropa ligger mellom disse to gruppene. På andre bergflater noe lenger nord finnes innskripsjoner og innrissede skip, datert 1890-1930- tallet. 2011: Ytterligere 10 mulige skålgroper ble registrert. Av disse ligger de fleste i nærheten av de 9 som ble oppdaget på 1980-tallet, på et slakt V-vendt berg, disse kalles gruppe A. På den Ø-lige ryggen av samme svaberg ble det funnet 4 mulige skålgroper, hvorav to svært små, disse kalles gruppe B. I området rundt skålgropfeltet er det observert rundt 100 ristninger fra nyere tid. Disse består hovedsakelig av navn/initialer, i mange tilfeller kombinert med dato/årstall. Det eldste årstallet som ble observert var 1887.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget av Nils og Lars Ole Klavestad på 1980-tallet. Registrert av M. Bertheussen i 2011 i forbindelse med en reguleringsplan for Gretnes og Sundløkka, da ble også flere andre svaberg i området avdekket og undersøkt etter ristninger.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 47.314697265625
SHAPE.STLength(): 26.41112346952821
Polygon:
[277445.8230999997, 6576327.6691] , [277442.7449000003, 6576326.357799999] , [277441.6478000004, 6576329.019099999] more...

OBJECTID: 86301
Navn: null
LokalitetID: 155997
LokalitetNavn: Williamsborg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for løsfunn av flint i dyrka mark. Funnstedet ligger ca. 25 m.o.h. og kan være spor av en steinalderlokalitet.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Amatør-arkeologisk kontor: F.nr.:A-109(a)/88.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 83.431396484375
SHAPE.STLength(): 34.697139905934044
Polygon:
[276449.8718999997, 6577437.6302000005] , [276443.5105999997, 6577436.216600001] , [276439.26970000006, 6577438.336999999] more...

OBJECTID: 168044
Navn: null
LokalitetID: 62457
LokalitetNavn: Haugland
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I et lite NØ-SV-gående søkk på åsryggen: Rundhaug. Klart markert og godt bevart. Den kom til syne da en del graner ble hogd. I midten en forsenkning der rundkamp er synlig. Ellers synes enkelte små rundkamp spredt rundt i haugen. Bevokst med blåbær- og røsslyng. D 5m, h 0,4m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[285142.00009999983, 6620061.0] , [285141.3300999999, 6620058.5] , [285139.50009999983, 6620056.6698] more...

OBJECTID: 124936
Navn: null
LokalitetID: 22899
LokalitetNavn: Solberg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Ca 30m SV for gårdsveien og ca 30m SØ for El-linje og lengst i NV: 1. Rundhaug, klart markert og bregnebevokst. Skadet i Ø og NØ-delen. Fordypning i toppen (D ca 1m, dybde ca 0,3m). Haugens d ca 14m, h ca 1m. Ca 23m SSV for 1: 2. Rundhaug, tvilsom som fredet kulturminne. Skadet i NØ-delen; bevokst med lyng og einer. D ca 7m, h ca 0,5-0,75m. Ca 27m SSV for nr 1 og ca 1m SØ for nr 2: 3. Uklart markert noe tvilsom rundhaug, bevokst med lyng og bjerk. Uregelmessig forsenkning i N-delen av toppen, (D ca 1m, dybde ca 0,2-0,3m). Haugen måler: D ca 8m, h ca 0,5-0,7m. Ca 10m Ø for nr 3, kant i kant og SV for gårdsveien: 4. Mulig rundhaug med uklart markert forsenkning i toppen (D ca 1m, dybde ca 0,2m). Haugens mål: D ca 8m, h ca 0,5-0,6m. På samme høydedrag SV for 1-4: 3 haugformasjoner som ikke er fredet kulturminne: 2 har berg i dagen; 1 opplyses å være kastet opp i nyere tid. 2 moderne rydningsrøyser finns i kant av et jorde som ligger SV for 1-4.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne-Sophie Hygen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1209.5
SHAPE.STLength(): 136.4927673674585
Polygon:
[293362.0, 6619045.9999] , [293346.0, 6619043.9999] , [293332.0, 6619062.9999] more...

OBJECTID: 40439
Navn: null
LokalitetID: 83912
LokalitetNavn: Blaker kirkested
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: FOSS (BLAKER) ST. LAVRANS, gnr. 75 (=122) Foss nordre (Blaker sogn). En eldre kirke på Foss ble i 1665 erstattet av en tømmerkirke, og denne stod inntil den nåværende ble reist inne på kirkegården på nordsiden av den gamle i 1881 (NK 89). 1600-tallskirken ble trolig reist på samme sted som den foregående (Lillevold 1968:403f). Blaker er et bygdenavn (NG 174), og kirken står på (dagens gnr. 122) Foss nordre. Utfra lokaltopografi og gårdsgrenseløp bør foruten Foss nordre og (dagens gnr. 76=121) Foss søndre trolig også (72=118) Svastad kunne regnes til opphavsgården da kirken ble reist. I 1394 ble prestbolet ført som prestbolet uten navn men med skyldstørrelse (RB 453) og var rimligvis et bruk av kirkestedsgården. På 1570-tallet lå det ingen bygselparter i Foss (eller Svastad) til mensa ved Aurskog hovedkirke (St. 120), hvilket trolig betyr at skyldpartene i løpet av 1400- eller 1500-tallet er blitt makeskiftet med sentralkirkelig gods eller solgt til private. I 1400 skulle biskopen under visitas ha 3 nattleger firir Aurskirkiu ok Blaker og han tok (samlet) 6 huder i katedratikum fra disse kirkene (RB 562).
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C10809-C10811, C10837.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3070.18505859375
SHAPE.STLength(): 228.81390509338735
Polygon:
[293786.0999999996, 6657285.899900001] , [293747.7999999998, 6657320.699899999] , [293778.2999999998, 6657356.899900001] more...

OBJECTID: 5646
Navn: null
LokalitetID: 81005
LokalitetNavn: Galgeberget I
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1992: Ristning av et markert skip med 6 mannskapstreker på en vertikal, Ø-vendt bergflate avgrenset av vertikale sprekksoner mot N og S. Skipet er hugget med brede, men svært grunne furer. Skipets lengde 65 cm, høyde 20 cm. Furenes bredde inntil 3 cm, dybde 0,1 cm. Fjellet er avskallet ved søndre stevn. E. Johansen påviste en mannsfigur på flata i 1990, men denne har ikke blitt gjenfunnet, trolig på grunn av dårlige lysforhold. Figuren kan imidlertid være del av et antall innhugne strukturer 2,5 m S for skipet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Erling Johansen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av E.Johansen i 1990, kontrollert av T.Haraldsen i 1992.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.325927734375
SHAPE.STLength(): 2.3968428661541
Polygon:
[281277.82079999987, 6572518.0922] , [281277.5971999997, 6572517.413899999] , [281277.2418999998, 6572517.3542] more...

OBJECTID: 73566
Navn: null
LokalitetID: 78905
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 10,40 m, indre diameter 6,0 m, dybde 75 cm. Busker og kvist i gropa. Lyng og mose i gropa. Småfuru på vollen. Tydelige voller.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Liv Anita Solbakken
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.75048828125
SHAPE.STLength(): 21.740929264131584
Polygon:
[327780.2001, 6733730.5] , [327779.73110000044, 6733728.75] , [327778.4501, 6733727.468699999] more...

OBJECTID: 96042
Navn: null
LokalitetID: 118081
LokalitetNavn: Buerelva
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: 1. Funn av automatisk fredete kulturminner i dyrket mark / plogfurer i form av bearbeidet flintmateriale / flintgjenstander (3 store avslag). 2. Dolk av flint. Funnet ca. år 1897 ved Bakkeelven/Buerelven, på den søndre siden ca. 200 alen fra hovedveien. Dolken er 26 cm lang, hvorav skaftet er 7 cm. Bladet er 3,5 cm på det bredeste. Bladets tykkelse er 1,3 cm. Dolken er av mørk flint med enkelte hvitere forvitringsflekker. Et svært vakkert eksemplar i følge Hartvig Johnsen (1917). 3.Skafthulløks. Funnet i Buerelva nedenfor Bakkehaugen i årene rundt 1895. Steinøksa er 17 cm lan, 8,5 cm bred over skafthullet, som er 2,5 cm i dm. Eggen er slipt, men ikke polert, det øvrige er prikket. Funnene 2 og 3 ble i 1917 oppbevart på gården Buer søndre av eier August N. Buer.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4516.6448974609375
SHAPE.STLength(): 253.18483453955122
Polygon:
[288165.0999999996, 6577383.5999] , [288154.9000000004, 6577404.0999] , [288159.7000000002, 6577421.0999] more...

OBJECTID: 126018
Navn: null
LokalitetID: 156756
LokalitetNavn: Svinesundshagen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet. Ingen tekstopplysninger om denne boplassen foreligger hos ØFK. Men lokaliteten er registrert av Ove Olstad i 1991/92 i forbindelse med de øvrige Svinesund-registreringene før anleggelse av ny E6. Denne lokaliteten er markert som en del av spesialområde 2 ("Sp2) på reguleringsplankartet for området i Halden kommune (G-600). ØFK 2012; Boplassen er kartfestet inne utfra plankartet til Statens vegvesen (02.05.2001).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 85.3587646484375
SHAPE.STLength(): 37.969264428803555
Polygon:
[285767.2337999996, 6557342.6822] , [285756.3376000002, 6557339.872099999] , [285753.5848000003, 6557347.8434999995] more...

OBJECTID: 135581
Navn: null
LokalitetID: 75798
LokalitetNavn: Strandbekk
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i V: 1. Rundrøys. Klart markert, bygget av rundkamp, antagelig over en NØ-SV-gående kløft. Toppen avflatet. Heri en større (i N) og 2 mindre fordypninger. I den N-ligste, d 1,25m, dybde 1m, sees et kammer. N-S 1,35m, br 0,45m. 3 steiner er falt ned i kammeret og skjuler det noe. Røysen er mer eller mindre mose- og lavgrodd. D 10m, h 1,75m. På et noe lavere, åpent platå 40m Ø for 1: 2. Steinlegning, opprinnelig rund. Bestående av ett steinlag inntil 1,8m l bruddstein spredt utover berget. Mose- og lyngkledd. Tvm 5m, h 0,3-0,4m. Røys 1 ligger på delet mellom brnr 2 og 8. Steinlegning 2 ligger på brnr 8.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Fra 1: Gravfunn: C.22093, brente bein. I ØO feilaktig oppført som C.22090. E Johansen 1948: Under kammerets heller noen få brente bein og trekullstykker som lå i et 0,25m tykt sandholdig jordlag oppå fjellet.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1931.5413818359375
SHAPE.STLength(): 181.707771342404
Polygon:
[279296.6355999997, 6567541.9154] , [279292.03000000026, 6567545.7534] , [279272.0999999996, 6567589.399900001] more...

OBJECTID: 102780
Navn: null
LokalitetID: 173131
LokalitetNavn: Lilledal 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravfelt. 2015: Gravfeltet omfatter 7 gravhauger beliggende SØ for det store gravfeltet Storedal, ID50952, og noe lavere enn dette. Tre av haugene ligger på en brink i terrenget, ut mot en SØ-vendt skråning. De resterende fire haugene ligger på en flate nedenfor skråningen. Gravminnene er generelt lave, og flere har en uklar avgrensning.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: per erik gjesvold
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av P.E.Gjesvold i 2014. Kontrollregistrert og nyinnmålt av J. Kile-Vesik i 2015 i forbindelse med hogst i området.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2161.1651611328125
SHAPE.STLength(): 270.2773766435473
Polygon:
[278173.79059999995, 6570047.045299999] , [278170.1133000003, 6570041.636399999] , [278164.0574000003, 6570038.143100001] more...

OBJECTID: 69484
Navn: null
LokalitetID: 95876
LokalitetNavn: Hvam store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 18 kokegroper, 13 stolephull og 3 nedgravinger. Registreringen viste at flere av strukturene var sterkt skadet av jordbruk. Dette kunne sees i forkant av registrerningen, ved at det var flere klare kullflekker i åkeren. Kullflekkene i åkeren er kull fra kokegroper, som har blitt dratt opp av plogen. Det er høyst sannsynlig at bosetningssporene fortsetter utenfor jordet, særlig mot nord og nordøst.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C56254 Spinnehjul fra F32; brente bein fra F5, F6 og F31; kullprøve fra F15.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7949.60986328125
SHAPE.STLength(): 359.58519477812007
Polygon:
[298316.5999999996, 6667170.799900001] , [298336.0, 6667163.199899999] , [298360.5, 6667150.199899999] more...

OBJECTID: 164060
Navn: null
LokalitetID: 80484
LokalitetNavn: Henu øvre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Rundhaug av jord og sand. Utgravd i 1956 av Tor Hexeberg. Totalgravd. 1996: Eieren opplyste at gravhaugen er fjernet, men at midtpartiet fortsatt ligger urørt. Det som ble undersøkt var en grav som lå i haugens V-del. Den ble oppdaget da gravemaskinen jevnet ut haugen i forbindelse med husbygging. Kontrollregistrering i forb. med prosjektet Spredt avløp 2011: Ved kontrollregistreringen var det ingen synlige rester etter gravhaugen. Endret vernestatus fra Automatisk fredet til Fjernet (aut. fredet).
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 189
SHAPE.STLength(): 50.058631145456566
Polygon:
[300195.0, 6673987.9999] , [300193.0, 6673987.9999] , [300191.0, 6673989.9999] more...

OBJECTID: 122846
Navn: null
LokalitetID: 164950
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten sprer seg over sjakt 38, 40 og 11 med utvidelser og består av 4 kokegroper, 1 steinsetting og 2 nedgravinger. Undergrunnen på området ble påvist under 24 – 40 cm toppmasse og bestod av lysgråbeige kompakt leire. Terrenget heller svakt ned mot sørvest.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Fredrik Bratlie
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1716.9190673828125
SHAPE.STLength(): 162.85922366005752
Polygon:
[317863.4129999997, 6684265.701199999] , [317867.63889999967, 6684264.8375] , [317875.17069999967, 6684263.5129] more...

OBJECTID: 57087
Navn: null
LokalitetID: 32282
LokalitetNavn: Frogner
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Under våronna i 1974 ble her funnet C34086 Sverd av jern. Vik.t. Da det ble funnet var det i god stand, men forrustning inntraff raskt.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kirsti Boger
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C34086
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[297811.50009999983, 6666437.0] , [297811.4331, 6666436.75] , [297811.25009999983, 6666436.567] more...

OBJECTID: 4389
Navn: null
LokalitetID: 45086
LokalitetNavn: Kjølberg nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2001: Feltet består av 3-4 skipsfigurer hvorav flere er fragmentariske eller uferdige. En av skipene har to tydelige menneskefigurer sittende om bord. Det er to sirkelfigurer, en konturhugget fotsåle, to ubestemmelige figurer og 32 skålgroper.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ole Grimsrud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av Ole Grimsrud ved flateavdekning i forbindelse med reguleringsplan i 2001. Kalkert 26.06.2001 av G.A.Bårdseth, O.Grimsrud og D.Vogt
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565981192637
Polygon:
[273074.7001, 6572298.800000001] , [273074.5661000004, 6572298.300000001] , [273074.2001, 6572297.934] more...

OBJECTID: 39529
Navn: null
LokalitetID: 85679
LokalitetNavn: Trømborg kirkested
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: 20.09.2012 Per Erik Gjesvold ØFK: Middelalderkirken er Laurensius kirke, brant 1878. Eksisterende kirke oppføres omtrendt samtidig noe lengre sør for den gamle. Norske kirker: Den middelalderske stenkirken var en liten, rektangulær bygning uten adskilt kor. Inntil vestmuren sto et tømret våpenhus. Om våpenhuset heter det 1688: «Oc som Kirchen er heel liden til almuen. . . de sig af vaabenhuusets rom, til Prædickens hørelse . . . betienner . . .» (bispeark. prot. 34). For å etterkomme menighetens ønske om mer plass i kirken ble våpenhuset utvidet 1732, slik at det innvendig fikk samme høyde og bredde som kirken. «Den murede Deel» oppgis av sgpr. Wilse å være innvendig «16 Alen lang og 8 breed. Muren er l½ Alen tyk opført af Graasteen, som Kunsten har kantet hvor Naturen ej gjorde det saa meget behøvedes» (Top. Journ. 1793. H. 2, s. 74). (På fotografi virker kirken kortere og bredere enn Wilses måleforhold angir). Kirken hadde en trang vestportal ut til våpenhuset. Ved en besikt. 1724 foreslo murmester Anders Hansen «... som Kirken er for meget Liden for dens Almue findes fornøden at den vestre Muur til gavelen maa nedbrydes, paa det at det ved bygde Waaben-huus kand komme i Liige Linnie med muuren og give Kirchen des bedre størelse . . .» (Localia, Eidsberg). Forandringen ble ant. utført 1732, og i Wilses beskrivelse heter det: «Den vestre Muur, hvorpaa Hoveddøren var før, er i en 3 Alens Højde borttaget, og Resten hviler paa et Underlag af Stokke opholdt af Træstøtter». På interiørfotografi har vestmuren bred, rundbuet åpning ut mot våpenhuset. Kirken hadde i vestre del av sydmuren en portal «. . . neppe 3 Korteer breed (ca. 45 cm) saa en tyk Mand skal neppe svinge derigjennom» (Top. Journ.). Portalen har på fotografi rundbuet overdekning. Østmuren hadde ett vindu, og sydmuren hadde visstnok også bare ett vindu. Ved besikt. 1724 foreslåes «. . vinduet at forhøjes og ud viides, saavelsom eet vindue paa Muuren at apteres Lige for Alteret» (Localia, Eidsberg). Ved det påfølgende arbeide må det være laget et lite vindu rett øst for sydportalen, for Wilse sier: «Paa den murede Deel er der 2 Vinduer med en Dør imellem . . .» (Top. Journ.), og fotografi viser at sydmuren har hatt ett rektangulært vindu med småruter og ett lite vindu rett øst for sydportalen. Våpenhuset var en «tømmerbygning, som paa dend Syndre Side med bord er besyed Mens paa dend Nordre oc Vestre icke» (1688, bispeark. prot. 34). Takets spontekning og sydveggens bordkledning ble flere ganger reparert og tjærebredd. Allerede i 1600-årene ga våpenhuset rom for menigheten under gudstjenesten, men da forslaget om rivning av vestmuren ble fremsatt 1724, heter det også: «Det vedbygde Waaben huus, maa nedtages, eet omvarf underlegges saavelsom Røstes med Tømmer . . . Vaabenhuuset maa dereffter Syes ...» (Localia, Eidsberg). Ved de påfølgende byggearbeider ble våpenhuset ant. utvidet slik at det utgjorde en forlengelse av kirkerommet mot vest. Wilse oppgir at tilbygningen er «12 Alen lang og 8 breed». Den hadde altså samme bredde som kirken, og fotografi viser at den hadde samme vegghøyde. Veggene var utvendig kledd med tømmermannspanel, og sydveggen hadde et rektangulært vindu med småruter. Inntil vestveggen av tilbygget ble det 1759 bygget en «sval» (stiftsdir. 1760), som Wilse omtaler som «Forstue eller Vaabenhuus». På fotografi har det tømmermannspanelte vegger og rektangulær portal i vestgavlen. kilder: DN T 382 (1364) «Træighins borgar sokn». R.B. s. 172 (1401) «Treghins borgh k.». DN I 820 (1452) «ecclesia beati Laurencii Trømborg» (avlad for å besøke kirken ved visse høytider).
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 497.5760498046875
SHAPE.STLength(): 102.26520935981056
Polygon:
[293927.2790000001, 6602035.9945] , [293927.28110000025, 6602036.059900001] , [293927.2832000004, 6602036.086100001] more...

OBJECTID: 174118
Navn: null
LokalitetID: 29693
LokalitetNavn: Riser
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Nær N- og V-brinken av holen: Rundhaug. Klart markert. Noe steinblandet. Liten grop i toppen hvor stein er synlig. Liten inngravning fra SSV-kant hvor også stein er fremkommet. Gresskledd. Småkratt. Større grantrær langs kantene. D 12m, h 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[292561.00009999983, 6613045.0] , [292560.3300999999, 6613042.5] , [292558.50009999983, 6613040.6698] more...

OBJECTID: 176208
Navn: null
LokalitetID: 30428
LokalitetNavn: Sør-Væte
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert. Stort krater i haugens sentrum, d 3m, dybde 1m. I haugens N-del en firkantet grop, NNV-SSØ 2m, br 1m, dybde 1m. Noe inngravd i NNV. Spredt bevokst med ung blandingsskog. D 15m h 2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Berit Aall
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 75.5
SHAPE.STLength(): 33.71205413665293
Polygon:
[286234.0, 6606406.9999] , [286236.0, 6606405.9999] , [286237.0, 6606405.9999] more...

OBJECTID: 170798
Navn: null
LokalitetID: 9777
LokalitetNavn: Havåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravrøys. 1968: Lagt oppe på berget: Rundrøys. Bestående av middels stor bruddstein med større heller iblant. Disse er lagt langs foten av røysen slik at de danner en fotkjede. Største helle 1,5x0,5x0,3m. Røysen er en del utrotet, det indre parti er derfor noe lavere i en d av 3m, dybde 0,3-0,6m. Furu vokser i røysen. D 9m, h 0,7-1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: R Bay
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 108.0955810546875
SHAPE.STLength(): 37.750533668770274
Polygon:
[287469.31379999965, 6582372.7938] , [287466.48950000014, 6582373.5526] , [287465.5831000004, 6582374.1428] more...

OBJECTID: 136174
Navn: null
LokalitetID: 77786
LokalitetNavn: Knoll
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Oppe på berget: 1. Rund røys. Noe utkastet, tydelig i terrenget. Består av temmelig jevnstor bruddstein. Antydning til forsenkning i røysens NV-del. Sterkt overgrodd med lav og mose. Enkeltstående furuer. D 8m, h 0,7m. Kant i kant og NØ for 1.: "Grunnmur", orientert VSV-ØNØ, l 3,25m, br 2,8m, murens t 0,5m, h 0,5m. Einerbusker i NØ-hjørnet. Åpning i N-hjørnet. Sikkert nyere tid, bygget av stein fra 1. 40m NNØ for 1.: 2. Røysrest lagt oppe på knaus, helt utkastet slik at bare et steinlag er igjen, ellers som 1. L N-S 7m, br Ø-V 6m, h 0,1-0,2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 785
SHAPE.STLength(): 117.90058917500639
Polygon:
[293850.0, 6579572.9999] , [293848.0, 6579576.9999] , [293847.0, 6579583.9999] more...

OBJECTID: 140991
Navn: null
LokalitetID: 77703
LokalitetNavn: Gjulum
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av minst 11 mer eller mindre ødelagte rundhauger. På kronen av ryggen, kant i kant med sandtaket, ligger 4 tydelige hauger, men markeringen er ikke klar. De to N-ligste har fordypninger i toppen. De to ved sandtakets S-lige del er avkuttet av dette. Disse haugene er tydeligere steinblandet enn resten av feltet og bevokst med store bartrær. De øvrige haugene viser en mindre klar markering og går iblant i ett med terrenget. De er avflatet med ujevn overflate. Gressbevokst. Lengst S i feltet, i N avkuttet av et skjul, er en haug med antydning til fotkjede. I skråningen V for den N-ligste haugen er en samling større steiner konsentrert i en sirkel, mulig rest etter haug. En uregelmessig meget tydelig forhøyning i terrenget kan også være rest etter haug, men synes snarere å bestå av jord som er kastet sammen. I feltets SV-del antydning til voll rundt fordypning. Kan være rester av haug. Mål: D 5-12m, h 0,3-0,6m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: A M Halvorsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C 4040-42 Gravfunn, yja. C 4055 Gravfunn, yja. Loranges samling 1866: C 15772 Bronsespenne, gravfunn, yja. C 15581-83 Gravfunn L 1866, eja. C 15584 Gravfunn L 1866, eja. C 15585-86 Gravfunn L 1866, eja. C 15587-88 Gravfunn L 1866, eja. C 15589 Gravfunn L 1866, eja. C 15590-91 Gravfunn L 1866, eja. C 15592 Gravfunn C 15593-95 Gravfunn, eja. C 15773 Armbøyler av bronse. C 15774-78 Gravfunn, yja. 28.06.1966 Leirstykker, 1 skår av leirkar?, funnet i nedrast masse fra haug 3 inntil 0,5m under overflaten. Oppsamlet av gårdbruker Alf Schie, Rakkestad og E. Skjelsvik. Levert UO januar 1967.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 8406.5
SHAPE.STLength(): 425.37338474025785
Polygon:
[294654.0, 6595605.9999] , [294655.0, 6595615.9999] , [294654.0, 6595634.9999] more...

OBJECTID: 177536
Navn: null
LokalitetID: 42208
LokalitetNavn: Tangland
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På fjell: Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. S-siden utgravd. Lyngbevokst. D 16,5m, h 1,5-1,7m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Anne Aure Bagøien
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 41.5
SHAPE.STLength(): 24.80814538175274
Polygon:
[290809.0, 6604116.9999] , [290809.0, 6604115.9999] , [290808.0, 6604115.9999] more...

OBJECTID: 172295
Navn: null
LokalitetID: 3324
LokalitetNavn: Kløntorp
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en liten fjellknaus: Rundhaug, noe uklart markert. Lagt på fjell. Urørt. Lyngbevokst. D 9m, h 0,5 - 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E Hagelsteen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 59
SHAPE.STLength(): 28.45354552482872
Polygon:
[291463.0, 6605511.9999] , [291464.0, 6605508.9999] , [291464.0, 6605507.9999] more...

OBJECTID: 76391
Navn: null
LokalitetID: 102330
LokalitetNavn: Kullfremstillingsanlegg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 221
Kommune: Aurskog-Høland
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I en øst-sørøstvendt skråning ble det registrert 11 groper, sannsynligvis kullgroper. Området ligger på vestsiden av inngangen til en smal dalgang mot nord-nordøst. Det er bevokst av åpen blandingsskog, mose og lyng. Gropene kan antakelig dateres til middelalder. Det er godt mulig at finnes det flere groper som ikke ble påvist pga liten tid. Vi hadde dessverre ikke utstyr til å påvise eventuelle kullforekomster i gropene.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lisbeth Skogstrand
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 5545.2001953125
SHAPE.STLength(): 271.1846709830593
Polygon:
[301956.0999999996, 6637388.4999] , [301968.7999999998, 6637382.199899999] , [301975.4000000004, 6637370.399900001] more...

OBJECTID: 45603
Navn: null
LokalitetID: 25227
LokalitetNavn: Kullfremstillingsanlegg
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kullgrop, ytre mål 7,8 m i diameter, indre mål 3,0 m i diameter, 70 cm dyp. Synlig voll, kvadratisk form i bunn. Gjengrodd med mose og lyng.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[323699.00009999983, 6738879.9] , [323698.8661000002, 6738879.4] , [323698.50009999983, 6738879.034] more...

OBJECTID: 8471
Navn: null
LokalitetID: 225900
LokalitetNavn: Gullskår østre 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 2016: En enkelt skålgrop hugget på den øvre, flate delen av et mindre, Ø-vendt svaberg sentralt i et inngjerdet sauebeite. Gropa har diameter 5,5 cm og dybde ca. 1 cm. Bergskjæret ligger V for ID225901, atskilt fra denne av en omtrent N-S-gående bergrygg. Lokaliteten ble oppdaget av Tormod Fjeld og Magnus Tangen.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jone Kile-Vesik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget av Tormod Fjeld og Magnus Tangen i september 2016. Registrert av Jone Kile-Vesik november 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 10.5614013671875
SHAPE.STLength(): 13.1853969209428
Polygon:
[272261.9523, 6571264.0141] , [272262.21580000035, 6571265.2608] , [272262.7274000002, 6571266.5978] more...

OBJECTID: 38942
Navn: null
LokalitetID: 29950
LokalitetNavn: Løken øvre
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 427
Kommune: Elverum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20108
Art: Fangstlokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Plassert på utstikkende "nes" i det ravinerte terrenget, på ligge plassen som elgen foretrekker. D 3,5m, dybde 1m.
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.75048828125
SHAPE.STLength(): 15.52927361989765
Polygon:
[327992.2001, 6747042.1] , [327991.86510000005, 6747040.85] , [327990.9501, 6747039.934800001] more...

OBJECTID: 56177
Navn: null
LokalitetID: 64829
LokalitetNavn: Vestby
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: F1: Kullgrop. Rund form, ca 3 m i diameter og ca 0,4 m dyp. Det ble funnet litt kull i bunnen. F1 ligger med utsikt til Glomma, rett nord for stien. F2: Kullgrop, 1,8 m i diameter og 0,3 m dyp. Ligger på kanten av ravinen rett ved stien, sør for F1.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lisbeth Skogstrand
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1706.06005859375
SHAPE.STLength(): 200.7539187959533
Polygon:
[289648.7000000002, 6656103.199899999] , [289646.2999999998, 6656100.199899999] , [289644.4000000004, 6656096.699899999] more...

OBJECTID: 58169
Navn: null
LokalitetID: 32367
LokalitetNavn: Smedsrud
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Her ble ifølge E. Bingen funnet en flintsak under jordarbeide, denne ble tapt under det videre arbeidet. Stykket var tynt og av gråspettet flint, med buet rygg og konkav, tannete egg. Trolig en flintsigd.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kirsti Boger
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[290636.50009999983, 6656745.0] , [290636.4331, 6656744.75] , [290636.25009999983, 6656744.567] more...

OBJECTID: 15458
Navn: null
LokalitetID: 88544
LokalitetNavn: Falla
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Bosetningsspor i dyrket mark, bestående av en kokegrop.Ca 30 m Ø for privatvei inn til eneboliger.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Elisabeth Knutsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565980357721
Polygon:
[287321.9001000002, 6649724.300000001] , [287321.76609999966, 6649723.800000001] , [287321.4001000002, 6649723.434] more...

OBJECTID: 66333
Navn: null
LokalitetID: 127654
LokalitetNavn: Løken nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20170
Art: Historisk arkeologisk lokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Lokaliteten er sannsynligvis rester etter en smie og består av et kulturlag som bla. inneholder kull, slagg, skjørbrent stein og uidentifierbare gjenstander av jern. Lokaliteten ligger i dyrket mark. I nord avgrenses lokaliteten av Løkenveien og i vest av driftsbyggninger på 39/1 Løken nordre. Undergrunnen er steinfri og består av gulgrå silt. En moderne grøft går gjennom lokaliteten. Matjordlaget er 20-30 cm dypt.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Linda Maria Engstrøm
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 240.294921875
SHAPE.STLength(): 56.50584149076932
Polygon:
[286407.4000000004, 6648284.0999] , [286411.0, 6648284.899900001] , [286415.2000000002, 6648284.5999] more...

OBJECTID: 176231
Navn: null
LokalitetID: 31392
LokalitetNavn: Ekebergåsen eller Igsiåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 138
Kommune: Hobøl
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundrøys. Klart markert, bygd av mellomstor rundkamp. Spor av fotkjede særlig i N-halvdel. I midten krater, d 2,5m, dybde 1m. Overgrodd med blåbærlyng. I N og V mindre furuer. D 5m, h 0,5m. Påvist av Torleiv Igsi.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Befart og innmålt, Østfold fylkeskommune 16.01.2009.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 71.31005859375
SHAPE.STLength(): 30.4418675451729
Polygon:
[276657.2999999998, 6617316.299900001] , [276658.0999999996, 6617313.9999] , [276657.2999999998, 6617310.9999] more...

OBJECTID: 37539
Navn: null
LokalitetID: 68821
LokalitetNavn: Løvdalen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På avsatsen: Svake spor etter hustuft, vanskelig målbar p.g.a. sterk vegetasjon og tørrkvist. Det synes å være en del stein og murrester under kvaset. I NØ-hellinga av avsatsen et kjellerhull, ca 1,5 x 1,5m, dybde ca 0,7m. Ifølge Arnt Heer skriver restene seg fra et lite selveierbruk, Løvdalen, som lå her på skogen ved midten av forrige hundreår.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Østfold fylkeskommune, mars 2009: Digitalisert ut fra opplysningene. Avvik må påregnes.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[298588.30009999964, 6619648.5] , [298588.23309999984, 6619648.25] , [298588.05009999964, 6619648.067] more...

OBJECTID: 64097
Navn: null
LokalitetID: 213916
LokalitetNavn: Foss nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Sølvring med dekor med hender som holder hverandre. Funnet med metalldetektor av Lars Brockstedt Svendsen.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.5069580078125
SHAPE.STLength(): 5.620402333160819
Polygon:
[293869.8117000004, 6657252.0952] , [293869.96719999984, 6657252.081599999] , [293870.1179999998, 6657252.041200001] more...

OBJECTID: 98057
Navn: null
LokalitetID: 107295
LokalitetNavn: Sørum Prestegård
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn i bronse.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kenneth Niels Eskildsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[290248.00009999983, 6658481.1] , [290247.9331, 6658480.85] , [290247.75009999983, 6658480.666999999] more...

OBJECTID: 5792
Navn: null
LokalitetID: 79151
LokalitetNavn: Vik østre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1964: 1 meget tydelig skipsfigur hugget på en bratt, nesten loddrett flate. Skipet har kjøl, relingslinje og 24 mannskapsstreker. Kløftet stavn både forut og akterut, med totalt 4 spiraler. Lengde 2 m (211 cm i følge Marstrander i 1939), høyde 55 cm. Huggsporenes bredde 2-4 cm.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ingrid Abusdal
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Kjent hvertfall tilbake til 1860-tallet, nevnt første gang av N. Nicolaysen i 1862-66. Beskrevet av Lorang i 1869. Dokumentert av M.Arnesen og O. Rygh på 1860/70-tallet. Beskrevet og kalkert av S. Marstrander i 1939. Registrert av I. Abusdal i 1964. Tilstandsregistrert av M. Rostad og D.Vogt i 1994.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 5.1058349609375
SHAPE.STLength(): 11.569393392766862
Polygon:
[283311.4771999996, 6572557.463500001] , [283312.33110000007, 6572557.737199999] , [283313.58490000013, 6572553.254899999] more...

OBJECTID: 127369
Navn: null
LokalitetID: 156955
LokalitetNavn: Svinesund - Rodestein
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20197
Art: Merkestein
OpprinneligFunksjonID: 2000
OpprinneligFunksjon: Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Rodestein. Kryss hugget inn i toppen.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.0743408203125
SHAPE.STLength(): 1.0937043410156526
Polygon:
[286313.5060999999, 6559262.6368] , [286313.7944, 6559262.612500001] , [286313.7756000003, 6559262.356799999] more...

OBJECTID: 4243
Navn: null
LokalitetID: 40890
LokalitetNavn: Gunnarstorp nordre III
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1964: Ristningen består av 6 skip, 2 båtkonturer og ca 29 groper. Skipene og båtkonturene er orientert i retning NNV-SSØ og har lengde 0,4-0,7 m. Med ett unntak har samtlige skip mannskapsstreker og enkeltstavn. Gropene er gjennomgående små med diameter rundt 3 cm. De er hovedsaklig samlet i 2 grupper. Diameter 6-2,5 cm, dybde 0,2-0,8 m. Marstrander (1963) beskriver at 24 av gropene er små og ligger gruppert i 4 "rosetter" med 6 groper i hver. Rosettene er geometrisk regelmessige og har et tverrsnitt på 8-9 cm. 2010: Lokaliteten ble ikke gjenfunnet. Grunneier kunne opplyse at det var påført en del matjord på stedet og at ristningen mest sannsynlig er tildekket og nå ligger helt i kanten av jordet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kari Støren Binns
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget av Erling Johansen i 1945. Undersøkt og kalkert av Sverre Marstrander i 1946. Registrert i 1964 av K.Støren (Binns).
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[279556.50009999983, 6569686.0] , [279556.16509999987, 6569684.75] , [279555.25009999983, 6569683.835000001] more...

OBJECTID: 180215
Navn: null
LokalitetID: 50575
LokalitetNavn: Skjeberg prestegård
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: Rundhaug. I S-kant klart markert med fotkjede av store steiner, 0,5-1m. Flat. I N er store deler av haugen fjernet ved grustaking. Gress- og trebevokst. D 19m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ingrid Abusdal
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 399.79150390625
SHAPE.STLength(): 73.4712599632233
Polygon:
[282577.8491000002, 6571261.793500001] , [282566.01740000024, 6571261.789000001] , [282562.9720999999, 6571269.7849] more...

OBJECTID: 91442
Navn: null
LokalitetID: 177268
LokalitetNavn: Oppaaker søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger i dyrka mark, ca. 135 m.o.h, og består av en enkeltliggende kokegrop, som ligger 170 meter øst for Holsvegen og ca. 65 meter nord for Gullbekkveien. Lokaliteten ligger i et flatt åkerterreng, rett øst-nordøst for en liten nord-sør orientert høydedrag. Kokegropen ligger ca. 110 meter nord-nordøst for Id.177266 med to nedgravninger. Ca. 200 meter nord-nordvest for lokaliteten er det tidligere registret en overpløyd gravhaug fra jernalder
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kristin Fjærestad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 12.861083984375
SHAPE.STLength(): 12.729136731035922
Polygon:
[309831.62540000025, 6679295.4849] , [309831.97759999987, 6679295.454] , [309832.3191999998, 6679295.362500001] more...

OBJECTID: 112295
Navn: null
LokalitetID: 32227
LokalitetNavn: Skedsmo
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N, ute på brinken i NØ: 1. Haug, opprinnelig rund. Utgravd i SØ og V, så bare ytterkanten står igjen. Gammel gran, ingen underskog. D ca 8m, h 1m. 2m S for 1 ligger hauger av jord som danner en brem, muligens framkommet ved utgravning av haug 2: 2. Rundhaug som viser seg som svak, rund forhøyning kant i kant og ØSØ for 1. Denne haugen ligger ut mot skrenten i Ø og grenser i S mot Ø-V-gående bred revne i skrenten.Denne revna er svært dyp og ca 6m br på det smaleste i V, nær åkerkanten, men vider seg mer ut i Ø. Eieren opplyser at revna er resultat av ras. På S-kanten av revna ligger: 3. Langhaug, NØ-SV-orientert, som har mistet N-delen ved raset. Opprinnelig mer Ø-V-gående. Haugen er nå bredere i Ø-delen enn i V-delen. L ca 12m. Ca 25m SSØ for 3 på utspring på skrenten og ytterst på Ø-kanten: 4. En forhøyning, l 11m, br 4m, orientert NNV-SSØ. Ganske klart markert i V-sida. 2m V for 4: 5. Rund, lav forhøyning, d 5m, h 0,4m. Helt dekket av kvist. Det lar seg ikke avgjøre hva som er utgravde hauger og hva som eventuelt er masse tatt ut av dem ved utgravningen i 1920. Etter kontrollregistrering i forbindelse med opprydning i spredt avløp 2011: Den usikre forhøyningen (nr.5) ble ikke gjenfunnet under kontrollregistrering og innmåling. Gravfeltet ble innmålt og gitt ny geometri. Større endring i lokalitetsgeometrien som ble betydelig utvidet mot nord. Lagt inn enkeltminnegeometri på gravhaugene. Uendret tilstand på gravhaugene 1-4.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1746.489990234375
SHAPE.STLength(): 174.5069738695368
Polygon:
[291924.2999999998, 6671233.5999] , [291922.0, 6671235.4999] , [291919.2000000002, 6671239.399900001] more...

OBJECTID: 56154
Navn: null
LokalitetID: 25130
LokalitetNavn: Holt
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted a: Funn av flintavslag. Funnet i dreneringsgrøft, i grenseskille mellom gårdene: Holt (1146/1) og Grønnerød (1147/1). Funnet 02.11.1991.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Amatør-arkeologisk kontor U-294.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.750244140625
SHAPE.STLength(): 3.1057829897614027
Polygon:
[276872.2001, 6568567.300000001] , [276872.1331000002, 6568567.050000001] , [276871.9501, 6568566.867000001] more...

OBJECTID: 60138
Navn: null
LokalitetID: 58787
LokalitetNavn: Kullfremstillingsanlegg
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 418
Kommune: Nord-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne 1: Kullgrop, ytre diameter 7 m, indre diameter 5 m, dybde 1 m, kvadratisk bunn og tydelige voller. Nesten kant i kant med fornminne 1: Fornminne 2: Kullgrop, ytre diameter 8 m, indre diameter 6 m, dybde 1 m, kvadratisk bunn og tydelige voller. Gropa er svært gjengrodd. Like ved: Fornminne 3: Kullgrop, ytre diameter 7 m, indre diameter 5 m, dybde 1 m, kvadratisk bunn, tydelige voller.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ingunn Holm
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 345.0404052734375
SHAPE.STLength(): 66.74972262118348
Polygon:
[320524.0999999996, 6708273.899900001] , [320523.2000000002, 6708279.899900001] , [320524.0, 6708282.399900001] more...

OBJECTID: 170698
Navn: null
LokalitetID: 10179
LokalitetNavn: Rolfseide
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert i SV, antagelig steinblandet. Midt i haugen kraterlignende grop med utløper mot SSØ. Kraterets d 1m, dybde 0,4m. I NØ er fylt på jord fra tilstøtende dam eller brønn i dammens SØ-del. Gresskledt med mindre gran og bjørkekratt. Anslått d ca 7m, h ca 0,6m. Kan være noe tvilsom som fornminne.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[293602.00009999983, 6583310.0] , [293601.3300999999, 6583307.5] , [293599.50009999983, 6583305.6698] more...

OBJECTID: 36211
Navn: null
LokalitetID: 84546
LokalitetNavn: Hen kirkested
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Lokaliseringen av kirkestedet er uavklart. Bakgrunn for grov lokalisering er dette: Kirken stod etter tradisjonen på (gnr. 127) Melbys grunn like vest for Hen-gårdene og rett sør for veien til Dingtorp. Svillsteinene var på 1700-tallet blitt benyttet til grunnmurer på Hen søndre, og på en stor stein skal det ha vært et innhogd kors ca. 3 tommer høyt, med skrå korsarm og sirkulært markerte ender (NK 60). Det har vært foreslått at en romansk tympanon som tidligere lå i en grunnmur på (111.112.117.118.119) Skjør skulle stamme fra Hen kirke, men mer sannsynlig kommer den fra den romanske ¿ senere ombygde ¿ Eidsberg kirke (Berg 2001). Steinens størrelse, ca. 2 m bred, tilsier at den har tilhørt en meget stor steinkirke. Utfra lokaltopografi, gårdsgrenseløp og navnetyper bør så vel Melby som (dagens gnr. 129. 130) Hen søndre og nordre, (128) Svenneby og (131) Krosby vestre kunne regnes til opphavsgården i tiden da kirken ble reist (jfr. NG 147). Navnet Krosby antyder et tidligere kors i friluft på gården. I 1401 ble Hen kirkes jordegods lagt til Eidsberg kirke (RB 169), hvilket sterkt antyder at kirken da ble lagt ned. Verken kirke eller sogn er nevnt i kilder yngre enn 1401. I kirkens landskyld, som ble ført i 1401, ble det ikke ført prestbol til kirken. Det lå heller ingen bygselparter i Hen til Eidsberg hovedkirkes mensa på 1570-tallet (St. 18f) og som kunne ha indikert et tidligere prestbol ved Hen kirke. I 1400 skulle biskopen under visitas ligge her [dvs. Eidsberg] ok firir kapellor iiij neter thoo hafuum wer æi mæira leghet en iij neter ok tekit vi hudir j cathedraticum (RB 565). Kapellene det gjaldt var Hen, Trømborg, Hærland, Folkenborg og Tenol.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[290925.00009999983, 6598312.0] , [290924.8661000002, 6598311.5] , [290924.50009999983, 6598311.134] more...

OBJECTID: 130025
Navn: null
LokalitetID: 30156
LokalitetNavn: Vardåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20114
Art: Rydningsrøyslokalitet
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Tett inntil veien og mulig overskåret av denne, rund røys. Noe uklart markert. Består vesentlig av rundkamp. Helleformet stein i SV-kanten. D 5m, h 0,8m. I N-lig retning, tilsynelatende i forbindelse med røysa, går et steingjerde. Røysa er tvilsom som fornminne. Kan være kastet sammen av det nevnte gjerdet da veien ble bygget.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E W Rygge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 63.0301513671875
SHAPE.STLength(): 36.94826902250391
Polygon:
[293267.3526999997, 6608148.975500001] , [293270.95270000026, 6608135.2754999995] , [293260.75270000007, 6608139.0755] more...

