ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token

Query: Enkeltminner (ID: 3)

Where:
Text:
Object IDs:
Time:
Input Geometry:
Geometry Type:
Input Spatial Reference:
Spatial Relationship:
Relation:
Out Fields:
Return Geometry: True   False
Max Allowable Offset:
Geometry Precision:
Output Spatial Reference:
Return IDs Only: True   False
Return Count Only: True   False
Order By Fields:
Group By Fields (For Statistics):
Output Statistics:
ReturnZ: True   False
ReturnM: True   False
Geodatabase Version Name:
Return Distinct Values: True   False
Format:
# records: 135

OBJECTID: 438
Navn: Helleristning
LokalitetID: 3331
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1908: I retning mellom Amundsens Kviberg og Gunder Moums hus ligger i bakkehellet tilhørende den siste, en eiendommelig helleristning bestående av en skipslignende figur forbundet med en firkant utenfor den ene stavn. Ligger 18,5 m fra det sydvestre gjerdet og ca 4 m opp fra stenen ved hellens underkant. 1990-1992: To figurer på en V-vendt, finkornet, bratt fallende bergflate med markert vannsig. Ristningene er laget med en jevn, smal og grunn fure som neppe vil være synlig på tørt fjell. 1. Båtkjøl med ror og som mangler eller har avflatet stevnavslutning mot S. Lengde N-S 56 cm; Ø-V 15 cm. Ristningsfuren har bredde mindre enn 2 cm, dybde mindre enn 0,2 cm. 2. Mangekant som innvendig har en vinkelformet figur. Mangekantens grunnform er et rektangel, hvor Ø-siden buler ut og figuren er markert av rette linjer sammenbundet av hjørnene. Beliggenhet 7 m S for 1. Mangekantens høyde er 26 cm, bredde 15 cm. Ristningsfuren har bredde mindre enn 2 cm, dybde mindre enn 0,2 cm.
Vernedato: 654739200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 3331-1
SHAPE.STArea(): 1.81103515625
SHAPE.STLength(): 6.475815796588343
Polygon:
[277295.9567999998, 6574551.9625] , [277295.8033999996, 6574551.047499999] , [277295.4835999999, 6574551.1149] more...

OBJECTID: 15303
Navn: Helleristning
LokalitetID: 9843
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av minst 15 figurer, herav minst 5 skipsfigurer, 3 fotsåler, 2 menneskefigurer, 1 ubestemmelig figur. Dessuten av en del skålgroper som er spredt innimellom de andre figurene. De er alle forholdsvis dypt hugget, men da området stadig overrisles av vann er flere av figurene på vei til å forvitre helt. De fleste av skipene har både kjøl- og relingslinje, mannskapsstreker og i det ene står en rekke menneskefigurer med en arm opprakt. skipenes lengde er 0,5-1 m. 2 av fotsålene har uthuggede tær og tverrstrek, den tredje er bare konturhugget. Lengde ca. 28 cm. Mannsfigurens høyde er 70 cm. Skålgropenes diameter er ca. 4 cm, dybde 0,5 cm. 2000: Feltet har et fantastisk og rikt motivvalg, og er meget godt bevart. Det består av 11 skipsfigurer, 6 menneskefigurer, ett fotsålepar, en frittliggende fotsåle, 3 skålgroper samt noen udefinerbare figurer. Fjellflaten ovrrisles av vann, og det er lite lavvegetasjon på berget. Helning 18-20 grader mot V. Høyde over havet ca. 26 m. De to største skipene har begge fem menneskefigurerer om bord, markert med bein, hals og hode. I det nedre skipet hever fire av mannskapet en av armene i været. På en annen skipsfigur er det hugget siksaklinjer i skroget, og har et dyrehode med små ører på den ene av forstevnene. Om bord i et par av skipene er det enkelte mannskapsstreker som er høyere enn de øvrige, og har en liten svung på toppen. Fotsåleparet har markerte tær og er forbundet med en tverrlinje. Den enslige fotsålen er konturhugget, og omgir en skålgrop. De to store mannsfigurene på den nedre delen av feltet er helt uthugget, og har nærmest rektangulær kropp, svært markante legger, sverd og fallos. Den største løfter et spyd over hodet, mens den mindre har en slags hodepynt med to horn og er sammenbundet med to av skipsfigurene. Det er også en mindre menneskefigur helt nederst og V på flata som kan se ut som den holder et spyd. Helt øverst på bergflaten er det to mindre menneskefigurer som er vridd 90 grader i forhold til de øvrige figurene. 2002: Feltet består av minimum 21 figurer. Åtte eller ni skipsfigurer, og to av dem med markerte menneskefigurer ombord. Fem menneskefigurer, der fire av dem bærer våpen som spyd, sverd eller hornkledde hjelmer. Den lille menneskefiguren nederst i V-del av feltet, omtalt i 2000, er ikke tatt med, men det er observert en tredje "liggende" figur i øvre del av feltet. Det er en dyrefigur, muligens en hund. Tre fotsåler, tre skålgroper og flere utydelige figurer. Dette er en svært spesiell helleristning, dypt hugget og med tydelige figurer.
Vernedato: -141696000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 9843-1
SHAPE.STArea(): 15.96484375
SHAPE.STLength(): 14.768167778300061
Polygon:
[277311.1816999996, 6574620.2907] , [277309.86450000014, 6574620.2907] , [277308.8331000004, 6574620.9936999995] more...