OBJECTID: 18358
Navn: null
LokalitetID: 9799
LokalitetNavn: Trollerød
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1967: Kollen er stupbratt i N, V og S. Bare fra NØ-siden er det mulig å komme opp til det småkuperte, men lette lendet på topplatået. Fra NNØ fører en forholdsvis slak, naturlig oppgang i en kløft dannet av høye bergskrenter, opp til bergplatået. Like under toppen av kollen løper en hylle langs hele Ø-siden. Det er oppstigningen i NØ og hele Ø-siden som murene sperrer. Selve oppgangen, på NØ-siden, er beskyttet av 2 murer med mye stein, hver med søkk eller åpning for stien som kommer opp gjennom kløften. I den S-re del av Ø-siden løper de 2 murer sammen til én, ogetter murrestene å dømme har muren her hatt mindre steininnhold. Murene er bygd av bruddstein av den bergarten som fins både i fast berg og i blokker på den fjellsprengte, knudrete kollen. Murene er plassert i overkanten av nokså bratt skråning og er utrast nedover hellingen. De kan tydelig følges hele veien, men er i svært dårlig forfatning. De 2 murene i NØ, der kollen er lettest tilgjengelig, har på begge sider av åpningen stor bredde og vanskelig målbar høyde da de ligger sammenraste og utflytende.Murene er ikke overgrodde selv om steinene er lav- og moseflekkete. 1. Øvre murrest fra N:Muren kan følges fra den stupbratte skrenten i N i SØretning. Det er mye stein i den sammenraste muren som har br inntil 7m. På innsiden kan muren være ca 1m høy, men flere steder knapt målbar, da den er rast ned i skråningen. Etter 30m i SØ-retning, en åpning på 3m i muren. Herfra fortsetter den i samme forfatning ca 30m i ØSØ-retning til det punkt der den nedre, Ø-ligere mur løper sammen med den. 2. Den nedre Ø-ligere mur begynner likeledes fra det punkt der skrenten stuper bratt i N, men ca 35m NØ for øvre mur. Herfra løper den ca 35m i SØ-retning fram til et 3m bredt avbrekk, tilsvarende det i øvre murrest. Deretter klatrer muren ca 15m S-over til den løper sammen med øvre mur. I likhet med øvre mur, er også nedre mur på begge sider av åpningen ): N og S for avbrekket svært bred og inneholder mye stein. 3. Resten av Ø-siden på kollen og derved beskyttet av én enkelt mur i ca 35m's lengde, fram til stupet i S. Skråningen er her brattere og murresten inneholder atskillig mindre stein enn den N-lige delen der stien fra NØ kommer opp. 4. I litteraturen nevnes en steinsamling på toppen av kollen. Løs bruddstein ligger spredt flere steder. Den største samling av slike stein som fantes ved registreringen, ligger ca 20m S for åpningen i øverste mur. Dette er ikke gravrøys, men heller et tilfeldig "steinlager" oppe på selve kollen. På selve bergplatået hadde en antagelig ingen tilgang til vann, men jordene som grenser til borgfjellets V-side kalles "Vassengene". Disse var tidligere et tjern.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Tradisjon: Trollet på Trollerød ble en gang rasende på kollegaen på Gullikås og hev en svær bauta mot ham. Han bommet, men skuringsstripen på bautaen på Sanne er merke etter armene til Trollerød-trollet. Om Gullikåsen, se u 34/64 i Tune og 83/6 og 83/20 i Råde. Om bautaen på Sanne, se u 34/34 og 12/34 i Tune.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 17776
SHAPE.STLength(): 522.1827607313533
Polygon:
[273163.0, 6586726.9999] , [273163.0, 6586727.9999] , [273163.0, 6586728.9999] more...

OBJECTID: 150878
Navn: null
LokalitetID: 156443
LokalitetNavn: Eidet 2
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20168
Art: Skipsfunn
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Firkantet trelekter
AnsvarligOrganisasjon: norsk maritimt museum
RegistrertAvPerson: Kristian Løseth
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 1
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 129.493408203125
SHAPE.STLength(): 47.353228183912194
Polygon:
[272818.34669999965, 6581059.130100001] , [272821.4548000004, 6581051.857000001] , [272808.3887, 6581044.1622] more...

OBJECTID: 17694
Navn: null
LokalitetID: 76773
LokalitetNavn: Blystadlia
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 228
Kommune: Rælingen
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Inntil S-foten av en S-helling og kant i kant og N for Blystadringen som skal ligge oppå den gamle veien over Rælingsåsen finnes gravd inn i hellingen: 2, muligens 3 angivelige skanser, orientert Ø - V. De tegner seg som klart markerte og tydelige voller av jord og stein. Virker urørte, men mye skrot og avfall ligger utover i forbindelse med byggevirksomheten. Bevokst med større grantrær. Hvert anlegg måler ca. 8 x 2 x 1m. Det er lite sannsynlig at anleggene er skanser pga beliggenheten. De ligger lang langs istedenfor på tvers av veien og beherskes av høydene rundt. Harald Moberg, Byantikvaren, Oslo tror at det har vært tatt grus her til veifyll.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Tradisjon: Skansene skal ha vært anlagt under 7-årskrigen ( 1567 ) mot svenskene. De svenske tropper dro imidlertid omveien langs Øyeren pga store snømengder. Skisse.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 492.51513671875
SHAPE.STLength(): 117.82074253653509
Polygon:
[278642.7000000002, 6650196.199899999] , [278693.0999999996, 6650177.799900001] , [278687.0999999996, 6650173.299900001] more...

OBJECTID: 89922
Navn: null
LokalitetID: 21098
LokalitetNavn: Koltorp
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Beskrivelse mangler
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 644.5
SHAPE.STLength(): 95.06348063942565
Polygon:
[273421.0, 6549938.9999] , [273426.0, 6549933.9999] , [273426.0, 6549930.9999] more...

OBJECTID: 4844
Navn: null
LokalitetID: 19289
LokalitetNavn: Alvim nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1967: Ristningen består av 2 fotsåler uten markerte tær eller med tverrstrek, begge orientert Ø-V, avstand 4-5 cm, peker i hver sin retning. Tydelig hugget. Lengde 26-26,5 cm, bredde 9,5-12 cm. Feltet kan inneholde flere figurer. 2016: To fotsålefigurer hugget på nedre del av et V-vendt bergparti. Like nedenfor og VNV for fotsålene ble det observert en rett, hugget linje, og to grunne, avrundete furer som kan være hugget. Disse forsvinner inn i en stor eksfoliasjon i N.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Opplyst av E.Johansen, registrert av J.Floor og K. Hov i 1967. Tilstandsregistrert av D.Vogt og M.Rostad i 1994. Kontrollregistrert av J.Kile-Vesik ved ØFK høsten 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 12.816650390625
SHAPE.STLength(): 14.025228853931193
Polygon:
[276890.6375000002, 6577452.014900001] , [276889.24459999986, 6577452.0298999995] , [276888.34530000016, 6577453.1208999995] more...

OBJECTID: 161091
Navn: null
LokalitetID: 177047
LokalitetNavn: Hallerud
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 40.71435546875
SHAPE.STLength(): 23.09128572068555
Polygon:
[278748.90610000025, 6622314.7697] , [278748.9276999999, 6622315.354599999] , [278749.00299999956, 6622315.873199999] more...

OBJECTID: 160356
Navn: null
LokalitetID: 160907
LokalitetNavn: Gravminne
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravhaug.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Sara Langvik Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 81.8668212890625
SHAPE.STLength(): 32.11528790614248
Polygon:
[289771.9678999996, 6657276.409499999] , [289771.07919999957, 6657276.487299999] , [289770.21750000026, 6657276.7182] more...

OBJECTID: 48136
Navn: null
LokalitetID: 20735
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 7,10 m, indre diameter 5,10 m, dybde 1 m. Målt N/S. Oval. Mose/lyng, furuskog i gropa, lett synlig i terrenget.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Halldis Otterhaug
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.75048828125
SHAPE.STLength(): 21.740929263296742
Polygon:
[328275.9001000002, 6733738.0] , [328275.4310999997, 6733736.25] , [328274.1501000002, 6733734.968699999] more...

OBJECTID: 91250
Navn: null
LokalitetID: 177815
LokalitetNavn: Ringledning IV 2014 Lok.5
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: 1 kokegrop frå førromersk jernalder, fjerna.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1.2864990234375
SHAPE.STLength(): 4.08645136367006
Polygon:
[289533.46669999976, 6560216.164100001] , [289533.5014000004, 6560215.9824] , [289533.45440000016, 6560215.7443] more...

OBJECTID: 118309
Navn: null
LokalitetID: 177814
LokalitetNavn: Ringledning IV 2014 Lok.4
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Stolpehull, produksjonsanlegg og kokegroper frå vikingtid.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 310.4932861328125
SHAPE.STLength(): 65.53420476290388
Polygon:
[289592.3897000002, 6560423.5929000005] , [289588.7774, 6560424.556399999] , [289585.9751000004, 6560426.7223000005] more...

OBJECTID: 134625
Navn: null
LokalitetID: 143390
LokalitetNavn: Hjortås - Nr. 39
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Funnsted av boplassmateriale fra steinalder, gjort ved åkervandring og avgrenset ved prøvestikk. Funn av bl.a. en bergartsøks, et kjernefragment i flint og 7 andre flintavslag. Øksa ble funnet på et litt flatere område på Ø-Sø-siden av lokaliteten, mot en lav åkerholme. Lokaliteten er et funnførende område på ca. 200 m2 i utkant av åker opp mot to skogskletter. Funn opp mot den nordlige delen av skog. Lokaliteten er avgrenset av funntomt område i S og V. To negative prøvestikk i N på skogklett i åkerland og av vei vest for lokalitet. Boplassen ble funnet av Ole Ivar Birkelund 03.05.2001 i forbindelse med et forskningsprosjekt; skaffe materiale til en hovedfagsoppgave om bosetningsmønster i senmesolittisk tid. Boplassen har fått nr.39 i Birkelunds innberetning/rapport. Lokaliteten ligger 50 m.o.h. og er strandlinjedatert til mesolittisk tid.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 220.8148193359375
SHAPE.STLength(): 57.28026768194858
Polygon:
[285334.5999999996, 6568655.299900001] , [285336.0, 6568655.699899999] , [285341.0999999996, 6568653.0999] more...

OBJECTID: 96420
Navn: null
LokalitetID: 120610
LokalitetNavn: Klavestadhaugen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funn av automatisk fredete kulturminner i dyrket mark / plogfurer i form av bearbeidet flintmateriale, keramikk og en skafthulløks av stein. Funnene representerer trolig et bosetnings- eller aktivitetsområde fra steinalder, men avgrensningen av området er uavklart. Tiltak i området må avklares med Kulturminneseksjonen ved Østfold fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 8320.414794921875
SHAPE.STLength(): 357.0798607203162
Polygon:
[281446.7000000002, 6574884.299900001] , [281470.5, 6574864.9999] , [281516.9000000004, 6574828.199899999] more...

OBJECTID: 5769
Navn: null
LokalitetID: 75976
LokalitetNavn: Hafslund IV
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt beliggende på et flatt svaberg V på en stor åkerholme. I 1998 ble det definert 9-10 skipsfigurer, 3 fotsåler, 1 hjulkors, 2 sirkelfigurer med invendige spiraler, flere sammenhengende figurer av ubestemmelig type og minimum 22 skålgroper på lokaliteten. De fleste av skipsfigurene er tydelig hugget, med dobbeltstavn og mannskapsstreker. Et av skipene er delvis ødelagt av en avskalling sentralt på berget. Skipenes lengde varierer fra 28,5 til 96 cm. Fotsålefigurene er generelt tydelig hugget med lengde 27 cm. Sirkelfigurenes diameter er 25 cm, mens hjulkorset er 19,5 cm i diameter. Skålgropene er spredt utover hele svaberget og de fleste er temmelig grunne. Diameter ca. 5 cm. I 1941 og 1964 ble det i tillegg beskrevet en sirkel, denne er nå kun synlig som en uklar, buet linje. På en lav, liten bergflate 2,2 m NØ for ristningsberget, ble det i 2015 oppdaget en skålgrop med diameter 4,5 cm.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: A M Halvorsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet og kalkert av S. Marstrander i 1941. Registrert av A.Halvorsen 1964. Tilstandsregistrert av D.Vogt og M.Rostad 1994. Kalkert av Jansen og Melheim 1998.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 1
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 15.259521484375
SHAPE.STLength(): 15.247361854474704
Polygon:
[279724.26740000024, 6576265.4615] , [279724.3241999997, 6576264.639699999] , [279724.3431000002, 6576264.337400001] more...

OBJECTID: 24670
Navn: null
LokalitetID: 117938
LokalitetNavn: Jøndalen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 237
Kommune: Eidsvoll
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20116
Art: Gårdstun
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: VED
Vernestatus: Vedtaksfredet
Beskrivelse: Beskrivelse mangler
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 16319.860229492188
SHAPE.STLength(): 566.195550552724
Polygon:
[295645.2622999996, 6691210.248400001] , [295647.62739999965, 6691211.5649999995] , [295651.68680000026, 6691211.0496] more...

OBJECTID: 28903
Navn: null
LokalitetID: 86249
LokalitetNavn: BAKLID ØVRE
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20116
Art: Gårdstun
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: VED
Vernestatus: Vedtaksfredet
Beskrivelse: Tunet på Øvre Baklid ligger på et platå, nesten nederst i en lang østvendt li som ender ved riksveien like nord for Skarnes. Den forholdsvis store, fredede hovedbygningen gir et strengt, nesten truende inntrykk i landskapet. Omkring fredningstidspunktet besto bygningsmiljøet ellers av, et eldhus som var tatt i bruk til beboelse mot sør/øst, og stabbur og driftsbygning mot nord/øst. Eldhuset er senere nedbrent og driftsbygningen er tatt ned. Nærmeste nabo er en en nyere enebolig. Litt lenger ned i skråningen ligger tunet på Nedre Baklid med flere eldre bygninger.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Arkeologiske funn viser at det har vært bosetting i tilknytning til Baklid fra førhistorisk tid av. Et Diplom fra 1399 viser at minst et bruk i gården hadde bosetting gjennom middelalderen. Ved inngangen til 1800-tallet var gården delt i to bruk, Øvre og Nedre Baklid. I folketellingen for 1865 var det ryddet en husmannsplass under det Øvre Baklid. Folketellinger på 1800-tallet viser at det ikke var behov for annen fast arbeidshjelp, selv om gården etter tradisjonen skal ha hatt en storhetstid knyttet til skogbruk og tømmerdrift i denne perioden. Ved fredningen i 1923 var hovedbygningen i forfall. Den ble senere satt delvis i stand og tatt i bruk av tre søsken. Bygningen med innbo ble overdratt til Odalstunet bygdetun i 1994.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 239.41162109375
SHAPE.STLength(): 64.13214698231774
Polygon:
[314600.6275000004, 6686231.2349] , [314600.2715999996, 6686230.8606] , [314599.77639999986, 6686230.7139] more...

OBJECTID: 164684
Navn: null
LokalitetID: 77760
LokalitetNavn: Bådal mellom
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Noe uklart markert, særlig i V, men tydelig i terrenget.Vid grop i haugens Ø-del, d 2m, dybde 0,4m. Lyng og gress, enkeltstående grantrær i S og Ø-del. D 10m, h 0,9m. Påvist av eieren Nils Kopperud, Rakkestad.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ragnhild Bay Ekren
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9993896484375
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[291443.00009999983, 6590463.0] , [291442.3300999999, 6590460.5] , [291440.50009999983, 6590458.6698] more...

OBJECTID: 142119
Navn: null
LokalitetID: 122985
LokalitetNavn: Mysen søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20173
Art: Utmarkskulturminner
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Mulig fangstgrop e.l. Den er ca 1 m dyp og 4 m bred. Ingen tydelig voll. Ligger på kanten av toppflaten i terrenget, på toppen av skråning ned mot bekk i S. Pga. frost ble den ikke søkt etter kull med jordbor.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget under befaring, Østfold fylkeskommune 16.01.2009. Innmålt samme dag.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.750244140625
SHAPE.STLength(): 15.529273619898476
Polygon:
[292875.2001, 6606174.300000001] , [292874.86510000005, 6606173.050000001] , [292873.9501, 6606172.1348] more...

OBJECTID: 173826
Navn: null
LokalitetID: 19753
LokalitetNavn: Brattvet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På Ø-brinken av platået: Rundhaug. Temmelig klart markert. Steinblandet. En sjakt gravd gjennom haugen i N-S-retning, utvidet på midten til en vid grop hvori store stein er synlige. Inngravning også i NV-kant. Lyngkledd. Enkelte grantrær og et par bjørker. D 8-9m, h 0,75-1m. Haugen kan være noe tvilsom som fornminne. Kan være knaus med trestubber etc under dekke av lyng og mose, men beliggenhet og sammenhengen med nærliggende hauger på Grammeltvet og Steinsrud taler for at det er en gravhaug.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[292151.00009999983, 6614448.0] , [292150.3300999999, 6614445.5] , [292148.50009999983, 6614443.6698] more...

OBJECTID: 165419
Navn: null
LokalitetID: 76043
LokalitetNavn: Storingsvollen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Uklart markert, sterkt utpløyd. Utstrekningen vanskelig å bestemme nøyaktig. D ca 25m, h ca 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Berit Aall
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 138.5
SHAPE.STLength(): 45.82789892190589
Polygon:
[288352.0, 6608776.9999] , [288351.0, 6608777.9999] , [288350.0, 6608778.9999] more...

OBJECTID: 73357
Navn: null
LokalitetID: 226012
LokalitetNavn: Foss
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.824951171875
SHAPE.STLength(): 3.7562453372324884
Polygon:
[288037.17929999996, 6603750.422800001] , [288036.4659000002, 6603750.222999999] , [288036.04470000044, 6603750.9833] more...

OBJECTID: 129384
Navn: null
LokalitetID: 78278
LokalitetNavn: Rydningsrøyslokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 221
Kommune: Aurskog-Høland
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20114
Art: Rydningsrøyslokalitet
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Fornminne: Rydningsrøys. Består av en større konsentrasjon av store stein (20-60 cm) i nordvestre del, noen med moderne avfall (murpuss). Resten av røysen består av små, nærmest runde stein (10-20 cm) overvokst av gress og mose. Denne delen av røysen virker gammel. Røysen ligger rett på svaberg. Størrelse ca 8 m nord-syd x 5 m øst-vest. Ligger rett ved låven på en liten nord-sydgående bergknaus bevokst med bjørketrær og noen bartrær. Kollen ligger på dyrket mark.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Andersson
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[307856.00009999983, 6643945.0] , [307855.8661000002, 6643944.5] , [307855.50009999983, 6643944.134] more...

OBJECTID: 173838
Navn: null
LokalitetID: 19608
LokalitetNavn: Ørkællåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravrøys, antagelig opprinnelig rund. Uklart markert. Røysa er klarest markert i Ø. I V ser det ut som om det mangler en del stein, slik at røysa slik den nå ligger nærmest har form som en halvsirkel orientert N-S. Bygget av middels stor bruddstein og rundkamp, mest bruddstein. I Ø-kanten stikker en ca 1m l helle fram i dagen. Flere fordypninger i midten. Bevokst med lyng, mose og trær. D 7-14m, h 0,2-0,6m. Ad fornminnene 1515 Q14 R03,R04,R05,R06: Fram til ca 1870 gikk den gamle ferdselsveien langs dalsøkket SV for Orkællåsen der fornminnene ligger.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kjellaug Hov
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 103.76513671875
SHAPE.STLength(): 37.05701867172709
Polygon:
[286372.5999999996, 6593977.399900001] , [286371.4000000004, 6593974.299900001] , [286368.9000000004, 6593971.699899999] more...

OBJECTID: 128388
Navn: null
LokalitetID: 49304
LokalitetNavn: Grålum
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1967: Lengst i Ø, i delet tnr 42 : 45: 1. Rundhaug. Klart markert, steinblandet. Vakker. Litt av S-kanten fjernet, ellers urørt. Bevokst med gran og furu. D 11m, h 0,5-1m. 5m V for 1. på tnr 41:2. Ditto rundhaug, vakker. I midten rektangulært krater 5 x 6,5m - delvis fylt med løv og kvist. Fra dette, gjengrodd sjakt ut til haugens Ø-kant. Krateret skal være tomten til mindre bygning, som har stått her. Bevokst med furu, gran og bjørk. D 24m, h 2m. 15m VSV for 2. og på tnr 47: 3. Ditto rundhaug. Parkmessig behandlet med plen og steinbed langs kantene. Ellers urørt? D 9m, h 1,3m. I S-delet med tomt nr 41 og 45 og ut mot Villahageveien 1 ble en rundhaug slettet etter forutgående utgravning v/ Universitetets Oldsaksamling. Haugens d 9m, h ca 1m. Tillegg 1985: Tomt 41 med 2 gravhauger er bortfestet til Tune historielag som har tillatelse til å vedlikeholde og pleie haugene i samråd med Oldsaksamlingen. Dette er tinglyst for en periode på 80 år. 2011: ikke lenger steinbed langs kantene på haug 3. ØFK, 2012; Løsfunn av tykknakket bergartsøks funnet av Ann Kristin Jacobsen i 1985. Funnet i skjæringen i terrenget NV for Tunehytta (Tune Idrettlags klubbhus) ved Tunebanen. Funnet lå åpent i dagen, og ble tilfeldig oppdaget. Funnstedet ligger nær gravfeltet. Geometrien er derfor lagt som enkeltminne 5 under dette gravfeltet, omtrentelig plassert på kartet. ØFK 2016: Løsfunn øks er tatt ut av denne lokaliteten, og opprettet som egen lokalitet direkte vest for gravfeltet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.29072-fra den slettede haugen. Gravfunn fra eldre jernalder.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1630.85107421875
SHAPE.STLength(): 174.62641752055117
Polygon:
[275714.5971999997, 6579322.9661] , [275707.05700000003, 6579315.753799999] , [275688.69820000045, 6579312.9672] more...

OBJECTID: 9018
Navn: null
LokalitetID: 215626
LokalitetNavn: Tunevannet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Funnsted for skålgropstein. 1991: Løs steinblokk med minimum 40 skålgroper funnet ved Tunevannet. 2-3 av gropene er uvanlig store med diameter over 10 cm og dybde over 2 cm. Bergarten er gneis med mørke striper. Steinen er 1,25 m lang med største bredde 40 cm og høyde 45 cm. Den er litt buet (hvelvet) på over- og undersidene. Gropene er plassert på to sider, de fleste på "oversiden". Steinen ble funnet like i strandkanten i den søndre ende av Tunevannet, med oversiden og den smaleste delen ut mot vannet, 4 m fra selve vannkanten. Det antas at steinen lå i sekundært leie. Skålgropsteinen står nå utstilt i friluftsmuseet ved Borgarsyssel museum. Kartfestingen er gjort ut fra skriftlige opplysninger, og er derfor omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jone Kile-Vesik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget og innmeldt til Ernst Gerhard i Tune historielag i august 1991, registrert av E. Johansen få dager etter. Tilstandsregistrert av D. Vogt og M. Rostad i 1993. Steinen står utstilt i friluftsmuseet i Borgarsyssel museum.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 29.177490234375
SHAPE.STLength(): 21.7202853658999
Polygon:
[276916.23819999956, 6579272.514] , [276916.01460000034, 6579267.5965] , [276910.2030999996, 6579268.0436] more...

OBJECTID: 136297
Navn: null
LokalitetID: 77443
LokalitetNavn: Vistergrenda
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravfelt med 3 gravhauger, muligens 4. 1967: 1. Rundhaug. Forholdsvis klart markert. Steinblandet. Synes urørt. Gressbevokst. D 5m, h 0,4m. 10m S for 1.:2. Rundhaug. Klart markert. Sterkt steinblandet, mellomstor - stor rundkamp. Fordypning i SV og i midten. Her ligger en større blokk på haugen, 1 x 0,8 x 0,55m. Haugen er gresskledt, en stor bjørk i V-kanten og en nypebusk i Ø. D 10m, h 1,2m. 8m S for 2.: 3. Rundhaug. Forholdsvis klart markert, med antydning til fotkjede i SØ og Ø. Materiale som 2. Mindre fordypning i Ø. I N går et steingjerde bygget av meget grov bruddstein og rundkamp over haugen i retning VNV-ØSØ. Haugen er bevokst med store einerbusker, mose og lyng. D 9m, h 0,4-1,2m. 1,5m NØ for 2.: Grop i bakken med svak voll rundt. Her har det muligens vært en haug til. D 3m, dybde 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 505.37158203125
SHAPE.STLength(): 92.00674461526833
Polygon:
[274059.17480000015, 6579312.8057] , [274057.7767000003, 6579310.9999] , [274055.9709000001, 6579311.1164] more...

OBJECTID: 116400
Navn: null
LokalitetID: 22175
LokalitetNavn: Årnesveien
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 228
Kommune: Rælingen
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Vei fra bygdeveien 120 ned til Årnes gård og ferjestedet ( Sundet ). Veitraseen er godt synlig og for størstedelen vel bevart. Den er delvis tilgrodd med gress. Veien går like forbi den antatte kirketomt, Øyaseter kapell.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1884.0294189453125
SHAPE.STLength(): 1887.2759232489097
Polygon:
[281874.5871000001, 6645622.0962000005] , [281874.67349999957, 6645622.084799999] , [281906.4735000003, 6645616.4848] more...

OBJECTID: 146779
Navn: null
LokalitetID: 105891
LokalitetNavn: Røysfelt
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20169
Art: Røysfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger i dyrket mark 350 meter vestnordvest for tunet på 38/1 Høgslund. Mål: 230x170 cm. Oval form. Massene består av stein fra neve til hodestørrelse og sterkt kullblandet sand Strukturen er klart markert, men noe utflytende avgrenset. Undergrunnen rundt strukturen består av grågul grov sand. Datert til 1040 e.Kr-1260 e.Kr.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: linn johannessen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C56242 Kullprøve
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 153.8699951171875
SHAPE.STLength(): 46.17747397540245
Polygon:
[280143.0999999996, 6659156.9999] , [280143.7999999998, 6659152.399900001] , [280142.5, 6659147.199899999] more...

OBJECTID: 149043
Navn: null
LokalitetID: 20847
LokalitetNavn: Skøyen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20169
Art: Røysfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På berg: Rund røys. Klart markert. Bygget av mellomstor og stor rundkamp og noe bruddstein. Røysen er noe forstyrret i NV der en større gran er veltet og roten har tatt med seg og flyttet på noen steiner. Røysen er nokså jevnt rund med uregelmessig overflate. Større steiner ligger oppå i midten med mindre stein rundt. 0,5m V for røysen ligger en grov rundkamp og 0,2m NV for røysen ligger en stor bruddstein. Røysen er noe overtorvet, mose- og gressgrodd. D 4,5m, h 0,6m. Røysen synes å ha karakter av rydningsrøys og det er trolig at den ligger til gammel dyrket mark i SSØ og Ø.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[276870.50009999983, 6614364.0] , [276870.16509999987, 6614362.75] , [276869.25009999983, 6614361.835000001] more...

OBJECTID: 170529
Navn: null
LokalitetID: 11651
LokalitetNavn: Igsi
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 138
Kommune: Hobøl
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Røys, nå noe oval. Uklart markert, men likevel tydelig i terrenget. Består av mellomstor - stor rundkamp og bruddstein. Noe utkastet mot NØ og SV. Midten noe avflatet, men trolig likevel urørt. Gress-, mose- og lyngbevokst. 1 rogn midt i. Største tvm Ø-V 6m, h 0,5-0,7. Påvist av Torleiv Igsi.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[276554.00009999983, 6617753.0] , [276553.3300999999, 6617750.5] , [276551.50009999983, 6617748.6698] more...

OBJECTID: 153918
Navn: null
LokalitetID: 216939
LokalitetNavn: Yvenåsen Lok. 2 2015
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Busetnadsspor i form av stolpehull, kokegroper og groper. I tillegg ei mogleg flatmarksgrav. Dateringar frå eldre bronsealder og førromersk jernalder.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4259.131103515625
SHAPE.STLength(): 280.5719632290762
Polygon:
[276264.12129999977, 6577539.567399999] , [276274.1216000002, 6577539.174799999] , [276292.0987, 6577536.700999999] more...

OBJECTID: 58309
Navn: null
LokalitetID: 29887
LokalitetNavn: Tjyriberget
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: a. Nærmest rektangulært fiskesøkke av kleber med hull på begge kortsidene. L 7cm, br 3cm, t 2cm. b. Kljåstein av kleber, brutt i det opprinnelige hullet - to nye hull laget nedenfor det gamle. L 14cm, br 12cm, t 3cm. Funnet under pløyning og ved samme anledning. Lokalitetsnavnet minner om tjærebrenning. Brannrestene ikke langt fra funnstedet (nevnt i innb 1959) skriver seg fra en nedlagt husmannsplass. Opplyst av Paul Michelet som brøt jord på stedet tidligere.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[289585.50009999983, 6630701.0] , [289585.4331, 6630700.75] , [289585.25009999983, 6630700.567] more...

OBJECTID: 7252
Navn: null
LokalitetID: 102670
LokalitetNavn: Solberg søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. Beskrevet i 1977 som minst 3 skålgroper beliggende på NNØ-siden av et svaberg på brinken ved en bekk. Det er foretatt flere veiutbygginger i området siden feltet ble oppdaget, og det er mulig at ristningene kan ha blitt fjernet i forbindelse med dette. 2012: Lokaliteten er digitalisert ut fra opplysninger i teksten, geometri blir derfor omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Tom H Borse Haraldsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget og registrert av Tom Haraldsen i 1977.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 15.906982421875
SHAPE.STLength(): 16.007990289226605
Polygon:
[281186.1087999996, 6570033.9287] , [281181.9731999999, 6570033.9287] , [281181.9731999999, 6570037.704700001] more...

OBJECTID: 142557
Navn: null
LokalitetID: 134338
LokalitetNavn: Lokalitet 22
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokalitet frå eldre steinalder og yngre bronsealder funne ved prøvestikk.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 293.3150634765625
SHAPE.STLength(): 65.41369913684173
Polygon:
[279027.9000000004, 6572786.0999] , [279030.5999999996, 6572785.5999] , [279032.7000000002, 6572784.5999] more...

OBJECTID: 153371
Navn: null
LokalitetID: 211669
LokalitetNavn: Løkke østre 2014
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1 kokegrop frå yngre bronsealder, 1 stolpehull frå eldre bronsealder og 1 stolpehull frå tidlegneolitikum. Funne ved sjakting på brinken av ei flate rett nord for garden Løkke østre, mellom bygningane og ein åkerholme.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 34.2431640625
SHAPE.STLength(): 29.61054478081079
Polygon:
[283521.6825000001, 6568977.0141] , [283529.82770000026, 6568974.7314] , [283532.80979999993, 6568973.850099999] more...

OBJECTID: 24232
Navn: null
LokalitetID: 113675
LokalitetNavn: lok 7
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20158
Art: Dyrkingsspor
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten inneholder et mulig fossilt dyrkingslag. Laget er datert til 1610+/-35, AD415-535 (lab.ref. NTNU: TUa-7325).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Cathrine Brattekværne
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 62.195068359375
SHAPE.STLength(): 69.4829887937257
Polygon:
[278472.7000000002, 6569245.199899999] , [278474.0, 6569243.399900001] , [278465.2999999998, 6569239.5999] more...

OBJECTID: 177728
Navn: null
LokalitetID: 41240
LokalitetNavn: Kongegraven
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: Rundrøys.Klart markert. Bygget av rundkamp med enkelte spredte bruddstein. I toppen krater, d 6m. I bunnen av dette ligger en hellekiste, l 2,5m, br 1m, dybde 0,5m. Orientert N-S. Over kisten en steinhelle som dekker 3/4 av åpningen. Røysen er litt lav- og mosegrodd. D 18m, h 3m. Er lavest mot SSØ, høyest mot NNV. En del av steinen i røysen skal være brukt til bygging av fjøset på Hornes vestre, 1006/1.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kari Støren Binns
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Fra røysen stammer: C.15580 og bla gravfunn: stykke av dolk av bronse.
Historikk: Tradisjon: Etter H Rønnings utsagn skal det ha ligget en hest i samme røys.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 536.5
SHAPE.STLength(): 84.38333055467267
Polygon:
[279860.0, 6569698.9999] , [279863.0, 6569698.9999] , [279865.0, 6569697.9999] more...

OBJECTID: 87775
Navn: null
LokalitetID: 143719
LokalitetNavn: Stabbetorp
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: 2 kokegroper funne ved sjakting, datert til føromersk jernalder og eldre romertid.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 40.0596923828125
SHAPE.STLength(): 30.183965945997823
Polygon:
[278255.2000000002, 6570795.0999] , [278256.2999999998, 6570794.5999] , [278256.7999999998, 6570793.199899999] more...

OBJECTID: 5045
Navn: null
LokalitetID: 21248
LokalitetNavn: Busgård V
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1964: Lokaliteten består av minst 4 skip, ca 4 groper og 1 hesteskofigur. Skipene har lengde 35-60 cm. To har dobbeltstavn, tre har mannskapsstreker. Tre peker i ØNØ-lig retning, et i retning SØ. Gropene har diameter 3-5 cm, dybde 0,2-1 cm. Hesteskofiguren har lengde 5 cm.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kari Støren Binns
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av K.Støren (Binns) i 1964.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[281442.50009999983, 6569654.0] , [281442.16509999987, 6569652.75] , [281441.25009999983, 6569651.835000001] more...

OBJECTID: 148262
Navn: null
LokalitetID: 42201
LokalitetNavn: Tesiåsen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20169
Art: Røysfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: I S-hellingen av det forholdsvis flate toppartiet og ca 2m V for N-S-gående lysløype over åsen. Nærmest oval røys, lagt opp av mellomstore rundkamp og bruddstein. Klart markert Litt utrast i NV. Fri for bevoksning. Mål 1,9x1x0,7m, orientert Ø-V. Røysen er trolig lagt opp i nyere tid og i tilknytning til lysløypen. Asbjørn Nordlund opplyste at det hadde vært varde på Tesiåsen. Den lå noe lengre N-NNØ for høyeste punkt og N for lysløypen som her har retning Ø-V. Varden var markert med en lav steinrøys, tvm 1m. Nordlung opplyste at det var gamle stein, dvs at de var mosegrodde. Av denne røysen finnes idag ingen spor.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[298458.50009999983, 6673022.0] , [298458.16509999987, 6673020.75] , [298457.25009999983, 6673019.835000001] more...

OBJECTID: 89281
Navn: null
LokalitetID: 171948
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten består av en kokegrop og ligger på en flate i dyrka mark, ca 180 moh. Terrenget er relativt flatt i nord, øst og sør, og heller slakt nedover mot vest. Lokaliteten ligger 7 meter sør for våningshuset på gbnr 15/26. 14C dateringer viser at det har vært aktivitet i romersk jernalder på lokaliteten, 1680 +/- 30 BP, 260-420 e.kr.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ida Wankel
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.669189453125
SHAPE.STLength(): 2.90434551786191
Polygon:
[299527.1791000003, 6680942.0940000005] , [299527.2594999997, 6680942.0868999995] , [299527.3373999996, 6680942.066] more...

OBJECTID: 19855
Navn: null
LokalitetID: 151333
LokalitetNavn: Dyrkingsspor
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20158
Art: Dyrkingsspor
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Litt sør for husklyngen på Nilsstua ble det registrert et møllefundament i stein. Bygningen er svært fragmentert/ødelagt, og det er vanskelig å anslå størrelse og alder. Informasjonen kommer fra en av huseierne ved Nilsstua. Tvers gjennom husklyngen på Nilsstua går det en bekk, i et nord-sør- gående leie. Det gamle møllefundamentet ligger til denne bekken. Usikker datering, men trolig nyere enn 1537. Nordøst for husklyngen på Nilsstua ligger det et område med brakkliggende mark med en rekke rydningsrøyser. Usikkert om området er ryddet for beite eller dyrking, men plasseringen av møllen kan indikere at det har vært korndyrking på stedet. Øst for Nilsstua ligger et gammelt gårdstun, Nilsstuåsen, tilsynelatende brukt som hytte inntil nylig. Området omfattes ikke av prosjektet, men er interessant med tanke på den nære beliggenheten til mølla på Nilsstua. Det er uklart hvorvidt aktivitetssporene opprinnelig tilhørte Nilsstua eller Nilsstuåsen. Usikker datering, men trolig moderne.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ikke utfylt!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 23869.344970703125
SHAPE.STLength(): 744.824953850556
Polygon:
[311096.0999999996, 6669772.299900001] , [311095.2000000002, 6669783.399900001] , [311095.5999999996, 6669792.9999] more...

OBJECTID: 75621
Navn: null
LokalitetID: 101633
LokalitetNavn: Hvam store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kullgropfeltet består av 3 kullgroper. Kullgropenes størrelse varierer både i dybde og i diameter i plan. Variasjonen på kullgropene ligger innenfor intervallet 0,7 meter til opp mot 2 meter i plan, og fra 0,2 meter til 0,7 meter i dybde. Samtlige har antydning eller en klar voll rundt deler eller hele gropen.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 437.48974609375
SHAPE.STLength(): 86.48806911729643
Polygon:
[298344.0999999996, 6667401.699899999] , [298345.5999999996, 6667398.699899999] , [298345.7000000002, 6667393.0999] more...

OBJECTID: 39669
Navn: null
LokalitetID: 119483
LokalitetNavn: Hov østre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Boplass med stolpehull etter bygninger og mulig veggrøft eller hulvei/tråkk (forhistorisk veifar/sti). Trolig spor etter jordbruksbosettinger fra jernalder. Flere gravminner og gravfelt nært opp til boplassen.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Morten Bertheussen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Påvist under maskinell sjakting.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1060.67529296875
SHAPE.STLength(): 138.82092612557838
Polygon:
[279607.5, 6618262.399900001] , [279599.7000000002, 6618260.799900001] , [279591.7999999998, 6618261.0999] more...

OBJECTID: 164732
Navn: null
LokalitetID: 77465
LokalitetNavn: Rød på Øen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert med en nå overtorvet fotkjede. Steinblandet. Sterkt utgravet med en 1,5m bred sjakt fra haugens SV-side til et krater i midten, d 3,7m, dybde 1m. Gress- og krattbevokst. D 12-14m, h 1,5-2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kari Støren Binns
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 130.5
SHAPE.STLength(): 42.908261948856804
Polygon:
[279774.0, 6577978.9999] , [279776.0, 6577979.9999] , [279777.0, 6577980.9999] more...

OBJECTID: 41034
Navn: null
LokalitetID: 86063
LokalitetNavn: Høytorp fort
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20229
Art: Fort
OpprinneligFunksjonID: 1500
OpprinneligFunksjon: Forsvar
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Etter at grensebefestningene mot Sverige ble nedlagt som følge av Karlstadforhandlingene i 1905, ble det vedtatt at Glommalinjen skulle utbygges som landets nye hovedforsvarslinje mot øst. I perioden 1908–17 ble det bygget befestningsanlegg langs denne linjen. I Fossumavsnittet fikk man to sperrefort og to brogallerier. Høytorp fort var hovedfestning i Fossumstrøket. Underlagt var Trøgstad fort, Fossum brogalleri og Langenes brogalleri, samt et batteri på Gråkollen. Etter datidens forhold var Høytorp fort et meget sterkt festningsanlegg med fast garnison. Mobiliseringsoppsetningen besto av 3500–4000 mann. Høytorp fort ligger på toppen av høyden nordøst for Mysen sentrum, med høyeste punkt 227 m. o. h. Hovedfortet består av et anlegg sprengt inn i fjellet omgitt av en dyp grav på tre sider. Her var kanonbatteriet med i alt fire tårnkanoner, og en rekke rom for beskyttelse av mannskaper, kommandosentral og ammunisjonslagre. Ved siden av hovedfortet inngår fire kanonstillinger på den såkalte «Vestre høyde» og et haubitzbatteri i festningen. Fortet hadde dessuten et sterkt infanteriforsvar til alle sider, med stykkevis infanteribrystvern, skyttergalleri og overdekkede mitraljøsestillinger. I tillegg til dette omfatter Høytorp fort et leirområde med en rekke bygninger fra den første utbygningsperioden; bl. a. forlegninger, kjøkken- og messebygning, oppsynsmannsbolig og forskjellige magasinbygg. Innenfor leiren fins også noen ekstyske brakker og en del lager og garasjer av nyere dato. Høytorp fort består av i alt 59 inventarnummer. Høytorp fort har klare forbilder i svensk befestningsbyggeri i samtiden, eksempelvis Boden festning i Nord-Sverige.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 91.3203125
SHAPE.STLength(): 38.441440684075275
Polygon:
[293455.3660000004, 6608287.460999999] , [293459.0120000001, 6608277.478499999] , [293450.9500000002, 6608274.522500001] more...

OBJECTID: 134731
Navn: null
LokalitetID: 58526
LokalitetNavn: Vesterby
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1. Rundhaug. Klart markert. Langaktig grop i toppen. Gressbevokst. D 16m, h 1,5m. 18m VSV for 1: 2. Ditto haug. Grop i toppen. D 11m, h 1m. 13m S for 2 og på brinken ut mot bygdeveien: 3. Ditto haug. Grop i toppen. D 17m, h 1,5m. På samme brink og 10m SV for 3: 4. Ditto haug. S-siden bortgravd. D 10m, h 1m. 40m N for 1: 5. Ditto haug. Ø-siden overskåret av veien, ellers urørt. D 17m, h 1,6m. 30m N for 5: 6. Ditto haug. Ø-siden overskåret av veien. D 15m, h 1,6m. Kant i kant og V for 6: 7. Ditto haug. Urørt. D 10m, h 1m. 20m SV for 7 og på fortettelsen av nevnte brink: 8. Ditto haug. Toppen avflatet. D 16,5m, h 1,5m. I skogen , på Ø-siden av veien , 20-25m SØ for 8: 9. Ditto haug. Urørt. D 10m, h 0,5m. 15m S for 9: 10 Ditto haug. Grop i toppen. D 10m, h 1m. 10m S for 10: 11 Ditto haug. Urørt. D 13m, h 1,5m. I skogkanten 6m Ø for 10, på brinken ut mot bygdeveien: 12. Ditto haug. D 12m, h 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Anne Aure Bagøien
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7222.5
SHAPE.STLength(): 376.222874952417
Polygon:
[293806.0, 6598839.9999] , [293803.0, 6598831.9999] , [293802.0, 6598830.9999] more...

OBJECTID: 111468
Navn: null
LokalitetID: 39845
LokalitetNavn: Myrvoll
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kant i kant med grøft på N-sida av veien: 1. Rundhaug. Klart markert. Lav, vid, steinblandet. Nokså flat på toppen. Urørt? Bevokst med store skjeggete graner og gras. Noe lyng og einer mot kanten av haugen. D 17m, h 0,5-0,7m. 8m NØ for 1.: 2. Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. I NØ avgrenset av ei delvis gjengrodd nylendt grøft. Ø-sida av haugen er nokså ødelagt, bratt og uregelmessig, og markeringen her er noe uklar. En sjakt er gravd inn fra SV-kanten som et smalt snitt, som vider seg ut mot midten av haugen i ei vid grunn (antakelig tilgrodd) sjakt, l 5m NØ-SV, br 5m, dybde 0,4m. Ved inngangen til sjakten, i SV-kanten, en del stein i dagen på og ved haugen. Haugen er sterkt mosegrodd og dekket av lyng. Bevokst med bjørk og gran. D 20m, h 1,75m. Kalles Pænghaugen. NØ-delen av 2. tilhører 85/2, SV-kanten 85/1.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Tradisjon: Haug 2 kalles "Pænghaugen" fordi det ifølge tradisjonen skal være funnet mynt der.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2170.5
SHAPE.STLength(): 190.27769408423967
Polygon:
[297581.0, 6617095.9999] , [297588.0, 6617092.9999] , [297593.0, 6617090.9999] more...

OBJECTID: 152885
Navn: null
LokalitetID: 219697
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kokegrop og stor nedgraving som trolig er flere anleggspor samt eldre dyrkingslag i sørlig skrånende terreng.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Morten Bertheussen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 208.7567138671875
SHAPE.STLength(): 55.3895938343241
Polygon:
[282833.3682000004, 6606944.686899999] , [282834.5554999998, 6606941.6559] , [282834.86230000015, 6606939.125399999] more...

OBJECTID: 101970
Navn: null
LokalitetID: 160413
LokalitetNavn: Kullfremstillingsanlegg
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kullfremstillingsanlegg som består av en kullgrop. Lokaliteten ligger på en høyderygg som går i NV-SØ retning. Høyderyggen ligger langsmed Glåma i SV. Terrenget rundt lokaliteten består av relativt åpen barrskog med overvekt av furu. Markvegetasjonen her utgjøres av mose og blåbærlyng.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jannika Grimbe
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 37.702392578125
SHAPE.STLength(): 22.479891755459434
Polygon:
[324824.6355999997, 6734557.748] , [324823.6705, 6734558.247400001] , [324821.9053999996, 6734559.286] more...

OBJECTID: 74293
Navn: null
LokalitetID: 3178
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Hvalertufter, 4-6 stk. 1988: "Døvika R6" Tuftene ligger i en NNØ-SSV-gående klove i berget med steinur bevokst med tornekratt og einer, minst 4 tufter ryddet i ura. 1. Lengst i N og inntil bergveggen i NØ: en tuft ryddet ved at store steinblokker er rullet til side i V, slik at gulvet i tufta består av bruddstein og små rullestein og en del stein som er rast inn i tufta. Diam.? 2. Nesten kant i kant med og SV for 1: Gulvet i tufta består av et plant dekke av runde små stein som fortsetter inn under veggsteinene som består av store steinblokker. Det ser ut til at gulvet er flatet ut og jevnet før veggsteinene er rullet på plass. Indre diam. 2,5 m. 1990, ytterligere minst to tufter funnet, S og Ø for 1 og 2, men avstanden til 2 ikke notert. Sannsynligvis ligger nr. 3 umiddelbart SØ for 1(?) der hvor bergveggen dreier mot SØ i selve rullesteinsbeltet.: 3. Liten oval tuft orientert Ø-V ca. 2,5 m N-S, ca. 1,5 m indre mål. Gulvet er noe innrast, men er dannet ved rydding av store steinblokker i ura ut av gulvet. 4. Lengst nede i S og Ø i rullesteinsbeltet, kant i kant og S for nr. 3, og med felles veggvoll med denne i lengde av ca. 1,3 m, en rund tuft ryddet i ura ved at store steinblokker er rullet til side slik at tufta blir gropformet. Helt overgrodd av einer. Tufta består av steinblokker fra store og ned til bare 5-10 cm. Indre diam. ca. 3 m. V for 3-4: mulig to små rundovale tufter til, som partier ryddet NØ-SV, 1 ca. 2 m, br. ca 0,5-1 m adskilt av en ca. 1 m bred voll av rullestein.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1583.5
SHAPE.STLength(): 210.39150494264896
Polygon:
[271676.0, 6549147.9999] , [271681.0, 6549147.9999] , [271684.0, 6549145.9999] more...

OBJECTID: 182351
Navn: null
LokalitetID: 100632
LokalitetNavn: Skjærhalden
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20101
Art: Havneområde
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skjærhalden er et havneområde i Østfold. Her er det også registrert skipsvrak. Se enkeltminner ID 100632-1, 100632-2, 100632 -3, 100632-4.
AnsvarligOrganisasjon: norsk maritimt museum
RegistrertAvPerson: Norsk Maritimt Museum
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 1
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[272420.50009999983, 6549215.0] , [272420.16509999987, 6549213.75] , [272419.25009999983, 6549212.835000001] more...

OBJECTID: 82998
Navn: null
LokalitetID: 92543
LokalitetNavn: Måneveien-Teppeveien, Haslemoen militærleir
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten omfatter et areal på om lag 1200 x 400 m. Det ble gjort funn av i alt 17 kullgroper innenfor lokaliteten. I tillegg ble det registrrert ei tjæremile
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ove Holseng
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 73.91943359375
SHAPE.STLength(): 31.00997308386351
Polygon:
[328828.5725999996, 6728811.875499999] , [328826.61870000046, 6728811.224199999] , [328823.5248999996, 6728812.1197999995] more...

OBJECTID: 64166
Navn: null
LokalitetID: 39434
LokalitetNavn: Gapestad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Stor jordfast stein og noen små, løse stein i torvlaget på smal, avrundet flate øverst i NV-skråning, inntil bygdeveien. Flaten måler 6m N-S, 8m Ø-V. Den store jordfaste steinen er gråbrun, har ujevn overflate og er en avlang bruddstein. Mål: L ØSØ-VNV ca 1,38m, br 0,33m, h ca 0,3m. Dette er ganske sikkert en naturdannelse. Det er den rundaktige flaten steinen ligger på, som kan gi inntrykk av at det dreier seg om en av flatet gravhaug. Slike halvveis runde flater erkarakteristiske for landskapet i Båstad der helt flate høyderygger, kalt holer, ligger atskilt ved dype dalsøkk som minner om uttørkede elvedaler. "Dalsidene" går i bølger, med jevne buler som kan danne halvsirkelfomede flater på toppen. Jorda i Båstad er hovedsakelig stiv leirjord men noe S for de eikeliene som her er beskrevet, på Gapestad, finnes lettere jordsmonn (sandblandet) nær Øyeren, og der finnes også fornminner, mens Nordre Båstad er påfallende tomt for slike.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[289251.50009999983, 6625727.0] , [289251.16509999987, 6625725.75] , [289250.25009999983, 6625724.835000001] more...

OBJECTID: 4312
Navn: null
LokalitetID: 40914
LokalitetNavn: Vik vestre I
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Beskrevet på 1860/70-tallet som 1 skip og 3 skålgroper beliggende på Anon Hanssens eiendom (Vik vestre). Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Grunnet manglende opplysninger om orientering er geometrien satt til gårdstunet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av M. Arnesen på 1860/70-tallet. Ikke gjenfunnet av S. Marstrander på 1930/40-tallet. Ikke gjenfunnet ved ØK-registreringen i 1964.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 43.9453125
SHAPE.STLength(): 26.893256986016553
Polygon:
[282204.0806, 6572573.7787] , [282204.1704000002, 6572568.027000001] , [282196.17200000025, 6572568.476399999] more...

OBJECTID: 5723
Navn: null
LokalitetID: 81007
LokalitetNavn: Bisserød V
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1990: Skipsfigur, svært dårlig markert og utydelig. Det trengs antagelig kunstig belysning for å få frem ristningen. Ristningen er ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Erling Johansen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget av E.Johansen i 1990. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 27.9063720703125
SHAPE.STLength(): 20.115798203903196
Polygon:
[279824.3585999999, 6573174.372199999] , [279822.7944, 6573177.500499999] , [279823.7719999999, 6573181.0199] more...

OBJECTID: 85311
Navn: null
LokalitetID: 140763
LokalitetNavn: Krabbehaugen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Løsfunn av to stk. spinnehjul og halvpart av svinghjul av kleber til bor (?). Opplysninger fra ØK-registreringen i 1964. a) Kleber skal være funnet på et jorde på raet. b) spinnehjul, skal være funnet på gården ca. 1961, nærmere funnopplysninger ikke kjent.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.31485.
Historikk: I følge Ole Kolberg (1964), skal en halvpart av lignende stein (kleber) være funnet på Østby og innlevert til Borgarsyssel museum av Ågot og Arve Tangen.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[283425.6001000004, 6573623.1] , [283425.53309999965, 6573622.85] , [283425.3501000004, 6573622.666999999] more...

OBJECTID: 90220
Navn: null
LokalitetID: 21984
LokalitetNavn: Gåserød
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en stor overflate, N-S løpende med fjellknauser i Ø og V. Rett ned fra høyspenning. Stor overflate, ca. 5000 kvadratmeter, lokaliteten kunne godt dekke hele eller også være mye mindre. Et prøvestikk ga to stykker flint og noe skjørbrent stein. Et av flintstykkene er rullet. Våt sand og grusjord, ganske tynn, mye stein.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Joel Boaz
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211745390068343
Polygon:
[287347.2001, 6569497.6] , [287347.0661000004, 6569497.1] , [287346.7001, 6569496.7338] more...

OBJECTID: 46605
Navn: null
LokalitetID: 55071
LokalitetNavn: Gåserød Østre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for pilspiss i flint. Funnet er 1 flathugget, krakulert og fragmentpilespiss i flint. Funnet i plogfurer 15.04.1989 på forhøyning med sandjord, skrånende NNV og SØ. Noe spredt kokstein ble også observert.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Heine Iversen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Oldsaksamlingens A.nr.: 90/186. F.nr.: U-270 (amatør-arkeologisk kontor). Også funnet på Gåserød; C.16344 (eksakt funnsted ikke kjent).
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[287909.9001000002, 6570155.9] , [287909.8331000004, 6570155.65] , [287909.6501000002, 6570155.467] more...

OBJECTID: 72232
Navn: null
LokalitetID: 95146
LokalitetNavn: Lokalitet 2 - steinalder
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Det ble i alt tatt 14 prøvestikk på lokalitet 2. Av disse inneholdt åtte bearbeidet flint mens seks var funntomme. Mesteparten av funnene lå i de øverste 20 cm av undergrunnen, rett under torvlaget. Prøvestikkingen viste at funnmengden var størst i lag 1, og at funnmengden avtok i lag 2 og 3. Prøvestikkene 3, 8 og 10 var negative og avgrenser boplassen mot vest. Rett vest for prøvestikkene 3 og 8 var det også et fuktig område. Løsfunn gjort i det grøftede området, viser at det også er enkelte funn i dette området, selv om de fleste funnene riktignok var strandrullet. Mot sør, sørvest og sørøst var prøvestikkene 3, 6 og 4 negative. Funn gjort i sandveien i sør gjør det likevel sannsynlig at de funnførende boplassflaten strekker seg helt mot berget i sør. Mot nord smalner boplassflaten av og hellingen mot nord øker. Sammen med terrengets karakter og prøvestikk 14 som var negativt, er trolig dette området boplassens nordlige ytterkant. På lokalitet 2 utgjorde berget i øst en topografisk avgrensning. Prøvestikkene 4 og 6 viser imidlertid at det funnførende flaten ikke går helt inn til berget. I tillegg til at området helt inn til berget har en kraftigere helling er det også større stein og flyttblokker i området. Prøvestikk 11 inneholdt 32 artefakter, og inneholdt desidert mest artefakter. Prøvestikket kan representere enten deler av boplassens sentralområde eller en knakkeplass. De andre prøvestikkene inneholdt få funn, men utbredelsen på de positive prøvestikkene viser at boplassen strekker seg over et større, avlangt område. Boplassens vestlige og nordlige utkant har vært gunstige områder for opptrekk av båter. Det ble ikke påvist noen ildsteder eller andre strukturer i prøvestikkene, men det ble funnet skjørbrent stein i prøvestikkene 1, 8, 9 og 13. Ut fra prøvestikkene kan lokalitet 2 ha et omfang på opp mot 600 m2. Se for øvrig lokalitet 1, id 95142 og 3, id 95149.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kristine Beate Johansen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Funnmaterialet fra lokalitet 2 omfatter 56 artefakter av flint, fordelt på åtte positive prøvestikk. De mest funnrike prøvestikkene var prøvestikk 1, 7 og 11 som inneholdt henholdsvis 6, 5 og 32 artefakter. Majoriteten av funnene består av produksjonsavfall som avslag og fragmenter. På boplassen ble det i tillegg funnet to A-spisser, en brukket flekkepil, et flekkebor og en flekke med kantretusj. Dette er en høy redskapsfrekvens sett i forhold til antall funn. Flintkvaliteten er variabel, og hovedmengden utgjøres av grovkornet, matt danienflint, mens en mindre andel er mørk senonflint. Alle redskapene stammer fra flint med god kvalitet. En større del av funnene hadde også en lys patinering. Det gjelder spesielt for artefaktene fra de sørlige prøvestikkene på boplassen.
Historikk: 06.04.2011: Etter ein bekymringsmelding var ØFK v/ J. Berge ute og såg på lokaliteten. Ikkje noko å bemerke i høve til tidlegare informasjon.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537983398
Polygon:
[284700.9001000002, 6561091.5] , [284700.2301000003, 6561089.0] , [284698.4001000002, 6561087.1698] more...

OBJECTID: 84134
Navn: null
LokalitetID: 13181
LokalitetNavn: Bisseberg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: X486, jfr. rapport. Funn av klebersteinskår, bryne og flintstykke i åker. Ca 40m VNV for veikrysset på Bisseberg nedre (1117/2): 1. Løsfunn av kleberkarskår. Ca 100m VNV for 1: 2. Løsfunn av bryne og flintstykke.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7501220703125
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[284065.50009999983, 6566257.0] , [284065.4331, 6566256.75] , [284065.25009999983, 6566256.567] more...

OBJECTID: 164386
Navn: null
LokalitetID: 79088
LokalitetNavn: Store-Dal nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundrøys. Av rundkamp og bruddstein. Sterkt utkastet. D 4-5m, h 0,3-0,4m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 49.35986328125
SHAPE.STLength(): 26.572437239082394
Polygon:
[278422.7000000002, 6571618.899900001] , [278422.2999999998, 6571615.9999] , [278419.2000000002, 6571614.4999] more...

OBJECTID: 85892
Navn: null
LokalitetID: 158503
LokalitetNavn: Rokke
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn av flateretusjert flintspiss.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 35.880615234375
SHAPE.STLength(): 21.80995847977387
Polygon:
[291743.4899000004, 6566298.784600001] , [291742.1216000002, 6566298.2027] , [291738.41229999997, 6566298.325200001] more...

OBJECTID: 33363
Navn: null
LokalitetID: 12284
LokalitetNavn: Fenstad store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20108
Art: Fangstlokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: X3: På hugstfelt i Ø-kant av barskog, og 90m NNØ for dyregrav 1 i X2, rektangulær dyregrav, markert med en lav, ca 2m br voll. Bevokst med gress. En del kvist i graven. Mål 2x1,5m, orientert N-S. Nåv dybde ca 1m, Det er fremdeles dyretråkk der graven ligger, og flere steder som f.eks få meter fra villa Gran, er det elgtråkk. Påvist av Oluf Haugen. Kulturminnet ble gjenregistrert i forbindelse med registreringen til ny E16 i 2012. Fangstgropen ble gitt ny beskrivelse og ny geometri. Indre mål: 250 cm x 150 cm, ytre mål: 600 cm (D), dybde: 60 cm. Kulturminnet fremstår som en nedgravning, delvis med voller. Bunnen av nedgravningen er rektangulær. Den har en tydelig voll i nord, mens vollene i øst og sør er mer utflytende og uklare. Voll og nedgravning er gress- og mosekledd, og det ligger blad, kvist og moderne søppel i bunnen av fangsgropa.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 31.07177734375
SHAPE.STLength(): 20.279418749393006
Polygon:
[298233.8742000004, 6672342.7315] , [298235.2093000002, 6672341.753699999] , [298235.6690999996, 6672340.382999999] more...

OBJECTID: 166461
Navn: null
LokalitetID: 70830
LokalitetNavn: Ukuset
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Inntil jordet i V, inntil hogstfelt i SØ, på kanten mot bratt skrent ned mot bekken i NV: Rundhaug, klart markert ved fotgrøft, br 1,5-2m, unntatt i NV mot bekken og i SØ hvor inngravning, l 3m, br 2,5m. Svak, vid forsenkning i toppen. Bevokst med gran, furu og gress. D (medregnet fotgrøft) ca 10m, h fra NV 2,3m. Haugen ligger like Ø for et område på gården hvor det lå gravhauger fram til 1930-åra. Se u reg 4432 B04 X03. Den registrerte haugen må ha ligget Ø-ligst i dette felt.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[291411.00009999983, 6671884.0] , [291410.3300999999, 6671881.5] , [291408.50009999983, 6671879.6698] more...

OBJECTID: 179789
Navn: null
LokalitetID: 51959
LokalitetNavn: Fonbæk
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Mellom gårdsveien og dyrket mark: Rundhaug, nå for det meste fjernet. Den fremtrer som en halvsirkelformet grop inntil Ø-kanten av dyrket mark. I S-VSV en ca 0,15m h voll som må antas å være ytterkanten av haugen. Gropen brukes som søppelgrop. Ellers er området der haugen har ligget bevokst med noen graner, furuer og løvtrær. Gropens d 20m. 30m SSØ for haugen finnes kull. Gårdens eier mener at det her må ha ligget en kullmile. Stedet ligger forøvrig bare 75m SØ for kullmilen 4432 A02 X03 på samme eiendom. Langs gårdsveien 15m NØ for det sted hvor den krysser en bekk, finnes et område med "brent jord".
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: G Langaker
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Gårdens eier opplyste at haugen ble fjernet ca 1902 og massen brukt i forbindelse med bygging av et meieri. Ved den anledning ble det funnet mye, bla pilespiss og hesteutstyr. Disse sakene er muligens identiske med C 22530 a-d: Stykker av tveeget sverd, spydspiss, bissel, alt av jern og brente bein. Funnet i en gravhaug "for lenge siden".
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[291562.00009999983, 6673065.0] , [291561.3300999999, 6673062.5] , [291559.50009999983, 6673060.6698] more...

OBJECTID: 61249
Navn: null
LokalitetID: 62748
LokalitetNavn: Os vestre
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: 5m V for N-S-gående bekk: Rundaktig haug. Klart, men uregelmessig markert. Noen stein i dagen. Urørt. Bevokst med grantrær, litt gress og mose. Tvm 10m, h 1-2,5m. Haugen er en naturdannelse lagt opp av bekken. Påvist av gårdens eier, Kolbein Schjervheim.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Eva Schaller
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 155.98486328125
SHAPE.STLength(): 47.042309366403295
Polygon:
[317604.2000000002, 6686107.799900001] , [317607.5999999996, 6686099.5999] , [317603.4000000004, 6686095.899900001] more...

OBJECTID: 86639
Navn: null
LokalitetID: 155239
LokalitetNavn: Fjellstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn av tynnakket bergartsøks, funnet i dyrka mark i 2007.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.56592.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 33.8282470703125
SHAPE.STLength(): 22.289542270638375
Polygon:
[289707.9595999997, 6579394.5178] , [289702.2379999999, 6579394.5178] , [289702.2379999999, 6579397.9508] more...

OBJECTID: 40608
Navn: null
LokalitetID: 116490
LokalitetNavn: Mysen nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: 1 karakteristisk kokegrop, D: ca 1,7 m. Utgravd under registreringen. C-14 datering: BC 790-410
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.0001220703125
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[292483.30009999964, 6607290.4] , [292483.16610000003, 6607289.9] , [292482.80009999964, 6607289.534] more...

OBJECTID: 91889
Navn: null
LokalitetID: 219634
LokalitetNavn: Vamma
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20133
Art: Kraftverk
OpprinneligFunksjonID: 1300
OpprinneligFunksjon: Energiforsyning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: STAT
Vernestatus: Statlig listeført
Beskrivelse: Vamma kraftverk på østsiden av Glomma var en stor utbygging i 1915. Utbyggingen representerte norsk teknologi med Francis-turbiner for lave fall og viser dermed den kompetansen Norge fikk innen bygging av slike turbiner. Kraftstasjonen har fortsatt eldre turbiner og generatorer i drift. Både kraftstasjonen og de øvrige konstruksjonene er imponerende byggverk som viser byggeskikk på begynnelsen av 1900-tallet. Kraftverket var en anleggs- og bygningsteknisk utfordring og kan uten tvil betegnes som ingeniørkunst. Vamma kraftverk er et visningsanlegg. Kilde: Elisabeth Bjørsvik, Helena Nynäs & Per Einar Faugli(2013) Kulturminner i norsk kraftproduksjon, rev. Utgave. NVE rapport: 2013:52, Oslo.
AnsvarligOrganisasjon: Norges vassdrags- og energidirektorat
RegistrertAvPerson: Unn Yilmaz
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 5285.3377685546875
SHAPE.STLength(): 581.87767805692
Polygon:
[283506.8055999996, 6606753.140900001] , [283529.4266999997, 6606673.486500001] , [283537.12789999973, 6606646.3814] more...
[283547.2965000002, 6606648.303400001] , [283551.10080000013, 6606634.850500001] , [283555.4922000002, 6606636.0901999995] more...

OBJECTID: 85560
Navn: null
LokalitetID: 157921
LokalitetNavn: Skofterød
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for 4 flintavslag-/fragmenter og en uregelmessig flintkjerne (største lengde ca. 3,2 cm) plukket opp i dyrka mark april/mai 2012. Funnstedet representerer trolig en lokalitet fra steinalder, men videre undersøkelser i området eller endelig avgrensing av lokaliteten er ikke foretatt. Det skal ikke letes mer i områder der det allerede er påvist kulturminner. Ytterligere funn innenfor lokalitetens geometri eller i nærområdet, skal ikke plukkes opp. Alle inngrep i uavklarte kulturminner må avklares med regional kulturminneforvaltning.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Amatør-arkeologisk kontor: 2012/32. KHM; A.nr.: 2012/213.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 151.2125244140625
SHAPE.STLength(): 47.04678774813688
Polygon:
[281073.0253999997, 6577779.9793] , [281069.5449999999, 6577778.736400001] , [281065.1945000002, 6577779.730699999] more...

OBJECTID: 136414
Navn: null
LokalitetID: 77764
LokalitetNavn: Gundelsby, i matr Gunnelsby
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N: 1. Rundhaug. I N klart markert, lagt på berget. Bruddstein i dagen flere steder. Haugen ser urørt ut. Bevokst med lyng, gress, gran, furu og bjørkekratt. D 8m, h 0,5m. 3m SØ for 1.: 2. Rundhaug. Klart markert. Antydning til fotgrøft i S og V.Mye bruddstein i overflaten, som er ujevn. Urørt. Gressog lyngkledt, furu og løvtrær. Revefelle satt i haugens V-del. D 10m, h 0,8m. Kant i kant og VSV for 2.: 3. Do rundhaug, nå nesten helt fjernet. Herfra skal ha vært kjørt en mengde stein i 1920-årene. Nå består haugen av en del stor rundkamp og bruddstein, samt noe jord. Anslått tidligere d ca 9m, nåværende h ca 0,4m. 15m S for 3.: 4. Rundhaug. Delvis klart markert. I S en stor grop, orientert Ø-V l 3m, br 1,5m, dybde 1m. Mye stein og en helle er synlige i denne. Hellens synlige mål: 0,75 x 0,7 x 0,2m. Her ble funnet nok en helle med innhuggede tegn som nå er ødelagt og knust som veifyll. Haugen er lyng- og mosebevokst, furu og gran i utkanten. D 10m, h 0,7m. Kant i kant og SV for 4.: 5. Do rundhaug. Forholdsvis klart markert. Noe nedsunket i midten, antagelig gjenfylt grop. Sparsomt bevokst med enkeltstående gran- og furutrær. D 9m, h 0,8m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 501
SHAPE.STLength(): 88.30846576199039
Polygon:
[286764.0, 6589789.9999] , [286762.0, 6589790.9999] , [286759.0, 6589792.9999] more...

OBJECTID: 47186
Navn: null
LokalitetID: 49158
LokalitetNavn: Spydslaug ,i matr Spjøslag
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Bryne av mørk, tett, skifrig bergart. Funnet i myrjord under pløying ca 1945 av Olav Spydshaug. Oppbevares av finneren. Se skisse 1:1.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[287936.50009999983, 6589345.0] , [287936.4331, 6589344.75] , [287936.25009999983, 6589344.567] more...

OBJECTID: 165133
Navn: null
LokalitetID: 75497
LokalitetNavn: Trollkjerka
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 221
Kommune: Aurskog-Høland
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundrøys. Klart markert, opprinnelig med en muret kant, som er synlig i ØNØ og S, h inntil 1m. Meget godt synlig. Bygget av rundkamp og bruddstein av vekslende størrelse. I S-kanten en stor, utstikkende helle. I røysa rektangelformet krater, orientert NØ-SV, mål 3,5x1,5m.Steinene herfra ser ut til å ha blitt lagt opp på kraterkanten. En del stein utrast fra røysen i Ø og V, og rundtden også utkastet stein. Røysen er delvis lav- og mosegrodd. D 7m, h 1m. Etter registrering i 2006 ble R75497 beskrevet slik: På den høyeste toppen i nordenden av en nord-sørgående åsrygg ligger 2 røyser og en steinlegging. Opprinnelig var det bare registrert én røys, men ved befaring ble det oppdaget ytterligere én liten røys og én steinlegging. F1 kan med bakgrunn i den tydelig oppmurte kantmuren antakelig dateres til bronsealder, F2 er sannsynligvis fra bronsealder-jernalder, mens steinlegginga (F3) sannsynligvis er senere og kan dateres til jernalder.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lasse Østerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1314.1199951171875
SHAPE.STLength(): 130.70809631960765
Polygon:
[301111.5, 6640410.899900001] , [301117.5, 6640407.399900001] , [301123.0, 6640398.799900001] more...

OBJECTID: 4395
Navn: null
LokalitetID: 29196
LokalitetNavn: Begby åkerskjæret 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1943: Hovedparten av figurene lå gjemt under et tykt jordlag, da det har vært påfylt til en vei nedover den skrå flaten med ca. 15 graders helling hvor ristningene ligger. 15 m2 av berget ble blottlagt og det dukket opp minimum 134 figurer. Berget er skadd av flere avskallinger, men overflaten er likevel usedvanlig glattskuret. De fleste av figurene er hogd med prikkhugging med ganske grunne linjer. Til tross for det er feltets figurer meget tydelige. Feltet inneholder 33 skipsfigurer i tillegg til 2 mulige skip og flere linjer som kan representere påbegynte kjøllinjer. Skipenes lengde varierer fra 15 cm til 84 cm, og et av de mulige skipene har lengde på 90 cm. Figurene omfatter også 3 dyrefigurer med lengde 12-30 cm, 1 redskap i form av en øks eller hakke med lengde 20 cm, 1 nettfigur, 32x11 cm, og 2 menneskefigurer med høyde 21-30 cm. Den ene av disse er i adorantstilling, men mangler hode. Den andre har fallos, og både sverd og spyd. Det ble observert 2 solfigurer med diameter 10-15 cm, 2 sirkler med diameter 4-6,5 cm, 1 oval, 13 linjer, 1 linje som ender i en spiral og 1 dobbeltspiral. I tillegg inneholder lokaliteten 5 ubestemmelige figurer og 67 skålgroper, hvorav 5 er hugget i forbindelse med andre figurerer. Alle gropene er sikre og tydelige, men plasseringen ser tilfeldig og planløs ut. Diameter 3-9 cm. 1999: Omtrent 110 enkeltfigurer ble gjenfunnet. Dette omfatter 36 skipsfigurer, mange med spiralsnodde stavner, 3 menneskefigurer, 3 sirkler med "håndtak" og en figur som består av to sirkler som er forbundet med en linje. Det er en dyrefigur, en nettfigur og 15 uforklarlige figurer. Disse er enten påbegynt eller fragmentert av forvitring. I alt dreier det seg om omkring 50 skålgroper.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Marit Werenskiold
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Oppdaget og undersøkt av Erling Johansen i 1943 (publisert i Viking 1944). Registrert av M. Werenskiold i 1965. Tilstandsregistrert av D.Vogt og M.Rostad i 1993. Undersøkt i forbindelse med bergkunstprosjektet 1998-99, kalkert av O.C.Lønaas og L.Melheim i august 1999.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 44.852294921875
SHAPE.STLength(): 24.83891605023126
Polygon:
[272006.55030000024, 6571486.0923999995] , [272004.79059999995, 6571485.9164] , [272003.20689999964, 6571487.324100001] more...

OBJECTID: 152152
Navn: null
LokalitetID: 118400
LokalitetNavn: Linnekleppen, Herføl 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20168
Art: Skipsfunn
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Funn av tre anker og diverse gjenstander. Stammer trolig fra flere vrak.
AnsvarligOrganisasjon: norsk maritimt museum
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 1
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[273275.00009999983, 6545252.0] , [273274.8661000002, 6545251.5] , [273274.50009999983, 6545251.134] more...

OBJECTID: 146888
Navn: null
LokalitetID: 86080
LokalitetNavn: NES HERREGÅRD - NÆS
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20151
Art: Herregård-lystgård
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Et av Norges eldste bevarte herregårdsanlegg, beliggende i et slettelanskap med små fjellkoller og med kort vei til havet. Det gamle murhuset skriver seg fra midten av 1600-tallet, men deler av bygningen er kanskje enda eldre. Med sine tykke murer og vollgraver er anlegget beslektet med befestede danske herregårder. Huset brant i 1827. Mot gårsplassen fikk det nytt inngangsparti med søyler gjennom to etasjer. Modell var Søylegården i Halden, tegnet av arkitekt Grosch. Parken domineres av dammene som kanskje har hatt vollgravfunksjon, mens gårdens driftsbygninger ligger på østsiden av bygdeveien. Nes er i privat eie.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: På 1500 og 1600-tallet var Nes en adelig setegård i familien Bildts eie. Den gikk deretter over til familien Sehested. Gården har senere skiftet eier flere ganger ganger, med eiere som Reichwein, Gyldenstjerne Sehested, Siewers. Carl L. Gleditsch kjøpte Nes ca 1820 og sønnen Herman overtok etter faren. Edv. Larsen kjøpte Nes i 1899. Theodor Fosdahl kjøpte gården i 1918, og der er samme familie som eier gården i dag.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 27449.813354492188
SHAPE.STLength(): 638.3893607302034
Polygon:
[272830.3033999996, 6566794.2282] , [272830.3054999998, 6566794.2936] , [272830.3119000001, 6566794.3587] more...

OBJECTID: 170397
Navn: null
LokalitetID: 10526
LokalitetNavn: Nes
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundrøys. Ikke særlig godt markert. Består av jord og stein; mye rundkamp er synlig i og omkring den. NØ-del er overskåret av veien. I midten forsenkning, ca 1 x 1m. Røysen er overgrodd av buskas, lyng og mose. Store furuer. D 9m, h 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 30
SHAPE.STLength(): 21.15940412831422
Polygon:
[286994.0, 6619820.9999] , [286992.0, 6619823.9999] , [286993.0, 6619826.9999] more...

OBJECTID: 41295
Navn: null
LokalitetID: 75470
LokalitetNavn: Muggeby
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Lett hvelvet brudd av kleberkar. Yttersiden har spor av siksakornering. Innersiden glatt. St mål: 11x7cm, t 1,5-2cm. Se skisse. Oppbevares på gården.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: I Drengsrud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[288898.50009999983, 6624267.0] , [288898.4331, 6624266.75] , [288898.25009999983, 6624266.567] more...

OBJECTID: 112510
Navn: null
LokalitetID: 31991
LokalitetNavn: Nitteberget
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N og på V-brinken av åsryggens høyeste del: 1. Rundhaug. Stort sett klart markert, steinblandet, rundkamp. Hele haugen er utgravd, slik at bare en voll står igjen rundt kanten. Av massene er bare noe mot haugens SØ-kant igjen. Denne "levningen" er tilnærmet firkantet og måler Ø-V ca 8m, N-S ca 4m, h 0,5-1m. Vollen flater seg ut mot SV, slik at det her er en åpning. Vollens br i S ca 4m, i N ca 6,5m. Haugen er bevokst med bartrær og noen løvtrær. Gress. D ca 22m, h i S 1,2m, i N ca 3m. Berget i dagen i haugens midtparti og flere steder rundt kanten. Ca 20m S for 1., ca 20m NV for trig.pkt Nitberget, også på V-brinken av åsen: 2. Rundhaug, helt som 1. men urørt. Bevokst med gran og bjerk, litt gress og lyng. D ca 20m, h i V ca 5m, i N og S 1,75-2m, i Ø ca 1m. 2008: To gravhauger beliggende på flatt platå i et skogsholt med åpen blandingsskog av bjørk og gran. Den største gravhaugen, lengst mot nord, er tidligere utgravd og har ett flatt krater med voll som har en indre diameter på 14 meter. Høyden er i dag omlag 3,5 meter, men haugen har antagelig vært en del høyere. Innmålingen viser at haugen er 28 x 33,5 meter, og tilnærmet rund. Bevokst med gran. Det ville vært god utsikt i alle himmelretninger om man ser bort fra vegetasjonen. Den andre gravhaugen er klart markert, og ligger ytterst mot sør på platået. Måler omlag 12 meter i diameter. I regestreringsrapport fra 1974 heter det at gravhaugen er 20 meter i diameter, men dette stemmer høyst sannsynlig ikke ettersom den virker uforstyrret og inntakt. Høyden varierer fra 0,8 meter der haugen går inn på platået i øst, til 2 meter i sør, vest og nordvest der terrenget faller bratt ned mot dyrkningsflate. I sørvest er det et lite søkk, urørt i toppen. Haugen er bevokst med gress, bjørk og løvkratt. Det er utsikt mot sør, vest og nordvest.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3757.150146484375
SHAPE.STLength(): 231.24264418484478
Polygon:
[278038.0, 6656018.699899999] , [278047.5, 6656014.299900001] , [278053.7999999998, 6656004.199899999] more...

OBJECTID: 4704
Navn: null
LokalitetID: 20970
LokalitetNavn: Bø nordre I
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt med to figurkonsentrasjoner. 1964: Berget består av grovkornet granitt og er forvitret, flere av figurene er svært fragmentert. Gruppe A (4 m fra bergets S-ende): Består av ca 6 skipsfigurer, 2 solfigurer og 5 groper. I 1943 beskrev Marstrander ytterligere 2-3 skipsfigurer, disse ble ikke gjenfunnet. To av skipsfigurene har dobbeltstavn, spanter og mannskapsstreker. 3 har enkeltlinje med mannskapsstreker. 1 skip har kun enkeltlinje. Pga forvitring er 2 skip ufullstendige. Lengde 25-55 cm. Solfigurene har diameter 12-35 cm. Skålgropenes diameter er 4-8 cm. 1 grop skiller seg ut pga størrelse og tydelighet. Resten er grunne og utydelige. Gruppe B (4 m N for nevnte figurer helt Ø der berget går ned i jordet): 1 skip. Består av enkeltstavn med mannskapsstreker. Lengde 45 cm. 3 m N for dette ved bergets N-ende: en figur bestående av to linjer som står 90 grader på hverandre. 2016: Store deler av bergskjæret var tildekt og overgrodd, og bare enkelte figurer ble gjenfunnet. Berget er forvitret og flere av figurene er fragmenterte og ligger utsatt til for ytterligere skade. Gruppe A: De tre øverste skipsfigurene, en sirkelfigur og 7 skålgroper ble gjenfunnet. Sirkelfiguren består av to konsentriske ringer rundt en sentral grop, men den ytterste sirkelen er nesten helt forvitret bort. Av skålgropene er det en som er usedvanlig dyp og tydelig, med diameter 9 cm og dybde 2 cm. Tre av gropene er ikke registrert tidligere. Disse er små, men sikre, og ligger tett samlet mellom den store gropa og de tre gjenfunnede skipene. Diameter ca. 3,5 cm, dybde ca. 0,4 cm. Gruppe B: En skålgrop og deler av en skipsfigur ble gjenfunnet. Kun den ene stavnen 9 manskapsstreker var synlig, ikke selve kjøllinja. Skålgropa ble også registrert i 1943. Diameter ca. 4,5 cm. Figurene i gruppe B var tildekt av grus og småstein, og måtte graves/kostes fram.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: A M Halvorsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet av M. Arnesen og Oluf Rygh på 1860/70-tallet. Undersøkt av Gutorm Gjessing på 1930-tallet og av Sverre Marstrander i 1943. Registrert i 1964 av A.Halvorsen. Tilstandsregistrert av D.Vogt og M.Rostad i 1994. Kontrollregistrert av Jone Kile-Vesik ved ØFK i 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 112.35546875
SHAPE.STLength(): 42.13453934107867
Polygon:
[281165.50179999974, 6571248.7092] , [281165.82710000034, 6571247.840500001] , [281165.44159999955, 6571245.042199999] more...

OBJECTID: 166401
Navn: null
LokalitetID: 70836
LokalitetNavn: Greni nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Tidligere lå en jordkjeller på flaten. Den hadde d ca 6m, og var ca 2m h, Ragner Vestengen kan ikke huske at den var i bruk. Da veien ble ble omlagt i 1950-åra tok veivesenet litt av S-delen mot veiskjæringa, og i 1957-58 fjernet han selv resten som da lå helt ute på kanten mot veien.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[295914.00009999983, 6673704.0] , [295913.3300999999, 6673701.5] , [295911.50009999983, 6673699.6698] more...

OBJECTID: 19360
Navn: null
LokalitetID: 94368
LokalitetNavn: Hauerseter lager
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 1555
OpprinneligFunksjon: Okkupasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Hauerseter leir var før århundreskiftet benyttet som militært øvingsområde hvor det var anlagt skytebane og bygget marketenteribrakker. Etter invasjonen i 1940 ble Gardermoen utbygget som militær hovedflyplass, med Hauerseter som flyplassens ammunisjonslager. Etter fredsslutningen ble leiren benyttet til ammunisjonslager. Oppgaven var i første omgang å ta hånd om tysk og alliert ammunisjon og sprengstoff. Med etableringen av Hærens ammunisjonslager (Arsenalet) på Hauerseter i 1946, og opprettelsen av stående brigader og amerikansk våpenhjelp i 1950-årene, ble virksomheten kraftig utvidet. Fram til 1970 hadde Luftforsvaret det administrative og forvaltningsmessige ansvaret for leiren. Luftforsvarets lager på Hauerseter forsynte flystasjoner og avdelinger i hele landet.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 631.6123046875
SHAPE.STLength(): 114.53518613200625
Polygon:
[290358.3797000004, 6678450.6456] , [290358.41860000044, 6678451.160800001] , [290358.7094999999, 6678451.5879] more...

OBJECTID: 61558
Navn: null
LokalitetID: 61628
LokalitetNavn: Rakkestad
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Helt overpløyd rund, jevnt avrunda haug av leire. Ingen markering. Lett synlig. D ca 15-20m, h 1-1,5m. Haugen er en sikker naturdannelse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 140
SHAPE.STLength(): 43.8877305619224
Polygon:
[300723.0, 6675524.9999] , [300721.0, 6675520.9999] , [300718.0, 6675519.9999] more...

OBJECTID: 170188
Navn: null
LokalitetID: 12534
LokalitetNavn: Krona
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På ryggens krone: Rundhaug. Nokså uklart markert særlig mot NV og NØ. Leirjord. Avflatet topparti. Langs S-kanten, åkerrein. I midtpartiet N-S orientert N-S gående forsenkning, l 3m, br 1,5m. Gresstorvdekke. Tvm 18m, h 1-1,5m. Kontrollregistrering i forb. med prosjektet Spredt avløp 2011: Ved kontrollregistreringen var haugen overgrodd og vegetasjonen gjorde det vanskelig å gjenfinne haugen. Ut fra tidligere beskrivelse ligger haugen trolig på den V av de toptoppene på åsryggen. Innmålt og gitt ny geometri.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: arild einar pettersen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 261.5458984375
SHAPE.STLength(): 57.40256035978543
Polygon:
[303287.54310000036, 6671291.215399999] , [303289.11230000015, 6671290.9329] , [303290.60869999975, 6671290.382200001] more...

OBJECTID: 66181
Navn: null
LokalitetID: 216984
LokalitetNavn: Bøli
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 10.840576171875
SHAPE.STLength(): 13.432055202727113
Polygon:
[293756.3724999996, 6604433.6392] , [293755.57349999994, 6604431.0824] , [293751.73819999956, 6604431.7216] more...

OBJECTID: 151843
Navn: null
LokalitetID: 224236
LokalitetNavn: Haug
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.9368896484375
SHAPE.STLength(): 5.522158780026091
Polygon:
[288188.8558, 6604807.2289] , [288187.5853000004, 6604805.5320999995] , [288187.5354000004, 6604805.4627] more...

OBJECTID: 170729
Navn: null
LokalitetID: 12090
LokalitetNavn: Rød
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På kronen av bakken lå en gravhaug som ble fjernet i forbindelse med dyrking for flere år siden. Iflg ØO: Ute på jordet, øst for husene og like på nordsiden av veien, ligger en rund forhøyning 12-13m i diam. Iflg gårdens eier, Johan Røed, skal haugen ha ligget på bakketoppen. Iflg J. Petersen skal det på slutten av 1800-tallet være funnet et sverd og stykker av stenkar her.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Odd Ertsaas
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[285094.00009999983, 6601838.0] , [285093.3300999999, 6601835.5] , [285091.50009999983, 6601833.6698] more...

OBJECTID: 93231
Navn: null
LokalitetID: 129934
LokalitetNavn: Banken
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn steinalder - middelalder med noe uklar funnkontekst. Funnene ble innlevert til Hvaler kystmuseum, og oppbevart der i en lengre periode, deretter overlevert Østfold fylkeskommune i 2007. I følge informasjon er funnene gjort av Johan Mathisen "i området rundt Banken på toppen av Reffbakken." Nærmere beskrivelse finnes ikke, og dette er etter en del detektivarbeid det nærmeste man kommer funnstedet. Kanskje noe tvilsomt om alle funnene er herfra, mest usikkerhet trolig rundt jernalder-middelalder - funnene. Steinalderfunnene kan trolig ses i sammenheng med boplassen ved Dammmyr noe lenger nord. Blant funnene finnes en tykknakket slipt flintøks og en pilspiss av flint (trolig type B2). Ellers ca 15 flintavslag i varierende størrelse, samt 5-10 flintemner som er delvis slått. I tillegg finnes det en ca 9 cm stor skraper e.l. i vulkansk stein, 2 slipesteiner, 3 bryner, 3 søkker e.l. av flint / rullestein, 1 del av en baksthelle og 1 randskår av kleberstein. De fleste funnene tyder på at det er rester av en eller flere steinalderboplasser i området, kanskje også bosetnings- eller aktivitetsområder fra jernalder-middelalder.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Innleveres til Kulturhistorisk museum i løpet av 2009.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[272153.00009999983, 6555207.9] , [272152.9331, 6555207.65] , [272152.75009999983, 6555207.467] more...

OBJECTID: 164592
Navn: null
LokalitetID: 78024
LokalitetNavn: Hylli nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Oval røys. Ganske flat med ett lag stein på flatt fjell, likeved gammel sti. Steinene ligger i dagen. Røysa virker ikke iøynefallende men ligner på andre gravrøyser som er noe utkastet. Mål: 5x3m.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Gunnar Hjorthaug
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 51
SHAPE.STLength(): 27.030036747370193
Polygon:
[277832.0, 6616888.9999] , [277833.0, 6616887.9999] , [277834.0, 6616885.9999] more...

OBJECTID: 8185
Navn: null
LokalitetID: 143844
LokalitetNavn: Haga mellom II
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Dokumentert på 1870-tallet som 2 skipsfigurer og minst 16 skålgroper. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Ristningene kan være sprengt bort, ødelagt av steinhuggervirksomhet, eller bare være vanskelig å gjenfinne på bakgrunn av unøyaktige orienteringsbeskrivelser. Geometrien er satt til gårdstunet.
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av M. Arnesen på 1860/70-tallet. Ikke gjenfunnet av Marstrander på 1930/40-tallet. Marstrander skriver at aktuelle områder ble undersøkt (spesielt rundt våningshuset, der det finnes flere svaberg), uten resultat. Heller ikke på gården fantes kunnskap om denne ristningen. Sannsynligvis er den ødelagt av steinhuggervirksomhet, som man kan se tydelige spor av like S for våningshuset. Ikke gjenfunnet ved ØK-registreringene på 1960-tallet.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 11.75390625
SHAPE.STLength(): 13.7191578449647
Polygon:
[280706.3534000004, 6572473.1534] , [280702.83139999956, 6572473.348999999] , [280703.02699999977, 6572476.6754] more...

OBJECTID: 39228
Navn: null
LokalitetID: 120565
LokalitetNavn: Rolve-Borgen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funn av ildsteder / mulige branngraver og en "ca 4000 år gammel øks". Avgrensningen av området er foreløpig uavklart, men området er i dag utbygd, og trolig er kulturminnene fjernet.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3839.2103271484375
SHAPE.STLength(): 255.27411137647755
Polygon:
[281281.2000000002, 6575844.199899999] , [281271.2999999998, 6575855.9999] , [281274.7000000002, 6575873.399900001] more...

OBJECTID: 66032
Navn: null
LokalitetID: 42965
LokalitetNavn: Vestre Berg 2016/17 Lok. 13
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: 2017: 4-6 kullgroper, to er utgravd i samband med trykkavløpsledning Vestre Berg. Ei 14C-datering til romertid. Resten frigjett utan vilkår. 1964: Lengst i NV: 1. Temmelig klart markert, steinblandet rund forhøyning, som består nærmest av en voll som omgir en grop, d 3m, dybde ca 0,5m. Mosegrodd. Vollen er bevokst med gran. D 6m, h 0,8m. 7m SØ for 1: 2. Ditto rund forhøyning, av samme type som 1. Vollen omgir en grop, d 4m, dybde 0,6m. Heri 2 steiner 0,8 og 0,5m i største utstrekning. D ca 6m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 420.749267578125
SHAPE.STLength(): 88.56222124717613
Polygon:
[286393.53029999975, 6563809.358200001] , [286392.9698000001, 6563809.3597] , [286371.79169999994, 6563810.122099999] more...

OBJECTID: 142946
Navn: null
LokalitetID: 146376
LokalitetNavn: Svinesund 9 (S9)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20173
Art: Utmarkskulturminner
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Grop. Sirkulær grop med voll. Antatt kullgrop. Vollen er markert rundt hele gropa, men minst tydelig i SV. Øvre, indre dm er ca. 2,10 m. Vollen er ca. 1,1 m bred på det bredeste. Dybden er ca. 1,0 m. Både gropa og vollen er rund og regelmessig. Registrert i forbindelse med Svinesundprosjektet (ny 4-felts E6 og bru over Svinesund) sommeren 2000. Gropa er ikke gravd ut i forbindelse med de arkeologiske utgravingene i Svinesundprosjektet 2001-2004. Registrert med lokalitetsnavn "Svinesund 9" (S9).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.7503662109375
SHAPE.STLength(): 21.74083958186594
Polygon:
[286517.50009999983, 6559818.800000001] , [286517.03110000025, 6559817.050000001] , [286515.75009999983, 6559815.7688] more...