OBJECTID: 15608
Navn: Helleristning
LokalitetID: 9801
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av minst 65 figurer. Hovedgruppen ligger i et vannsig og ristningsflaten er sterkt preget av forvitring. Figurene er grunt hugget. I hovedfeltets øvre NØ-del, er det en mannsfigur, tilsynelatende dansende eller løpende, med helt uthogd kropp og høyde 70 cm. Ellers sees minst 25 skipsfigurer, i 7 av disse er det menneskefigurer. De fleste av skipene er små og bare markert med kjøllinje. 2 er større og er tegnet med konturlinje. Det største har spiralsnodd stavn og 2 menneskefigurer. Skipenes lengde er 0,3-0,9 m. I gruppens N-del er det en såkalt nettfigur, som er forbundet med stevnene på 2 mindre skip. Høyde 60 cm. Det er også 1 dyrefigur med lengde 27 cm og 1 vognfigur med 2 dyr, høyde 33 cm. Dessuten sees 2 solfigurer, en del groper og korte linjer, noen krumme, andre rette, og ca 5 figurer som er vanskelig å tolke. 2011: Lokaliteten er tilrettelagt med parkering, skilt og rampe med trapp. sammen.
Vernedato: -142560000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 9801-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 15772
Navn: Helleristning
LokalitetID: 9848
Beskrivelse: Helleristning. 1908: En helleristning med 3 skip og 17 skålgroper på jordet NNV for husene, 17 m V for kjelleren. 1965: 2 skipsfigurer ble gjenfunnet under et 10 cm tykt torvlag. Figurene var forholdsvis dypt hugget og sto klart markert da torvlaget ble fjernet. Begge skipene har mannskapsstreker. Lengde 30 og 83 cm, høyde 15 og 25 cm. Gårdbruker Aksel Hystad husket at det skulle være enda et skip her, samt flere "huller".
Vernedato: -142819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 9848-2
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 16501
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 10291
Beskrivelse: 1999: Rester av en skipsstavn med doble linjer hugget på et tydelig markert bergskjær skrånende mot V. 2000: Det ble funnet flere ristninger i nærheten av skipsfiguren, og lokaliteten inndeles derfor i tre undergrupper. Den tidligere registrerte skipsfiguren kalles gruppe A: Figuren er grunt hugget, og mye av skipets midtparti er forvitret bort. Den N-lige delen av skipet har dobbel stavn, og viser at figuren må ha vært hugget med et typisk sjablon-preg. S for det forvitrede området er akterstevn og en svak kjøllinje synlig. Skipets lengde er minst 130 cm, og total høyde ca. 40 cm. Fjellflaten er rødlig og bevokst med en del lav. Det V-vendte berget har en helningsvinkel på 19 grader og ligger ca. 29 m.o.h.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 10291-1
SHAPE.STArea(): 3.25439453125
SHAPE.STLength(): 7.084330783446202
Polygon:
[277418.47559999954, 6574919.2996] , [277419.3074000003, 6574918.6186] , [277419.2399000004, 6574917.893100001] more...