OBJECTID: 64704
Navn: null
LokalitetID: 101625
LokalitetNavn: Hvam
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 2 kokegroper, 3 nedgravinger og en mulig gravrøys. Kokegrop F1 er datert til romersk jernalder.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C56246 (Brente bein fra F1-F3; kullprøve fra kokegrop F1)
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1546.8804931640625
SHAPE.STLength(): 158.63446829125996
Polygon:
[298572.5, 6668245.9999] , [298572.2999999998, 6668236.5999] , [298572.0999999996, 6668236.799900001] more...

OBJECTID: 109656
Navn: null
LokalitetID: 223049
LokalitetNavn: Bårhaug
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: 2000
OpprinneligFunksjon: Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Bjarne Gaut
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 250.7027587890625
SHAPE.STLength(): 486.55336838645616
Polygon:
[307500.80319999997, 6679973.7195] , [307503.4424999999, 6679962.4081] , [307502.3114, 6679962.7851] more...
[307463.8526999997, 6680154.3247] , [307463.8526999997, 6680153.947699999] , [307459.7050999999, 6680158.0952] more...

OBJECTID: 61455
Navn: null
LokalitetID: 42028
LokalitetNavn: Lundberg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for: C29157 og C29158: Jernøks fra yja og jernøks fra M.A. Øksene ble funnet på NV-brinken av høydedraget av Martin L Engelsrud under nybrott i 1947.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: U-B Waagaard
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 53.5
SHAPE.STLength(): 28.300034876905478
Polygon:
[306224.0, 6669242.9999] , [306223.0, 6669241.9999] , [306222.0, 6669239.9999] more...

OBJECTID: 112650
Navn: null
LokalitetID: 30647
LokalitetNavn: Buåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På kronen av åsen: 1. Rundrøys. Klart markert, sterkt overgrodd. Jordblandet. Stein i dagen over det hele og særlig mye i ett lite søkk i midtpartiet. Bevokst med lyng, mose og et par store furutrær. D 15m, h 1,5m. 30m N for 1, og på et lavereliggende platå: 2. Rundhaug. Noe uklart markert. Grop i midtpartiets NV-del hvori en stor jordfast stein. Bevokst med lyng, en del bartrær og et par bjerker. D 9m, h 0,75m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Berit Aall
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 536
SHAPE.STLength(): 104.13256906013416
Polygon:
[286507.0, 6606003.9999] , [286508.0, 6606002.9999] , [286509.0, 6606001.9999] more...

OBJECTID: 112656
Navn: null
LokalitetID: 31780
LokalitetNavn: Solvangholtet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I kanten av delet mot Rød, 65/1 og Solvang, 65/2: 1. Rundhaug. Klart markert med fotgrøft mot Ø-S. Lite synlig i terrenget. Steinblandet. V-kanten fjernet i forbindelse med dyrking, ellers urørt. Kratt, lyng og gress. D 9m, h 0,7m. 20m SØ for 1 og på kanten av terrassen mot Ø: 2. Rundhaug. Klart markert og godt synlig i terrenget. Toppet. Urørt. Bevoksning som 1: D 9m, h 1m. 4m SSØ for 2, i terrassekanten: 3. Rektangulær nedskjæring. Tydelig i terrenget. Jevnt skrånende sider. Bevokst som 1. L 1,2m, br 1m, dybde 0,5m. 4m S for 3 og på terrassens fremstikkende spiss mot ØSØ: 4. Rundhaug. Uklart markert og lite tydelig i terrenget.Noe steinblandet. Kan være noe utrast mot S. Liten forsenkning i midten. Bevokst med løvtrær, busker og lyng. D 7m, h 0,5m. Rett V for 4: 5. Rundhaug. Nokså klart markert mot N-NØ. Tydelig i terrenget. Noe steinblandet. Fordypning i sentrum, 3x2x0,5m. Bevoksning som 1. D 9m, h 0,9m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Odd Ertsaas
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1113.5
SHAPE.STLength(): 145.8363657287086
Polygon:
[284635.0, 6601703.9999] , [284636.0, 6601703.9999] , [284638.0, 6601702.9999] more...

OBJECTID: 17926
Navn: null
LokalitetID: 49228
LokalitetNavn: Belsbykollen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 1500
OpprinneligFunksjon: Forsvar
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Bygdeborg. 1968: Kollen faller bratt av mot Ø og V, noe mindre bratt mot S. I N er hellingen slakere, og her er kollen befestet med en mur. Den er delvis utrast, delvis godt bevart og består av bruddstein med enkelte større heller iblant. Murens hovedretning er Ø-V. Total l 150m, br 1-1,5m, h 0,1-0,7m. Muren tar til i bergplatåets NØ-ende og løper Ø-V en l av 70m. Her støter den på en 4m bred glove. Det er rimelig å anta at inngangen til borgen har vært her. Muren fortsetter så ØNØ-VSV i 25m til den brytes av en forsenkning i terrenget. Videre gården 20m i samme retning ØNØ-VSV. Dette parti er meget godt bevart. Den svinger så Ø-V igjen i en l av 27m og følger nå et lavere bergplatå enn før. Muren fyller en sprekk i fjellet, hvor adkomst til borgområdet kanskje hadde vært mulig. Antagelig har muren fortsatt ytterligere 20m Ø-V, men her kun få steiner synlig i lyngen. Vi er nå ved kollens NV-siden der berget faller bratt av.Åsens S-ende faller temmelig slakt av, men noen mur kan ikke konstateres her. Oppe på platået 40m S for muren er det et mindre oppkomme hvor det har vært tilgang på vann.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: R Bay
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 263476
SHAPE.STLength(): 2214.9168274738067
Polygon:
[283976.0, 6583624.9999] , [283952.0, 6583614.9999] , [283946.0, 6583612.9999] more...

OBJECTID: 116148
Navn: null
LokalitetID: 20638
LokalitetNavn: Røstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Ad gammelt stifar "Romstigen" (Run(d)stien) i forbindelse med gravrøysene 1269 G12 R01, X01 og 1515 W08 R01-R06. Stien begynner 400m ØNØ for tunet på Mattisbråten og går i NNØ-lig retning over åsdraget på dennes og Torgrimsbys grunn. Den kommer frem ved Bjørndalen, 83/3, i Rakkestad. Stien som utvilsomt er et gammelt veifar kan følges tydelig fra sin begynnelse til hytten "Tollvoll" på 1064/7, også på kronen av åsdraget er den stedvis tydelig, men i NNØ-hellingen er den nå nokså vanskelig å følge. Den tegner seg dels som sti, dels som tømmervei og følger det letteste og tørreste lende. Mellom sin begynnelse og åsens krone er den enkelte steder merket med en kantstilt helle eller en liten vardelignende oppbygning. De forannevnte gravrøysene ligger alle på stiens V-side ogen 5-100m fra den. Deres plassering har sikkert vært bestemt av veien. Ø for stien og med samme retning som denne går en trang dal med steile sider, den kalles "Ulvedalen".
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[289193.00009999983, 6579718.5] , [289192.9331, 6579718.25] , [289192.75009999983, 6579718.067] more...

OBJECTID: 158681
Navn: null
LokalitetID: 212045
LokalitetNavn: Trømborg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 70.23388671875
SHAPE.STLength(): 30.37675048598747
Polygon:
[293764.9628999997, 6602120.635399999] , [293761.94130000006, 6602121.592599999] , [293759.7829999998, 6602123.2037] more...

OBJECTID: 121057
Navn: null
LokalitetID: 11778
LokalitetNavn: Brandsrud østre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 7 rundhauger. De fleste er klart markert. Bygd av stein og jord. Bevokst med furu og lyng. 1. Rundhaug. Urørt. D 10,5m, h 0,5-1m. Noe lavere i terrenget og 30m NNØ for 1: 2. Rundhaug. Søkk i toppen. D 8m, h 0,5m. 10m NV for 2: 3. Rundhaug. Urørt. D 10m, h 1m. Kant i kant og NV for 3: 4. Rundhaug. 2 små groper i toppen. D 9m, h 1m. 1m V for 4: 5. Rundhaug. Urørt. D 9m, h 0,5m. 8m SSV for 5: 6. Rundhaug. Grop i SØ-kanten. D 10m h 1m. På åsens N-ende, 35m NØ for 2 og 30m SØ for huset på 194/7: 7. Rundhaug. Sentrum helt utrotet. Fjell på Ø-siden. D 7m. Kontroll 21.08.1990: Det er bygd en villa på området. Ingen fornminner ser ut til å være skadet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E W Rygge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3579.5
SHAPE.STLength(): 245.9915712214527
Polygon:
[297880.0, 6606553.9999] , [297885.0, 6606555.9999] , [297891.0, 6606556.9999] more...

OBJECTID: 141031
Navn: null
LokalitetID: 77968
LokalitetNavn: Grevegg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst N: 1. Rundhaug. Klart markert. Består av steinblandet jord. Utrotet i toppen. Sjakt inngravd fra NØ mot sentrum. Bevokst med grantrær. D 11-12m, h 1,5m. Lavere nede i skogkanten 8,5m SSV for 1.: 2. Ditto langhaug. Bygget av steinblendet jord, orientert NV-SØ. Litt inngravd langs NØ-kant og en smule i NV-enden. Bevokst med grantrær. L 10m, br 5m, h 1m. 22m SSØ for 1.: 3. Ditto rundhaug. Firkantet, dyp grop i toppen. Grantrær. D 8m, h 0,75-1m. Haug 3 er ikke kommet med i de tidligere registreringer (se litt.).
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Jernøks funnet i haug nr 3 av Olav Johansen, Tosebygda. Oversendt UO.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1021
SHAPE.STLength(): 129.61035131089636
Polygon:
[287518.0, 6618105.9999] , [287510.0, 6618116.9999] , [287502.0, 6618127.9999] more...

OBJECTID: 153766
Navn: null
LokalitetID: 212185
LokalitetNavn: Nordjordet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 221
Kommune: Aurskog-Høland
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kokegropfelt bestående av fire kokegroper
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Linn Trude Lieng Andreadakis
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 460.136474609375
SHAPE.STLength(): 88.59776640848104
Polygon:
[301641.70490000024, 6649112.609999999] , [301646.2253999999, 6649109.759199999] , [301647.48790000007, 6649101.7771000005] more...

OBJECTID: 89836
Navn: null
LokalitetID: 225838
LokalitetNavn: Varteig
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1.272705078125
SHAPE.STLength(): 4.095641359219946
Polygon:
[282452.61280000024, 6585925.2465] , [282452.62040000036, 6585925.0265] , [282452.5125000002, 6585924.8443] more...

OBJECTID: 112312
Navn: null
LokalitetID: 117117
LokalitetNavn: Kalnes
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Overflateregistrering, prøvestikking og noe maskinell søkesjakting i skog. Under registreringen ble det gjort funn som kan deles inn i 5 lokaliteter. Se ID 117115, 117116, 117121 og 117118. Hulveiene underlagt denne lokaliteten varierer i hvor tydelige de fremstår i terrenget. Det mest markante løpet er ca 1 m bred og 0,7 m dyp. Løpene kan settes i sammenheng med de andre som ligger mot N, og de mengder av hulveier som ligger i området ved Kalnes.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 9891.19384765625
SHAPE.STLength(): 422.8052347807106
Polygon:
[273567.4537000004, 6582369.9176] , [273567.2784000002, 6582369.914100001] , [273470.4079999998, 6582376.5101] more...

OBJECTID: 131539
Navn: null
LokalitetID: 61569
LokalitetNavn: Foss
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 229
Kommune: Enebakk
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1. Rundhaug. Klart markert mot V, ellers noe uklart. Bygd av jord med enkelte stein. Ø-V-gående hekk som markerer eiendomsgrensen, går over haugens N-del. Gressbevokst med en gran i sentrum. D 7m, h 0,3m. 20m SØ for 1: 2. Rundhaug. Noe uklart markert. Lagt opp på en bergrygg. Bygd av jord med enkelte stein. Det sies at haugen var rundere og høyere før husbyggingen. Gressbevokst, bjerketrær. D 6m, h 0,5m. 2002: Rundhaug 1: Granen som er opplyst å stå i haugens sentrum er fjernet. En nyere gran er plantet ca 2 meter V for haugens V ytterkant. I tillegg er det bygget en garasje inntil haugens S ytterkant. Haugen er bevokst med høyt gress/"kratt", og den framstår som uryddig. Utskrift av foto oppbevares i top.ark. hos Afk (bilde 1, 2, 3 og 4). Rundhaug 2: Bjørketrærne er fjernet. Ca 2 meter NV for haugens ytterkant er det anlagt en overbygget veranda (platting med lettvegger og tak), beliggende i boligens SØ hjørne. Videre er det plantet lave trær (gran og furu) ca 4 meter VSV for haugens V ytterkant. Det er anlagt et rundt blomsterbed med diameter ca 1 meter på haugens topp. Utskrift av foto oppbevares i top.ark. hos Afk (bilde 5, 6, 7 og 8). 2013: Befaring av AFK på Rundhaug 1, d. 30/5. Området for haugen er tildekkt med treflis og på overflaten synes intet av gravhaugen. Kontroll av området med stikkstang viste en varierende dybde mellom 5 og 35 cm, uten at der dog kunne erkjennes noen klar avgrensning av gravhaugen. Det formodes at haugen nå er gravd bort.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 318
SHAPE.STLength(): 101.38849378334521
Polygon:
[278013.0, 6627366.9999] , [278013.0, 6627374.9999] , [278008.0, 6627375.9999] more...

OBJECTID: 166501
Navn: null
LokalitetID: 68864
LokalitetNavn: Gillingsrud
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundrøys. Krater i toppen. Noe mosegrodd. D 11,5m, h 1,75m. Ligger på bnr 1. Kalles "Jutulkastet".
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: I Drengsrud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Tradisjon: Samme tradisjon som nevnt u Muggeby søndre, 162/2 og u Bukkholmen, 152/2, om jøtuler som kaster stein på hverandre over Øyeren.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 63
SHAPE.STLength(): 29.621232784634294
Polygon:
[288755.0, 6625231.9999] , [288750.0, 6625233.9999] , [288750.0, 6625236.9999] more...

OBJECTID: 150861
Navn: null
LokalitetID: 162636
LokalitetNavn: Elverhøy
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20168
Art: Skipsfunn
OpprinneligFunksjonID: 2000
OpprinneligFunksjon: Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Ferge
AnsvarligOrganisasjon: norsk maritimt museum
RegistrertAvPerson: Jørgen Johannessen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6.35791015625
SHAPE.STLength(): 11.956721735523157
Polygon:
[290007.82770000026, 6656592.9035] , [290005.3471999997, 6656590.423] , [290003.0321000004, 6656593.234200001] more...

OBJECTID: 62291
Navn: null
LokalitetID: 50945
LokalitetNavn: Gjushaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: I NV-enden av dyrket mark, og på delet mellom eiendommene og på en NV-SØ-gående haug bevokst med tett kratt, trær: Del av rund haug. Klart markert i SØ og N. Uklart i NØ der den går i ett med terrenget. Toppen avflatet. Hele SV- og S-delen er fjernet i en dybde av 1,5m i SV, noe grunnere i SØ. Vanskelig å angi hvor langt ut den har strukket seg. Bevokst med gress og store løvtrær, kratt. I SØ-kanten furu. En del stein i dagen i kantene. D 6m, h i VNV og ØSØ 0,5m. Usikker som fornminne. Kan være del av elvebakken med påkastet åkerstein.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: T Bay
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[284756.50009999983, 6647471.0] , [284756.16509999987, 6647469.75] , [284755.25009999983, 6647468.835000001] more...

OBJECTID: 91010
Navn: null
LokalitetID: 86096
LokalitetNavn: Fetsund stasjon - Kongsvingerbanen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20138
Art: Jernbaneanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2000
OpprinneligFunksjon: Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: VED
Vernestatus: Vedtaksfredet
Beskrivelse: Fetsund stasjon langs strekningen Lillestrøm - Kongsvinger ble oppført i 18542 etter tegninger av Heinrich Ernst Schirmer og Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno. Stasjonsbygningen er av Fetsund-typen, to etasjer høy hoveddel med enetasjes sidefløyer, og er laftet i plankelaft. Etter at jernbanebroen var ferdig i 1918 ble stasjonsbygningen flyttet og satt på ny grunnmur for å få bedre plassering i forhold til de nye sporene. Godsbygningen er i bindingsverk, og noe enklere i dekoren enn stasjonsbygningen. Fetsund stasjon hører til blant de eldste stasjonene som er bevart som helhetlige anlegg. Bygningene på stasjonen er representative eksempler på jernbanearkitektur i tidlig sveitserstil. Fredningen omfatter også Sparebua oppført i 1920 av Fet Spareforening, som ble brukt som lager og lå ved et sidespor som nå er fjernet. Sparebua kan karakteriseres som en sen sveitserstilsbygning.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7919.3250732421875
SHAPE.STLength(): 363.97719441544047
Polygon:
[285508.2000000002, 6649488.0999] , [285503.2000000002, 6649494.0999] , [285478.2000000002, 6649523.4999] more...

OBJECTID: 20244
Navn: null
LokalitetID: 148732
LokalitetNavn: Dyrkingsspor
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 231
Kommune: Skedsmo
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20158
Art: Dyrkingsspor
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Tydelige teiger etter teigpløyd åker. Teigene er 10-15 cm høye, det omkring 5 m mellom toppene på hver teig og de kan påvises i inntil 50 meters lengde i vestnordvest-østsørøstlig retning. Området med teiger er avgrensa av Leirsundveien i nord, innkjørselsveien til Søndre Kjus i øst og innkjørsel til boligen på Kjus lille i vest. Mot sør er det ikke mulig å påvise flere teiger enn de innmålte, men det er mulig at åkeren har fortsatt lenger sørover og har blitt fjerna av senere aktivitet. Pløyde jorder mot nord og øst har fjerna alle eventuelle spor etter teigpløying i disse områdene.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lisbeth Skogstrand
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1233.3048095703125
SHAPE.STLength(): 150.22947940332875
Polygon:
[280857.0, 6657157.399900001] , [280862.0, 6657157.399900001] , [280907.5, 6657140.899900001] more...

OBJECTID: 82697
Navn: null
LokalitetID: 93950
LokalitetNavn: Haslemoen militærleir, Langbrumyra
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kullgroplokalitet med 5 kullgroper.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Mariann Hopen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 712.02197265625
SHAPE.STLength(): 124.89147593570122
Polygon:
[328216.4199000001, 6728446.860099999] , [328208.93929999974, 6728446.218900001] , [328205.73340000026, 6728451.989600001] more...

OBJECTID: 30964
Navn: null
LokalitetID: 62172
LokalitetNavn: Ødegårdstranda Søre Sandøy Stuevika
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 111
Kommune: Hvaler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kvadratisk hesteskoformet tuft med åpning i hele veggen mot NØ i br 2,25m. Bygd av rullestein fra ur som bare så vidt stikker opp fra bakken (tvm 20-50-70cm). Tydeligvis er endel stein fjernet fra veggene. Veggbredde 0,8-1,2m; ubetydelig høyde. Indre mål: NV-SØ 2-2,5m; NØ-SV 2,9-3,5m (den østre vegg er lengst).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne-Sophie Hygen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[274790.50009999983, 6546509.0] , [274790.4331, 6546508.75] , [274790.25009999983, 6546508.567] more...

OBJECTID: 177968
Navn: null
LokalitetID: 39436
LokalitetNavn: Muggeby
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Vidt krater i toppen. D 9m, h 1,5m. Kalles "Butoppen". Dette navnet kommer av at stabburet står like ved. Barna bruker haugen som skibakke. Rund, nevestor stein er brukt til veifyll.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: I Drengsrud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[289080.00009999983, 6624409.0] , [289079.3300999999, 6624406.5] , [289077.50009999983, 6624404.6698] more...

OBJECTID: 85205
Navn: null
LokalitetID: 110069
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: 3 kokegroper
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 172.8248291015625
SHAPE.STLength(): 47.45593173099058
Polygon:
[290136.7000000002, 6656029.5999] , [290139.9000000004, 6656028.699899999] , [290141.5999999996, 6656024.699899999] more...

OBJECTID: 83877
Navn: null
LokalitetID: 86111
LokalitetNavn: Urskog-Hølandsbanen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20138
Art: Jernbaneanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2000
OpprinneligFunksjon: Ferdsel, samferdsel, kommunikasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: VED
Vernestatus: Vedtaksfredet
Beskrivelse: Urskog-Hølandsbanen ble anlagt for å skaffe forbindelse mellom Tistedal/Haldenvassdraget og Kongsvingerbanen. Det viktigste grunnlaget for driften var tømmer og andre produkter med tilknytning til skogbruk og trelastindustri.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6543.5145263671875
SHAPE.STLength(): 1398.19570194487
Polygon:
[290560.59810000006, 6655869.8466] , [290632.3859000001, 6655883.261399999] , [290647.2511, 6655883.9867] more...

OBJECTID: 34259
Navn: null
LokalitetID: 85928
LokalitetNavn: Øvre Rælingen kirkested
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 228
Kommune: Rælingen
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Øvre Rælingen kirke er bygd i 1973.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 986.8489990234375
SHAPE.STLength(): 179.78767735893803
Polygon:
[278593.9994999999, 6652117.963500001] , [278595.18599999975, 6652127.479499999] , [278596.23950000014, 6652127.353499999] more...

OBJECTID: 164486
Navn: null
LokalitetID: 78592
LokalitetNavn: Kråkeberget
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundrøys. Klart markert, av tildels lavdekket rundkamp. I røysas V-del 3 mindre kratere, d inntil 1m, dybde inntil 1,25m. Den er noe utkastet, særlig mot V. På røysas høyeste del, 2 krokete furuer. D 14m, h 1,75m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Heid Gjøstein Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 254.264892578125
SHAPE.STLength(): 58.110989516992746
Polygon:
[284745.7000000002, 6565651.899900001] , [284751.7999999998, 6565648.4999] , [284753.7999999998, 6565641.4999] more...

OBJECTID: 46407
Navn: null
LokalitetID: 113671
LokalitetNavn: Lok 4
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten inneholder en kokegrop Denne er datert til 2420+/-55, BC 755-400 (lab.ref. NTNU: T-19523).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Cathrine Brattekværne
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[280074.9001000002, 6569177.4] , [280074.76609999966, 6569176.9] , [280074.4001000002, 6569176.534] more...

OBJECTID: 8285
Navn: null
LokalitetID: 143834
LokalitetNavn: Solberg øvre VIII
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Beskrevet av Arnesen og Rygh på 1860/70-tallet som en udefinert gruppe ristninger. Ristningene skal ligge 15 skritt S for ID143833 på Solberg nordre, 1017/2. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Kartfesting er gjort ut fra opplysninger i teksten og er derfor omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Nr.171
Historikk: Registrert av Arnesen og Rygh på 1860/70-tallet. Ikke gjenfunnet av Gjessing i 1934-35. Ikke gjenfunnet ved registrering 1964.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 31.460205078125
SHAPE.STLength(): 22.43688483479168
Polygon:
[281273.4774000002, 6570478.1357] , [281267.82270000037, 6570478.011399999] , [281267.6984000001, 6570483.604] more...

OBJECTID: 177476
Navn: null
LokalitetID: 42943
LokalitetNavn: Hestehaugfjellet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rund røys av rundkamp og bruddstein markert med en kant av større bruddstein og rundkamp som er særlig tydelig mot S. H inntil 0,3-0,4m. Røysa er bygd over en Ø-V-gående bergskorte. Svakt søkk i midten hvori en liten furu. Lite lavgrodd og noe utkastet mot NV og N, men trolig likevel urørt. D 8m, h 0,75-1m. Des. 2011: Tilstand uforandret. Innmålt med CPOS.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 78.5545654296875
SHAPE.STLength(): 32.28388939407038
Polygon:
[288917.4000000004, 6559306.799900001] , [288920.7000000002, 6559306.0999] , [288923.5, 6559305.0999] more...

OBJECTID: 134485
Navn: null
LokalitetID: 143380
LokalitetNavn: Hjortås - Nr. 29
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn fra steinalder, funn av et kjernefragment av flint gjennom åkervandring. Lokaliteten er beregnet til å ha en utstrekning på 100 m2 i en åker som skråner svakt mot S. Åkerområdet er generelt flatt. Flintfunnet ble gjort av Ole Ivar Birkelund 04.05.2001 i forbindelse med et forskningsprosjekt; skaffe materiale til en hovedfagsoppgave om bosetningsmønster i senmesolittisk tid. Boplassen har fått nr.29 i Birkelunds innberetning/rapport. Lokaliteten ligger 48 m.o.h. og er strandlinjedatert til mesolittisk tid.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Åkervandring.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 173.73974609375
SHAPE.STLength(): 49.95729477267636
Polygon:
[285076.0999999996, 6568242.0999] , [285073.0999999996, 6568243.199899999] , [285067.9000000004, 6568246.799900001] more...

OBJECTID: 159617
Navn: null
LokalitetID: 134506
LokalitetNavn: Berg Skole
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Gravhaug. Rund, 13 m i dm og 1,5 m høy. Frigitt ved utgraving, foretatt 02.-27.11.1987 ved Ove Olstad og Margrete Simonsen, Oldsaksamlinga, da Berg Skole skulle utvides. Utgraving; Brannlag SV for midten av gravhaugen, under et steinlag, blanding av rent trekull og brent jord. Mye tyder på at brenningen av liket er foregått på stedet. Funn av brente menneskebein, keramikk, ca. 35 fragmenter av glass, beltespenne og beltebeslag i bronse. Gravhaugens utstrekning var 14 m Ø-V og 17 m N-S. Gravhaugen dateres fra 300-450 AD utfrea funnene. C14-prøve tatt av brannlaget.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Utgraving 1987.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 124.0648193359375
SHAPE.STLength(): 40.836805194157066
Polygon:
[288103.2999999998, 6559821.799900001] , [288106.9000000004, 6559821.9999] , [288110.5999999996, 6559820.199899999] more...

OBJECTID: 131983
Navn: null
LokalitetID: 145030
LokalitetNavn: Langkas 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Langkas 1 - En lokalitet med graver og kokegroper fra eldre jernalder og stolpehull fra førromersk jernalder. Registreringsnummer R14. Under registreringen ble det funnet et ildsted og foretatt 16 prøvestikk i området. Metoden var flateavdekking i skog, utgravd av KHM mai-juli 2003. Det ble funnet to flatmarksgraver i steinsetninger, tre jordblandeterøyser, flere kokegroper og senneolittiske flintartefakter. I den ene steinsetning var det en branngrop, der trekull er C14-datert til AD 80-325. Et ildsted er C14-datert til Tørkopfasen (BC 7535-7445). Funn av fire dråpeformede skrapere i flint dateres til senneolitikum. Utfra gravene kan det konkluderes med at det i yngre romertid/folkevandringstid har ligget et gravfelt på langkas 1. Det ble også funnet rester av et hus mellom gravene. Blant gjenstandsfunnene var det i tillegg til gravgodset boplasskeramikk og flint.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.53871-53877 (fra utgravingen) og C.50360 (fra registreringen).
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3097.495849609375
SHAPE.STLength(): 260.31068425173765
Polygon:
[285770.2000000002, 6558288.5999] , [285769.2999999998, 6558288.9999] , [285769.2000000002, 6558290.0999] more...

OBJECTID: 83582
Navn: null
LokalitetID: 95781
LokalitetNavn: Barnkjenn
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Kullgropslokalitet med to kullgroper. Ligger 10 meter fra hverandre. Trekullprøve fra kullgrop F2 ga datering til vikingtid/tidlig middelalder 780-1180 e.Kr.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 855.75
SHAPE.STLength(): 114.49221498564589
Polygon:
[288527.7000000002, 6677213.699899999] , [288527.7000000002, 6677213.899900001] , [288527.7999999998, 6677214.0999] more...

OBJECTID: 172312
Navn: null
LokalitetID: 3136
LokalitetNavn: Hilleren søndre og nordre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug, sterkt avflatet i toppen. Klart markert i Ø og V, og uklart markert i N og S. Bygd av jord. En god del masse er fjernet fra haugens V-kant, men sentrum er urørt. Bjørketrær i N-, NØ-, SV- og SØ-kant. Bunnvegetasjon av gress. D 12m, h 1,8m. Påvist av gårdens tidligere eier, Kristian Kjos, 2040 Kløfta. Etter kontrollregistrering i forbindelse med opprydning i spredt avløp 2011: Gravhaugen ligger på dagens golfbane. Innmålt og gitt ny geometri.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: P O Sæther
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 112.4744873046875
SHAPE.STLength(): 37.66596445756403
Polygon:
[287150.0999999996, 6666360.799900001] , [287151.2000000002, 6666360.5999] , [287152.0999999996, 6666360.299900001] more...

OBJECTID: 131196
Navn: null
LokalitetID: 11390
LokalitetNavn: Fenstad store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20114
Art: Rydningsrøyslokalitet
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: I den dyrkede marka ble det registert flere kullflekker. I kanten opp mot skogen er det morene og her ligger 2 rydningsrøyser. Bunnlaget ser ut til å være gammelt. I nyere tid er det kastet stor og små stein på dem. Det ligger også en gammel dyrkningsflate som nå er gressbakke i området. Kontrollregistrering i forb. med prosjektet Spredt avløp 2011: Ved kontrollregistreringen ble det funnet til sammen 10 rydningsrøyser. Røysene er av forskjellig størrelse og har antakelig ulik alder. Vernestatus forblir uavklart. Området består i dag av skog. Ikke innmålt. Kulturminnet ble på nytt registrert i forbindelse med ny E16 i 2012. Etter et søk i området er det nå foretatt en ny vurdering av lokaliteten. Lokaliteten omfatter 17 rydningsrøyser, ryddet og relatert til ulike åker og bruksperioder. Den nevnte dyrkningsflaten «… som nå er gressbakke …» var tydelig i området som grenser ned til gressplenen på Stein kulturskole. Det var likevel ikke mulig å avgrense utstrekningen på denne på grunn av gjengroing i området. Lokalitetens vernestatus endres fra «uavklart» til «Ikke fredet». Det er høyst sannsynlig at kulturminnet er fra nyere tid, trolig fra forrige århundre. Denne tolkningen har sin bakgrunn i flere forhold: Kulturminnets karakter: utseende på dyrkningslaget, røysenes form og plassering i landskapet. I tillegg er det kommet opplysninger fra lokalbefolkningen som kunne informere om at det var et brødrepar som skal ha dyrket jorden i dette området på 1930-tallet.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7157.6448974609375
SHAPE.STLength(): 491.38612055097303
Polygon:
[298672.98620000016, 6672372.6373] , [298676.81790000014, 6672370.748299999] , [298677.3174999999, 6672369.470899999] more...

OBJECTID: 61401
Navn: null
LokalitetID: 42015
LokalitetNavn: Huken
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Innenfor det avmerkede området ble funnet en jerngjenstand. Tatt med til UO for undersøkelse. Gjenstanden ble funnet ved nyrydning for noen år siden. Man fortalte på gården at det tidligere hadde vært hustomt her. Navnet Huken tyder på at tuften må ha vært en jordgamme=huk.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1532.60009765625
SHAPE.STLength(): 179.37127765162953
Polygon:
[298644.7000000002, 6684077.199899999] , [298688.2000000002, 6684029.4999] , [298668.7000000002, 6684010.799900001] more...

OBJECTID: 179929
Navn: null
LokalitetID: 48667
LokalitetNavn: Vider og Ting-Os
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På neset mellom Glomma og Oppstadåas utløp, på gressplen i villahage: Rundhaug. Tydelig markert og jevnt rundet. Beplantet som blomsterbed. D 4m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 75.00048828125
SHAPE.STLength(): 31.05836784971231
Polygon:
[316302.7001, 6684887.300000001] , [316302.03029999975, 6684884.800000001] , [316300.2001, 6684882.969799999] more...

OBJECTID: 64057
Navn: null
LokalitetID: 34042
LokalitetNavn: Lok. 3
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Grop. Delvis voll, ytre mål 240 cm, indre mål 160 cm, dybde ca 10 cm. Voll mangler mot sørog øst. Svakt markert. 20m SV for vei, 80m vest for lite bygg i svak sving mot øst: Grop. Voll ytre mål 320cm, indre mål 160cm, dybde ca 25cm. Brede lave voller Svakt markert. Tidliger Id-nr 34043: 10 m SV for vei, 85 m vest for lite bygg i svak sving mot øst. Grop. Delvis voll, ytre mål 250 cm, indre mål 150 cm, dybde ca 15 cm. Voll mangler mot sør og sørøst. Svakt markert. Ingen av gropene ble gjennfunnet under befaring og senere overflateregistrering i forbindelse med saksnr. 2014/8417 Mona Vest i 2015 (Morten Bertheussen).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Stig Knutsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 90.114990234375
SHAPE.STLength(): 43.4732200125622
Polygon:
[290526.2999999998, 6610317.799900001] , [290530.2999999998, 6610301.5999] , [290523.7999999998, 6610300.5999] more...

OBJECTID: 165279
Navn: null
LokalitetID: 76601
LokalitetNavn: Skallerud
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På kronen av rabben: Rundhaug. Noe uklart markert mot V, klarere mot NØ-Ø. Lite tydelig i terrenget. Steinblandet. Urørt. Bevokst med lyng og gress. D 9m, h 0,8-1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Odd Ertsaas
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 88.5
SHAPE.STLength(): 34.33721924571405
Polygon:
[282400.0, 6604458.9999] , [282401.0, 6604458.9999] , [282403.0, 6604457.9999] more...

OBJECTID: 177814
Navn: null
LokalitetID: 39574
LokalitetNavn: Sverstad søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lagt på fjell: Rundhaug. Uklart markert. Steinblandet. Synes urørt. I Ø-kant ligger enkelte store steiner. Kristian Sverstad mente de kan skrive seg fra jordet. Den største er hellelignende og ca 1 x 1 x 0,4m. Haugen er dekket med mose. I S stikker fjell i dagen. D 12m, h 0,7m. Påvist av Kristian Sverstad.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ingrid Abusdal
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 308.5
SHAPE.STLength(): 63.57541083342714
Polygon:
[296402.0, 6590683.9999] , [296404.0, 6590683.9999] , [296407.0, 6590681.9999] more...

OBJECTID: 3963
Navn: null
LokalitetID: 49239
LokalitetNavn: Begby 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristning. 2015: Dokumentert av Arnesen og Rygh på 1860/70-tallet som 1 tredobbel sirkel med en skålgrop i sentrum. Ved sin undersøkelse i 1908 påpeker H. Gjessing at granitten er temmelig ujevn og ristningen er vanskelig å oppdage. Han skriver også at denne og tre nærliggende skålgroper "vistnok snart vil bli ødelagt, da tunet skulle udjevnes." Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Skålgropene er imidlertid trolig bevart (ID77841), og det er derfor uvisst om ristningen er tapt eller bare tildekket av bygninger/fyllmasser i dagens gårdstun. Kartfestelsen er lagt til gårdstunet, og gir kun en indikasjon på lokalitetens beliggenhet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Marit Werenskiold
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Dokumentert av M.Arnesen og O. Rygh på 1860/70-tallet. Undersøkt av H. Gjessing i 1908 (trykket i ØO. 1932). Ikke gjenfunnet ved ØK-registreringene i 1965, men det ble da lett under 601/1. Heller ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 10.0540771484375
SHAPE.STLength(): 12.732602224730678
Polygon:
[272607.4676999999, 6571279.5744] , [272607.32380000036, 6571276.6482] , [272603.96580000035, 6571276.8881] more...

OBJECTID: 62932
Navn: null
LokalitetID: 12320
LokalitetNavn: Aamot øvre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 228
Kommune: Rælingen
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Gravhaug, som ligger under villaterrasse. Gravhaugen var visstnok en jordhaug. Det ble gravd et lite stykke inn i den. Hele haugen er nå dekket av grus og steinlegginger. En død bjørk markerte i 1977 haugens beliggenhet. Mål antatt å være: D ca 5m, h ca 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: A Gjesvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.749267578125
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[279764.50009999983, 6651259.0] , [279764.16509999987, 6651257.75] , [279763.25009999983, 6651256.835000001] more...

OBJECTID: 140344
Navn: null
LokalitetID: 136568
LokalitetNavn: Leirud vestre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Ved sjakting av åsen opp mot vestre Leirud vestre ble det avdekket en nedgravning med ukjent funksjon. Nedgravningen ligger i hellinga sør for tunet med god utsikt mot Leira i vest og jordene på Leirud i sør. Omkring 10 meter nord, på gårdstunet, ble det funnet fundamenter etter en nyere tids bygning med dertil tilhørende avfall i form av en moderne hesteskotang, nyere tids keramikk og tegl.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: August Baugstø Hanssen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 81.64990234375
SHAPE.STLength(): 32.14303392651376
Polygon:
[282675.5999999996, 6658351.899900001] , [282674.5999999996, 6658351.899900001] , [282673.7000000002, 6658352.199899999] more...

OBJECTID: 77485
Navn: null
LokalitetID: 97780
LokalitetNavn: Vestmo
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: To kullgroper beliggende på flate beliggende like øst for eksisterende boliger.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ove Holseng
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 45.28466796875
SHAPE.STLength(): 24.01421858540455
Polygon:
[326439.7999999998, 6727626.5999] , [326440.4000000004, 6727626.699899999] , [326441.5999999996, 6727626.699899999] more...

OBJECTID: 52258
Navn: null
LokalitetID: 11304
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 6,60 m, indre diameter 4,30 m, dybde 1 m. Målt i N/S. Mye kvist og gress i gropa. Utydelige voller.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Nina Kornstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.750732421875
SHAPE.STLength(): 21.74083958186594
Polygon:
[327638.00009999983, 6734042.4] , [327637.53110000025, 6734040.65] , [327636.25009999983, 6734039.368799999] more...

OBJECTID: 46599
Navn: null
LokalitetID: 55053
LokalitetNavn: Sandaker (Lok. a)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted a: Funn 1 slag/knakkestein, 1 flintavslag, 1 krakulert flintstykke, 1 skiferstykke, og 1 stang lignende stykke av stein (ligner på tavlegriffel?). Gjenstandene funnet spredt på lite jorde, i plogfurer, og kloss ved bolighuset. Funnet 14.04.1998.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Heine Iversen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[282439.1001000004, 6573810.6] , [282439.03309999965, 6573810.35] , [282438.8501000004, 6573810.166999999] more...

OBJECTID: 3811
Navn: null
LokalitetID: 49284
LokalitetNavn: Molteberghellene
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1964: Feltet består av minimum 14 figurer hugget på et N-S-gående svaberg med svak helling mot Ø. Flere av figurene går i hverandre. Berget er forvitret og enkelte av figurene er ikke lett å se og det er mulig at det finnes flere figurer. Ristningen omfatter 2 sirkler, konsentriske om et groplignende sentrum. Største diameter ca 16 og 27 cm. Det er minst 7 skip, hvorav 2 med dobbelstavn og mannskapstreker. Resten er enkle med mannskapstreker. Lengde 45-70 cm. I tillegg er det 3 påbegynte skip i form av en enkel strek. 1 fotsåle 20x10 cm. 1 uregelmessig figur. 2016: Lokaliteten består av åtte-ni skipsfigurer, to sirkelfigurer, en skålgrop og flere udefinerte figurer. Ristningene er hugget på en Ø-vendt bergflate i vannsig, og lå under et tykt dekke av nedfall og torv. Berget har flere eksfoliasjoner og er generelt forvitret, flere av figurene er vanskelig å se tydelig, og mest sannsynlig er det flere figurer her. Av de åtte sikre skipene har to både kjøl- og relingslinje, spanter og 4-8 mannskapsstreker. En av disse har i tillegg antydning til hode og armer på tre av mannskapsstrekene, armene holdes diagonalt, en hevet og en ut til siden eller skrått nedover. De resterende 6-7 skipene har alle enkel kjøllinje med spor etter manskapsstreker, to er fragmentert og har kun en bevart stavn. Den ene av disse overlapper med det øverste av de to skipene med dobbel kjøllinje, og kan også tolkes som en del av dette skipet. Skipene er alle orientert omtrent N-S og hugget i to rekker under hverandre; tre-fire skip S på ristningsflaten, fem skip sentralt. Skipene med begge stevner bevart, har største lengde 42-69 cm. De to sirkelfigurene ligger helt N på ristningsflata og består av tre konsentriske sirkler rundt en sentral grop. Den N-ligste figuren er svært utydelig, og sirklene kan stedvis bare anes så vidt. Ytre diameter 19 cm. Skålgropa ligger mellom skipene S på flata og har diamter tre cm. Øverst på bergflata, mellom sirkelfigurene og den sentrale rekka med skip, er det et parti med hugde furer som utgjør flere udefinerte figurer. Furene er til dels dype, til dels grunne og utydelige. Muligens kan det være spor av ytterligere to skip og en-to mulige dyrefigurer.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Anne Halvorsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet første gang av M. Arnesen og O. Rygh på 1860/70-tallet. Også besøkt av H. Gjessing i 1908 (ØO 1932). Registrert av A. Halvorsen i 1964. Kontrollregistrert av Jone Kile-Vesik i 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 55.164306640625
SHAPE.STLength(): 28.041638405818336
Polygon:
[278810.28839999996, 6574009.3276] , [278808.2843000004, 6574006.8474] , [278805.9118999997, 6574007.5326000005] more...

OBJECTID: 53930
Navn: null
LokalitetID: 6267
LokalitetNavn: Potethaugen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnlokalitet B, funn av 1 malestein "ligger" av sandstein, og 10 flintavslag, herav 3 stykker krakulerte. Funnet i plogfurer på jorde som skråner mot SV. Spredte funn gjort i VSV-retning fra bolighuset på Bakkeveien 17 (1045/91).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3074.5648193359375
SHAPE.STLength(): 214.65394383245768
Polygon:
[279952.2999999998, 6575716.299900001] , [279964.2999999998, 6575711.899900001] , [279965.7999999998, 6575705.899900001] more...

OBJECTID: 8388
Navn: null
LokalitetID: 155797
LokalitetNavn: Hafslund VIII
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt bestående av to ristningsgrupper beliggende på to mindre svaberg helt nord på en stor åkerholme. Gruppe A: Ristningsgruppe på det nordligste svaberget beskrevet som 4 skålgroper i 1964. Gropene var spredt utover et område på 1 x 0,4 m og hadde diameter 3-5 cm. I 1998 ble det funnet tre skipsfigurer og to nye skålgroper på bergskjæret. I forbindelse med skjøtsel av lokaliteten, ble det i 2014 og 2015 ble det funnet ytterligere to skålgroper, en uklar skipsfigur, to spiralfigurer, en sirkelfigur og en udefinert oval figur. Spiral- og sirkelfigurene hadde største lengde på 10-20 cm. Gruppe B: Ristningsgruppe beliggende på et svaberg ca. 3 m SV for gruppe A. Her ligger det totalt 9 groper spredt over et område på 1,1 x 0,6 m. 8 av gropene runde med diameter 5-8 cm, og 1 er avlang, med størrelse 20 x 8 cm.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ida Charlotte Wendel
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet av S. Marstrander i 1941 (som del av ID143818). Registrert av A.Halvorsen 1964. Tilstandsregistrert av D.Vogt og M.Rostad 1994 (som del av ID143818). Kalkert av Jansen og Melheim 1998.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 14.7210693359375
SHAPE.STLength(): 19.35438178798063
Polygon:
[279761.6217, 6576325.036599999] , [279760.98000000045, 6576324.635600001] , [279760.4184999997, 6576324.755899999] more...

OBJECTID: 73403
Navn: null
LokalitetID: 78888
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kullgrop. Ytre diameter 7 m, indre diameter 5,20 m, dybde 60 cm. Målt i N/S. Kvist og mose i gropa. Utydelige voller. Furu på voller.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Nina Kornstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.75048828125
SHAPE.STLength(): 21.740839581865348
Polygon:
[327086.2001, 6734445.699999999] , [327085.73110000044, 6734443.949999999] , [327084.4501, 6734442.6688] more...

OBJECTID: 150323
Navn: null
LokalitetID: 124251
LokalitetNavn: Torpum og Vik - Lok.6
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokalitet 6. Tre positive prøvestikk med til sammen ni flintavslag og fire usikre bergartsavslag. Lok avgrenset naturlig av bergkant i V og S, og slutten på hylla i Ø og N. Lokaliteten ligger innenfor spesialområde, bevaring av kulturminner (reguleringsplan for Halden fengsel).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Reguleringsplan for Halden fengsel; K6.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 688.244873046875
SHAPE.STLength(): 106.29172319647323
Polygon:
[287447.5, 6561229.5999] , [287455.0, 6561228.799900001] , [287468.9000000004, 6561227.9999] more...

OBJECTID: 125932
Navn: null
LokalitetID: 156698
LokalitetNavn: Svinesundshagen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet. Registrert i 1991-92. Boplassen er ikke endelig avgrenset og kartfestingen er omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1065.89208984375
SHAPE.STLength(): 161.5748641844155
Polygon:
[285581.90809999965, 6557232.284600001] , [285582.8894999996, 6557230.2818] , [285595.95610000007, 6557231.4114] more...