OBJECTID: 17445
Navn: Helleristning
LokalitetID: 10598
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1963: Meget usikker helleristning i en skråning i fjellet. Ubestemmelig figur, kan være hugget i nyere tid. Det sies å ha bodd steinhuggere like ved. Lett synlig, har ligget torvdekke over.
Vernedato: -203385600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 10598-1
SHAPE.STArea(): 3.2052001953125
SHAPE.STLength(): 7.19341878932836
Polygon:
[265975.5758999996, 6573512.7971] , [265975.4912999999, 6573511.189200001] , [265973.5449000001, 6573511.3246] more...

OBJECTID: 17446
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 10896
Beskrivelse: 1998: Gruppe A og B er et tydelig og markert ristningsfelt med 19 figurer på et skrått bergparti i vannsig. 5 skipsfigurer hvorav 2 helt uthugget med mannskapsstreker, 1 enlinjet med mannskapsstreker og 2 enlinjete uten mannskapsstreker. 4 menneskefigurer uten kjønnsmarkering hvorav en har et "fuglelignende" hode, 2 håndfigurer med 5 fingre, 2 flatehugde fotsåler, 2 ubestemmelige linjer og 4 skålgroper. De aller fleste figurene er synlige i normalt lys. 2016: Ristninger hugget på flere små bergflater i nedre del av en V-vendt, skogkledd skråning. Gruppe A består av 19 figurer hugget tett sammen på en liten, skrå bergflate. Fire skipsfigurer, en enkel kjøllinje, to fotsåler, to håndflater, tre menneskefigurer, fem skålgroper og to buete linjer. To av skipsfigurene har helt uthugget skrog og 6-9 bevarte manskapsstreker. De to andre har bare kjøllinje markert, den ene uten manskapsstreker, den andre med åtte bevarte manskapsstreker, hvorav en med markert hode i form av en liten grop. Største lengde 29-52 cm. I tillegg er det en liten kjøllinje med bevart stavn i N, bevart lengde 14 cm. Fotsålene ligger hver for seg, og er begge helt uthugget med største lengde 15,5 cm. De to håndflatene har største lengde 10,5 og 12,5 cm. De tre menneskefigurene har største høyde 15-17 cm. En av figurene har en hevet arm i S med en form for våpen/redskap markert, og føtter rettet mot S. Hodet har en spiss avslutning i N, dette er tidligere tolket som en fuglemaske, men kan like godt være en hestehale da den trolig er markert i bakhodet til personen. De fem skålgropene har diameter 2-3,5 cm.
Vernedato: 897350400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 10896-1
SHAPE.STArea(): 1.9053955078125
SHAPE.STLength(): 5.296659690697153
Polygon:
[262770.95430000033, 6573671.773] , [262771.6189000001, 6573671.3621] , [262771.2182, 6573670.381899999] more...

OBJECTID: 17447
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 10896
Beskrivelse: 1998: Gruppe A og B er et tydelig og markert ristningsfelt med 19 figurer på et skrått bergparti i vannsig. 5 skipsfigurer hvorav 2 helt uthugget med mannskapsstreker, 1 enlinjet med mannskapsstreker og 2 enlinjete uten mannskapsstreker. 4 menneskefigurer uten kjønnsmarkering hvorav en har et "fuglelignende" hode, 2 håndfigurer med 5 fingre, 2 flatehugde fotsåler, 2 ubestemmelige linjer og 4 skålgroper. De aller fleste figurene er synlige i normalt lys. 2016: Ristninger hugget på flere små bergflater i nedre del av en V-vendt, skogkledd skråning. Gruppe B ligger 90 cm SV for A og består av en menneskefigur og en mulig skipsfigur. Menneskefiguren består kun av kropp, hode og bein, lengde 17,5 cm. Like over menneskefiguren er det en utydelig, rett linje, med to tverrstreker på oversiden. Dette kan være rester av en kjøllinje med manskapsstreker. Bevart lengde 14 cm.
Vernedato: 1487289600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 10896-2
SHAPE.STArea(): 0.53466796875
SHAPE.STLength(): 2.691614709944351
Polygon:
[262769.6244999999, 6573669.697899999] , [262769.3964999998, 6573669.469900001] , [262768.9406000003, 6573669.511399999] more...

OBJECTID: 17460
Navn: Gruppe C
LokalitetID: 10896
Beskrivelse: 1998, gruppe C: Ristningsgruppe med 5 figurer beliggende i nedkant av havnehage med fjellpartier i dagen. 2 små skipsfigurer øverst på berget, 1 med mannskapsstreker. Lengre ned på berget og til venstre en mannsfigur med fallos. S for denne figuren, 1 hugget horisontal linje. S for denne igjen en slangelignende figur. Skipsfiguren med mannskapsstreker er synlig i dagslys, de øvrige kun med skrålys. 2016: Ristninger hugget på flere små bergflater i nedre del av en V-vendt, skogkledd skråning. Gruppe C ligger 5-6 m S for B og består av to skip, en menneskefigur, en slangelignende figur og en rett linje. Vannsig over N-del av bergflata. De to skipsfigurene ligger på den øvre, slakere delen av bergflata og er begge orientert N-S. Den ene har begge stavner bevart, samt tre manskapsstreker, største lengde 18 cm. Den andre består kun av en kjøllinje og en enkelt stavn, denne har lengde 22 cm. De øvrige figurene ligger nedenfor brinken der berget får en brattere helning. Menneskefiguren består kun av kropp, hode og bein, høyde 13 cm. Den slangelignende figuren har største lengde 22 cm. Mellom disse to er det en rett linje med lengde 6,5 cm.
Vernedato: 1487289600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 3
KulturminneID: 10896-3
SHAPE.STArea(): 1.5308837890625
SHAPE.STLength(): 4.696128228798565
Polygon:
[262767.5686999997, 6573662.820499999] , [262767.2142000003, 6573662.5002999995] , [262766.7846999997, 6573662.306500001] more...

OBJECTID: 17912
Navn: Helleristning
LokalitetID: 10838
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Dokumentert av Arnesen 1876 som 2 vognfigurer, 6 sirkelfigurer, 1 dyrefigur, 7 skipsfigurer, 2 ubestemmelige figurer og flere skålgroper. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Ristningene kan være tildekket/overpløyet, eller bare være vanskelig å gjenfinne på bakgrunn av Arnesens unøyaktige orienteringsbeskrivelse.
Vernedato: 798422400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 10838-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 17913
Navn: Helleristning
LokalitetID: 10901
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: 3-4 ristninger på en bergflate som skrår av og ender i vekksprengt (avsprukket) fjellparti. Et uferdig/fragmentarisk skip, kun bevart som en rekke av mannskapsstreker. Fragment av vekksprengt sirkelfigur ut mot sprengkant. På samme flate 1 mulig skålgrop med borehull i midten. 3m NNØ for figurene, en skålgrop med diameter 4 cm.
Vernedato: 900028800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 10901-1
SHAPE.STArea(): 2.842041015625
SHAPE.STLength(): 6.847983667746744
Polygon:
[265340.9210999999, 6578170.4022] , [265339.9271999998, 6578170.3215] , [265339.98309999984, 6578171.1228] more...