OBJECTID: 97702
Navn: null
LokalitetID: 32459
LokalitetNavn: Seut
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en markert gulbrun sandflate i jordkanten ble det funnet et ildsted. Kokstein og kull lå i dagen. Omkring denne konsentrasjonen ble det plukket opp noen flintstkr og halvdelen av en Nøstvetøks.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[285093.00009999983, 6564737.0] , [285092.3300999999, 6564734.5] , [285090.50009999983, 6564732.6698] more...

OBJECTID: 4303
Navn: null
LokalitetID: 40958
LokalitetNavn: Haga mellom VI
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 1964: Ristningen består av ca 4 skålgroper som ligger på bergpartiets høyeste punkt, Ø-ligste del, 2,5m over bakken. Gropene er grunne, men godt synlige. Tre er plassert i en trekant, en ligger for seg selv 35 cm S for de andre. Diameter 4-5 cm, dybde 0,5-2 cm. Marstrander fant ytterligere 4 groper på bergpartiets vestre del på 1930/40-tallet. Disse ble beskrevet som grunne, men allikevel ganske tydelige. Lokaliteten ble første gang beskrevet på 1870-tallet som 14 groper.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: S Sveinhaug
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet av M. Arnesen og Oluf Rygh på 1860-70-tallet som 14 skålgroper. 8 groper gjenfunnet av Sverre Marstrander på 1930-40-tallet. Ved registreringen i 1964 fant de kun 4, trolig de som var tydeligst utfra Marstranders beskrivelser.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 41.6358642578125
SHAPE.STLength(): 24.832877380576225
Polygon:
[281213.6366999997, 6572394.168299999] , [281212.4455000004, 6572393.703400001] , [281210.06319999974, 6572394.168299999] more...

OBJECTID: 119683
Navn: null
LokalitetID: 175450
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1 stolpehull/ aktivitetsområde
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Fredrik Bratlie
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 247.20751953125
SHAPE.STLength(): 58.68709529224372
Polygon:
[316836.7423999999, 6685276.4353] , [316838.9006000003, 6685276.770400001] , [316842.14800000004, 6685276.5502] more...

OBJECTID: 113191
Navn: null
LokalitetID: 51736
LokalitetNavn: Dystland østre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På en liten NNV-SSØ-gående høyde, ca 2m V for NNØ-SSV-gående sti: Nærmest firkantet tuft til jordhuk, klart markert med en tydelig, ca 1m br, 0,5m dyp grøft unntatt i S, der en rotvelt har tatt med all jord helt ned på berget. Tuftens vegger består av tydelige jordvoller, ca 1,5m br. I midten en grop, d 0,7m, dybde 0,6m. I fortsettelse av denne mot SØ finnes nok en grop, hvor de 3 veggene er lagt opp av større og mindre bruddstein. Muringen synlig og godt bevart mot Ø og V. En del løse stein ligger oppå vollen. En o,68m lang bruddstein ligger nedi gropen, som måler N-S 1m, Ø-V 0,5m, dybde 0,7m. Tuften er bevokst med mose og litt lyng. Grantrær i N-Ø-kant. Veggens l 4-5m, h 0,6m. Påvist av Ole Dystland, 2164 Skogbygda.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[308628.50009999983, 6684938.0] , [308628.4331, 6684937.75] , [308628.25009999983, 6684937.567] more...

OBJECTID: 180029
Navn: null
LokalitetID: 51559
LokalitetNavn: Skallerud
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Nokså klart markert og tydelig i terrenget.Fordypning i midten. Berg i dagen i sidekantene. Steinblandet. Bevokst med busker og gress. D 7m, h 0,6m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Odd Ertsaas
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 91
SHAPE.STLength(): 36.8362209510105
Polygon:
[282503.0, 6604342.9999] , [282505.0, 6604342.9999] , [282507.0, 6604339.9999] more...

OBJECTID: 121011
Navn: null
LokalitetID: 10182
LokalitetNavn: Hensåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N: 1. Nok opprinnelig rundrøys. Klart markert i S og Ø, men N- og V-del overgrodd og ødelagt slik at røysen her har 3 utløperesom i ytterkant går i ett med terrenget. Bruddstein og rundkamp av forholdsvis jevn størrelse, flere store heller idagen, 1,3 x 0,5 x 0,15m. Røysen er sterkt opprotet i overflaten. Bortsett fra N-delen som er overgrodd med lav, mose og lyng, er røysen lite bevokst, mindre furu i Ø. D 15m, h 1,1m. 2m SØ for 1. ligger en mindre samling stein, antagelig tatt fra røysen. D 3,5m, h 0,3m. 30m S for 1.: 2. Langrøys, orientert NNØ-SSV. Klart markert. Lagt på fast fjell. Bygget av jevnstore rundkamp og bruddstein. Godt bevart, urørt. Sparsomt bevokst med mose og lav. L 28m, br 6m, h 0,4-0,9m. Noe S for røysene går den gamle ferdselsvei over Hensåsen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 746.5
SHAPE.STLength(): 127.28051948781706
Polygon:
[288647.0, 6584526.9999] , [288648.0, 6584524.9999] , [288647.0, 6584523.9999] more...

OBJECTID: 165225
Navn: null
LokalitetID: 76320
LokalitetNavn: Kolshus
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På jordet: Utpløyd rundhaug. D 15m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Anne Aure Bagøien
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[293689.00009999983, 6602292.0] , [293688.3300999999, 6602289.5] , [293686.50009999983, 6602287.6698] more...

OBJECTID: 164392
Navn: null
LokalitetID: 79147
LokalitetNavn: Kviller
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Nokså klart markert. Jordet har vært pløyd i mange år, men haugen er fremdeles godt synlig. Eieren har konstatert at jorda her er rødsand til forskjell fra den øvrige som er mer leire. D 12m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E Hagelsteen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[296077.00009999983, 6609175.0] , [296076.3300999999, 6609172.5] , [296074.50009999983, 6609170.6698] more...

OBJECTID: 177622
Navn: null
LokalitetID: 41835
LokalitetNavn: Skallerud
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert mot NV-Ø, men går i ett med terrenget i SV. Lite tydelig i terrenget. Steinblandet. Urørt. Bevokst med gress, lyng og mose. Omgitt av bartrær. D 14m, h 0,8m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Odd Ertsaas
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 129
SHAPE.STLength(): 41.201873392313566
Polygon:
[282423.0, 6604531.9999] , [282425.0, 6604531.9999] , [282429.0, 6604528.9999] more...

OBJECTID: 166553
Navn: null
LokalitetID: 68645
LokalitetNavn: Borge store
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug, utydelig markert, steinblandet. Usammenhengende fotkjede. Haugen er svært overgrodd av gress og løvkratt vanskelig å avgjøre om den er urørt eller ikke. D ca 20m, h 1,5m. Nede i en åker er det funnet trekull, ca 1,5m dypt.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[274546.00009999983, 6572792.0] , [274545.3300999999, 6572789.5] , [274543.50009999983, 6572787.6698] more...

OBJECTID: 170635
Navn: null
LokalitetID: 10780
LokalitetNavn: Tunnby
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Godt markert i terrenget. Består av jord. Flat på toppen. Her er anlagt et lysthus med hekk rundt og store løvtrær. Midt i lysthuset et rundt steinbord. Haugen er bevokst med gress. D 10m, h 0,5m. Kristian Tunby, 1820 Spydeberg, mente at haugen ble laget av en gartner i 1880-årene for å anlegge lysthus på toppen. Haugen kan derfor kanskje være litt usikker som fornminne. 03.04.2012: Befaring på stedet, haugen fremstår som en typologisk sikker gravhaug.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E Ottmar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 146.6829833984375
SHAPE.STLength(): 44.15719448826026
Polygon:
[277511.8830000004, 6612658.9416000005] , [277509.5091000004, 6612660.161] , [277507.4923999999, 6612662.405200001] more...

OBJECTID: 6911
Navn: null
LokalitetID: 102772
LokalitetNavn: Årum (lok.21A)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 2004: 8 skålgroper som ligger innenfor et lite område på 1,5 x 0,5 meter. 2 av gropene har diameter på ca 3 cm, de øvrige ca 4 cm. 4 av gropene er hugget inn i en naturlig sprekkdannelse i berget, dette er spesielt godt synlig på 2 av dem. Bergflaten er del av en Ø-V orientert utstikker fra en større åkerholme, og markerte søndre ende av et bosetningsområde med kokegroper, stolpehull og et treskipet hus datert til yngre bronsealder-førromersk jernalder. Ristningene er hugget inn på N-del av bergflaten, vendt mot bosetningsområdet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Christine Stene
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert under en arkeologisk utgravning i området i 2004 i forbindelse med breddeutvidelsen av E6, ledet av C. Stene ved KHM.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 12.00048828125
SHAPE.STLength(): 12.42358035537266
Polygon:
[277858.6001000004, 6574763.800000001] , [277858.33210000023, 6574762.800000001] , [277857.6001000004, 6574762.0677000005] more...

OBJECTID: 10747
Navn: null
LokalitetID: 212339
LokalitetNavn: Dam/demningsanlegg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 229
Kommune: Enebakk
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20208
Art: Dam/demningsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2900
OpprinneligFunksjon: Vannforsyning, renovasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Damanlegg fra 1895, brukt som vannreservoir for Fladeby cellulosefrabrikk i perioden 1905-1932.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Pia Skipper Løken
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 16.6392822265625
SHAPE.STLength(): 16.526674538364908
Polygon:
[283646.3799999999, 6638758.485200001] , [283645.3877999997, 6638755.177999999] , [283640.7576000001, 6638756.666200001] more...

OBJECTID: 147669
Navn: null
LokalitetID: 75460
LokalitetNavn: Måstad nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20169
Art: Røysfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Overgrodd steindynge. Dårlig markert, helt uregelmessig. Lagt inntil stor blokk i SV. N-S ca 3m, Ø-V ca 5,5m, h 0,5m. Dette er tydeligvis store, til dels spredte steiner som er grodd over. De ligger få meter fra åker, men er neppe spor etter rydding. Åsen er sterkt steinsprengt i dette området, så det kan ikke utelukkes at det dreier seg om en naturdannelse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[293587.50009999983, 6624093.0] , [293587.16509999987, 6624091.75] , [293586.25009999983, 6624090.835000001] more...

OBJECTID: 32928
Navn: null
LokalitetID: 156695
LokalitetNavn: Hov - Fet gamle kirkested
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: HOV (FET) (hovedkirke), gnr. 42 Hov (Fet sogn). Lokaliseringen og avgrensingen av kirkestedet er uavklart. Lokaliteten er skjønnsmessig avgrenset ut fra foreliggende bakgrunnskart i Askeladden. Nøyaktig lokalisering må gjøres i felt. Bakgrunn for grov lokalisering er dette: Dagens kirke ble reist 1890 og står på (gnr. 41) Fet prestegård hvis opprinnelige navn kan være Fet (NG 233). Den forrige kirken bygd ca. 1680 stod lenger sydvest, om lag der det nåværende gravkapellet står. Før denne stod det en tømmerkirke reist ca. 1580 på nabogården (42) Hov, på ei flate ut mot elva nord for våningshuset hvor går det en tange opp/ut mot nordvest. Denne stod trolig på samme sted som middelalderkirken (NK 136). Gården Hov inkluderer så vel Fet prestegård og Hov som (43) Øverby (NG 233). Utfra lokaltopografi, gårdsgrenseløp og navnetyper bør i tillegg til Hov også (dagens gnr. 44) Jaer østre, (45) Bleike og (46. 47) Bjanes nordre og søndre muligens kunne regnes til opphavsgården i tiden da kirken ble reist. Navnet Fet, som av Rygh oppfattes som bygdenavn (NG 227), kunne tenkes å være navnet på en storenhet som omfattet disse gårdene og muligens en rekke andre i dette fruktbare området ved Glommas utløp i Øyeren. I 1394 ble prestbolet ført som prestbolet alt Byrgini men med skyldstørrelse (RB 446) og var rimligvis et bruk av (dagens gnr. 6) Borgen. På Borgen stod det kirke fram til nærmere 1600 (se nedenfor). At et bruk av Borgen ble prestbol for presten på Hov har trolig sin årsak i at det i løpet av 1300-tallet opphørte å være prest ved Borgen kirke, at denne ble lagt som anneks under kirken på Hov, og at presten her tok bolig i prestbolet på Borgen fordi det ikke fantes slikt på Hov. Det er ikke kjent på hvilket tidspunkt Fet prestegård ble prestegård. I 1400 ble det notert at det skulle gjøres åbud på prestbolet hver tredje vinter. Samtidig skulle biskopen under visitas ha 2 nattleger firir Fith ok Aker og kirkene på Rælingen og Lørenskog, og han tok 4 huder i katedratikum for Fet og 1 firir Ræling ok Løyrinskogh (RB 561). Aker var bygdenavnet på den del av Fet sogn som lå vest for Glomma og den del av Skedsmo sogn som lå øst for Leira (NG 245). I 1426 skulle biskopen under visitas ha ij næter a Fit, i 1433 j nat (DN IV:829, VI:448). Før 1312 lå Hov til Mariakirken i Oslo, noe som gir en antydning om at gården kan ha vært konfiskert krongods (fra rikssamlingstida). Rett ut for Hov ved Glomma heter det Prestestranda. På flate nord for der middelalderkirken skal ha stått heter det Kjempehaugen, trolig en henvisning til en fjernet gravhaug. Om lag 100 m øst for denne ligger gravhaugen Ridderhaugen. (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkesteder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-21).
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Jan-Erik Eriksson
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1231.7108154296875
SHAPE.STLength(): 137.40597205596157
Polygon:
[285335.52890000027, 6648007.8972] , [285302.0076000001, 6648007.8972] , [285296.0921, 6648040.5734] more...

OBJECTID: 125734
Navn: null
LokalitetID: 156752
LokalitetNavn: Svinesundshagen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet. Registrert i 1991-92. Boplassen er ikke endelig avgrenset og kartfestingen er omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 253.3680419921875
SHAPE.STLength(): 65.38759481482711
Polygon:
[285788.7598000001, 6557357.975199999] , [285782.4807000002, 6557340.3935] , [285773.15160000045, 6557341.2906] more...

OBJECTID: 140390
Navn: null
LokalitetID: 78640
LokalitetNavn: Melløs nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1. Rundhaug. Uklart markert, steinblandet. En mulig avflatning i haugens S-del. Haugen har gressdekke. D 6m, h 0,6m. 4m Ø for 1: 2. Rundhaug. Uklart markert, steinblandet. Antydning til fotkjede i SØ og V. Haugen har gressdekke. D 4,5m, h 0,6m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Heid Gjøstein Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 718.5001220703125
SHAPE.STLength(): 108.15582295253452
Polygon:
[284750.4000000004, 6565394.0999] , [284752.4000000004, 6565395.0999] , [284753.4000000004, 6565396.0999] more...

OBJECTID: 9075
Navn: null
LokalitetID: 191486
LokalitetNavn: Busgård II
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt bestående av to ristningsgrupper. 1939: Gruppe A består av tre skip og seks skålgroper. 2 av skipsfigurene er forholdsvis utydelige, med dobbel kjøllinje. Den ene har rester av forbindelseslinjer mellom kjøl og reling, men ingen mannskapsstreker. De andre har spor av 3 mannskapsstreker helt i S og er noe defekt i den ene stavnen. Det tredje skipet er hugget med en dypere, bredere linje, og har tre kjøllinjer med tydelige forbindelseslinjer, samt 6 mannskapsstreker. Skipenes største lengde er 55-126 cm. Gruppe B befinner seg 3 meter til venstre for A og 1 meter høyere oppe. Ristningsgruppen består av to menneskefigurer og en skålgrop. Den ene menneskefiguren er en fallisk mannsfigur med sverd, denne er svært utydelig. Den andre figuren er noe tydeligere, og strekker armene i været og synes å holde noe i hendene. Menneskefigurenes høyde er 26 og 23 cm. Skålgropen ligger 1,3 m høyere oppe på berget og er sterkt forvitret. 1964: Gruppe A består av 4 skip og 2 skålgroper. Skipene har lengde 40-45 cm. To har mannskapsstreker, en har tredobbelt stavn, ellers N-S-gående enkeltstavner. Gropene har diameter 3,5-6 cm, dybde 0,5-0,7 cm. Gruppe B ble ikke gjenfunnet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kari Støren Binns
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av Arnesen og Rygh på 1860/70-tallet. Undersøkt og kalkert av Gjessing på 1930-tallet. Registrert av K.Støren (Binns) i 1964. Tilstandsregistrert av D.Vogt og M.Rostad i 1994. Kalkert av D. Vogt mellom 1998 og 2011.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 43.6839599609375
SHAPE.STLength(): 28.021819472882576
Polygon:
[281107.8152999999, 6569614.7775] , [281105.9632000001, 6569614.3144000005] , [281104.82880000025, 6569615.2173] more...

OBJECTID: 172358
Navn: null
LokalitetID: 3025
LokalitetNavn: Bjørnstad nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravhaug, usikker. Svak forhøyning, men med utydelig avslutning. 5x5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[281446.00009999983, 6573046.0] , [281445.3300999999, 6573043.5] , [281443.50009999983, 6573041.6698] more...

OBJECTID: 85700
Navn: null
LokalitetID: 157927
LokalitetNavn: Aarum østre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for 92 flintavslag-/fragmenter (ca. 33 av disse er krakelerte), 2 krakelerte flintkjerner (uregelmessige), et flintavslag med noe retusj i smalenden og 3 kvartsbiter (tilslått eller naturlig?). Funnet i mars 2012. Det ble observert ildskjøren stein i området. Funnstedet representerer trolig en lokalitet fra steinalder, men videre undersøkelser i området eller endelig avgrensing av lokaliteten er ikke foretatt. Det skal ikke letes mer i områder der det allerede er påvist kulturminner. Ytterligere funn innenfor lokalitetens geometri eller i nærområdet, skal ikke plukkes opp. Alle inngrep i uavklarte kulturminner må avklares med regional kulturminneforvaltning.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Amatør-arkeologisk kontor: 2012/24. KHM; A.nr.: 2012/209.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1953.37255859375
SHAPE.STLength(): 173.29952502178264
Polygon:
[278684.88719999976, 6574876.827199999] , [278679.4332999997, 6574850.3968] , [278641.25600000005, 6574864.660800001] more...

OBJECTID: 178014
Navn: null
LokalitetID: 39211
LokalitetNavn: Tveiter
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 137
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundrøys. Klart markert, bygget av mellomstor bruddstein. Grop i midten, d 2m, dybde 0,2-0,4m. Røysen er noe overtorvet, særlig i midten og i ytterkantene. Lav-, mose- og lynggrodd. D 6,5m, h 0,7m. Påvist av Oskar Sukkebråten.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[275520.00009999983, 6596615.0] , [275519.3300999999, 6596612.5] , [275517.50009999983, 6596610.6698] more...

OBJECTID: 90323
Navn: null
LokalitetID: 22464
LokalitetNavn: Rognemyr
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Orientering usikker (dvs merking på kart), -V for høyspent-trasè, ca.150m gjennom myr til grusrygger. Ca.12 prøvestikk hvorav 1 med 4 stykker flint som er i dårlig stand; noe vannrullet. Stedet for positivt prøvestikk er merket med en R med merkespray. Massene består av grus, usortert og rund. Litt skjørbrent stein.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Joel Boaz
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[287119.00009999983, 6569494.0] , [287118.3300999999, 6569491.5] , [287116.50009999983, 6569489.6698] more...

OBJECTID: 179342
Navn: null
LokalitetID: 52690
LokalitetNavn: Helle
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rund røys, klart markert,bygget av rundkamp. Torvdekket. Gressbevokst. Et par mindre furuer og noen smågraner langs kanten, særlig i S. I midten er det et krater til bunns, d 3m. Røysa måler: D 8,5m, h ca 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9993896484375
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[287129.00009999983, 6558361.0] , [287128.3300999999, 6558358.5] , [287126.50009999983, 6558356.6698] more...

OBJECTID: 5583
Navn: null
LokalitetID: 159649
LokalitetNavn: Kjølstad
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20107
Art: Annen arkeologisk lokalitet
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten er orientert 150 meter østsørøst for rundkjøringen ved Rød og 30 meter nord for E16. Kulturminnet består av to stolpehull og en nedgravning, og er radiologisk datert til høymiddelalder. Det ble ikke gjort andre funn eller gjenstander som videre kan belyse hva slags type aktivitet strukturene eventuellt representerer. Funnene er gjort i dyrket mark i et relativt plant område med unntak av i vest, hvor det skråner ned mot et glissent skogholt og et bekkefar som passerer forbi der. Trolig har denne skråningen tidligere vært brattere, da undergrunnen bærer tydelig preg av påfylte og planerte masser i dette området. Funnet ligger i et typisk jordbrukslandskap, med spredt bebyggelse og enkelte gårder. Den generelle undergrunnen består av gulgrå silt med fravær av større stein. Lokaliteten ligger på omkring 165 moh. Sikten begrenses i dag i de fleste himmelretninger av høye trær som vokser i en stripe mellom åkerparsellene.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Malin Trømborg
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 20.56884765625
SHAPE.STLength(): 17.884289905564756
Polygon:
[296496.0971999997, 6671445.7596] , [296496.40380000044, 6671445.269099999] , [296496.4638, 6671445.023399999] more...

OBJECTID: 142259
Navn: null
LokalitetID: 128825
LokalitetNavn: Furuset øvre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Lokaliteten består av til sammen 37 strukturer; 18 stolpehull, 10 nedgravninger, seks kokegroper, en grøft og en steinpakning. Fra disse strukturene ble det foretatt tre radiologiske dateringer. En kokegrop, F15, ble datert til førromersk jernalder, et stolpehull, F9, er fra middelalder, og en nedgravning ble datert til overgangen middelalder / nyere tid.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ingrid Marie Finstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4823.4451904296875
SHAPE.STLength(): 300.053688238729
Polygon:
[292638.2999999998, 6674916.799900001] , [292647.0999999996, 6674916.4999] , [292654.0999999996, 6674915.5999] more...

OBJECTID: 19354
Navn: null
LokalitetID: 94368
LokalitetNavn: Hauerseter lager
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 1555
OpprinneligFunksjon: Okkupasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Hauerseter leir var før århundreskiftet benyttet som militært øvingsområde hvor det var anlagt skytebane og bygget marketenteribrakker. Etter invasjonen i 1940 ble Gardermoen utbygget som militær hovedflyplass, med Hauerseter som flyplassens ammunisjonslager. Etter fredsslutningen ble leiren benyttet til ammunisjonslager. Oppgaven var i første omgang å ta hånd om tysk og alliert ammunisjon og sprengstoff. Med etableringen av Hærens ammunisjonslager (Arsenalet) på Hauerseter i 1946, og opprettelsen av stående brigader og amerikansk våpenhjelp i 1950-årene, ble virksomheten kraftig utvidet. Fram til 1970 hadde Luftforsvaret det administrative og forvaltningsmessige ansvaret for leiren. Luftforsvarets lager på Hauerseter forsynte flystasjoner og avdelinger i hele landet.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6.8558349609375
SHAPE.STLength(): 9.31742233447342
Polygon:
[289662.3660000004, 6678418.1587000005] , [289662.3660000004, 6678417.6413] , [289662.2991000004, 6678417.3913] more...

OBJECTID: 64011
Navn: null
LokalitetID: 213928
LokalitetNavn: Presterud
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Spinnehjul i bly, konisk form med perlebord nederst. Funnet ved metallsøk av Arild Haugli.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.160888671875
SHAPE.STLength(): 5.217228575974897
Polygon:
[287859.0, 6662274.831499999] , [287859.14439999964, 6662274.8189] , [287859.28440000024, 6662274.781300001] more...

OBJECTID: 169063
Navn: null
LokalitetID: 58419
LokalitetNavn: Flakstad
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På en åkerholme: Rundhaug, klart markert og tydelig i terrenget. Bygd av jord. Jordmasse er fjernet fra haugens midtparti hvor der dannes et krater, d 13m, h 4m. I midten av krateret er en rektangulær forsenkning, l N-S 2m, br Ø-V 1m, dybde 0,5m. En gang er også utgravd i S. Haugen er bevokst med store løvtrær og gress. D 21m, st h 5m. Kontrollregistrering i forb. med prosjektet Spredt avløp 2011: Ved kontrollregistreringen ble det observert at det pløyes innenfor sikringssonen, og det ble observert flere nye dyreganger i haugen. Målt inn og gitt ny geometri, kun mindre endring i geometrien.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 620.7867431640625
SHAPE.STLength(): 90.17662174223278
Polygon:
[296967.3010999998, 6664212.228] , [296969.4929999998, 6664211.8289] , [296971.43599999975, 6664211.2530000005] more...

OBJECTID: 139849
Navn: null
LokalitetID: 31650
LokalitetNavn: Berg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20173
Art: Utmarkskulturminner
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: R02: Rund grop, markert med voll. D 2m, dybde 1m. Trekull ikke funnet. For beliggenhet: Se CT 049-5-4, utsnitt 1. Nummereringen gjelder kartutsnittet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ola Breen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 12.000244140625
SHAPE.STLength(): 12.423490648420106
Polygon:
[297171.00009999983, 6666686.0] , [297170.7320999997, 6666685.0] , [297170.00009999983, 6666684.2678] more...

OBJECTID: 113045
Navn: null
LokalitetID: 32020
LokalitetNavn: Dyrhagan - eldre navn
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Området hvor gravhaugene har ligget ble påvist av Johan Holter. Ingen spor av haugene kan nå sees. Området var hamnehage før ca 1840. Kontrollregistrering i forb. med prosjektet Spredt avløp 2011: Ved kontrollregistreringen var det ingen synlige spor etter gravfeltet. Vernestatus forblir uavklart.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1528.5
SHAPE.STLength(): 149.53107060837985
Polygon:
[300759.0, 6679231.9999] , [300757.0, 6679227.9999] , [300755.0, 6679222.9999] more...

OBJECTID: 40748
Navn: null
LokalitetID: 80265
LokalitetNavn: Nes kirkeruin
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: NES (hovedkirke), gnr. 83 Nes prestegård (= Disen, Nes sogn). Den romanske steinkirken på Nes hadde opprinnelig rektangulært skip og smalere, nær kvadratisk kor med apsidal avslutning. I løpet av middelalderen ble først koret forlenget og fikk rektangulært grunnplan, og deretter ble det utvidet i bredden slik at kirken utvendig framstod som en homogen, rektangulær bygning. I 1697 ble det bygd til tverrarmer på skipet og koret fikk en kort, smalere forlengelse slik at bygningen samlet fikk korsformet grunnplan. Kirken ble totalskadet ved brann i 1854 og står nå som ruin (NK 246ff). Kirkeruinen står på bnr. 8 under Nes prestegård, på spissen av odden der Glomma og Vorma møtes. Dagens kirke stod ferdig 1860 noen hundre meter mot nord på (84) Ullershov nordre. I 1394 ble prestbolet ført som Ness allt prestbolet men uten skyldstørrelse (RB 471) og var rimligvis et bruk steint og reint av kirkestedsgården. Presten skulle gøre åbud hver tredje vinter (RB 556). Et brev utferdiget 1343 j suæmfstofuo prestrens antyder at prestbolet allerede da var et regulært gårdsbruk (DN IV:275). På 1590-tallet skjedde en rekke elvebrudd, og da Jens Nilssøn i 1597 besøkte prestegården hadde de to elvene gravd seg inn omtrent dit de er i dag (JN 447f). Nes prestegård ble oppgitt i 1723 etter en rekke elvebrudd som nær fullstendig hadde ødelagt gården, og dagens prestegård het opprinnelig Korndisin (NG 341, 345). Denne var på 1570-tallet prestens avlsgård og ble brukt under prestegården (St. 109). Korndisin må likevel ha vært del av opphavsgården Nes da kirken ble reist, i og med at kirken ble bygd på hva som er den nåværende prestegårdens grunn. Utfra lokaltopografi, gårdsgrenseløp og navnetyper er det rimlig å anta at prestegården, (84. 85.) Ullershov nordre og søndre samt (86. 87) Vormnes nordre og søndre har vært del av opphavsgården i tiden da kirken ble reist (jfr. NG 345). I 1394 lå en part i Varmunese j sydra gardenom til Nes kirkes mensa (RB 473), hvilket viser at kirkestedsgården da var kløyvd i Vormnes og Nes. I 1400 skulle biskopen under visitas ha 3 nattleger firi Næs ok Fenastada kirkiu, 1 nattlege firi Hennini ok Druggonæs, 1 nattlege firi Frøofs Vdionæs ok Aulini, og han tok årlig (samlet) 10 huder i katedratikum (RB 557). I 1426 skulle biskopen under visitas ha iiij næter a Nesi (DN IV:829), i 1433 ij nætter (DN VI:448). 25 februar 1391 var biskop Eystein og 2 kanniker på visitas på Nes (DN IV:588), og trolig var erkeprest Hjarrand ute i samme ærend 12 september 1343 (DN IV:275). Et pavebrev av 1511 viser at domkapitlet i Oslo hadde patronatsrett til Nes kirke (DN XVII:801). 1497 erkjente almuen i Ness tredingh seg medskyldig i å ha slått i hjel fogden som skulle innkreve kongens vissøre (DN II:996), og to år seinere var bøtelisten klar (DN XIII:162 jfr. XIII:164). Kirken hadde en middelaldersk døpefont i kleber (NK 253). (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkesteder av NIKU ved Jan Brendalsmo (RA sak 06/02235-21). Kirken brant i 1854 og har siden stått som ruin. En ny kirke ble oppført 1859-60 ca 1 km lengre N (ID 85117) da den gamle kirken ligger i et sterkt rastruet område. Akershus fylkeskommune satte opp informasjonsskilt ved kirkeruinen i 2012. Skiltet er designet av Siri Persen, student ved HiOA.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Kjellaug Hov
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C30826-C30846
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 9856.847412109375
SHAPE.STLength(): 427.57866656391036
Polygon:
[303332.4665999999, 6673233.6347] , [303331.0999999996, 6673225.0999] , [303330.7000000002, 6673224.0999] more...

OBJECTID: 78962
Navn: null
LokalitetID: 146573
LokalitetNavn: Ullern Store
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: 1) Bryne av bergart, nærmest som R.448, men avbrukket på begge kortsider. Bevart l. 6,9 cm, tvm.: 2,1 x 1,6 cm. Vekt: 45,3 g. 2) Avlangt bryne av bergart med tilnærmet kvadratisk tverrsnitt i én ende og bredere, avflatet og tilnærmet tresidig tverrsnitt i den andre enden. Brynet smalner av og er avbrutt i enden med rektangulært tverrsnitt. Bevart l.: 9,4 cm, tvm. smal ende: 1,2 cm, stb.: 2,2 cm. Vekt: 46,6 g.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Egil Brodshaug
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Finner: Rune Høyby, Svanfoss, 2162 Brårud
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 549.26025390625
SHAPE.STLength(): 92.88202293068515
Polygon:
[313328.7000000002, 6679885.299900001] , [313333.9000000004, 6679885.9999] , [313337.9000000004, 6679881.699899999] more...

OBJECTID: 370
Navn: null
LokalitetID: 11801
LokalitetNavn: Annen arkeologisk lokalitet
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20107
Art: Annen arkeologisk lokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: I pløyelaget ble det registrert minst 2 konsentrsjon med kullholdig jord og trekullbiter.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 321.26513671875
SHAPE.STLength(): 65.06490932409253
Polygon:
[318353.0, 6683587.199899999] , [318352.0, 6683586.399900001] , [318350.2000000002, 6683586.699899999] more...

OBJECTID: 123324
Navn: null
LokalitetID: 162304
LokalitetNavn: Hov
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Flate med kokegrop og 5 -6 udefinerte groper, derav flere mulige stolpehull - og et par større groper. Kan være gårdstun.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Morten Bertheussen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1124.943603515625
SHAPE.STLength(): 146.41412268316074
Polygon:
[279556.6941999998, 6618245.9296] , [279557.7926000003, 6618242.0767] , [279559.84300000034, 6618239.628900001] more...

OBJECTID: 120324
Navn: null
LokalitetID: 9771
LokalitetNavn: Holøs nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i S: 1. Rundhaug. Uklart markert. Antagelig steinblandet. Forsenkning i toppen. Lyngbevokst. D 7m, h 0,5-0,8m. 43m N-NNØ for 1.: 2. Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. På Ø-siden ca 12 grevlinghull. Ved Ø-kanten skimtes stor helle, l N-S ca 1m. Forsenkning i toppen, l 3m, br 1-2m, dybde 0,2m. Haugen er bevokst med bjørketrær, lyng og mose. I V-kant furu. D 17m, h 1,5-2m. 6m N for 2.: 3. Rundhaug. Forholdsvis klart markert. Steinblandet. Forsenkning i toppen, d 2m, dybde 0,2-0,3m. Bevokst med gran, bjørk og lyng. D 7m, h 0,5-1,2m. Forhøyninger N og Ø for haugene kan være fornminne.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 661.5
SHAPE.STLength(): 94.81965475300018
Polygon:
[290611.0, 6594776.9999] , [290614.0, 6594780.9999] , [290625.0, 6594779.9999] more...

OBJECTID: 135521
Navn: null
LokalitetID: 75454
LokalitetNavn: Langset søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst NNV, 2,5m S for delet mellom 104/1 og 102/8: 1. Rundhaug. Klart markert, går i NØ og SV nesten i ett med sandryggens formasjon. Steinblandet. Lite søkk i toppen. Noe inngravd fra Ø. Tett bevokst av gran. D 10m, h 0,75-1m. 7m SØ for 1.: 2. Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. Urørt. Tett granskog. D 5,5m, h 0,5m. Mellom 1. og 2.: Forhøyning. Noe uklart markert. Steinblandet. D 4-5m, h 0,3m. Mulig fornminne. Kant i kant og SØ for 2.: 3. Rund haug. Klart markert (noe uklar i SØ). Steinblandet. Avflatet på toppen og med et par grunne søkk. Inngravd fra NNV. Tett barskog. D 10m, h 1m. Mot brinken i Ø, på et snauhogd område, 17m Ø for 3.: 4. Rundhaug eller -røys. Klart markert. Bygget av til dels stor rundkamp. Avlangt krater i toppen, orientert N-S, l 4m, br 2m, dybde 1m. Lyngkledd, bregner, småkjerr. Furu i S-kant. D 12m, h 1,5m. Det er tatt sand fra området: svære groper synlige i S-hellingen nedenfor og mellom haug 3. og 4.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1374
SHAPE.STLength(): 176.38022819128506
Polygon:
[296493.0, 6614547.9999] , [296500.0, 6614546.9999] , [296515.0, 6614550.9999] more...

OBJECTID: 153964
Navn: null
LokalitetID: 216809
LokalitetNavn: Fengselet 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: En kullgrop og tre groper med keramikkfunn, N på lok. Flere udefinerte nedgravinger i midtre del, noen kan være forhistoriske anleggspor. Grop i midtre del datert til BA. På søndre del av lok er det kokegroper, noen stolpehull og et mesolitisk kulturlag med funn av slått flint, derav mikroflekker, brent leire, brent bein og hasselnøttskall. Mesolitiske tufter ble påvist av KHM, under kulturlaget. Undersøkt av KHM, sommer 2016.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Morten Bertheussen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 5865.9005126953125
SHAPE.STLength(): 372.8101104740955
Polygon:
[292643.88719999976, 6608989.0847] , [292630.46300000045, 6608981.283500001] , [292615.58499999996, 6608981.2926] more...

OBJECTID: 111963
Navn: null
LokalitetID: 29438
LokalitetNavn: Heller
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 4 rundhauger og 1 rundrøys. Alle haugene erklart markerte og tegner seg tydelig i terrenget. Alle steinblandede. De 2 NV-ligste ser urørte ut, de andre har mindre fordypninger i toppen. Den største haugen er bygget inntil en bergknatt og i midten ligger en stor stein, 1x0,8x0,35m. Haugens d 10m, h 1,4m. Haugene er gress- og lyngbevokst og med en del løvkratt og grantrær. D 7-8m, h 0,7-1m. Røysen ligger i feltets SØ-tre hjørne. Den er klart markert, toppet og bygget av mellomstor rundkamp og bruddstein. I midten er det en vid fordypning, d 5m, dybde 0,4m. Herfra ser det ut til å være veltet en del stein ut mot SØ. Røysen er bevokst med gress og lyng, samt furu, gran og einer. D 12m, h 1,7m. Gjennom feltets Ø-del går en N-S-gående skogsvei. Tillegg: 70m NV for hovedbygningen:Rundhaug. Steinblandet, tildels stor stein. Urørt. Endel bevoksning. D 11m, h 1-1,2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2258.5
SHAPE.STLength(): 215.61757096360162
Polygon:
[285213.0, 6616382.9999] , [285215.0, 6616381.9999] , [285217.0, 6616380.9999] more...

OBJECTID: 139062
Navn: null
LokalitetID: 69125
LokalitetNavn: Olaåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På berg: Rundhaug. Noe uklart markert. Jord- og steinblandet. Avflatet. Langstrakt grop, N-S på Ø-siden 5 x 1,5m, dybde 0,5m. Rund grop i N, d 1,5m, dybde 0,4m. Dessuten én nærmere midten, d 0,5m, dybde 0,6m. Haugen er overtorvet, mose, lyngkledt. Bevokst med graner og et par einerbusker. D 11m, h 0,7-1,3m. Ca 35m SV for haugen nede på flaten, ligger to meget lave og vide runde forhøyninger i terrenget. Gress- og lyngkledde. D 14-16m, h 0,3m. Trolig kullmiler.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[279193.00009999983, 6609279.0] , [279192.8661000002, 6609278.5] , [279192.50009999983, 6609278.134] more...

OBJECTID: 137193
Navn: null
LokalitetID: 69497
LokalitetNavn: Atlanteren - Grana
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Feltet besto opprinnelig av 22 rundhauger. Alle haugene ligger på jorder NNØ for Skuleberg, 11/1, og idag er det vanskelig å få øye på noen. Et par avtegner seg som svake forhøyninger. Hvert år blir det harvet og sådd på disse jordene, noe som reduserer gravhaugene. Haugene vil utvilsomt forsvinne helt i løpet av et par år til. 1990: Det har dreid seg om langt flere enn 22 hauger, trolig opp mot 70 stykker. I 1968 ble det pløyd vekk stener og stenheller fra en av haugene. Disse, med unntak av en stenhelle som ble fraktet til gården, ligger i N-enden av jordet, rett ved haugen i eiendomsdelet hvor den eneste (delvis) bevarte haugen gjenstår (Kalles Grana pga en stor gran rett ved). Grunneieren har satt av området med haugen og omkrets, og tok ikke høstpløying her i 1990. De var villige til å la denne biten gjenstå for pløying frem til juni 1991 i påvente av undersøkelse. Det foreligger planer om utgraving med skolen involvert, for å få litt mening i prosjektet "arkeologi i skolen". Ved fortsatt jordarbeide vil haugen bli fullstendig ødelagt. Haugen ble gravd ut i to omganger våren og høsten 1991 som skolegravninger under ledelse av Universitetets Oldsaksamling. 21.11.2008: I forb. med en registrering i området, ble geometrien og vernestausen endret. Avgrensningen er gjort ut i fra flyfoto / ortfoto fra 1970-80-tallet, fremskaffet av grunneier Per Kristian Skulberg. På fotoene er det klare vegetasjonsmerker etter minst 40 overpløyde gravhauger, flere av dem forholdsvis store. Gravfeltet kan ha omfattet opp til 70 gravhauger. Under registreringen i 2008 ble det foretatt en summarisk overflateregistrering i nypløyd åker. På en lav forhøyning i terrenget, vurdert som rester mulige etter en gravhaug, ble det funnet en hvit glassperle, trolig datert til romertid. Tilstanden høsten 2008: Enkelte lave forhøyninger var fortsatt synlig i markoverflaten, mulige rester av gravhauger.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C52603/1-35 Gravfunn fra fire branngraver samt løsfunn fra eldre jernalder, fra overnevnte utpløyde gravhaug.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 179934.0001220703
SHAPE.STLength(): 1772.2774264562947
Polygon:
[279295.2000000002, 6616919.699899999] , [279367.2000000002, 6616914.5999] , [279433.7999999998, 6616911.399900001] more...

OBJECTID: 95979
Navn: null
LokalitetID: 29559
LokalitetNavn: Kattebekk
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I grustak V for og kant i kant med veien fra Hen til Svarvermoen: Steinalderboplass. Tidlig i 1960-årene samlet O. Schie, Sarpsborg og gårdbruker A. Schie, Rakkestad en mengde flint i området. Plassen ligger nederst i V-helling av NNØ-SSV-gående skogkledt høydedrag med frodig bunnvegetasjon. Sandjord. Lun beliggenhet. Bortsett fra selve santaket er det 20m NV for dette en utgravning orientert NØ-SV l 20m, br 7m, dybde 0,2-1,5m. Ca 70m V for grustaket ligger en myr som antagelig i forhistorisk tid har vært et tjern.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: På gården: C 25511: 9 små flintstykker, sta. C25508 Flekkeskraper
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1099.5
SHAPE.STLength(): 130.52541093230957
Polygon:
[290046.0, 6584519.9999] , [290044.0, 6584520.9999] , [290041.0, 6584526.9999] more...

OBJECTID: 128488
Navn: null
LokalitetID: 49162
LokalitetNavn: Bådal nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N: 1. Overpløyet rundhaug, tydelig i terrenget. Julius Solberg opplyste at haugen har vært atskillig høyere. Nåværende mål: D 15m, h 0,9m. 40m S for 1.: 2. Ditto overpløyet rundhaug. Noe mindre tydelig i terrenget, omtrent samme mål som 1. 15m S for 2.: 3. Overpløyet rundhaug, nå helt fjernet. Er muligens en av de 5 haugene nevnt i ØO s 77. ØO s 77 nevner 5 hauger i dette området. Julius Solberg opplyste at de to resterende haugene antagelig ble fjernet da husene på gården ble bygget ca 1917.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ragnhild Bay Ekren
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1338.5
SHAPE.STLength(): 193.58308478035443
Polygon:
[292603.0, 6591596.9999] , [292604.0, 6591598.9999] , [292608.0, 6591606.9999] more...

OBJECTID: 161538
Navn: null
LokalitetID: 94483
LokalitetNavn: Nethus gård, Bjørnstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Under registreringen ble det innenfor planområdet funnet spor etter bosetting i det som nå er dyrket mark. Sporene består av kokegroper og stolpehull, samt strukturer som kan være spor etter veggstolper eller båsskiller. Det ble også gjort funn av to steinalderlokaliteter. I tillegg ble det registrert en mulig gravhaug og en gravrøys.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Åsne Dolve Meyer
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 48.3350830078125
SHAPE.STLength(): 25.847069441020505
Polygon:
[275496.0, 6579236.899900001] , [275496.7999999998, 6579236.399900001] , [275497.7999999998, 6579235.5999] more...

OBJECTID: 96766
Navn: null
LokalitetID: 120533
LokalitetNavn: Bjørnstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funn av automatisk fredete kulturminner i form av en flintdolk fra senneolitikum og en nøstvetøks fra eldre steinalder. Funnene er gjort i dyrket mark under jordbruksaktivitet. Funnene er innlevert Kulturhistorisk museum.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[275200.7001, 6580395.6] , [275200.6331000002, 6580395.35] , [275200.4501, 6580395.166999999] more...

OBJECTID: 65039
Navn: null
LokalitetID: 20950
LokalitetNavn: Gjestad
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Gamleveien går i retning NV-SØ opp fra rv 22. Inntil 1956 lå det på hver side av denne to skalker av en rund haug. Den er i dag helt fjernet i forbindelse med anlegg av hage og husbygging. Haugen hadde d 10m, h 2m. Veiskjæringen er på stedet 2-3m høy.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: R K Sørensen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[289094.50009999983, 6641481.0] , [289094.16509999987, 6641479.75] , [289093.25009999983, 6641478.835000001] more...

OBJECTID: 18083
Navn: null
LokalitetID: 40881
LokalitetNavn: Bårdhaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Ryggen faller bratt av mot alle kanter unntatt mot Ø der den er meget slak. 7m under det flate topp-partiet brytes den naturlige hellingen av en klart markert avsats som er så og si sammenhengende rundt hele ryggen unntatt mot Ø. Tallene i det følgende henviser til skissene. 1. På N-siden har avsatsen en klart markert voll. I NØ er trær, lyng og mose fjernet og avsatsen også delvis for sandtaking. Avsatsens l: 39m, br 2,7-3,5m. Vollens h 0,5m. 2. Den dreier så mot SV. Liten eller ingen antydning til voll. Delvis utrast mot V, pga den bratte skråningen. L 21m, br 3m. 3. Avsatsen dreier skarpt mot S, for så å fortsette mot ØSØ. Noe utrast, men klart markert. Ingen voll. L 32m, br 1-2m. 4. I S dreier avsatsen skarpt mot Ø. Vollen er klart markert. L 11m, br 5m. Vollens h 0,5-1m. 5. I SØ brytes avsatsen i 6m's lengde av en nå nedlagt hoppbakke. 6. Avsatsen fortsetter i retning ØNØ. Vollen er markert her. L 8m, br 3m. Vollens h 0,3m. 7. Retning ØNØ. Ingen voll. L 17m, br 3-3,5m. 8. Den 3m brede Ø-enden av ryggen er gjennomskåret av 2 parallelle N-S-gående grøfter som er svært grunne på toppen. Disse grøftene er trolig en form for "gorge". Grøftenes l 70m, br 5-6m, st dybde 1,5-2m. 10m V for og nedenfor det sted unnarennet til hoppbakken skjærer avsatsen, har ryggen en nærmest trekantet utvidelse mot S. 20m S for hovedavsatsen ligger nok en avsats, avgrenset i S med en 0,5m høy voll som på innsiden går jevnt over i avsatsen. Områdets mål Ø-V 16x5,5m. Fra stedet godt utsyn mot SV over Øyern. Selve platået er helt flatt med markert kant. Midt på dets bredeste del, rund grop markert med voll. Samlet d 3m, dybde 0,5m. Kan være dekningsgrav. Anleggets utforming tyder på at det er et batteri fra slutten av forrige århundre.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 308.1900634765625
SHAPE.STLength(): 81.01748968331357
Polygon:
[289445.7999999998, 6642260.0999] , [289460.2000000002, 6642233.4999] , [289434.7000000002, 6642237.799900001] more...

OBJECTID: 70778
Navn: null
LokalitetID: 224490
LokalitetNavn: Sørum søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Del av en ring, gullforgylt med et andreaskors som motiv, selve ringen mangler, men man ser hvor den har vært festet. Samme sted også funn av et fragment av en sølvmynt, en engelsk penny, Edward I-III, 1279-1327. Funnet med metalldetektor av Tor Johannssen. Mynten er katalogisert og har fått Mnr. 150371 (UKM 2631).
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.8095703125
SHAPE.STLength(): 5.9497277437779665
Polygon:
[290252.65699999966, 6658101.5033] , [290252.8216000004, 6658101.4889] , [290252.9812000003, 6658101.4461] more...

OBJECTID: 5348
Navn: null
LokalitetID: 3635
LokalitetNavn: Nylende
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Løs steinhelle med helleristning, som i dag befinner seg på Kulturhistorisk museum i Oslo. 1924-5: Ristning av en arm, bøyd i albueleddet, med en hånd med fem sprikende fingre. Over fingrene var det 8 skålformede fordypninger, og på hver side av hånden var det innhugget en større, nærmest oval, skålformet fordypning. Figurene var hugget i en stor granitthelle, ca 70 cm i firkant. Hellen ble funnet av grunneier Hans D.Nylende i forbindelse med utvidelse av gårdsveien i 1924. Steinen lå oppå sandlaget, like under et 10-15 cm tykt matjordslag, like ved stenkretsen til en nå forsvunnet gravhaug, men utenfor denne. Billedsiden lå opp, og hånden pekte mot vest. 1946: Funnsituasjonen ble beskrevet av finnerens sønn, Oskar Nylende, som ofte hadde hørt faren fortelle om funnet. Hellen skal ha ligget helt nede i jorden og ble funnet mens faren, Hans Olsen Nylende, holdt på å bryte stein i hagen. Den skal ha stått "som om den tilhørte en grav" uten at dette kunne forklares nærmere. Før rydningsarbeidet tok til skulle det ha ligget flere steinkretser i området (se ID 79150). Steinhellen består av glimmerholdig, nokså grovkornet gneis, og har ingen tegn til nyere bruddflater, noe som tyder på at den har beholdt samme form som den gang ristningen ble hugget. Forsiden danner en plan flate av nærmest trapesaktig form, baksiden er mer uregelmessig buet. Høyde 73,5 cm, bredde 46-67,5 cm, tykkelse 3-9 cm. Ristningen består av en bøyet arm fra litt ovenfor albueleddet og nedover, hugget med en jevn, dyp fure. Armen ender i en hånd med utstrakte, sprikende fingre av noenlunde samme lengde. Like over hånden ses 4 jevnstore, avlange fordypninger som ligger på linje ovenfor hverandre, med størrelse 1,5x3 cm.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Heid Gjøstein Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.27638 Steinhelle med helleristning. Ristningen er en bøyet arm fra litt ovenfor albueleddet og nedover. Armen ender i en hånd med utstrakte, sprikende fingre av noenlunde samme lengde. Like over hånden er det 4 små fordypninger av avlang form.
Historikk: Funnet av grunneier Hans Olsen Nylende i 1924 i forbindelse med utvidelse av gårdsveien (innrapportert av Sogneprest Gustav Barman). Undersøkt av Engelstad i 1925, som tolket risningen til å være forholdsvis ny og lot steinen bli stående på gården. Gjenoppdaget og undersøkt av Marstrander i 1946, da den ble bragt inn til Oldsakssamlingen i Oslo. Kalkert av D.Vogt i 2011.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914953816507
Polygon:
[282940.81630000006, 6571293.8248] , [282939.56630000006, 6571293.489800001] , [282938.31630000006, 6571293.8248] more...

OBJECTID: 77015
Navn: null
LokalitetID: 218349
LokalitetNavn: Høyspent Navestad-Solberg 2015 Lok. 3
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Lausfunn av tre avslag av flint, derav eit brent. 1 bryne, 1 nålebryne og ein eldslagingsstein av kvarts. Gjort på nypløgd jorde under ei maskinell sjakting av ØFK i mars 2015. Sjå arkeologisk registreringsrapport under 218347.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1745.90087890625
SHAPE.STLength(): 187.14496396204387
Polygon:
[281134.7435999997, 6570812.082900001] , [281136.2810000004, 6570806.5013] , [281138.034, 6570799.5395] more...

OBJECTID: 8265
Navn: null
LokalitetID: 143821
LokalitetNavn: Hafslund II
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1964: Ristningen består av 5 skip og ca. 8 skålgroper på et svaberg som skråner 30 grader mot Ø. Skipene ligger nærmest parallelt. Det lengste skipet har en 8 cm bred fure til bunn. Skipet som ligger nærmest dette mot V er også meget tydelig hugget med 3 cm brede furer. De andre skipene er heller ikke vanskelig å oppdage. De to Ø-ligste skipene har dobbelstavn uten spanter. Alle skipene har mannskapsstreker. Lengde 0,7-2 m. 6 av skålgropene ligger på en linje i feltets SØ-del. Diameter 3-7 cm.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet av S. Marstrander i 1941. Registrert av A.Halvorsen 1964. Tilstandsregistrert av D.Vogt og M.Rostad 1994. Kalkert av Jansen og Melheim 1998.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 1
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 10.9744873046875
SHAPE.STLength(): 14.976886354611263
Polygon:
[279752.54110000003, 6576289.3303] , [279753.32710000034, 6576287.619999999] , [279753.2801999999, 6576286.433499999] more...

OBJECTID: 65205
Navn: null
LokalitetID: 100066
LokalitetNavn: Knivsø
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Struktur 1 ved prøvestikk 17 ligger omtrent midt mellom bergveggen i øst og et gult hønsehus i vest. Strukturen ligger lengst nordvest i planområdet. Kostruksjonene består av trekull og stein, og ser ut til å danne et hjørne. I forhold til profilen ser den ut til å gå omtrent 18 cm i dybden. I prøvestikk 10 ble det funnet et flintavslag av lys grå/gråbrun grov flint. Prøvestikkene rundt var funntomme. C14-datering fra struktur 1: BC 755-380 (lab.ref. NTNU: T-19087). Kokegrop S2 er C14-datert til BC 920-825 (lab.ref. NTNU: T-19088).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kristina Steen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Sorgenfri, Halden kommune, Østfold fylkeskommune. Saksnr.:06/1725. Funnr.: 1: 1 flintavslag i prøvestikk 10, lag 2. Strukturnr.: 1: En konstruksjon/anlegg bestående av trekull og stein. Funnet under utvidelse av prøvestikk 17.
Historikk: Det er tidligere registrert og utgravd steinalderboplasser i forbindelse med utbygging langs tidligere og eksisterende E6, og det ble rundt 1998 registrert et mulig kulturlag fra steinalder i nærheten av planområdet.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 14.6668701171875
SHAPE.STLength(): 13.591126877870632
Polygon:
[290043.3783, 6559153.1841] , [290043.1596999997, 6559153.174000001] , [290042.94099999964, 6559153.1841] more...

OBJECTID: 107489
Navn: null
LokalitetID: 40910
LokalitetNavn: Steinane
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: 1. Rund røys. Klart markert. Av bruddstein med noe små rundkamp. Dypt krater i midten, d 2m, dybde 0,5m. D 11m, h 1,25m. 6m ØSØ for 1: 2. Ditto røys. Klart markert med stort krater i midten, d 1m. D 13m, h 2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ingrid Abusdal
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 333.10986328125
SHAPE.STLength(): 76.00680901636306
Polygon:
[284026.5, 6572545.899900001] , [284022.0, 6572546.799900001] , [284018.5999999996, 6572547.899900001] more...

OBJECTID: 124801
Navn: null
LokalitetID: 23066
LokalitetNavn: Gjellestad østre første
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av 4 sikre rundhauger som er mer eller mindre utgravd og ødelagt, samt 3 større groper med en lav voll rundt. Gravhauger? Den største rundhaugen ligger ca 10m SV for Kongeveien; 2 rundhauger og 1 grop ligger fra 2-30m NØ for samme vei. Alle haugene er klart markerte, synes steinblandede, og er mose- og granbevokste med groper i toppen og/eller sidene, d 2-3m, dybde 0,5-1m. En haug som ligger 15m S for feltets største haug har vært brukt som sandtak, slik at ca halvparten av den mangler. En av haugene N for veien er bygd omkring en jordfast flyttblokk, l ca 2m. Haugenes d 6-13m, h 0,5-1m. Gropenes d 2-3m, dybde ca 1m. Vollene omkring: D 5-6m, h ca 0,2m. Området ble i 1790-årene ryddet til ekserserplass. (Top jour h 9 s 22). Området ble kontrollert 22.09.2008. Noe feil avmerking på kartet; (nå rettet) den delen av gravfeltet N for gårdsveien ligger lenger Ø, der gårdsveien møter riksveien. Mulig nyregistering av en lav gravhaug i samme område, ca 5 m N for gårdveien, inntil 2 andre gravhauger. Dermed synes det som det er 3 lave gravhauger N for gårdsveien, alle med markert fotkjede.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1986.16650390625
SHAPE.STLength(): 237.02640650116552
Polygon:
[286528.0888, 6563702.3038] , [286548.2000000002, 6563691.399900001] , [286556.4000000004, 6563698.5999] more...

OBJECTID: 176002
Navn: null
LokalitetID: 32935
LokalitetNavn: Vik vestre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Litteraruren oppgir (feilaktig) under Vik østre gnr 36: "1. På selve gårdstunet en haug hvori nu kjeller". Haugen ble jevnet ca 1962. Den lå ca 40m S for hovedbygningen på 36/1, inntil Ø-siden av gårdsveien av gårdsveien. På stedet vokser et stort eiketre.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188538818484
Polygon:
[286936.30009999964, 6561516.800000001] , [286935.6300999997, 6561514.300000001] , [286933.80009999964, 6561512.469799999] more...

OBJECTID: 273
Navn: null
LokalitetID: 11114
LokalitetNavn: Unneberg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20107
Art: Annen arkeologisk lokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Rektangulær lav forhøyning. Temmelig klart markert. Begrenset av stein langs sidene. Urørt. Gressvokst. L NV-SØ 11m, br 6m, h 0,3-0,4m. Kan være hustuft. Kan være litt usikker som fornminne. NIKU, 2004/2009: Det ligger ikke en steinlegning på det avmerkede stedet. 10m mot NØ ligger en del store rundkamp. Ikke gravrøys eller tuft.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[278559.50009999983, 6569180.0] , [278559.16509999987, 6569178.75] , [278558.25009999983, 6569177.835000001] more...

OBJECTID: 4186
Navn: null
LokalitetID: 41221
LokalitetNavn: Helgerød 2
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2016: Lokaliteten består av 21-24 skålgroper på øvre del av en N-S-orientert bergknaus med mye lav- og mosevekst. Gropene er hugget på flere tilnærmet horisontale flater atskilt av smale bergsprekker. De 3 usikre gropene er små og grunne, men ligger på en fin rekke 73 cm SSØ for den S-ligste av de andre gropene. Disse har en diameter på 3 cm, mens de sikre gropene har diameter 4-6,5 cm. Det er også 2 ovale groper med størrelse 9x5,5 cm. Dybde 0,5-1 cm.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: A M Halvorsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Funnet og undersøkt av Sverre Marstrander i 1943. Registrert av A. Halvorsen i 1964 sammen med nærliggende lokalitet ID78459. Undersøkt og dokumentert av D.Vogt i 1995. Kalkert av L.O.Klavestad i 2010. Kontrollregistrert av J.Kile-Vesik ved ØFK i 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 22.1202392578125
SHAPE.STLength(): 21.301030435323458
Polygon:
[280604.72530000005, 6569587.636700001] , [280605.68790000025, 6569586.8632] , [280605.9223999996, 6569585.075099999] more...

OBJECTID: 120722
Navn: null
LokalitetID: 12547
LokalitetNavn: Berg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst N - langs en lav bergrygg: 1. Rundhaug av muldjord. Klart markert i N, går i Ø, S og V i ett med bergsida. Lett synlig, jevnt avrunda profil. Midtpartiet vesentlig utgravd i et ujevnt rundt krater med jord trolig skyvet over V-sida, d 3,5m, dybde 0,6m. Tett lyng. Noe ungskog. D 8m, h 1,1m. Rotvelt i bunnen av krateret. 10m S for 1: 2. Rundhaug av muldjord. Klar markering, lett synlig. Brattsida profil. Hele V-lige halvdel fjerna til bunnen. Her sees berget. Lyng og mose, enkelte høye furutrær. D 8m, h 1,3m. 10m S for 2: 3. Rundhaug av muldjord. Klar markering, lett synlig. Delvis brattsida. Deler av midtpartiet og V-sida utgravt til bunnen i en trekantforma sjakt, 5x5m. Langs kanten av haugen står igjen en lav vold. Fra NV-sida halvmåneforma utgravning til bunnen, d 4m. Lyng og mose, noen store furutrær og ung gran. D 12m, h 1,6m. Ca 30m S for 3 ligger 2 rundaktige hauger, disse er trolig kun overgrodde rabber. Noe lignende sees ca 50m SØ for 2 og på høyeste pkt. Disse er sikre naturdannelser.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1435.5
SHAPE.STLength(): 153.66764055443673
Polygon:
[295034.0, 6675192.9999] , [295035.0, 6675192.9999] , [295037.0, 6675191.9999] more...

OBJECTID: 139789
Navn: null
LokalitetID: 136266
LokalitetNavn: Moen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Ildsted med datering til nyere tid.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 194.1898193359375
SHAPE.STLength(): 50.902425204740375
Polygon:
[290999.0, 6677501.699899999] , [291003.9000000004, 6677504.399900001] , [291006.4000000004, 6677504.199899999] more...

OBJECTID: 19340
Navn: null
LokalitetID: 94368
LokalitetNavn: Hauerseter lager
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 1555
OpprinneligFunksjon: Okkupasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Hauerseter leir var før århundreskiftet benyttet som militært øvingsområde hvor det var anlagt skytebane og bygget marketenteribrakker. Etter invasjonen i 1940 ble Gardermoen utbygget som militær hovedflyplass, med Hauerseter som flyplassens ammunisjonslager. Etter fredsslutningen ble leiren benyttet til ammunisjonslager. Oppgaven var i første omgang å ta hånd om tysk og alliert ammunisjon og sprengstoff. Med etableringen av Hærens ammunisjonslager (Arsenalet) på Hauerseter i 1946, og opprettelsen av stående brigader og amerikansk våpenhjelp i 1950-årene, ble virksomheten kraftig utvidet. Fram til 1970 hadde Luftforsvaret det administrative og forvaltningsmessige ansvaret for leiren. Luftforsvarets lager på Hauerseter forsynte flystasjoner og avdelinger i hele landet.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6.8560791015625
SHAPE.STLength(): 9.317450097044802
Polygon:
[290810.7659999998, 6678356.7589] , [290810.7659999998, 6678356.2411] , [290810.699, 6678355.9911] more...

OBJECTID: 96675
Navn: null
LokalitetID: 121109
LokalitetNavn: Ullern Store
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Vektlodd. C56659. Mulig vektlodd av bly, segmentformet, nærmest som Kyhlberg 1980:4.1.D, men langt mer avflatet. Vektloddet har en sterkt flattrykt halvkuleform. Diam.: 2,6 cm. H.: 0,7 cm. Vekt: 28,2 g.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Egil Brodshaug
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Funnet av Rune Høyby, 2162 Brårud.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[312885.1001000004, 6680737.4] , [312885.03309999965, 6680737.15] , [312884.8501000004, 6680736.967] more...

OBJECTID: 112398
Navn: null
LokalitetID: 31189
LokalitetNavn: Kverner
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1. Rundhaug. Klart markert, men omrotet overflate. Bevokst med store grantrær. D 10m, h 0,5m. Like Ø for denne: 2. Rundhaug. Uklart markert. Stort krater i midten. D 7,5m, h 0,3m. 2 uregelmessige forhøyninger Nv for garasjen. Etter kontrollregistrering i forbindelse med opprydning i spredt avløp 2011: Gravfeltet ligger rett nord for tunet på Kverner gnr/bnr 1. På gravfeltet er det nylig drevet hogst, og hele skogen er hogd ned. Det ligger store hauger med tømmer på feltet, og det er sannsynlig at gravhaugene er skadet etter hogsten. Det er tydelige kjørespor etter bruk av skogsmaskiner på feltet. Det ble gjenfunnet noen hauger som kunne se ut som gravhaugene beskrevet i Askeladden, men på grunn av mye snø og tømmer var det ikke mulig å fastslå om dette var gravhaugene. Disse ble derfor heller ikke målt inn på ny.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 835.5
SHAPE.STLength(): 116.28066307710515
Polygon:
[294563.0, 6670435.9999] , [294563.0, 6670438.9999] , [294565.0, 6670444.9999] more...

OBJECTID: 125797
Navn: null
LokalitetID: 22160
LokalitetNavn: Løytnantshaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N:1. Rundhaug. Klart markert i V og S. I Ø og N går haugen i ett med åkerlandskapet. I NØ-delen er det en fordypning med d 2m og dybde 0,5m. Haugen er bevokst med gras, bringebærkratt. D 7m, h 1m. 2m S for 1.: 2. Rundhaug. Uklart markert men tydelig i terrenget. I SV-delen er det et revehi, ellers ser haugen urørt ut. Ved foten og V for haugen stikker svaberget fram i dagen. D 14m, h 1,5m. 15m S for denne åkerholmen er det nok en åkerholme, men her er det ingen fornminner. Kontrollregistrering i forb. med prosjektet Spredt avløp 2011: Ved kontrollregistreringen var gravfeltets tilstand uendret. Tidligere grunneier opplyste at lokaliteten lokalt kalles «Løyntnanthaugen», etter en beretning om en duell som skal ha forgått på stedet. Gravfeltet ble innmålt og gitt ny geometri, og det ble lagt inn enkeltminnegeometri.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 280.930908203125
SHAPE.STLength(): 62.903564574878935
Polygon:
[306082.6264000004, 6678319.252800001] , [306083.0884999996, 6678318.407400001] , [306083.5482000001, 6678317.403999999] more...

OBJECTID: 63118
Navn: null
LokalitetID: 23694
LokalitetNavn: Sletner
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten består av 3 groper, beliggende ca. 175 m.o.h. 1 hovedgrop med voll, to mindre like inntil. Gropene er klart markert og ligger tett. De to mindre gropene er usikre fornminne. Hovedgrop: Ytre mål 250 cm, indre mål 150 cm, dybde ca 70 cm, konisk nedgravning. Grop til nord: 90 cm i diameter, 30 cm dyp. Grop til øst: ligger i vollen til hovedgrop, 70 cm i diameter, ca 25 cm dyp.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Stig Knutsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 106.599853515625
SHAPE.STLength(): 39.917798212563355
Polygon:
[289540.5999999996, 6610141.799900001] , [289543.5999999996, 6610140.0999] , [289544.0, 6610135.399900001] more...

OBJECTID: 34897
Navn: null
LokalitetID: 84070
LokalitetNavn: Eidsberg kirkested
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Eidsberg kirke er en gotisk korskirke i stein, bygd på slutten av 1200-tallet. I 1880-81 ble kirken omfattende ombygd. Da ble koret, sakristiet og østre tredjedel av skipet revet. Resten av skipet ble beholdt som den vestre armen i et stort korskirkeanlegg. De nye delene ble murt av tegl. Begge tverrarmene fikk sakristier mot øst og trappehus med inngang på vestsiden. Den øvre delen av tårnet i vest ble også murt om igjen med en blanding av ny tegl og middelaldertegl. Kun døpefonten fra 1200-tallet er igjen av middelalderens innredning. Den er i kleberstein og formet som en kalk. Alteret, altertavlen og prekestolen med himling er fra 1600-tallet, mens den øvrige innredningen er fra 1880-årene. Prekestolen er et bilthuggerarbeid i eik fra 1662, med figurer av Kristus og evangelistene i portalfeltene. På prekestolhimlingens hjørner står allegoriske kvinneskikkelser: Caritas, kjærligheten, med to barn, Spes, håpet, med et anker, Fides, troen, med korset, Constantia, standhaftigheten, med søyle og Pietas, fromheten med en palmegren. Altertavlen i bruskbarokk stil har Korsfestelsen i storfeltet, flankert av Moses og Aron. Motivet i feltet ovenfor er Oppstandelsen, og på toppen er det en halvrund bekroning med Himmelfarten og Salvator Mundi, verdens frelser. I vingefeltene og på gesimsene står små apostelfigurer. Altertavlen ble oppmalt på slutten av 1700-tallet. Kilder: Christie, Håkon og Sigrid: Norges kirker, Østfold II, Oslo 1959 Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7038.0950927734375
SHAPE.STLength(): 327.79391968835495
Polygon:
[288315.9000000004, 6603820.699899999] , [288247.4000000004, 6603845.299900001] , [288264.0, 6603911.399900001] more...

OBJECTID: 39806
Navn: null
LokalitetID: 119486
LokalitetNavn: Møllejordet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Deler av svært forstyrret kokegrop. Inneholdt mye skjørbrent stein.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Morten Bertheussen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Gang-/sykkelvei ¿ langs Fv. 233 ¿Funnet under maskinell sjakting.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[279002.9001000002, 6615925.5] , [279002.76609999966, 6615925.0] , [279002.4001000002, 6615924.634] more...

OBJECTID: 16921
Navn: null
LokalitetID: 94448
LokalitetNavn: Ravneberget
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Etter Karlstadforhandlingene i 1905 ble Norge tvunget til å ødelegge flere sterke forsvarsverk på østsiden av Glomma. Skytset fra de demolerte fortene ble brukt i nye befestninger i Østfold og Trøndelag. Ravneberget fort var ett av hovedfortene i den nye forsvarslinjen og behersket store deler av østsiden av Glomma ved Sarpsborg inkludert jernbanen og veien fra Sverige. Ravneberget fort ligger på vestsiden av Glomma litt nord for Sarpsborg. Fra toppen av berget skråner det på østsiden rett ned i Glomma, mens terrenget på vestsiden skråner bratt ned mot veien nordover til Tunøya. Etablissementet består foruten lager, forlegning- og administrasjonsdel av batteriveien, stridsanlegget med fjellanlegg, kanonstillinger i brønn, piggtrådsperringer, rester etter trallebane, ammunisjonsnisjer og stillinger for feltkanoner. Batteriveien fra forlegningsdelen opp mot kanonstillingene har brystvern mot øst. Flere steder finnes det rester etter den opprinnelige piggtrådsperringen. På toppen av berget er det bevart et slusesystem i piggtrådsperringen med tre påfølgende porter. Tilsvarende finnes på Håøya ved Oscarsborg og Vardåsen ved Kongsvinger, men i dårligere forfatning. På området ses også rester etter løpegraver. Fortet hadde kanoner både på lavetter og traller. Trallebanen som løper parallelt med Vannverksveien er tatt opp og ligger samlet i forlegningsområdet. Svillene og traseen er imidlertid godt synlig på områdets vestside. Langs banen ligger det ammunisjonsnisjer der noen av dørene fremdeles er bevart. Restene etter et kommunalt vanntårn, anlagt i etterkrigstiden, og nedlagt noen år etter, er fremdeles synlig på området. Ravneberget fort er et tilnærmet komplett stridsanlegg fra etableringen av en ny forsvarslinje etter unionsoppløsningen, som erstatning for fortene som ble demolert i henhold til Karlstadoverenskomsten. Ravneberget omfatter spor etter betydelige deler av det opprinnelige anlegget. De bevarte dørene i ammunisjonsnisjene og piggtrådsperringen med sluser er sjeldne i nasjonal sammenheng. Traseen med sviller som tydelig forteller om kanonene på traller er også unik. Fortet har også bevarte ammunisjonsmagasin.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Siri Hagen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 32.59423828125
SHAPE.STLength(): 21.428568438955956
Polygon:
[279582.78199999966, 6580492.006200001] , [279582.4249999998, 6580491.630799999] , [279581.92810000014, 6580491.484300001] more...

OBJECTID: 172255
Navn: null
LokalitetID: 3438
LokalitetNavn: Aaserud (Hotvet)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Gravhaug, fjernet. 1968: Fjernet avlang haug. Markert med svære kampestein som måtte sprenges bort. Vegetasjon før haugen ble fjernet - dyrket mark. Trygve Duserud, Duserud fant ingenting i haugen. L ca 6m, br 2,5m, h 1,5m. 1959: Trolig samnme haug som E. Skjelsvik registrerte 05.08.1959 som: 7-8 m S for huset med vidt utsyn mot V (mot Monaryggen) lå en vakker steinblandet haug. 7-8 m i dm og 1,5 m høy. Den er nå (i 1959) slettet. Intet ble funnet bortsett fra svart jord.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E Hagelsteen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9996337890625
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[291410.00009999983, 6605296.0] , [291409.3300999999, 6605293.5] , [291407.50009999983, 6605291.6698] more...

OBJECTID: 90509
Navn: null
LokalitetID: 138079
LokalitetNavn: Sletnerfunnet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 2200
OpprinneligFunksjon: Hendelse, tro, tradisjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Sletnerfunnet; Depot med brakteater, medaljonger, rembeslag og spiralperle i gull. Funnet i en potetåker. I en liten helling ble det i 1859 funnet et brakteat, hvis verdi først året etter førte til nærmere undersøkelser. I 1860 ble resten av funnet gjort; 18 brakteater, 4 medaljonger og et randbeslag til sverd- alt i gull. Det ble i 1859-1860 funnet 31 gullgjenstander på tilsammen 390 g. Det ble utbetalt en finnerlønn på 297,5 spesidaler. Til sammenligning kunne en vanlig gårdsgutt på samme tid tjene 30 spesidaler om året. I 1873 ble ytterligere 5 gullgjenstander funnet, bl.a. en betalingsring. I 1878 ble en spiralperle i gull funnet samme sted. Sletnerfunnet består av 37 gullgjenstander på tilsammen 453,15 g, og gullet er 20-23 karat. Depoet er datert til folkevandringstid.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.2468-2492. C.15059.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 162.6395263671875
SHAPE.STLength(): 46.332586120112396
Polygon:
[288909.5828, 6609823.843699999] , [288906.8406999996, 6609823.6439] , [288903.8057000004, 6609823.704500001] more...

OBJECTID: 37316
Navn: null
LokalitetID: 39919
LokalitetNavn: Løken øvre
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 427
Kommune: Elverum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20108
Art: Fangstlokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rund dyregrav. D 3,5m, dybde 1,1m.
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.75048828125
SHAPE.STLength(): 15.529273620733733
Polygon:
[329683.6001000004, 6748389.300000001] , [329683.2651000004, 6748388.050000001] , [329682.3501000004, 6748387.1348] more...

OBJECTID: 2692
Navn: null
LokalitetID: 29428
LokalitetNavn: Kollerud
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 221
Kommune: Aurskog-Høland
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20202
Art: Avkreftet kulturminne
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: 30m V for riksvei: Rund haug.Klart markert i NØ-N-NV. Bygd av jord og rundkamp. I Vdelen tre meget store stein, som stikker i dagen, ellers små stein. Fra midten og ut mot SSØ-kanten forsenkning, etter massetaking, 3x2x1,5m.På haugen tett mose- og lyngdekke. I kanten av forsenkningen 3 bjørker. Haugens d 5m, h 1,5m. Haugen er en sikker naturdannelse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: A Nesvold
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 16.8499755859375
SHAPE.STLength(): 19.25660600730079
Polygon:
[300129.5, 6624962.799900001] , [300134.0999999996, 6624956.799900001] , [300128.0999999996, 6624957.299900001] more...

OBJECTID: 82992
Navn: null
LokalitetID: 92543
LokalitetNavn: Måneveien-Teppeveien, Haslemoen militærleir
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten omfatter et areal på om lag 1200 x 400 m. Det ble gjort funn av i alt 17 kullgroper innenfor lokaliteten. I tillegg ble det registrrert ei tjæremile
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ove Holseng
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2354.3779296875
SHAPE.STLength(): 290.5204805962214
Polygon:
[328436.13939999975, 6728898.9593] , [328425.71839999966, 6728898.308] , [328421.8104999997, 6728902.8672] more...

OBJECTID: 112919
Navn: null
LokalitetID: 97627
LokalitetNavn: Molle østre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Hulveisystemet strekker seg fra gårdsveien inn til Molle østre i retning sørvest mot fylkesvei 208. Flere løp er synlige. Hulveien (R6/S41) er snittet (se fylkeskommunens rapport s.40). Lagdelingen som er dokumentert viser at hulveien ikke kan være av nyere dato. Det ble imidlertid ikke funnet daterbart materiale som basis for en 14C datering.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 524.0223388671875
SHAPE.STLength(): 527.2279654346571
Polygon:
[277194.4007000001, 6613819.026000001] , [277201.6974999998, 6613715.5704] , [277201.6979, 6613715.4328000005] more...

OBJECTID: 8906
Navn: null
LokalitetID: 213519
LokalitetNavn: Williamsborg 3
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 1985: 1 stor skålgrop beliggende V i gravfelt ID39301. I den opprinnelige registreringen fra 1967 er det beskrevet "et par" skålgroper i feltets V-kant i tillegg til 1 stor med diameter 12 cm og dybde 1,5 cm. De andre er var noe grunt og utydelig hugget med diameter 2-4 cm og dybde inntil 0,6 cm. Berget var avskallet etter bålbrenning.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jone Kile-Vesik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Funnet av E.Johansen. Registrert av J.Floor i 1967. Kontrollert av K. Habostad i 1984, men det var da anlagt villabebyggelse i området og flere fornminner var delvis rasert. Kontrollregistrert av J.Kile-Vesik ved ØFK høsten 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 38.789306640625
SHAPE.STLength(): 24.69251431500657
Polygon:
[276269.61849999987, 6577509.8816] , [276267.8753000004, 6577509.5251] , [276267.00380000006, 6577510.1985] more...

OBJECTID: 133932
Navn: null
LokalitetID: 128708
LokalitetNavn: Rustad søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 229
Kommune: Enebakk
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20114
Art: Rydningsrøyslokalitet
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rydningsrøysen er tilnærmet sirkulær; 1,9 m Ø-V og 2 m N-S. Den er ca 0,4 m høy. Den består av runde, ca 40 cm store, eller større stein. Rydningsrøysen er dekket av mose, gress, jord og rognebærkratt.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Christine Boon
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 52.599853515625
SHAPE.STLength(): 26.491504720207363
Polygon:
[280549.0, 6625091.399900001] , [280550.2999999998, 6625091.299900001] , [280552.4000000004, 6625090.899900001] more...

OBJECTID: 56145
Navn: null
LokalitetID: 25408
LokalitetNavn: Vik vestre med Pilefoss
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted b: 1 skaftfurekølle av bergart, nå bortkommet. Funnet i (ca) 1975 av fru Marit Langeland, Kamperhaug, 1743 Klavestadhaugen, under potetopptaking.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7503662109375
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[282987.4001000002, 6573496.9] , [282987.3331000004, 6573496.65] , [282987.1501000002, 6573496.467] more...

OBJECTID: 39878
Navn: null
LokalitetID: 72746
LokalitetNavn: Hafslund
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for flere steinartefakter funnet som i plogfurer over flere tidsperioder. 1988: Funn av 1 fragment nøstvet hakke, 1 fragment mikroflekke av flint, 1 helt utnyttet flintblokk, 7 krakulerte flintavslag, 8 flintavslag. 2012: Ytterligere løsfunn gjort i dyrka mark i mars 2012. Funnet ved bevist leting etter steinaldermateriale i pløyelag. Innlevert til Fylkeskonservatoren 19.06.2012. Tilsammen 713 g. Løsfunnene består av flint, bergart og 1 kvartsavslag. Blant funnene er en nøstvetøks, 3 flintkjerner, 10 bergartsavslag og 55 flintavslag-/fragmenter. Funnstedet representerer trolig en lokalitet fra steinalder, men videre undersøkelser i området eller endelig avgrensing av lokaliteten er ikke foretatt. Det skal ikke letes mer i områder der det allerede er påvist kulturminner. Ytterligere funn innenfor lokalitetens geometri eller i nærområdet, skal ikke plukkes opp. Alle inngrep i uavklarte kulturminner må avklares med regional kulturminneforvaltning.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Enkeltminne 2: Amatør-arkeologisk kontor 2012/12.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3527.2808837890625
SHAPE.STLength(): 219.6028091547205
Polygon:
[280074.4522000002, 6576905.857999999] , [280063.3236999996, 6576901.7952] , [280054.6682000002, 6576904.6215] more...

OBJECTID: 142729
Navn: null
LokalitetID: 129321
LokalitetNavn: Fylkesgropa, Borregaard.
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Grop, sekundært brukt som avfallsgrop. Funn av 1,2 kg keramikk, brent leire, flint, jern m. m.
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1.3450927734375
SHAPE.STLength(): 4.232978637026866
Polygon:
[278209.5999999996, 6577172.0999] , [278210.2000000002, 6577172.0999] , [278210.5, 6577171.899900001] more...

OBJECTID: 137276
Navn: null
LokalitetID: 71206
LokalitetNavn: Berg prestegård
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Feltet består av minst 5 rundhauger, alle synes urørte, med unntagelse av feltets neststørste haug, som bare bunnlaget er igjen av. Alle haugene er gressbevokste og steinblandede. På feltets V-ligste haug mot S er det en del rydningsstein. I midten av den Ø-ligste haug mot S, feltets største, er det en jordfast stein, l N-S ca 2m, br ca 1m, h ca 0,30m. Ved denne er det en langaktig fordypning. Begge disse ligger på morenens S-brink. Den ødelagte haugen har tydelig fotkjede. Den største haugens d ca 13m, h 0,5m. Haugenes gjennomgående d 8-11m, h inntil 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3608.000244140625
SHAPE.STLength(): 250.63557904665825
Polygon:
[289976.36959999986, 6560707.3695] , [289976.36959999986, 6560697.3695] , [289972.36959999986, 6560688.3695] more...

OBJECTID: 163859
Navn: null
LokalitetID: 81136
LokalitetNavn: Bobergåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Gravrøys. I forbindelse med tiltak i området ble røysen målt inn av Østfold fylkeskommune 2012. Det lå opprinnelig to gravrøyser inn under ID81136, men siden kartfestningen ikke var korrekt ble det opprettet et nytt ID-nr får den andre (162218). Det ble ikke observert store endringer i dens tilstand.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kjellaug Hov
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 91.8592529296875
SHAPE.STLength(): 36.07119282463694
Polygon:
[289174.04360000044, 6561723.3157] , [289174.69579999987, 6561721.210899999] , [289175.00189999957, 6561719.1832] more...

OBJECTID: 72344
Navn: null
LokalitetID: 95142
LokalitetNavn: Røsnes lokalitet 1 - steinalder
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Det ble i alt tatt 12 prøvestikk på lokalitet 1. Av disse inneholdt åtte bearbeidet flint mens fire var funntomme. Mesteparten av funnene lå i de øverste 20 cm av undergrunnen, rett under torvlaget. Prøvestikkingen viste at funnmengden var størst i lag 1, og at funnmengden avtok i lag 2 og 3. Lokalitet 1 hadde en klar topografisk avgrensning i øst og vest, det ble derfor gravd prøvestikk mot nord og sør for avgrense lokaliteten i disse to retningene. Selv om prøvestikkene 4 og 12 var positive, inneholdt de til sammen tre funn og et av fragmentene var strandrullet. Massene i prøvestikk 4 var også våtere og tyngre enn forholdene lenger sør på boplassflaten. Mengden funn fra de to prøvestikkene, den fuktige undergrunnen i prøvestikk 4, samt terrengets økende fall mot nord, gjør at prøvestikkene 4 og 12 markerer boplassens avgrensning mot nord og nordnordvest. Prøvestikkene 8, 10 og 11 var negative, og viser dermed boplassens utbredelse mot sør og sørsørøst. Som tidligere nevnt besto undergrunnen på flaten ovenfor lokalitet 1 av en finere og tyngre sand, som ikke var like drenerbar som undergrunnen lenger mot nord. Dette kan være en årsak til at flaten i sør ikke ble benyttet som oppholdssted i steinalderen. Prøvestikk 5 var også negativt og viser at det fuktigere partiet inn mot berget i øst, heller ikke er funnførende. Ut fra prøvestikkene kan lokalitet 1 ha et omfang på opp mot 550 m2. Flere av prøvestikkene inneholdt til dels mye funn. Dette gjelder spesielt prøvestikkene 6 og 9, og de kan representere to separate knakkeplasser på lokaliteten. Lokaliteten inneholdt også noe skjørbrent stein, i likhet med funnene lå de i lag 1 og 2. Mengden skjørbrent stein var ikke stor og fantes bare i prøvestikkene 1, 2, 3 og 9.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Kristine Beate Johansen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Funnmaterialet fra lokalitet 1 omfatter 158 artefakter av flint, fordelt på åtte positive prøvestikk. De mest funnrike prøvestikkene var prøvestikk 3, 6 og 9 som inneholdt henholdsvis 24, 61 og 53 artefakter. Majoriteten av funnene består av produksjonsavfall som avslag og fragmenter. I tillegg ble det funnet et bor, et retusjert fragment, en uregelmessig kjerne og en mulig mikroflekke. Flintkvaliteten er variabel, og hovedmengden utgjøres av grovkornet, matt danienflint, mens en mindre andel er lys kvalitetsflint. Noen av artefaktene fra lokalitet 1 var også brent. Et av avslagene fra prøvestikk 9 hadde knusespor i to ender og stammer mest sannsynlig fra en bipolar kjerne. Den uregelmessige kjernen er en tilfeldig tilslått avslagskjerne uten plattform.
Historikk: 06.04.2011: Etter ein bekymringsmelding var ØFK v/ J. Berge ute og såg på lokaliteten. Ikkje noko å bemerke i høve til tidlegare informasjon.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 75.0009765625
SHAPE.STLength(): 31.058457522604623
Polygon:
[284813.6001000004, 6561062.699899999] , [284812.93010000046, 6561060.199899999] , [284811.1001000004, 6561058.3697] more...

OBJECTID: 6914
Navn: null
LokalitetID: 102644
LokalitetNavn: Øyestad (lok. 62)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 2003-2004: Feltet består av 1 skålgrop hugget på en nærmest horisontal flate omtrent midt på et svaberg nederst (VNV) i den vestligste av to rekker med svaberg i V-skrånende terreng. Bergets overflate er skjør og oppsprukket. Gropas diameter 6 cm, dybde 1 cm.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Bjørn Berg
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert og undersøkt av KHM i forbindelse med E6-prosjektet i perioden 2003-2004.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[282784.30009999964, 6567902.5] , [282784.23309999984, 6567902.25] , [282784.05009999964, 6567902.067] more...

OBJECTID: 129235
Navn: null
LokalitetID: 50399
LokalitetNavn: Guslundløen eller Lunden
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Iflge ØO skal det her være levninger av: 2 steinringer, og rester av 3 gravrøyser. Ingen fornminner gjenfunnet i 1964. Kan være fjernet under krigen da tyskerne sprengte flere tunneller i bergene - eller ved grustaking. Ingvar Slettemyr, Vangslund, Skjeberg mener å ha sett noen ristninger på et N-S-gående svabergs V-side, i ca 1945. Svaberget ligger 90m NV for sandtaket og skråner bratt ned i V og Ø, er i N-S 15m og Ø-V 5m. I området finnes en mengde stein. Det er en mulighet for at "levingene" ikke har vært fornminner.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ingrid Abusdal
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[282061.00009999983, 6568531.0] , [282060.8661000002, 6568530.5] , [282060.50009999983, 6568530.134] more...

OBJECTID: 120413
Navn: null
LokalitetID: 174333
LokalitetNavn: Skjeberg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokalitet bestående av én kokegrop og én nedgraving. Lokaliteten er ikke avgrenset mot vest. Lokaliteten er registrert i forbindelse med ny gang- og sykkelvei langs fv. 118.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ole Kjos
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 79.785400390625
SHAPE.STLength(): 61.43597154521297
Polygon:
[282805.0104, 6572831.3233] , [282804.4336000001, 6572829.9288] , [282803.1272, 6572826.7707] more...

OBJECTID: 172515
Navn: null
LokalitetID: 3231
LokalitetNavn: Kverner
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Magne Kverner opplyser at det før hans tid lå en gravhaug der vognskjulet nå står. Mellom skjulet og veien sees i dag en svak forhøyning framfor N-delen av skjulet - muligens rest av haugen.Denne delen av eiendommen er tilkjøpt gården. Den tilhørte en Kvernegård som nå er utslettet. Tomta der skjulet står, var tidligere skogkledd. Han har hørt at det ble funnet gravgods i haugen og at det ble levert inn til museet. - Skjulet ble reist i 1940. Da var haugen forlengst utslettet. Denne utslettede gravhaugen må være identisk med gravhaug på Kverner som omtales i brev fra 1904 (se litteratur). Haugen hadde d 12m og der ble funnet en klump bestående av bein, jord og jern, foruten C20448 a-b: Sverd og skjoldbule, yja og C22019 a-b: Økseblad og pilespiss. Alt av jern. Yja. gravfunn.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.9998779296875
SHAPE.STLength(): 6.211565982027553
Polygon:
[294568.00009999983, 6670386.0] , [294567.8661000002, 6670385.5] , [294567.50009999983, 6670385.134] more...

OBJECTID: 19363
Navn: null
LokalitetID: 94368
LokalitetNavn: Hauerseter lager
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 1555
OpprinneligFunksjon: Okkupasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Hauerseter leir var før århundreskiftet benyttet som militært øvingsområde hvor det var anlagt skytebane og bygget marketenteribrakker. Etter invasjonen i 1940 ble Gardermoen utbygget som militær hovedflyplass, med Hauerseter som flyplassens ammunisjonslager. Etter fredsslutningen ble leiren benyttet til ammunisjonslager. Oppgaven var i første omgang å ta hånd om tysk og alliert ammunisjon og sprengstoff. Med etableringen av Hærens ammunisjonslager (Arsenalet) på Hauerseter i 1946, og opprettelsen av stående brigader og amerikansk våpenhjelp i 1950-årene, ble virksomheten kraftig utvidet. Fram til 1970 hadde Luftforsvaret det administrative og forvaltningsmessige ansvaret for leiren. Luftforsvarets lager på Hauerseter forsynte flystasjoner og avdelinger i hele landet.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6.8555908203125
SHAPE.STLength(): 9.317425195609548
Polygon:
[289706.06599999964, 6678505.958900001] , [289706.06599999964, 6678505.441] , [289705.99899999984, 6678505.191] more...

OBJECTID: 15355
Navn: null
LokalitetID: 89703
LokalitetNavn: R1
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokaliteten er funnet i dyrka mark og består av bosetningsspor fra jernalder bestående av kokegroper, stolpehull og en nedgravning/grav innenfor traseen, i tillegg til en gravhaug fra jernalder som ligger utenfor traseen.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Stig Knutsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C56089/1-8 Brente bein fra F1 og F2; Kullprøver fra F1, F2, F4, F5, F6 og F7.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2113.6998291015625
SHAPE.STLength(): 182.8200597209863
Polygon:
[301362.7000000002, 6673240.4999] , [301360.5, 6673235.699899999] , [301351.4000000004, 6673234.0999] more...