OBJECTID: 19082
Navn: Helleristning
LokalitetID: 10290
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1999: 8 skipsfigurer på hellende bergflate i vannsig. 3 av skipene har mannskapsstreker. Figurene er orientert til øvre del av bergflaten. 2000: Feltet består av 12 skipsfigurer og to skålgroper. Ristningene er forholdsvis grunt hugget og ligger på en flate som oversildres av vann. Ni skip ligger forholdsvis tett samlet, mens skålgropene og de tre andre skipene ligger fordelt lenger SV på flaten. Sju av skipene har mannskapsstreker, og fire av disse har både kjøl- og relingslinje. Fire skip har også til dels opprullede stevner. Ett av skipene på den øvre delen av fjellflaten er hugget som en sjablon med dobbelt linje. Fjellet preges sterkt av gammel forvitring og har også lyse arr etter aktiv punktforvitring. Dette har ført til at deler av noen av skipene nærmest har forsvunnet. Flaten har en helning på +/- 16 grader og vender mot V. Den ligger ca. 26 m.o.h. 2016: Totalt ti skip og en skålgrop ble gjenfunnet, men berget var dekket av jord, møkk og et tykt moselag. Skipenes største lengde er 41-71 cm.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 10290-1
SHAPE.STArea(): 27.98388671875
SHAPE.STLength(): 20.180426997738227
Polygon:
[277385.0733000003, 6574856.3466] , [277386.1024000002, 6574855.6908] , [277386.5625, 6574854.3488] more...

OBJECTID: 24048
Navn: Helleristning
LokalitetID: 13105
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1990: Ristning av to skip på en loddrett vegg ca. 1,5 m over bakken. Ristninger av to skip. Utydelige, sees best i ettermiddagssolen. En liten hylle rett under ristningene. Det øverste skipet beskrives som 67 cm langt og 24 cm høyt i 1992. 2000: To skipsfigurer hugget 2,5-3 m over dyrka mark på en nærmest loddrett fjellvegg nesten helt på S-spissen av Årumfjella, over et lite fjellplatå. Skipene er grunt hugget, og på den grå, til dels lavbevokste fjellveggen kan de være vanskelige å få øye på. Skipene er hugget over og under hverandre som en komposisjon. Det nedre er svært utydelig, og linjene er ufullstendige. Begge har både kjøl- og relingslinje som er sammenbundet med en rekke tverrspant. Om bord i det øvre skipet sees to tydelige menneskefigurer. Det øvre har dobbeltlinjet spiralsnodd stavn både foran og bak, mens det nedre bare har dette foran. Skipenes lengde ligger mellom 60 og 70
Vernedato: 654739200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 13105-1
SHAPE.STArea(): 1.9490966796875
SHAPE.STLength(): 6.3718287426056985
Polygon:
[277302.98560000025, 6574166.8956] , [277302.8652999997, 6574168.4504] , [277303.05620000046, 6574169.354599999] more...

OBJECTID: 37636
Navn: Helleristning
LokalitetID: 19645
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av minst 9 figurer. Den mest iøyenfallende figuren er svært vanskelig å tolke, kan kalles en "nettfigur". Denne består av 3 større og to små flater omgitt og adskilt av linjer med furebredde 2-4 cm. Høyde ca 0,4 m, lengde ca 0,75 m. I flaten til venstre i figuren er det en grop med diameter 5 cm. S for "nettfiguren" er det en mannsfigur med øks i hånden, høyde 28 cm. I feltet er det også 2 linjer med lengde 7 og 14 cm, 1 punktsirkel med diameter 10 cm og 5 groper. Skålgropene har diameter 4-5,5 cm og dybde 0,3-0,6 cm. 2 av disse ligger ca 1,1 m N for punktsirkelen. 1990-tallet: Lokaliteten er tilrettelagt som del av et større kulturminneområde med flere skilt, parkering og gangsti. I forbindelse med oppmaling av feltet i 1992, dukket det opp ytterligere tre skålgroper SV på bergflata.
Vernedato: -142214400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 19645-1
SHAPE.STArea(): 10.814208984375
SHAPE.STLength(): 12.986420848369585
Polygon:
[272226.21360000037, 6571552.9835] , [272226.50989999995, 6571551.7075] , [272226.43259999994, 6571550.362600001] more...

OBJECTID: 37683
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 19695
Beskrivelse: 1965: Feltet består av minst 17 figurer: 9 skip, 2 fotsåler, muligens 1 nettfigur, 2 menneskefigurer og 3 figurer som er vanskelig å tolke. Midt i feltet er det et stort forvitret og avskallet område; 0,8x1,5 m, slik at flere av skipene er ufullstendige. Alle figurene er stort sett dypt hugget og de fleste er godt bevart. Alle skipene er orientert NØ-SV. Et av skipene har både kjøllinje og relingslinje; alle de andre har bare kjøllinje. I de fleste finnes mannskapsstreker og i skipene i feltets N-lige del står parvis stilte spiralfigurer. N-stavnen i skipet med både kjøl- og relingslinje, synes opprullet i spiral som har 2 små horn. Huggesporene kan tyde på at spiralen er en selvstendig figur, sekundær (?) i forhold til skipet. Dersom dette stemmer, er hornene ben som tilhører figuren og dette styrkes ved at også føttene synes markert. Skipenes lengde er 0,4-0,8 meter. Den ene menneskefiguren, av stedets folk kalt Satan, finnes i feltets S-lige del. Den er fremstilt i profil, er fallisk, og danser med opprakte hender og synes å bære et sverd. Kroppen er helt uthugget. Den andre menneskefiguren, lenger V, men i samme del av feltet, står en face, har helt uthugget kropp og opprakte hender. Menneskefigurenes høyde er 40 og 20 cm. Fotsålenes lengde er ca 25 cm. 2000: Feltet er V-lig orientert og består av minst 9 skip, to fotsåler, tre menneskefigurer, 1 skålgrop, samt noen udefinerbare figurer. To av skipene har både kjøl- og relingslinje, de øvrige bare kjøllinje. Flere av skipene har spiralsnodde stevner. To av disse kan ligne dragehoder ettersom de også har små ører. Om bord i et par-tre av skipene finnes det også spiralfigurer med uviss betydning. Ett av skipene er diagonalstilt på bergflaten i forhold til de øvrige figurene. I tilknytning til akterstavnen på dette skipet finnes en figur som muligens kan være en såkalt nettfigur. Menneskefiguren som av lokalbefolkningen er kalt "Satan" er hugget med svært tynne og detaljerte furer. Den er fallisk og trolig utstyrt med sverd. Figuren hever den ene hånden med fem sprikende fingre, og ser ut til å løfte en øks. Ansiktet virker å ha en slags maske med nebb, og de bøyde bena har svakt markerte legger. De to andre menneskefigurene er framstilt forfra, og den ene mangler bein og armer. Fotsålene danner ikke et par, men er begge skråstilt på bergflaten. Den ene har en tverrstrek over midten.
Vernedato: -141782400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 19695-1
SHAPE.STArea(): 22.4786376953125
SHAPE.STLength(): 18.140782466019218
Polygon:
[277645.7876000004, 6575240.596100001] , [277644.86290000007, 6575240.287900001] , [277643.5684000002, 6575240.7809999995] more...

OBJECTID: 38217
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 19695
Beskrivelse: 2000: Ristningen består av to menneskefigurer stående ved siden av hverandre. Den ene har utstrakte armer, den andre hever dem i været. Begge har markert hals og hode, men bare den ene har føtter. Høyde 15-20 cm. Figuren til venstre har en lang høyrearm, slik at det kan se ut som den peker et våpen el. mot den andre. Berget består av lys granitt og er V-vendt. Det er noe vannsig over fjellet her, men ikke direkte over figurene. I 2004 beskrives gruppen som 5,5 m VNV for A.
Vernedato: 1449446400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 19695-2
SHAPE.STArea(): 6.8367919921875
SHAPE.STLength(): 9.573386489485763
Polygon:
[277639.9929999998, 6575248.7949] , [277638.2977, 6575248.671599999] , [277637.5580000002, 6575249.503799999] more...