OBJECTID: 90652
Navn: null
LokalitetID: 212035
LokalitetNavn: Kokegroplokalitet
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Fredrik Bratlie
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 104.565185546875
SHAPE.STLength(): 36.96527771694621
Polygon:
[317320.3332000002, 6685065.689200001] , [317322.2213000003, 6685066.5799] , [317324.6842, 6685066.7804000005] more...

OBJECTID: 26716
Navn: null
LokalitetID: 70585
LokalitetNavn: Invidia
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 237
Kommune: Eidsvoll
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20108
Art: Fangstlokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: R01,2,3,4,5: 5 runde dyregraver. Samtlige godt bevart. D 6m, dybde R01-4: 1,1m R05 1,3m. Ved gropene ferske brunstplasser og feide småfuruer. For beliggenhet: Se CU 055-5-1, utsnitt 1 Eidsvoll. Nummereringen følger kartutsnittet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ola Breen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3677.5
SHAPE.STLength(): 388.32723228970315
Polygon:
[302432.0, 6696255.9999] , [302431.0, 6696254.9999] , [302428.0, 6696252.9999] more...

OBJECTID: 64635
Navn: null
LokalitetID: 29507
LokalitetNavn: Haslum
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Langaktig forhøyning, orientert ØNØ-VSV. Antakelig fjellet som stikker fram, dette ligger bart i SØ, ellers dekket av gras. I kanten ligger enkelte rundkamp, de største ca 1 x 1m. Haugen er bevokst med lauvtrær og litt bringebærkratt. Mål: 20 x 25m, h 0,5-0,7m. Eieren av gården, Svein Hystad, kjente ikke til at det har vært kjørt på stein fra jordet. Nok naturdannelse eller rydning.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Ingrid Abusdal
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 336.6900634765625
SHAPE.STLength(): 73.19814886686007
Polygon:
[294674.7999999998, 6592888.299900001] , [294678.2000000002, 6592885.699899999] , [294678.9000000004, 6592882.299900001] more...

OBJECTID: 178017
Navn: null
LokalitetID: 39545
LokalitetNavn: Østby
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert. Stort krater i toppen, NV-SØ 4m, NØ-SV 2m, dybde 0,5m. I SØ en sjakt, l 4m, br 0,5m, dybde 0,2-0,3m. Haugen er til dels tilgrodd med gran og løvkratt, særlig mot SV, ellers dekket av gras. Her og der står stubber. I NNØ går en utydelig gangsti rett forbi haugen, i SSV en tømmervei, mot denne ingen tydelig avgrensning. D 18m, h 1,5-2,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 196
SHAPE.STLength(): 51.26022077292718
Polygon:
[295097.0, 6594275.9999] , [295101.0, 6594274.9999] , [295106.0, 6594271.9999] more...

OBJECTID: 170357
Navn: null
LokalitetID: 11980
LokalitetNavn: Bøli nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert. Steinblandet. Utgravd til kjeller. D 20m, h 1,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Anne Aure Bagøien
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 67
SHAPE.STLength(): 31.11312227978704
Polygon:
[293872.0, 6604390.9999] , [293872.0, 6604395.9999] , [293873.0, 6604396.9999] more...

OBJECTID: 68975
Navn: null
LokalitetID: 176141
LokalitetNavn: Foss
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for metallsøkerfunn. 2 vektlodd. 1 - Pæreformet vektlodd. Rund og flat i bunnen, ca. 1,5 cm i dm. Kryss risset inn i bunnen. Ca. 1,45 cm høy og "knappen" på toppen er ca. 0,75 cm i dm. Vekt ca. 7 g. 2 - Vektlodd. Rund/pæreformet, flat i bunnen, ca. 1,65 cm i dm på det tykkeste. Ca. 1,7 cm høy. Vekt ca. 15 g. C.59912 og 59913.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.59912 og 59913.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 352.568603515625
SHAPE.STLength(): 125.79028871929398
Polygon:
[288058.9338999996, 6603807.1435] , [288075.38320000004, 6603795.7555] , [288090.63740000036, 6603799.199999999] more...

OBJECTID: 178066
Navn: null
LokalitetID: 39871
LokalitetNavn: Flateby
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Under pløying i 1945/46 ble funnet potteskår og en steinøks. Tapt?
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9993896484375
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[286382.00009999983, 6619956.0] , [286381.3300999999, 6619953.5] , [286379.50009999983, 6619951.6698] more...

OBJECTID: 41372
Navn: null
LokalitetID: 75381
LokalitetNavn: Strønes nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Beskrivelse mangler
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Ruth Tangen mente at det på dette sted ble gjort et funn i forbindelse med utveiting omkring 1906. Hun tok forbehold om at hun bare har hørt om det, men antar at det kan være funnet: C21277: Forpart av mangekantøks.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[289721.50009999983, 6619258.0] , [289721.4331, 6619257.75] , [289721.25009999983, 6619257.567] more...

OBJECTID: 37173
Navn: null
LokalitetID: 68863
LokalitetNavn: Kopperudtangen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Ytterst på tangen, mengder av svære bruddstein i belte av varierende bredde langs SV-re strandkant (NV-SØ), ca 10m SØ for pynten på tangen i ca 40m's l, mest stein i SØ. Fra dette utrotete steinbeltet langs vannkanten, synes belter av stein å gå som rester av murer innover tangen. Det NV-ligste ca 10m SØ for pynten, i NNØ-SSV-retning er ca 30m l, inntil 9m's br. Steinene er svære og ligger spredt. I omtrent samme retning rester av et annet, kortere belte 5-6m høyere opp mot SØ. Lengst i SØ, der steinbeltet langs stranda er bredest, et belte opp mot platå øverst på "foten" av tangen der granskogen begynner. Her er mer stein. På selve "tomta" på platået et par, dels overgrodde, steinrøyser som er rester av hus. Lengst i NØ ligger vannhullet, sterkt gjengrodd og fyllt med kvist. Hullet ca 0,7m dypt fra NØ-kanten. Etter regnvær er det fullt - antakelig bare overflatevann. Selve tomta der hus skal ha stått, er tydelig ryddet. Ifølge opplysninger Amy Lund som vokste opp på gården, hadde fått av eldre folk, skal dette ha vært et handelssted her ved Øyeren. Det kunne ligge nær å anta at steinen langs SV-re strandkant er rester av brygge e.l., mens nærmere opplysninger om hva det har vært her nede og når det ble forlatt, mangler.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2323.5
SHAPE.STLength(): 185.02101171792887
Polygon:
[289978.0, 6628012.9999] , [289995.0, 6628016.9999] , [290013.0, 6628014.9999] more...

OBJECTID: 107964
Navn: null
LokalitetID: 40880
LokalitetNavn: Bjønnhaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i NV: 1. Rundhaug. Klart markert. Bygd av sand. I midten krater, d 3m, dybde 1m. D 9m, h 1,2m. 2m SØ for 1: 2. Rundhaug. Klart markert med antydning til fotgrøft, br 1m. I midten krater, d 2,2m, dybde 0,7m. D 9,5m, h 1,2m. Begge haugene er bevokst med furutrær. De er pene til tross for skadene.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: R K Sørensen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 228.5
SHAPE.STLength(): 57.32324099613004
Polygon:
[289507.0, 6641679.9999] , [289507.0, 6641681.9999] , [289509.0, 6641683.9999] more...

OBJECTID: 186507
Navn: null
LokalitetID: 80588
LokalitetNavn: Brennpåsan, Lystadmoen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20156
Art: Steinbrudd
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Bruddet befinner seg i dragets N-side. Det består av minst 15 groper eller krater og sjakter, samt en mengde hauger og voller av avfallsstein med tykt humusdekke. I NV-delen av feltet en stor sjakt orientert N-S, l 18m, br 2-4m, dybde 1-3m. I VSV enden av feltet en større forsenkning delvis fylt m/vann. Trolig naturdannelse forekomst av kleberstein ikke å spore. I moen mindre groper VSV i feltet kan man tydelig se huggspor etter spisse redskaper, gryteemner, og rundaktige tomter. I kraterne lenger ØNØ i feltet kan slike spor etter forhistorisk drift vanskelig spores, dels fordi bruddene er sterkt overgrodd, dels fordi driftsformen i liasynes å ha vært en annen - større blokker synes forsøkt brutt ut. Avfallsdyngene synes å bestå av sterkt forvitret kleberstein dekket av humuslag, lyng og løvkratt. En av dem har nærmest form som en rund haug. D 8m, h 0,7m. Gropens mål: D 1,5m -8m, dybde 0,5-1,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7475
SHAPE.STLength(): 422.2889617697444
Polygon:
[289135.0, 6652858.9999] , [289130.0, 6652857.9999] , [289120.0, 6652854.9999] more...

OBJECTID: 134571
Navn: null
LokalitetID: 118052
LokalitetNavn: Holt
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 228
Kommune: Rælingen
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20114
Art: Rydningsrøyslokalitet
OpprinneligFunksjonID: 2500
OpprinneligFunksjon: Landbruk
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Dyrkningspor fra middelalder funnet i utmark, påvist som fire rydningsrøyser som ligger på en nordvendt flate på 180 meter over havet. Jordsmonnet består av leire med et matjordslag på 10 cm. Vegetasjonen består av store furutrær. Det er sannsynlig at åkeren ikke har vært dyrket i nyere tid p.g.a. størrelsen til trærne. I tillegg er åkeren liten - 80 m x 90 m og er avgrenset av en ravinekant på nordsiden og fjell på sør, øst, og vestsidene.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: David Hill
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4716.1749267578125
SHAPE.STLength(): 277.7625090944941
Polygon:
[281583.2999999998, 6647543.0999] , [281577.5999999996, 6647548.5999] , [281571.5999999996, 6647557.0999] more...

OBJECTID: 8477
Navn: null
LokalitetID: 225919
LokalitetNavn: Bilettskogen 5
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt som omfatter tre skålgropskonsentrasjoner. 2000, gruppe A: Feltet består av minst 35 groper spredt jevnt utover en flate på 6,5x2 meter med helling mot NV. Diameter 2,5-6 cm. Den største gropa ligger i Ø-delen av feltet og er nesten 2 cm dyp. Fjellet er grovt og det er mulig at flere av ujevnhetene har vært hugget som groper. I SV-del av feltet er det en ca. 40 cm høy stenbruddskant, og flere groper har sikkert gått tapt. Gruppe B og C: Feltet består av minst 32 tydelige skålgroper som fordeler seg på to mindre fjellknauser innenfor et areal på ca. 3x3 meter. Flatene orienterer seg i hovedsak mot N. 25 av gropene finnes på det østre fjellskjæret, hvorav to av disse ligger på S-siden. På det vestre skjæret er det 7 skålgroper samt 4 usikre fordypninger. I V-kanten av fjellskjæret, like inntil gropene, er det tatt ut stein. 2016: Lokaliteten omfatter ristninger spredt over flere bergskjær i en slak VNV-vendt skråning i et skogholt med mye berg i dagen. Flere steder bærer terrenget preg av steinhuggervirksomhet fra 1920-tallet, som trolig har medført at flere ristninger i dag er tapt. Mye av svabergene var overgrodd av mose og torv, så her kan det være flere groper skjult under torva. Gruppe A: 52-59 skålgroper hugget på et forholdsvis flatt, svakt N- og V-vendt berg avskåret av steinhuggere mot S. Ru, forvitret overflate med noe lav på eksponerte flater. Gropene ligger spredt og har varierende tydelighet. Diameter 2-7 cm, dybde 0,3-2 cm. Gruppe B: 8-12 skålgroper hugget på et lite, 2,5x1 m stort bergskjær orientert N-S. Berget er skadet av steinuttak i V. De fleste av gropene ligger på S-del av svaberget, kun 1-3 ligger i N. Diameter 2,5-5 cm, dybde 0,3-1 cm. Gruppe C: 26-30 skålgroper hugget på et lite, N-S orientert bergskjær like Ø for gruppe B. Gropene ligger spredt utover flata, som har en svak helling mot NNØ. Bergskjæret ser ut til å være avgrenset mot S og V, men fortsetter trolig under torva mot N og Ø. Diameter 2,4-5 cm, dybde 0,3-1,2 cm.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jone Kile-Vesik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Delvis beskrevet og tegnet av Helge Gjessing i 1908 (publisert i ØO 1932). Registrert av H. Korshavn og G. Næss i 1965. Området ble undersøkt i forbindelse med bergkunstprosjektet 1998-99, skal være kalkert av O.C.Lønaas og L.Melheim. Undersøkt og kalkert av L.O. Klavestad i 2000. Kontrollregistrert av Jone Kile-Vesik i 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 63.3231201171875
SHAPE.STLength(): 35.78505646332382
Polygon:
[277948.48929999955, 6575427.138] , [277946.66509999987, 6575425.697899999] , [277937.88049999997, 6575431.554400001] more...

OBJECTID: 67744
Navn: null
LokalitetID: 177372
LokalitetNavn: Nes Herregård
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for sverdknapp (pommel). Type Pettersen L, Wheeler V, Oakshott M. Dateres trolig til 850-949 AD. Godt bevart sverdkanpp i en kobberlegering. Løsfunn i dyrka mark funnet med metallsøker våren 2014. Innlevert til Fylkeskonservatoren 15.05.2014.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 16.3040771484375
SHAPE.STLength(): 16.190550597557458
Polygon:
[273211.08139999956, 6566775.669399999] , [273211.4506000001, 6566771.7217999995] , [273207.09420000017, 6566771.7948] more...

OBJECTID: 54748
Navn: null
LokalitetID: 11316
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 7 m, indre diameter 4,80 m, dybde 70 cm. Målt i .... Lyng, mose og kvist i gropa. Godt markert i terrenget. Furu på voller.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Nina Kornstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.750244140625
SHAPE.STLength(): 21.740839580195622
Polygon:
[327905.2001, 6734085.6] , [327904.73110000044, 6734083.85] , [327903.4501, 6734082.5688000005] more...

OBJECTID: 47515
Navn: null
LokalitetID: 20712
LokalitetNavn: Rokkerudsmoen
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop. Ytre diameter 5,7 m, indre diameter 3,7 m, dybde 0,7 m. Utydelig. Masse lyng i gropa.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Hege Svendsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 36.749755859375
SHAPE.STLength(): 21.740839580195622
Polygon:
[327759.00009999983, 6734265.6] , [327758.53110000025, 6734263.85] , [327757.25009999983, 6734262.5688000005] more...

OBJECTID: 139079
Navn: null
LokalitetID: 69708
LokalitetNavn: Vik
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: Gravfelt - nå for det meste ødelagt. Etter beskrivelsen av det store feltet på denne gården har man begynt på SØ-siden av Rokkevn og registrert fra N(1269 E10 R14) mot S. På NV-siden av veien har registreringen foregått fra S mot N, altså 1269 E10 R12, 15, 16. Iflg Griegs innb 1936 i (UO top. ark.) er feltet på NV-siden av Rokkevn mest ødelagt av grusgraving. Det ser nå ut til at fornminnene nr 31 (33) - 53 er mer eller mindre borte. De var antagelig mellom R16 og R14's N-lige kant. Av disse fornminner kan nå identifiseres: 1. Rundrøys. Forholdsvis klart markert. Bygd av rundkamp hvorav bare bunnlaget er igjen, SV-siden overskåret av Rokkevn. D 12m, nåv h 0,2m. 40m N for 1: Rund forhøyning. Temmelig uklart markert. Steinblandet. Bare mindre rullestein i dagen. Urørt. Mosegrodd. Gravhaug? D 5m, h ?,2 m. 2m VSV for foregående: 2. Rund røys eller steinlegning.Temmelig uklart markert. En større rundkamp i dagen på Vsiden. Gressbevokst. Tvm 3m, h 0,2m. 25m NV for 2, og på N-enden av raet inntil Rokkevn: Ø-skalk av rund forhøyning. Steinblandet, gressbevokst. Gravhaug? Tvm 12m, h 0,5m. Forhøyningen ligger på 1023/4, resten på 1023/2. 2004: De 2 gravminnene som lå nærmest veien er nå fjernet. Området er veldig tilvokst. Det ligger 2 uklart markerte forhøyninger innenfor det området som er avmerket på kartet. De ligger i N-delen. Det er også bygd flere hus innenfor det avmerkede fornminnefeltet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 693.4451904296875
SHAPE.STLength(): 154.54965897379367
Polygon:
[283722.0, 6572945.9999] , [283722.0, 6572943.9999] , [283722.0, 6572941.9999] more...

OBJECTID: 120934
Navn: null
LokalitetID: 11053
LokalitetNavn: Vestre Løvberget
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1964: Rundrøys. Klart markert, bygd av rundkamp. Røysa er bygd opp om enbergknaus. Den er nå sterkt utkastet og steiner ligger omkring i terrenget, særlig i Ø. På røysa vokser to furuer. D 11m, h inntil 0,5m. Tillegg 19.04.2011, ØFK; I følge H. Johnsen i 1916 skal det "På midten av Løberget, sør for delet mellom Bessberg og Mjølløs (Melløs) være en utkastet gravrøys av middels størrelse. Severin Knatterød fortalte at det er funnet et leirkar med brente bein. Mellom steinene i grusen fant jeg noen brente beinstumper og et lite lerikarstykke (C.21941)".
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Heid Gjøstein Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Gravfunn fra røysa: Leirkar (tapt) C.21941 Leirkarskår, brente bein. Tilvekstkatalogen; "81. Nogen faa brændte benstumper og et litet ubestemmelig lerkarstykke. F. av hr. Hartvig Johnsen i en stenrøis paa delet mellem Mellem-Bisseberg og Melløs, Skjeberg pgd., Smaalenene. I røisen skulde der før ha staat et lerkar. (21941). Nr. 78-81 er indbragt av lærer Hartvig Johnsen ved de topografisk-arkeologiske undersøkelser i 1916".
Historikk: Tradisjon: Smeden Ole Melløs skal ha funnet et sverd her, som han smidde om. Han døde brått etter dette.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 516.689697265625
SHAPE.STLength(): 107.44566879352578
Polygon:
[285009.7000000002, 6565471.4999] , [284994.0, 6565456.799900001] , [284988.0, 6565461.0999] more...

OBJECTID: 44432
Navn: null
LokalitetID: 66209
LokalitetNavn: Jørstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnlokalitet B, funn av 1 del av flintknoll, 1 helt utnyttet flintblokk, og 24 avslag av flint. Funnet i plogfurer, i åkermark ved skrånet terreng, nær skog og berg. Brannlag og kokstein. Funnene i området representerer trolig et bosetnings- eller aktivitetsområde fra steinalder, men avgrensningen av området er uavklart. Tiltak i området må avklares med Kulturminneseksjonen ved Østfold fylkeskommune.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Oldsaksamlingens A.nr.: 90/166. F.nr.: U-249(B)/84 - amatør-arkeologisk kontor.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1694.6551513671875
SHAPE.STLength(): 156.87136371158675
Polygon:
[282778.7999999998, 6566540.399900001] , [282789.9000000004, 6566536.5999] , [282796.2999999998, 6566523.0999] more...

OBJECTID: 17797
Navn: null
LokalitetID: 49244
LokalitetNavn: Almedalsåsen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 137
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Borgen ligger på den S-ligste av de to bergkollene. I V, S og Ø stuper berget loddrett ned 2-6m. Her går bergsidene over i megetbratte leirskråninger ned mot dalbunnen. Borgplatået er forholdsvis rundt og flatt. I N er en slak forsenkning Ø-V mellom borgen og neste bergkolle. Det er her man finner befestningen. Adkomsten til borgen er meget vanskelig. Dalsøkket mellom borgkollene ender i V i et trangt pass høyt oppe i den bratte leirskråningen. I Øgår det rett over i en meget bratt leirbakke. I N-enden av bergdraget er oppgangen noe slakere. Muren starter oppå bergets V-side lengst i N. Berget heller her bratt, tildels loddrett av mot V. Muren er klart markert og bygget av stor, tildels grov bruddstein. Enkelte stein er veltetut mot V. Muren går i retning N-S l 9m. Litt overtorvet og gressgrodd lengst i S, ellers mose- og lavgrodd. Br 1,5m, h 0,3-0,5m. Muren bøyer her rett av og fortsetter oppå berget mot ØNØ. Herbestår den også i vesentlig grad av mellomstor bruddstein. Fremdeles meget tydelig, men noe utrast til begge sider. L 15m, br 3m, h 0,4-0,5m. Mose- og lavgrodd. Fortsetter i samme retning over en lav forsenkning i N-S-lig retning. Her mer overgrodd med lyng og mindre tydelig, l 23m, br 3m, h 0,2-0,4m. Blir tydeligere igjen der den forsetter i samme retning opp en bergskråning, l 8m, br 3m, h 0,3m. Mose- og gressgrodd. Videre oppå berget i samme retning, helt tydelig, litt lavgrodd, l 15m, br 1,5m, noe steinveltet ut til begge sider så br enkelte steder er 3m, h 0,30,6m. Fortsetter så i samme retning der berget heller slakt mot Ø. Noe mer overgrodd med gress, mose og lyng. L 11m, br 3m, h 0,2-0,3m. Slutter her hvor berget faller loddrett (4m) ned mot Ø. 11m fra murens endepunkt på berget går en mindre murarm ut fra hovedmuren i NV-lig retning. Noe mer utrast enn resten av muren, men meget tydelig. Kun noe mosegrodd. L 11m, br 3m, h 0,2-0,3m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 17523
SHAPE.STLength(): 504.7967737946257
Polygon:
[277169.0, 6596310.9999] , [277170.0, 6596311.9999] , [277174.0, 6596317.9999] more...

OBJECTID: 120771
Navn: null
LokalitetID: 13235
LokalitetNavn: Hestehaugfjellet
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N: 1. Rund røys, klart markert, bygd av rundkamp og bruddstein. Hele midten er utgravd. På N-, Ø- og S-kanten av krateret er det 3 helleformede bruddstein, l ca 1-1,5m, br 0,3-0,5m, tykkelse 0,05-0,10m. Disse har rimeligvis tilhørt et gravkammer. Røysa ligger på en N-S-gående bergkløft, dybde ca 2m. I S-kant er det et par furuer. Lavgrodd. D 12m, nåværende h 1-1,5m. Noe høyere på ryggen og 15m S for 1: 2. Ditto røys. Uregelmessig søkk i midten. Her er det en stor og vakker furu. Lavgrodd. D 6m, h 0,5m. Des. 2011: Beskrivelse av røysene ok, tilstand uforandret. I nærområdet er det nå kommet eneboliger, og den sørligste røysa ligger kun 10 m NØ for enebolig. Imidlertid ingen synlige skader på røys. Den ser ut til å bli respektert.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Elizabeth Skjelsvik
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Kontrollert og innmålt, T. Csisar, Østfold FK, desember 2011.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 304.93017578125
SHAPE.STLength(): 76.90559451665081
Polygon:
[288923.9000000004, 6559212.5999] , [288926.7000000002, 6559213.4999] , [288929.9000000004, 6559213.799900001] more...

OBJECTID: 7718
Navn: null
LokalitetID: 219430
LokalitetNavn: Rovøysundet
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20107
Art: Annen arkeologisk lokalitet
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: To flintavslag: 1) Ett flekkelignende, karamellbrunt, 3,5 x 1,5 cm med retursj og konkav side.2) Ett brunt avslag med cortex 3,0 x 1,3 cm.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Øystein Lia
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 31.1605224609375
SHAPE.STLength(): 23.216605941004712
Polygon:
[313520.79360000044, 6696858.125700001] , [313517.8169999998, 6696854.818399999] , [313512.19460000005, 6696859.944700001] more...

OBJECTID: 187695
Navn: null
LokalitetID: 212030
LokalitetNavn: Tjærebrenningsanlegg
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20157
Art: Tjærebrenningsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Fredrik Bratlie
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 209.160888671875
SHAPE.STLength(): 51.97069425233608
Polygon:
[317364.5619999999, 6685156.064300001] , [317367.7814999996, 6685154.6546] , [317369.80069999956, 6685153.195] more...

OBJECTID: 68737
Navn: null
LokalitetID: 175456
LokalitetNavn: Funnsted
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Doppsko
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Fredrik Bratlie
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 35.7371826171875
SHAPE.STLength(): 21.218805124895443
Polygon:
[316635.8905999996, 6685137.414100001] , [316636.4707000004, 6685137.309599999] , [316637.0237999996, 6685137.106000001] more...

OBJECTID: 164641
Navn: null
LokalitetID: 77793
LokalitetNavn: Erte nedre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Uklart markert, tydelig i terrenget. Ujevn på toppen p.g.a. utgravning. Tilgrodd med lyng. Grantrær omkring. D 9m, h 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: S Hvoslef
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[294951.00009999983, 6582146.0] , [294950.3300999999, 6582143.5] , [294948.50009999983, 6582141.6698] more...

OBJECTID: 128594
Navn: null
LokalitetID: 49146
LokalitetNavn: Nærstorp
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 128
Kommune: Rakkestad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I dette området har det vært fire rundhauger hvorav bare en er igjen nå. I denne haugen er bygget en potetkjeller som nok gjør at den er større enn opprinnelig. En av de fjernede haugene lå S for denne haugen og de andre to N for denne. Disse er nå ikke synlige, men de er antagelig ikke blitt rasert. Det er mulig at det er lagt jord og stein oppå dem under bygging av låve. Den synlige haugens mål: D 15m, h 1,5-2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Kjellaug Hov
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Fra haugene: Steinøks. C 30883: Eggparti av flintøks. UO top ark: Stumper av lerkrukker.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 106
SHAPE.STLength(): 42.498341412834264
Polygon:
[294290.0, 6588132.9999] , [294289.0, 6588142.9999] , [294291.0, 6588146.9999] more...

OBJECTID: 164383
Navn: null
LokalitetID: 79139
LokalitetNavn: Piperud
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Temmelig klart markert. Steinblandet. S-siden sneiet av plogen. D 11m, h 0,7m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E Hagelsteen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 133.5
SHAPE.STLength(): 41.87473614692336
Polygon:
[299040.0, 6611505.9999] , [299043.0, 6611505.9999] , [299045.0, 6611503.9999] more...

OBJECTID: 138415
Navn: null
LokalitetID: 78786
LokalitetNavn: Sletner
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20173
Art: Utmarkskulturminner
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: En rekke groper , tilsvarende kokegropene på Buskgård, 1515 K16 X02, samme gnr/bnr, ble påtruffet under grøfting. Det ble gravet 24 grøfter og groper ble påtruffet i alle.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Berit Aall
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 30549
SHAPE.STLength(): 945.0606089383487
Polygon:
[289413.0, 6609563.9999] , [289413.0, 6609564.9999] , [289413.0, 6609565.9999] more...

OBJECTID: 82729
Navn: null
LokalitetID: 10865
LokalitetNavn: Franserud nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I den dyrkede marken ble det funnet skjørbrente stein og kull.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2003
SHAPE.STLength(): 168.6832198902222
Polygon:
[290517.0, 6610538.9999] , [290513.0, 6610541.9999] , [290510.0, 6610542.9999] more...

OBJECTID: 37101
Navn: null
LokalitetID: 39920
LokalitetNavn: Løken øvre
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 427
Kommune: Elverum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20108
Art: Fangstlokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rund dyregrav
AnsvarligOrganisasjon: invalid
RegistrertAvPerson: Ikke registrert
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.749755859375
SHAPE.STLength(): 15.529094294583942
Polygon:
[330858.50009999983, 6748918.199999999] , [330858.16509999987, 6748916.949999999] , [330857.25009999983, 6748916.0348000005] more...

OBJECTID: 85056
Navn: null
LokalitetID: 138541
LokalitetNavn: Furuholmen lense
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for skafthullsøks fra yngre steinalder. Øksa er av diabas med målene; stl: 11,2 cm, stb: 6,3 cm, stt: 4,3 cm. Safthullet er 1,8 cm i dm. Våren 1961 tok Arve Tomta (bosatt på Grythe i Varteig) sammen med arbeidskammerater opp en del stein langs Glomma v/ Furuholmen lense. Steinene skulle brukes til et nyanlegg ved lensa. Skafthulløksa dukket opp blant disse steinene ved elvekanten ved lavvann. Arve Tomta tok med øksa hjem og i april s.å. brakte han den til antikvitetsforretningen til Morglyd Johansen i St. Mariegate i Sarpsborg. I 1965 ble øksa oppdaget i utstillingsvinduet i antikvitetsforretningen av politibetjent Thor Lunde, der øksa var til salgs for 90 kr. Øksa ble beslaglagt og levert til Borgarsyssel Museum.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Løsfunn ved steinopptak ved Glommas bredd.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[283473.6001000004, 6590432.4] , [283473.53309999965, 6590432.15] , [283473.3501000004, 6590431.967] more...

OBJECTID: 113111
Navn: null
LokalitetID: 102309
LokalitetNavn: Veianlegg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 221
Kommune: Aurskog-Høland
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I en vestvendt skråning opp mot toppen av et nord-sørgående åsdrag går en hulvei. Veien er øst-vest orientert, men dreier mer mot nordøst mot toppen av bakken. Den er synlig i totalt 40 m lengde, er inntil 2 m bred og 0,6 m dyp og har et U-forma snitt. I vest forsvinner hulveien inn under en anlagt tømmervei. Den kan muligens anes noen få meter sørvest for denne, men overskjæres uansett av grøfta på østsiden av Fv234. I øst forsvinner den på flata på toppen av åsen. R102309 var ikke registrert tidligere. Hulveien kan sannsynligvis dateres til jernalder-middelalder.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lisbeth Skogstrand
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2123.829833984375
SHAPE.STLength(): 192.84358806244498
Polygon:
[309112.0999999996, 6644418.399900001] , [309118.5, 6644418.9999] , [309125.0999999996, 6644416.699899999] more...

OBJECTID: 109693
Navn: null
LokalitetID: 226393
LokalitetNavn: Veganlegg
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 227
Kommune: Fet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Et veifar med hulveispreg. Veien går parallelt med dagens Rovenvei, men følger også eiendomsgrensen mellom 28/14 og 1. I dag er det plantet gran på flaten, og flere trær står midt i veifaret. Mål: Bredden er ca. 1,3 m, dygbden er 0,1-02. Kan henge sammen med veifar 226392 som ligger nord for bekken.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 370.4791259765625
SHAPE.STLength(): 223.17265696868208
Polygon:
[288012.30989999976, 6652278.68] , [288012.7411000002, 6652280.4911] , [288020.84750000015, 6652298.5151] more...

OBJECTID: 166278
Navn: null
LokalitetID: 69509
LokalitetNavn: Bøler vestre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Langrøys. Forholdsvis godt markert og godt synlig i terrenget. Bygget av rundkamp av ujevn størrelse, til dels svært stor. Steinene er noe utover-rotet, muligens selvstendig(e) røys(er) ikke langt unna. Svært mosegrodd, og noen store einerbusker. Røysa er orientert NNV-SSØ. L ca 18m, br ca 3m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[277832.00009999983, 6617727.0] , [277831.3300999999, 6617724.5] , [277829.50009999983, 6617722.6698] more...

OBJECTID: 123404
Navn: null
LokalitetID: 161255
LokalitetNavn: Svalerød
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Stor steinalderboplass, beskrivelse kommer.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Ida Charlotte Wendel
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1199.6905517578125
SHAPE.STLength(): 234.84744170777205
Polygon:
[283199.62459999975, 6558051.737299999] , [283213.6239, 6558036.797800001] , [283234.73000000045, 6558011.876800001] more...

OBJECTID: 8122
Navn: null
LokalitetID: 143813
LokalitetNavn: Gunnarstorp 4
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Registrert på 1870-tallet, men ikke nærmere beskrevet. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Ristningsflata kan være tildekket, eller bare være vanskelig å gjenfinne på grunn av unøyaktige orienteringsbeskrivelser. Lokaliteten er derfor kartfestet til gårdstunet.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av Arnesen på 1870-tallet, men ikke nærmere beskrevet. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.750244140625
SHAPE.STLength(): 15.529273620733733
Polygon:
[279247.4001000002, 6569731.4] , [279247.06510000024, 6569730.15] , [279246.1501000002, 6569729.2348] more...

OBJECTID: 8196
Navn: null
LokalitetID: 141920
LokalitetNavn: Kroken
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Skålgropfelt. 2000: En skålgrop funnet på toppen av bergknaus på åkerholme.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Funnet av Lars Ole Klavestad ca. 2000.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[278342.80009999964, 6575000.0] , [278342.73309999984, 6574999.75] , [278342.55009999964, 6574999.567] more...

OBJECTID: 65062
Navn: null
LokalitetID: 49941
LokalitetNavn: Skogvoll
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 426
Kommune: Våler
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Fornminne: Kullgrop, ytre diameter 5,5 m, indre diameter 2 m, dybde 0,90 m. Relativt liten kullgrop. Kvadratisk mot bolleformet bunnparti. Svak voll. Påvist kull i bunn og i kant/voll med jordbor.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Hilde Rigmor Amundsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 25.279541015625
SHAPE.STLength(): 18.632621251490086
Polygon:
[326492.44020000007, 6734776.5692] , [326491.2240000004, 6734774.8292] , [326489.6261999998, 6734775.104599999] more...

OBJECTID: 84034
Navn: null
LokalitetID: 142371
LokalitetNavn: Djupvik
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn av huløks/hulmeisel. Funnet ca. år 1860 av August N. Buer nede ved Isesjøen i nærheten av Dypevik. Funnet i sanden. Meiselen er slipt i eggen. Den var ca. 11-12 cm lang. Meiselen ble solgt til Lorange.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782988926487
Polygon:
[286458.30009999964, 6577420.300000001] , [286458.23309999984, 6577420.050000001] , [286458.05009999964, 6577419.867000001] more...

OBJECTID: 116334
Navn: null
LokalitetID: 11733
LokalitetNavn: Sandåsveien
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Hulvei. Veiens utbredelse/orientering: Lengde ca 50 m i NNV/S-SSØ-retning. Ca. 0,5 m bred og opp mot 0,7m dybde.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 159.101318359375
SHAPE.STLength(): 162.3158977909262
Polygon:
[285301.39389999956, 6572540.2794] , [285300.4199000001, 6572547.585000001] , [285297.9445000002, 6572555.605] more...

OBJECTID: 8073
Navn: null
LokalitetID: 134944
LokalitetNavn: Gjellestad vestre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1964: Hjulkors tydelig hugget på finkornet, glatt granitt. Dårligst markert i NØ, ellers lett synlig fra skogsveien. Korset er orientert NV-SØ med målene 37 cm (NØ-SV) og 35 cm, furen er ca 1 cm bred.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Beskrevet av Rygh på 1860/70-tallet. Undersøkt av T.H.Jessen i 1909 (ØO 1932). Undersøkt av Gjessing i 1933. Registrert av E. Skjelsvik i 1964. Tilstandsregistrert i 1994 av D.Vogt og M.Rostad.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7503662109375
SHAPE.STLength(): 15.529273598586443
Polygon:
[286069.4001000002, 6563170.699899999] , [286069.06510000024, 6563169.449899999] , [286068.1501000002, 6563168.5348000005] more...

OBJECTID: 89776
Navn: null
LokalitetID: 227440
LokalitetNavn: Vestre Berg Lok. 1 2016/17
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: 1 kokegrop frå førromersk jernalder, funne og utgravd i samband med arkeologisk registrering knytta til trykkavløp med utviding av vassforsyning i Vestre Berg.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1.6365966796875
SHAPE.STLength(): 4.5410591446691475
Polygon:
[286858.4472000003, 6562168.101399999] , [286858.5713999998, 6562168.0792] , [286858.6897999998, 6562168.035800001] more...

OBJECTID: 45500
Navn: null
LokalitetID: 61456
LokalitetNavn: Bisseberg
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn av flint i dyrka mark. På S-vendt åker inneklemt mellom beitemark med fjell i dagen. Sandholdig jord/sand. Funn: 9 flintstkr.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3127.5
SHAPE.STLength(): 233.61865234036196
Polygon:
[284783.0, 6566032.9999] , [284786.0, 6566031.9999] , [284789.0, 6566031.9999] more...

OBJECTID: 134359
Navn: null
LokalitetID: 143370
LokalitetNavn: Lundestad - Nr. 11
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Boplass fra steinalder, funnet gjennom prøvestikking. I 4 positive prøvestikk ble det funnet 28 flintstykker og et bergartsavslag. Blant funnene er 1 mikroflekke og et kjernefragment. Lokaliteten er beregnet til å ha en utstrekning på 180 m2 og avgrenset av terrenget. Lokaliteten ligger på en hylle i bergområde, relativt tynt jordsmonn. Podsol i undergrunnen. Bergskrent i Ø (ned) og V (opp). Hylla blir minder mot N og S. Boplassen ble påvist av Ole Ivar Birkelund 27.05.2001 i forbindelse med et forskningsprosjekt; skaffe materiale til en hovedfagsoppgave om bosetningsmønster i senmesolittisk tid. Boplassen har fått nr.11 i Birkelunds innberetning/rapport. Lokaliteten ligger 45 m.o.h. og er strandlinjedatert til mesolittisk tid.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 182.3450927734375
SHAPE.STLength(): 55.44655093103859
Polygon:
[289225.2999999998, 6560259.4999] , [289229.4000000004, 6560252.799900001] , [289232.2999999998, 6560245.399900001] more...

OBJECTID: 49361
Navn: null
LokalitetID: 22296
LokalitetNavn: Brotnu
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Spydspiss av jern, med markert midtribbe. Forrustet, men likevel godt bevart. Funnet av Bjarne Hilton, 2040 Kløfta i begynnelsen av 1930-årene. Opplyst av finner. Oppbevares hos finner Se skisse. M 1:2
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Brit Bolstad
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[283959.50009999983, 6664175.0] , [283959.4331, 6664174.75] , [283959.25009999983, 6664174.567] more...

OBJECTID: 112756
Navn: null
LokalitetID: 32212
LokalitetNavn: Børgen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Feltet besto av 5 lave rundhauger. Uklart markerte, med fremstikkende steinblokker. Bygget av sand. Bevokst med løv- og bartrær, mose og gress. D 3-5m, h 0,2-0,4m. Nå er 4 fjernet og bare en står igjen. For avm se 015439. Haugene ble slette ved husbygging i 1989. På stedet ligger det imidlertid en rekke forhøyninger som kan være en del av den opprinnelige registreringen. Gårdsveien som deler mellom 9/1 og 9/2 skjærer gjennom feltet i retning NNØ-SSV. Kontrollregistrering i forb. med prosjektet Spredt avløp 2011: Ved kontrollregistreringen var det ingen spor etter gravfeltet.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1210.44482421875
SHAPE.STLength(): 160.71204329956026
Polygon:
[299143.87310000043, 6683892.112299999] , [299149.6939000003, 6683889.519300001] , [299149.5351999998, 6683888.460999999] more...

OBJECTID: 58017
Navn: null
LokalitetID: 32024
LokalitetNavn: Holmeng
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for sverd fra yja. Halvor Nordbye opplyste at sverdet ble funnet under bading i Holmevja på Holmen, på ØK: Nordbyholmen, i Vorma. Sverdet ble funnet på stranden like under vannlinjen. Grepet og en del av klingen er bevart. Oppbevares på Nordby nordre, 45/2. Se skisse.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[299549.50009999983, 6677081.0] , [299549.4331, 6677080.75] , [299549.25009999983, 6677080.567] more...

OBJECTID: 95985
Navn: null
LokalitetID: 116824
LokalitetNavn: Horgen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Bøylespenne av kobberlegering fra eldre jernalder
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Silje Opdahl
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.56533-2
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3
SHAPE.STLength(): 6.211745390068343
Polygon:
[301090.7001, 6679100.6] , [301090.5661000004, 6679100.1] , [301090.2001, 6679099.7338] more...

OBJECTID: 30795
Navn: null
LokalitetID: 51747
LokalitetNavn: Togstad
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20108
Art: Fangstlokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Langs V- og Ø-siden og på S-brinken av grusryggen finnes: 6 dyregraver, mulige rester av 2 til, samt 1 røys. Se skisse. Dyregravene er sannsynligvis elggraver. 4 er runde, de 2 Ø-ligste, nr 5 og 6, ovale. Der bevaringsforholdene er slik at det er mulig å avgjøre, er tverrsnittet konisk. Best bevart er nr 2 og 5. Nr 6 er noe gjenrast, de øvrige, nr 1,3,4 er meget gjenrast og/eller fylt med kvist. Nr 1,3,5 ligger i en klynge med bartrær, de øvrige i hugstfeltet. Gravenes tvm 2-4m, dybde 0,5-2,5m. 5m VNV for grav 3: Rund røys - nr 7 på skissen. Klart markert, bestående av stein og blokker inntil 0,5m i tvm, lagt i 1-2 lag. I midten en konsentrasjon av flere lag. Synes urørt. Bevokst med gran og furu. D 2,5m, h 0,3m. Synes ikke å være delerøys. Veien som går gjennom området, er av nyere dato, men er lagt på et eldre veifar. Påvist av Alf Spigseth, 2100 Skarnes.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Eva Schaller
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4187.5
SHAPE.STLength(): 369.91655575910863
Polygon:
[312038.0, 6686033.9999] , [312037.0, 6686026.9999] , [312035.0, 6686019.9999] more...

OBJECTID: 153380
Navn: null
LokalitetID: 212037
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 419
Kommune: Sør-Odal
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Fredrik Bratlie
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 1488.5
SHAPE.STLength(): 151.8874299914813
Polygon:
[317490.9983999999, 6685009.9811] , [317494.01779999956, 6685012.4958] , [317499.02749999985, 6685013.2347] more...

OBJECTID: 165233
Navn: null
LokalitetID: 76474
LokalitetNavn: Unås
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 138
Kommune: Hobøl
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I og omkring en NV-SØ-gående grunn glove i berget: Rundrøys. Uklart markert, består av ett lag middels stor bruddstein og rundkamp. Sannsynligvis utkastet. Mose- og gressbevokst. I gloven ellers et par graner, einerbusker, noen løvtrær. D 8-12m, h 0,2-0,3m. 4-5m Ø for røysa, utkastet stein fra denne i en halvsirkel.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[274962.00009999983, 6622116.0] , [274961.3300999999, 6622113.5] , [274959.50009999983, 6622111.6698] more...

OBJECTID: 164569
Navn: null
LokalitetID: 78070
LokalitetNavn: Haraldstad
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Meget uklart markert, helt overpløyet. Ligger på en naturlig forhøyning i terrenget. Anslått d 18m, h 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 136
SHAPE.STLength(): 46.502815398728835
Polygon:
[283652.0, 6613903.9999] , [283654.0, 6613901.9999] , [283656.0, 6613900.9999] more...

OBJECTID: 139056
Navn: null
LokalitetID: 68874
LokalitetNavn: Grøttvet mellom
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i N, på 50/40: 1. Rundhaug. Klart markert. Avflatet på toppen. Ser urørt ut, bortsett fra i SØ, der noe av skråningen er fjernet. Ingensynlige stein. Haugen er gressbevokst, gran, bjørk, prydbusker og blomster. På toppen flaggstang. I SØ en del bikuber. D 25m, h 3-3,5m. 20m S for 1, på 50/21: 2. Rundhaug. Noe uklart markert, steinblandet. Toppen avflatet. I Ø fotkjede av stor rundkamp. Berget i dagen i N. Flere store stein på haugen. Haugen er gressbevokst, en del syriner. D 14m, h 0,5-1,2m. 10m SV for 2, på 50/150: 3. Rundhaug. Noe uklart markert. Avflatet. Gressbevokst. I V blomsterbed, i SV stor bjørk. D 6m, h 0,2-0,4m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 733
SHAPE.STLength(): 119.74939672321938
Polygon:
[283920.0, 6612290.9999] , [283921.0, 6612291.9999] , [283923.0, 6612291.9999] more...

OBJECTID: 173889
Navn: null
LokalitetID: 29444
LokalitetNavn: Grøttvet mellom
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: NNØ-halvdel av rundhaug. Noe uklart markert. Avkuttet av vei i SSV. Her en del stor rundkamp synlig. Svak fordypning i toppen.I NNØ står en bruddstein, 60x30x55cm. I N er lagt en telefonkabel i retning SV-NØ. Haugen er gressbevokst og det vokser en furu og løvtrær på den. Tvm Ø-V 10m, N-S 5m, h 0,5m. Mars 2014, merknad ØFK v/Tryggve C.: Gravhaugen var tidligere undersøkt av Kulturhistorisk museum i Oslo, i tiden 14.05.-17.05.1975. I rapporten ble det konkludert med at rester etter gravhaugen var umulig å spore, og at det som kan ha vært en gravhaug må ha blitt fjernet. På bakgrunn av en resultatløs arkeologisk registrering av ØFK i 2006 og rapporten fra 1975, er nå gravhaugens status endret til ”fjernet".
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 135
SHAPE.STLength(): 48.42683077877178
Polygon:
[283938.0, 6611775.9999] , [283939.0, 6611774.9999] , [283940.0, 6611774.9999] more...

OBJECTID: 148917
Navn: null
LokalitetID: 10050
LokalitetNavn: Svenskelegeret
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20169
Art: Røysfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Rund røys. Uklart markert. En del mellomstor rundkamp synlig. I NV en del ny rydningsstein oppkastet. I Ø stikker berget i dagen. Røysa er bevokst med løvtrær og kratt, gress. D 10m, h 0,2-0,4m. Det er mulig at røysa strekker seg noe lenger mot N, men her svært gjengrodd. Røysa er en rydningsrøys.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[283053.50009999983, 6612798.0] , [283053.16509999987, 6612796.75] , [283052.25009999983, 6612795.835000001] more...

OBJECTID: 58066
Navn: null
LokalitetID: 62244
LokalitetNavn: Kullfremstillingsanlegg
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 425
Kommune: Åsnes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Kull i øvre lag. Høyde (bunn ropa) I: 0,5m, høyde (bunn rop) II: 1,3m. Tydelig voll 1,6m br. Rund forhøyning mkrater i midten.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 218.3370361328125
SHAPE.STLength(): 52.79905665967022
Polygon:
[325061.7588999998, 6716832.934] , [325061.2412999999, 6716832.934] , [325057.4912999999, 6716833.9388999995] more...

OBJECTID: 5417
Navn: null
LokalitetID: 227236
LokalitetNavn: Kraftledning Hasle-Borgvik
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20131
Art: Annen tekn-ind. lokalitet
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: STAT
Vernestatus: Statlig listeført
Beskrivelse: I dag er 420 kV normalt spenningsnivå ved nye utbygginger i sentralnettet. Fra slutten av 1970-tallet og utover i 1980-årene begynte NVE for alvor å bygge ut et sentralnett på 420 kV i Norge, men ledningen Hasle–Borgvik ble altså satt i drift med slik spenning nesten to tiår tidligere. Ledningen var med andre ord et pioner-prosjekt for sin tid. Ledningen mellom Hasle og Borgvik var ved idriftsettelsen i 1963 den eneste direkte forbindelsen mellom det svenske og det sørnorske nettet. Kilde: Sissel Riibe og Henning Weyergang-Nielsen (2010): Kraftoverføringens kulturminner. NVE-rapport nr. 17 – 2010, Oslo. http://webby.nve.no/publikasjoner/rapport/2010/rapport2010_17.pdf
AnsvarligOrganisasjon: Norges vassdrags- og energidirektorat
RegistrertAvPerson: Unn Yilmaz
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 91999.93774414062
SHAPE.STLength(): 92002.78212606319
Polygon:
[317409.5895999996, 6582172.984099999] , [318995.42980000004, 6581949.4604] , [318995.48060000036, 6581949.4519] more...

OBJECTID: 96317
Navn: null
LokalitetID: 118087
LokalitetNavn: Sperstad søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funn i dyrket mark / plogfurer, ca 75 m VNV for låven på gården: 1 avlang kleberstein med hull; tyngde eller søkke? 1 brynefragment. Framkommet ved jordarbeid. Funnet av avdøde Tor Sperstad, og innlevert til Østfold fylkeskommune av hans bror David Sperstad, gjennom Heine Iversen ved Amatør- arkeologisk kontor. Deretter innkommet til museet. Gjenstandene ble funnet i nærheten av hverandre i leirejord, helt i overflaten av jordet. 1 området er det tidligere blitt funnet en kile av sten (C.7928). Koordinatene gjelder begge gjenstandene, og er beregnet ut i fra innlevert kartanmerkning, og er derfor noe usikre.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C57327; "Løsfunn fra steinalder/bronsealder/jernalder/middelalder/nyere tid fra SPERSTAD SØNDRE av SPERSTAD (21 /2), SKIPTVET K., ØSTFOLD. Bryne av stein. Antall fragmenter: 1) Mulig bryne av ukjent steinart og datering. Tilnærmet rektangulær både i flaten og tverrsnittet. Flaten har avrundede hjørner. Gjenstanden er avkuttet i den ene enden. Den har flere slitespor, trolig etter bruk. St/: 5,9 cm. Stb: 3,1 cm. Stt: 1,1 em. Vekt: 41,7 g. 2) Tyngde av kleberstein. Mulig tyngde av ukjent datering. Den er tilnærmet rektangulær, og smalner noe ned mot den korteste bredden. Har to tydlige hull, og to påbegynte. Et av hullene er større og mer ujevnt enn de andre. Dette er antageligvis av en eldre datcring enn de andre tre, som er fra nyere tid. Det store hullet har slitespor. Stl: 16 cm. Stb: 4,9 cm. Stt: 2,8 cm. Vekt: 322,7 g".
Historikk: Funnene ble gjort i 1937.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7501220703125
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[281052.7001, 6597517.9] , [281052.6331000002, 6597517.65] , [281052.4501, 6597517.467] more...

OBJECTID: 41037
Navn: null
LokalitetID: 86063
LokalitetNavn: Høytorp fort
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20229
Art: Fort
OpprinneligFunksjonID: 1500
OpprinneligFunksjon: Forsvar
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Etter at grensebefestningene mot Sverige ble nedlagt som følge av Karlstadforhandlingene i 1905, ble det vedtatt at Glommalinjen skulle utbygges som landets nye hovedforsvarslinje mot øst. I perioden 1908–17 ble det bygget befestningsanlegg langs denne linjen. I Fossumavsnittet fikk man to sperrefort og to brogallerier. Høytorp fort var hovedfestning i Fossumstrøket. Underlagt var Trøgstad fort, Fossum brogalleri og Langenes brogalleri, samt et batteri på Gråkollen. Etter datidens forhold var Høytorp fort et meget sterkt festningsanlegg med fast garnison. Mobiliseringsoppsetningen besto av 3500–4000 mann. Høytorp fort ligger på toppen av høyden nordøst for Mysen sentrum, med høyeste punkt 227 m. o. h. Hovedfortet består av et anlegg sprengt inn i fjellet omgitt av en dyp grav på tre sider. Her var kanonbatteriet med i alt fire tårnkanoner, og en rekke rom for beskyttelse av mannskaper, kommandosentral og ammunisjonslagre. Ved siden av hovedfortet inngår fire kanonstillinger på den såkalte «Vestre høyde» og et haubitzbatteri i festningen. Fortet hadde dessuten et sterkt infanteriforsvar til alle sider, med stykkevis infanteribrystvern, skyttergalleri og overdekkede mitraljøsestillinger. I tillegg til dette omfatter Høytorp fort et leirområde med en rekke bygninger fra den første utbygningsperioden; bl. a. forlegninger, kjøkken- og messebygning, oppsynsmannsbolig og forskjellige magasinbygg. Innenfor leiren fins også noen ekstyske brakker og en del lager og garasjer av nyere dato. Høytorp fort består av i alt 59 inventarnummer. Høytorp fort har klare forbilder i svensk befestningsbyggeri i samtiden, eksempelvis Boden festning i Nord-Sverige.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 37.43017578125
SHAPE.STLength(): 24.57277373754037
Polygon:
[293370.9879999999, 6608186.215] , [293365.81099999975, 6608181.953] , [293362.26499999966, 6608186.271500001] more...

OBJECTID: 69759
Navn: null
LokalitetID: 178685
LokalitetNavn: Mysenelva
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: null
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: A.nr.: 2014/450 (KHM).
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 12.4227294921875
SHAPE.STLength(): 12.961199557189063
Polygon:
[292280.0700000003, 6606843.839] , [292278.3186999997, 6606843.1384] , [292277.26779999956, 6606843.488700001] more...

OBJECTID: 164692
Navn: null
LokalitetID: 78045
LokalitetNavn: Langset søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Klart markert. Det indre er et gryteformet krater, d 1,5m. I N-kant 2 jordfaste stein med en grop mellom, småkjerr. D 11,5m, h 0,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Arne Ruste
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.99951171875
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[295838.00009999983, 6612631.0] , [295837.3300999999, 6612628.5] , [295835.50009999983, 6612626.6698] more...

OBJECTID: 141970
Navn: null
LokalitetID: 133776
LokalitetNavn: Brennemoen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I forb. med reguleringsplan for Brennemoen sør, ble det gjort funn av 19 kokegroper, 2 stolpehull og 4 groper. Tre C14 dateringer, kullprøver tatt i plan / toppen av anlegget (ikke snittet), lab.ref. NTNU TRa-978-980. To kokegroper og en udef grop er fra før-r.ja til fvt (se under enkeltminner).
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Cathrine Brattekværne
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 21223.964965820312
SHAPE.STLength(): 595.3064681419806
Polygon:
[289917.2000000002, 6609750.9999] , [289999.2999999998, 6609803.199899999] , [290047.0, 6609779.299900001] more...

OBJECTID: 72009
Navn: null
LokalitetID: 228670
LokalitetNavn: Løsfunn, 132 kW luftledning
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: IKKE
Vernestatus: Ikke fredet
Beskrivelse: Et løsfunnet flintavslag i dyrket mark. Slakt vestlig skrånende terreng, 40 m.o.h.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Morten Bertheussen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2.44140625E-4
SHAPE.STLength(): 0.04449103586270713
Polygon:
[280199.3306, 6582234.2443] , [280199.3337000003, 6582234.247199999] , [280199.33910000045, 6582234.2479] more...

OBJECTID: 125703
Navn: null
LokalitetID: 155547
LokalitetNavn: Grålum gård
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Ildsted. Funnet under sjakting i desember 1999 (Christine Stene, Østfold fylkekommune). Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen var planlagt parkeringsplass og nytt kommunale kontorbygg. I sjakt 5, helt Ø i planområdet ved E6, ble det påvist et ildsted. Den var en tilnærmet sirkulær kullflekk med skjørbrent stein. Mål i plan var 50 x 50 cm. Det ble av Oldsaksamlingen (Universitetet i Oslo) laget et budsjett for utgraving av dette ildstedet og ID155545 rett NV, men resultater/rapport fra en utgraving foreligger ikke i top.ark. hos Fylkeskonservatoren.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7.5748291015625
SHAPE.STLength(): 10.691518184804448
Polygon:
[276330.2154000001, 6579236.225199999] , [276327.5695000002, 6579236.225199999] , [276327.2388000004, 6579237.713500001] more...

OBJECTID: 120387
Navn: null
LokalitetID: 9836
LokalitetNavn: Borgevarde, Veslevarden
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 1. Rund røys, noe uklart markert, men likevel meget tydelig. Bygget dels av jevnstor rundkamp, dels av bruddstein. I midten er det et avlangt krater, l ca 2m, br 1m, dybde 0,5m. Røysa er bevokst med enkelte furutrær og einerbusker, lyng og tiriltunge. D ca 8m, h ca 1,4m. Under steinene er det hugget inn et kors som markerer eiendomsgrensen mellom gårdene Haugen, Kviberg og Ophus. Opplyst 1965 av Jakob Olsen på Storhaug. 3m SV for 1: 2. Rundrøys, spor etter. Utydelig markert, kan være utkastet stein fra 1 og 3. Jevnstor rundkamp i ett lag, tildels skjult av røsslyng. D ca 8m, h ca 1,4m. 4m VSV for 2: 3. Rundrøys, forholdsvis tydelig markert, bygget av jevnstor rundkamp i ett lag. En del utrotet. Bevokst med einerbusker i N, ellers lyng, lav og mose. D ca 7m, h 0,6m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 399
SHAPE.STLength(): 84.71931976007694
Polygon:
[275819.0, 6572839.9999] , [275820.0, 6572839.9999] , [275822.0, 6572839.9999] more...

OBJECTID: 5772
Navn: null
LokalitetID: 77404
LokalitetNavn: Tofteberg østre 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2016: Ristningsgruppe hugget på en jevn, Ø-vendt flate i vannsig. Bergflata ligger inneklemt mellom en garasje og et falleferdig uthus, og er sprengt av i en loddrett kant både mot N og S. Furene er generelt grunne og forvitrete, og flere av figurene er defekte og vanskelige å skjelne. Lokaliteten omfatter rester av 4-5 skipsfigurer, en menneskefigur, 3-4 dyrefigurer, en skålgrop og flere udefinerte furer. Menneskefiguren har fallos, og står med en hevet arm og en arm holdt foran seg ut mot to smale furer forbundet med hver sin dyrefigur, orientert i ulik retning. Dette kan dreie seg om en plogscene. Mannens største høyde er 32 cm, hestene er 30 cm lange. Ved menneskefigurens føtter er det flere linjer som kan tolkes som rester etter ytterligere en dyrefigur. Det står også en enkeltstående dyrefigur litt lenger mot V, denne er 12 cm lang. Skipsfigurene er alle svært fragmenterte, og består enten av rekker av mannskapsstreker eller en stevnavslutning med rester av en kjøllinje. Skålgropa ligger på øvre del av ristningsflata, og har en diameter på 2,5 cm.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: H Korshavn
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av H. Korshavn i 1965 etter opplysninger fra E. Johansen (feiltolket som feltet som omtales i ØO 1932, men dette må være ID147117). Tilstandsregistrert av D. Vogt og M. Rostad i 1993. Undersøkt og kalkert av D. Vogt før 2012. Kontrollregistrert av Jone Kile-Vesik i 2016.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7.8836669921875
SHAPE.STLength(): 10.48934878743315
Polygon:
[275611.6151999999, 6575119.9659] , [275610.6955000004, 6575119.6592999995] , [275608.88999999966, 6575120.6131] more...

OBJECTID: 18673
Navn: null
LokalitetID: 22118
LokalitetNavn: Festningsåsen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 229
Kommune: Enebakk
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kollen faller bratt av mot SV, S og Ø. På de øvrige sidene er hellingen slakere og befestet med murer. Borgen er lettest tilgjengelig fra N og her finnes en naturlig åpning mellom 2 svaberg. Murene er bygd av mellomstore og store blokker. De er lagt opp på svaberg og er meget utrast. Mur 1: Går fra SV og svinger mot NØ til åpningen nevnt ovenfor. Den kan følges i en l av 40m. Mur 2: Går fra Ø-siden og kan følges 12m. Den svinger mot NV til inngangen. Mur 1 er best bevart, br 3m, h 0,3-1m. det ble ikke funnet vannhull på borgområdet, men det indre området er sterkt mosegrodd. 150m NNØ for fjellfoten ligger et lite tjern.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4316
SHAPE.STLength(): 255.56156113738058
Polygon:
[282738.0, 6634113.9999] , [282741.0, 6634114.9999] , [282746.0, 6634114.9999] more...

OBJECTID: 173746
Navn: null
LokalitetID: 19156
LokalitetNavn: Jeviksnabben
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 229
Kommune: Enebakk
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: På Ø-siden av neset og på et svaberg: Gravrøys. Uklart markert. Består av små og mellomstor rundkamp. Meget omrotet. Mosegrodde steiner. Mål: NV-SØ 8m, NØ-SV 4m, h 0,3m. Ansees som gravrøys fordi: Nesene og svabergene i nærheten er så og si fri for løs stein. Samme beliggenhet og materiale som øvrige gravrøyser langs Øyern.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: May-Liss Bøe Sollund
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.9993896484375
SHAPE.STLength(): 31.058188537148315
Polygon:
[287208.00009999983, 6625777.0] , [287207.3300999999, 6625774.5] , [287205.50009999983, 6625772.6698] more...

OBJECTID: 125723
Navn: null
LokalitetID: 156162
LokalitetNavn: Bosetning-aktivitetsområde
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Bosetningsspor fra jernalder. Det er egistrert 90 strukturer i alt. 7 spredte stolpehull, 11 grøfter, hvorav en er definert som fotgrøft etter grav. Det er en muntlig tradisjon på at det ligger en gravhaug her. Bare halve strukturen er synlig fordi den går under en gang- og sykkelveg. Det ligger 2 kultulag som er 0,5 m dype. I området er det 65 kokegroper. De ligger i hele området, men har størst konsentrasjon i nordre halvdel. Her ligger de tett inntil hverandre. Undergrunnen består av gulbrun silt. Det er ikke stein i undergrunnen. Matjordslaget er opp til 60 cm tykt. Det er en del pløyespor og moderne grøfter. Mange av strukturene er skadet som følge av dette.. Strukturene ligger spredt over hele området og er derfor ikke naturlig avgrenset, men avgrenses av bolighus og asfalterte veier. Det er sannsynlig at lokaliteten strekker seg inn i private hager, og i et område med dyrket mark på andre siden av Riksvei 171.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Siri Olsen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 9445.05078125
SHAPE.STLength(): 403.6627196740622
Polygon:
[294305.67870000005, 6657042.952199999] , [294305.9623999996, 6657035.5713] , [294306.2315999996, 6657035.807700001] more...

OBJECTID: 134551
Navn: null
LokalitetID: 143384
LokalitetNavn: Hjortås - Nr. 33
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn fra steinalder, funn av fire flintfragment gjennom åkervandring. Lokaliteten er beregnet til å ha en utstrekning på 100 m2. Liten lokalitet funnet i åker. Ligger på SØ-siden av lav forhøyning (N-S) i åkeren. Funnene minner om "ballastflint" og er av dårlig kvalitet. Det ene avslaget er patinert hvitt. Ingen slagspor eller avslagsnegativer. Løsfunnene ble gjort av Ole Ivar Birkelund 04.05.2001 i forbindelse med et forskningsprosjekt; skaffe materiale til en hovedfagsoppgave om bosetningsmønster i senmesolittisk tid. Boplassen har fått nr.33 i Birkelunds innberetning/rapport. Lokaliteten ligger 55 m.o.h. og er strandlinjedatert til mesolittisk tid.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Åkervandring.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 74.6947021484375
SHAPE.STLength(): 31.20634625252829
Polygon:
[285388.5, 6568304.0999] , [285389.7999999998, 6568303.899900001] , [285391.2999999998, 6568302.699899999] more...

OBJECTID: 143278
Navn: null
LokalitetID: 146382
LokalitetNavn: Svinesund 54 (S54)
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20173
Art: Utmarkskulturminner
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lokalitet med to groper. Registrert i forbindelse med Svinesundprosjektet (ny 4-felts E6 og bru over Svinesund) sommeren 2000. Gropene er ikke gravd ut i forbindelse med de arkeologiske utgravingene i Svinesundprosjektet 2001-2004. Registrert med lokalitetsnavn "Svinesund 54" (S54). 1. Grop, tydelig nedgraving med klart markerte voller. Ytre dm er 4,2 m og indre dm er 1,7 m. Dybden er 0,60 m. 2. Grop med 2,5 m i ytre dm og 1,2 m i indre dm, ca. 0,40 m dyp. Gropene ligger ca. 2,0 m fra hverandre. Det ble stukket med jordbor, men det ble ikke påvist kull.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 52.291015625
SHAPE.STLength(): 26.57320814905944
Polygon:
[286450.3996000001, 6559167.1613] , [286452.9746000003, 6559165.3309] , [286453.3054999998, 6559163.4287] more...

OBJECTID: 85271
Navn: null
LokalitetID: 139864
LokalitetNavn: Moen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Løsfunn av tykknakket flintøks. Funnet under gravearbeid med spade 23.08.1982, ca. 30 cm under markoverflaten. Funnet av Birger Moen. Øystein Johansen har foretatt ettergraving på stedet, uten å gjøre ytterligere funn eller sette øksa inn i en kontekst.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.36289. Oldsaksamlingens A.nr.: 82/101.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.75
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[281037.9001000002, 6568991.0] , [281037.8331000004, 6568990.75] , [281037.6501000002, 6568990.567] more...

OBJECTID: 43977
Navn: null
LokalitetID: 66207
LokalitetNavn: Guslund nedre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnlokalitet A, funn av 1 fragment knakkestein av rød granitt, 1 fragment av mikroflekke i flint, 1 avslagsskraper av flint, 20 avslag av flint, og 2 avslag av kvarts. Også funn av 1 benkamfragment. Funnet i plogfurer.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7503662109375
SHAPE.STLength(): 3.1057829905963183
Polygon:
[282598.80009999964, 6568256.6] , [282598.73309999984, 6568256.35] , [282598.55009999964, 6568256.166999999] more...

OBJECTID: 70443
Navn: null
LokalitetID: 76095
LokalitetNavn: Vettal store
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20111
Art: Jernvinneanlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I området ble det funnet slaggklumper med tvm 1-10cm. Enkelte hadde rester etter fastbrent leire.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Johan Grundberg
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[293259.50009999983, 6668299.0] , [293259.16509999987, 6668297.75] , [293258.25009999983, 6668296.835000001] more...

OBJECTID: 89350
Navn: null
LokalitetID: 170534
LokalitetNavn: Algarheim søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for hestesko av jern. Funnet ved åkervandring med metallsøker av Rune Høyby. Innlevert til Kulturhistorisk Museum.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Søgaard Sørensen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 15.7548828125
SHAPE.STLength(): 14.08828714001587
Polygon:
[293653.6118999999, 6673291.566] , [293654.0016999999, 6673291.5318] , [293654.3797000004, 6673291.430600001] more...

OBJECTID: 87921
Navn: null
LokalitetID: 170292
LokalitetNavn: Algarheim søndre
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for fragment av en stylus av bronse. Funnet ved åkervandring med metallsøker av Julian Mikalsen. Innlevert til Kulturhistorisk Museum.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Lars Søgaard Sørensen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 29.7591552734375
SHAPE.STLength(): 19.36258328023447
Polygon:
[292351.51460000034, 6673260.162599999] , [292352.05040000007, 6673260.115800001] , [292352.56989999954, 6673259.976600001] more...

OBJECTID: 85840
Navn: null
LokalitetID: 157910
LokalitetNavn: Gangestad vestre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Funnsted for flint. 17 flintbiter, for det meste avslag. Blant funnene er en uregelmessig kjerne og et avslag med bruksretusj. Alle funnet 04.04.2012. Funnstedet representerer trolig en lokalitet fra steinalder, men videre undersøkelser i området eller endelig avgrensing av lokaliteten er ikke foretatt. Det skal ikke letes mer i områder der det allerede er påvist kulturminner. Ytterligere funn innenfor lokalitetens geometri eller i nærområdet, skal ikke plukkes opp. Alle inngrep i uavklarte kulturminner må avklares med regional kulturminneforvaltning.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: Amatør-arkeologisk kontor: 2012/27. KHM; A.nr.: 2012/207.
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 451.52783203125
SHAPE.STLength(): 95.26051003842754
Polygon:
[277507.1961000003, 6568208.5265] , [277504.41280000005, 6568204.5008000005] , [277501.11060000025, 6568205.6554000005] more...

OBJECTID: 59872
Navn: null
LokalitetID: 58819
LokalitetNavn: Kullfremstillingsanlegg
FylkeID: 4
Fylke: Hedmark
KommuneID: 425
Kommune: Åsnes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20163
Art: Kullfremstillingsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 2300
OpprinneligFunksjon: Industri, fremstilling, produksjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Sirkelrund mile. Mye kull i øvre lag. Tydelig grøft rundt en flat forhøyning. Y-dia 12,5m, indre dia 9,3m, Bredde grop (grøft) 1,6m. Dybde grop (grøft): 1,0m.
AnsvarligOrganisasjon: hedmark fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 168.750244140625
SHAPE.STLength(): 46.58746208663425
Polygon:
[324998.30009999964, 6716663.6] , [324997.29530000035, 6716659.85] , [324994.55009999964, 6716657.104800001] more...

OBJECTID: 117731
Navn: null
LokalitetID: 79690
LokalitetNavn: Solbergskauen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 125
Kommune: Eidsberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Veien begynner i N, i S-kant av dyrket mark på 190/8,9,10 og tegner seg som hulvei i ca 100m's lengde mot S. Den følger så Ø-foten av en ås på 190/1 og 190/3 og går delvis i myret lende. Ca 250m NNV for Murttjern (Skjærtjern) N-ende krysser den en bekk hvor store stein er lagt i vannet. Dette vadet ligger på 190/15. Veien følger så bekkens V-side. 150m NV for N-enden av tjernet krysser veien igjen bekken; en gren går opp til tuftene 1760 O2 R01 på 190/15, en annen gren fortsetter videre S-over. Nær de nevnte tuftene virker det som om veien er brolagt med stein i myrete strekninger.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: E W Rygge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 2427.841552734375
SHAPE.STLength(): 2430.3229678413504
Polygon:
[299048.44010000024, 6602476.0842] , [299053.8289000001, 6602498.0384] , [299054.11230000015, 6602498.525800001] more...

OBJECTID: 83676
Navn: null
LokalitetID: 31945
LokalitetNavn: Skog (Skau) kirkested
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 127
Kommune: Skiptvet
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Kirkestedets avgrensing er uavklart. Registreringen av tuftområdet i 1969 virker ikke dekkende for hele kirkestedet. Nøyaktig avgrensing og lokalisering må avgjøres i felt. Området nord og øst for tuftens avgrensing må vurderes. (11.02.2014 Jan-Erik G. Eriksson) SKAU, gnr. 87 Skau (Skiptvedt sogn). Kirketuften er i nyere tid trolig lokalisert av historielaget, rett sør for/inntil tunet på (gnr. 87/1) Skau. Utfra lokaltopografi, gårdsgrenseløp og navnetyper kan det være at også (dagens gnr. 85. 86) Skipperud vestre og østre hørte inn under opphavsgården i tiden da kirken ble reist. I 1401 ble det ikke ført prestbol til kirken eller nevnt åbud (RB 173, 566), og heller ikke på 1570-tallet gis det antydninger om et tidligere prestebosted på Skau i form av bygselpart i kirkestedsgården til en hovedkirke. Stumpeætten var eiere av gården på 1300-tallet. Ifølge Rygh var kirken en lovekirke etter reformasjonen, hvilket kan forklare hvorfor den ikke er nevnt på 1570-tallet. Det skal ha vært holdt messe i kirken noen få ganger i året til ut i andre halvdel av 1700-tallet, mens bygningen ble stående til rundt 1850 og ble på slutten benyttet til sauefjøs. Ifølge et rettsdokument fra 1746 var det vanlig at det ble holdt gjestebud på gården etter preken for de som var til stede, gjerne 60-70 mennesker, og ”hele dagen og natten efter præken drives bort med svir, drik, dans og anden ugudelighed” (NG 92, NK 317f). Ifølge avskriften 1749 var Skog kirke 1482 ifølge biskop Gunnar i Oslo en gammel høgendeskirke (DN XXI:599), og på 1700-tallet var den blitt en lovekirke. Fra kirken er det bevart en kalk datert til tidlig 1200-tallet og et dørblad fra 12- 1300 tallet (Lystad 2003). (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkegårder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-21) Eldre beskrivelse: På terrassen, i kanten av Ø-V-gående forsenkning, skal det ha stått en kirke eller kapell. Den skal være revet før århundreskiftet. Nøyaktig beliggenhet kunne ikke opplyses.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Odd Ertsaas
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 294.5
SHAPE.STLength(): 66.29080103679834
Polygon:
[285805.0, 6599692.9999] , [285807.0, 6599690.9999] , [285807.0, 6599685.9999] more...

OBJECTID: 149035
Navn: null
LokalitetID: 19923
LokalitetNavn: Rom søndre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 124
Kommune: Askim
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20169
Art: Røysfelt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: På et par små bergknatter: Avlang røys. Uklart, uregelmessig markert. Av stor og mellomstor rundkamp. Mose- og lyngdekket. I NV-kanten vokser en gran. L NØ-SV 7m, br 4m, h 0,2-0,5m. 3,5m S for røysen: Lav ansamling av stor og mellomstor rundkamp. Mosedekket. D 2m. Både røysen og steinansamlingen er rimeligvis rydningsstein. Området som grenser inntil i N-V er gammel dyrket mark.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Jane Floor
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[281089.50009999983, 6612326.0] , [281089.16509999987, 6612324.75] , [281088.25009999983, 6612323.835000001] more...

OBJECTID: 165588
Navn: null
LokalitetID: 75660
LokalitetNavn: Hovin nordre
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Uklart markert, men tydelig i terrenget. Den er lagt på toppen av bergkollen, og utnytter denne. En del rundkamp ligger spredt rundt og i haugen. Krater i toppen, ca 2 x 2m. Haugens V-side er gressbevokst, ellers blåbærlyng og store gran- og furutrær. D ca 15m, h 2m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 328.78173828125
SHAPE.STLength(): 65.27471169946027
Polygon:
[281457.34729999956, 6616625.764900001] , [281454.3344999999, 6616621.7092] , [281450.2153000003, 6616619.3771] more...

OBJECTID: 177825
Navn: null
LokalitetID: 39972
LokalitetNavn: Hesle
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 123
Kommune: Spydeberg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Rundhaug. Ganske dårlig markert. Dypt krater i midten, ca 2 x 1,5m, dybde 1,5m. Steiner synlige i krateret. Haugen er gress- og løvkrattbevokst. D 12m, h ca 1m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 152.5
SHAPE.STLength(): 45.98092807596744
Polygon:
[280653.0, 6617036.9999] , [280656.0, 6617035.9999] , [280657.0, 6617032.9999] more...

OBJECTID: 89919
Navn: null
LokalitetID: 226646
LokalitetNavn: Bjørnstadmyra Lok. 3
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: 9900
OpprinneligFunksjon: Uspesifisert
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: 9 kokegroper frå førromersk jernalder og romertid samt eit dyrkingslag frå yngre bronsealder. Arkeologisk registreringsrapport ligg under ID226644.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3022.5897216796875
SHAPE.STLength(): 268.88327918415507
Polygon:
[275109.3448999999, 6580296.728399999] , [275097.76570000034, 6580303.594799999] , [275057.48220000044, 6580329.000600001] more...

OBJECTID: 65374
Navn: null
LokalitetID: 117115
LokalitetNavn: Øsaker
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 105
Kommune: Sarpsborg
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20220
Art: Haug/Groplokalitet - ubestemt
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
Beskrivelse: Overflateregistrering, prøvestikking og noe maskinell søkesjakting i skog. Under registreringen ble det gjort funn som kan deles inn i 5 lokaliteter. Se ID 117116, 117117, 117118 og 117121. Gropene har en diameter på ca 1,0 m, og er rundt 0,5 m dype. Alle gropene er uten kull. Funksjonen til disse gropene er uviss, og de er av og til benevnt som "østfoldgroper". Lignende groper er registrert og undersøkt i Halden (reg. rapport ved C. Haakstad 2008) og i Ullensaker. En teori er at det er groper som har blitt dannet etter fjerning av stubber, f.eks. til utnyttelse av fururot / tyrirot eller til brensel i områder med snauhogst.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Tryggve Csisar
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 4540.485107421875
SHAPE.STLength(): 365.00519051176616
Polygon:
[273598.55879999977, 6582521.334000001] , [273598.2156999996, 6582521.3036] , [273592.3156000003, 6582521.8036] more...

OBJECTID: 87684
Navn: null
LokalitetID: 144611
LokalitetNavn: Borge pukkverk Lok. 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20171
Art: Kokegroplokalitet
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Kokegroplokalitet med 26 kokegroper, 3 stykk vart datert med C14-metoden. Resultatet var 1310-1210 f. Kr., Periode III av eldre bronsealder, 805-790 f. Kr., Periode V av yngre bronsealder og 50-0 f. Kr., siste del av førromersk jernalder. I tillegg vart det funne 15 avslag og flekker av flint, som truleg høyrer til i bronsealderaktivitetane i området.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Jan Berge
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 1
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 761.6004638671875
SHAPE.STLength(): 134.06308404580403
Polygon:
[274936.2000000002, 6572903.9999] , [274936.9000000004, 6572902.4999] , [274938.0999999996, 6572901.899900001] more...

OBJECTID: 74522
Navn: null
LokalitetID: 221007
LokalitetNavn: Søndre Sørum
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Vektlodd i bly, 1,7 cm i diameter og 1 cm høy, bipolar form. Funnet med metalldetektor av Christian B. Christensen.
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Reidun Marie Aasheim
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 7.0572509765625
SHAPE.STLength(): 9.428960130954945
Polygon:
[289766.9254999999, 6657797.6894000005] , [289767.1864, 6657797.6666] , [289767.43939999957, 6657797.5988] more...

OBJECTID: 135143
Navn: null
LokalitetID: 75197
LokalitetNavn: Borgevarde
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20109
Art: Gravfelt
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Lengst i NØ: 1. Klart markert rund røys, bygget av jevnstor rundkamp. I årenes løp har folk hevet bort på endel mindre stein (og søppel). Bevokst med små bringebærbusker og gresstuster. Nuv d ca 5m, h ca 1m. Flere steiner ligger spredt i området rundt røysen, flere stikker opp av lyngen, og dette kan tyde på at røysen har vært bortimot dobbelt så stor i tverrmål. Ca 50m SV for 1: 2. Utydelig markert rundaktig røys, bygget av rundkamp og endel bruddstein. Røysen er meget utrotet. Bevokst med furu, lyng og mose. Noe usikker. D ca 6m, h ca 0,4m. 7m V for 2: 3. Uklart markert rund røys, dvs 2 steinsamlinger forbundet med enkle stein, disse danner tilsammen en sirkel. Steinsamlingene ligger i V og S. I midten bart fjell. Noe usikker. Bevokst med furu, lyng og mose. D ca 7m, h 0,4m. I området mellom røys 2 og 3 er det mye rundkamp og bruddstein.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 682
SHAPE.STLength(): 114.52470305603475
Polygon:
[275824.0, 6572990.9999] , [275824.0, 6572989.9999] , [275825.0, 6572987.9999] more...

OBJECTID: 5795
Navn: null
LokalitetID: 77415
LokalitetNavn: Årum nordre 1
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20162
Art: Bergkunst
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet skal bestå av skips- og mannsfigurer, men var tildekket av gressplen ved registreringen.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Grete Næss
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Registrert av Grete Næss i 1965, men feltet var da tildekket. Opplysningene om feltets beliggenhet og figurer er av ukjent opphav.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[277550.50009999983, 6575400.0] , [277550.16509999987, 6575398.75] , [277549.25009999983, 6575397.835000001] more...

OBJECTID: 38126
Navn: null
LokalitetID: 68862
LokalitetNavn: Årmo
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 122
Kommune: Trøgstad
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20183
Art: Funnsted
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Helga Ødegård opplyste at hennes far, Johan Løken, gjorde et oldfunn i N-skråningen omkring 1910. Havnegangen ble den gang brutt opp til kulturbeite. H. Ødegård mente at det var en pilepiss av flint som ble funnet og innlevert til Oldsaksamlingen, men hun har selv ikke sett den. Pilespisser er ikke nevnt i litteraturutskriftene for Trøgstad 1968, men oldsaken er antakelig identisk med C 21276: Eggfragment av tynnakket steinøks, fra Årmo.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Lajla Resi
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 0.7498779296875
SHAPE.STLength(): 3.105782991431234
Polygon:
[291138.50009999983, 6626568.0] , [291138.4331, 6626567.75] , [291138.25009999983, 6626567.567] more...

OBJECTID: 172447
Navn: null
LokalitetID: 2960
LokalitetNavn: Kjempehaugen
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: I den flate åkeren: Rundhaug av sterkt sandblandet jord. Klart markert. Opprinnelig toppet men i dag med noe avflatet topparti. Bratte sider. Haugen virker urørt men Kjell Håkon Huseby opplyser at den er restaurert. Det har tidligere vært tatt sand fra den. Gress- og lyngdekke, ellers løvtrær og et par-tre furuer. På toppen av haugen en brukket bautastein. (Se skisse). Den ene delen står oppreist den andre ligger ca 1m V for denne. Bautaen er gjenreist i forbindelse med restaureringen. Hadde rast ned i sanduttaket. Den oppreiste delens mål: H 0,6m, br 0,7m, t 0,15m. Den liggende delens mål: Br 0,7, l 0,9, t 0,1-0,15m. D 20m, h 5,5m.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: arild einar pettersen
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: Tradisjon: På Husebyjordet ligger Kong Ole med sin fold.
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 341.5
SHAPE.STLength(): 67.19577309704314
Polygon:
[294566.0, 6656856.9999] , [294563.0, 6656855.9999] , [294560.0, 6656857.9999] more...

OBJECTID: 117167
Navn: null
LokalitetID: 52699
LokalitetNavn: Søtorp
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20106
Art: Veganlegg
OpprinneligFunksjonID: invalid
OpprinneligFunksjon: Velg
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: UAV
Vernestatus: Uavklart
Beskrivelse: Ø for og inntil kjellerens kant : 1. Veispor, oldtidsvei? NØ-SV-orientert, meget tydelig og dyp. Ø for kjelleren deler det seg i to grener. Mål: NØ-SV ca 100m, br 2m, dybde 1-1,5m. Mot SV går oldtidsveien ut i den nåværende hovedvei. NØ-over fortsetter den parallelt med hovedveien i retning Bobergåsens S-ende. 2.Forhøyning, rund, forholdsvis klart markert, mosegrodd. Enkelte større grantrær langs kanten. Søkk i toppen etter kjelleren som har hatt inngang mot Ø. D 6m, h ca 0,5m. Neppe gravhaug.
AnsvarligOrganisasjon: khm, kulturhistorisk museum, oslo
RegistrertAvPerson: Flere registratorer, se merknad!
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 44.2799072265625
SHAPE.STLength(): 30.490612405441
Polygon:
[288684.4000000004, 6561247.4999] , [288692.0999999996, 6561242.0999] , [288683.4000000004, 6561236.699899999] more...

OBJECTID: 132530
Navn: null
LokalitetID: 146484
LokalitetNavn: Svinesund R11
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Svinesundlokalitet - R11. Steinalderboplass registrert av Olstad ved prøvestikking i forbindelse med Svinesundprosjektet (ny 4-felts E6 og bru over Svinesund) sommeren 1991/92. Boplassen er ikke gravd ut i forbindelse med de arkeologiske utgravingene i Svinesundprosjektet 2001-2004. Registrert med lokalitetsnavn "R11". Boplassen ble påvist ved 4 flintfragmenter i 2 prøvestikk. Funndybden er ca. 30 cm. Lokaliteten er estimert til å ha en utstrekning på 500-1000 m2 og ligger 45-50 m.o.h. Det ble etterregistrert på lokaliteten av Boon i 2000. Boplassen ble utvidet mot N og NØ, etter ytterligere fem prøvestikk med funn av 27 flintbiter og 8 avslag av bergart.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: C.39793
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 331.72802734375
SHAPE.STLength(): 78.43040933810353
Polygon:
[285330.9082000004, 6556940.9493] , [285326.9046, 6556936.543] , [285305.5226999996, 6556952.532199999] more...

OBJECTID: 125866
Navn: null
LokalitetID: 156683
LokalitetNavn: Svinesundshagen
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 101
Kommune: Halden
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20159
Art: Bosetning-aktivitetsområde
OpprinneligFunksjonID: 1200
OpprinneligFunksjon: Bolig, bosetning
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Steinalderlokalitet. Registrert i 1991-92. Boplassen er ikke endelig avgrenset og kartfestingen er omtrentlig.
AnsvarligOrganisasjon: østfold fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Anne E. Skullerud
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 341.403564453125
SHAPE.STLength(): 90.0862216317444
Polygon:
[285488.2352, 6557260.4617] , [285493.55960000027, 6557224.348200001] , [285482.4478000002, 6557232.2191] more...

OBJECTID: 158455
Navn: null
LokalitetID: 223594
LokalitetNavn: Ihle 2
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 236
Kommune: Nes
KategoriID: L-ARK
Kategori: Arkeologisk minne
ArtID: 20164
Art: Gravminne
OpprinneligFunksjonID: 1700
OpprinneligFunksjon: Gravminne
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
Beskrivelse: Nær sirkulær branngrop, med trekull og brente bein. Mål: 48x45 cm. Fra overflaten ble det samlet inn en KP, enkelte litt større beinfragmenter og noen slaggede Fe-fragmenter. Funnene er ikke nærmere identifisert. Branngraven ble dokumentert i plan og dekket til med fiberduk. Radiologisk datert på trekull av bjerk fra overflaten til 1110±30 bp; kalibrert 2 sigma 885-995 e.Kr. (Beta 452834).
AnsvarligOrganisasjon: akershus fylkeskommune
RegistrertAvPerson: Bjarne Gaut
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 58.2847900390625
SHAPE.STLength(): 27.452008408797116
Polygon:
[297411.6645999998, 6684964.787900001] , [297413.7284000004, 6684964.6821] , [297415.6333999997, 6684963.306299999] more...

OBJECTID: 33257
Navn: null
LokalitetID: 175328
LokalitetNavn: Asak kirkested (Ingrid-Asak)
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 226
Kommune: Sørum
KategoriID: L-KRK
Kategori: Kirkested
ArtID: 20103
Art: Kirkested
OpprinneligFunksjonID: 2700
OpprinneligFunksjon: Religion
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: SAM
Vernestatus: Fredet (ulike vernetyper på enkeltminnene)
Beskrivelse: Lokalisering og avgrensing av kirkestedet er uavklart. Grov stedfesting bygger på et notat i Norges kirkes arkiv hos Riksantikvaren (notat ved Håkon Christie 08.06.1956), der kirkestedet plasseres under Nordre Asak på østre side av veien, samt dette: ASAK (INGRID-ASAK), gnr. 56 Asak nordre (Sørum sogn). Det er uklart på hvilken av dagens Asak-gårder kirken stod. Ifølge Kraft mente folk på gården på 1820-tallet at det hadde stått kirke der ”da en Tidlang nogle Levninger af en Altertavle, Kirkedørre m.m. havdes i behold paa Gaarden, og man endnu anviser et Stykke Jord, som fører Navn af Kirkebakken, samt har sagn om Kirkegaard m.v.”. Muligens kan nordre Asak ha vært stedet, for her ble det inntil en låvebrann i 1926 oppbevart en dør med smijern som ifølge gårdeieren hadde middelalderkarakter (NK 167). Det er mulig at Asak kirke ble lagt ned på 1400-tallet i og med at den da ikke lenger nevnes i diplomatariet eller i St. eller JN på 1500-tallet, men utfra lokal tradisjon kan det se ut til at den kan ha fungert som gårdskapell til et stykke inn på 1500-tallet. I 1393 ble det ikke ført prestbol ved kirken, men en skyldpart i Prestrudhi ble ført først i fortegnelsen over landskyld til mensa (RB 442). På 1570-tallet ble Presterrudt brukt under prestegården ved Sørum hovedkirke (St. 118), hvilket sammen med navnet og det forhold at parten ble ført først i fortegnelsen 1393 viser at det tidligere var prest og prestbol til Asak kirke. Presterrudt er identisk med (dagens gnr. 57) Prestrud og nabogård til Asak i nord. Utfra lokaltopografi og navnetyper bør i tillegg til Asak nordre og Presterud også (dagens gnr. 55) Asak søndre og (54) Mjølnerud kunne regnes til opphavsgården i tiden da kirken ble bygd (jfr. NG 254). I 1400 skulle biskopen under visitas ha 3 nattleger firir Sudreim, Frogner og Ingrid-Asak (samlet), og han tok 6 huder i katedratikum fra Sørum kirke og 1 hud (samlet) firir Fraunr ok Jngiridhasaker (RB 561). (Kikldegjennomgang til registrering av middelalderkirkesteder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-21)
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Jan-Erik Eriksson
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 0
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 3.8876953125
SHAPE.STLength(): 7.05649104203507
Polygon:
[287740.5789000001, 6661779.707699999] , [287740.09219999984, 6661779.5941] , [287739.6054999996, 6661779.7239] more...

OBJECTID: 19320
Navn: null
LokalitetID: 94368
LokalitetNavn: Hauerseter lager
FylkeID: 2
Fylke: Akershus
KommuneID: 235
Kommune: Ullensaker
KategoriID: L-BVF
Kategori: Bebyggelse-Infrastruktur
ArtID: 20102
Art: Forsvarsanlegg
OpprinneligFunksjonID: 1555
OpprinneligFunksjon: Okkupasjon
NåværendeFunksjonID: null
NåværendeFunksjon: null
VernestatusID: FOR
Vernestatus: Forskriftsfredet
Beskrivelse: Hauerseter leir var før århundreskiftet benyttet som militært øvingsområde hvor det var anlagt skytebane og bygget marketenteribrakker. Etter invasjonen i 1940 ble Gardermoen utbygget som militær hovedflyplass, med Hauerseter som flyplassens ammunisjonslager. Etter fredsslutningen ble leiren benyttet til ammunisjonslager. Oppgaven var i første omgang å ta hånd om tysk og alliert ammunisjon og sprengstoff. Med etableringen av Hærens ammunisjonslager (Arsenalet) på Hauerseter i 1946, og opprettelsen av stående brigader og amerikansk våpenhjelp i 1950-årene, ble virksomheten kraftig utvidet. Fram til 1970 hadde Luftforsvaret det administrative og forvaltningsmessige ansvaret for leiren. Luftforsvarets lager på Hauerseter forsynte flystasjoner og avdelinger i hele landet.
AnsvarligOrganisasjon: riksantikvaren, hovedkontor
RegistrertAvPerson: Riksantikvarens arkiv
FunnOmstendigheter: null
FunnReferanser: null
Historikk: null
Turterreng: 0
SkiltingInformasjon: 0
Parkering: 0
Museum: 0
IkkeTilrettelagt: 0
ForBevegelsesHemmede: 0
Synlig: 1
UnderVann: 0
BegrensetOffentlighet: null
SHAPE.STArea(): 6.85546875
SHAPE.STLength(): 9.317398359284484
Polygon:
[289850.466, 66