OBJECTID: 38218
Navn: Gruppe C
LokalitetID: 19695
Beskrivelse: 2006: I forbindelse med utvidelse av E6 ble helleristningsfeltet permanent tildekket. Før tildekking ble tre uregistrerte skipsfigurer oppdaget, figurgruppe C. Skipene har grunne ristningslinjer, alle er enlinjet og kun en har mannskapsstreker. Lengde 70, 135 og 150 cm. Ristningene er lokalisert ca. 3 m V for gruppe A.
Vernedato: 1449446400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 3
KulturminneID: 19695-3
SHAPE.STArea(): 5.8958740234375
SHAPE.STLength(): 10.668065207180945
Polygon:
[277639.71729999967, 6575241.3958] , [277639.2121000001, 6575241.009500001] , [277638.58800000045, 6575241.4255] more...

OBJECTID: 38930
Navn: Helleristning
LokalitetID: 20288
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: Ristningsfelt beliggende på en bratt bergkant i nedre del av en havnehage. Består av 2 håndfigurer med utstrakte fingre, lengde 17,5 cm. Den ene hånden ligger over den andre. Til venstre for den øvre figuren ligger rester av en mulig skipsfigur, men den er sterkt forvitret og utydelig. 2016: To håndflater og en linje hugget på en bratt VNV-vendt flate i nedre del av en skogkledd skråning. Håndfigurene er hugget under hverandre, og har lengde 16-18 cm. Linjen har en svak krumning, og er hugget like Ø for den øverste håndflaten, bevart lengde 14 cm.
Vernedato: 897350400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 20288-1
SHAPE.STArea(): 0.459716796875
SHAPE.STLength(): 2.661328035238914
Polygon:
[262758.92619999964, 6573655.934699999] , [262758.7751000002, 6573655.321] , [262758.5047000004, 6573655.388] more...

OBJECTID: 38932
Navn: Helleristning
LokalitetID: 20290
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: Feltet består av 1 menneskefigur med fallos og sverdatributt. Høyde 22 cm. Ca. 1,2 m nedenfor denne finnes 1 tydelig skålgrop med diameter 6 cm. 2016: En menneskefigur og en skålgrop hugget på en SØ-vendt bergflate i beitemark. Ristningene ligger SV på et eksponert bergparti som fortsetter inn i et skogholt mot N. Menneskefiguren er hugget øverst på den skrå flata, med skålgropa 84 cm lenger ned, i retning ØSØ. Mannsfiguren har sverd og fallos, men mangler armer. Høyde 21,5 cm. Skålgropa har diameter 5,5 cm, dybde 0,4 cm.
Vernedato: 897523200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 20290-1
SHAPE.STArea(): 1.4066162109375
SHAPE.STLength(): 4.871511384482216
Polygon:
[262940.02639999986, 6574186.3804] , [262939.70969999954, 6574186.3796] , [262939.39109999966, 6574186.687999999] more...

OBJECTID: 39009
Navn: Helleristning
LokalitetID: 19657
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Ristningen består av ca 60 figurer, herav minst 25 skip av varierende størrelse og utførelse. 1 skip er betraktelig større enn de andre og med helt uthogd skrog, mannskapsstreker og kraftig dobbeltstavn mot S, lengde 1,1 m. De andre skipene har lengde 25-65 cm. I ett av disse er det en menneskefigur som holder et dyr i venstre hånd. Ristningen omfatter ellers 9 menneskefigurer: En figur med øks eller hammer i hånden. 3 figurer som henger sammen. 1 figur er sterkt fallisk og med "fuglemaske"; dennes venstre arm er forbundet med en menneskefigur, dens høyre med en fotsålelignende figur. Videre sees en dansende eller sittende menneskefigur og 1 enkeltstående adorant. På et par av menneskefremstillingene er fingrene på den ene hånden markert. Figurene har høyde 14-50 cm. Videre inneholder feltet minst 12 enkeltstående dyrefigurer; et par av disse ligger på ryggen; 1 er forbundet med en vogn. Lengde 23-30 cm. 4 vognfremstillinger finnes, den ene av disse er hogd over andre figurer. Vognenes lengde 24-42 cm. Dessuten er det 5 korte linjer, 6 skålgroper, 1 fotsåle og 3-4 figurer som er vanskelige å tolke. Skålgropenes diameter er 3-6 cm. Fotsålen er 13 cm lang. 1999: Feltet ble tilrettelagt med oppbygd publikumsplattform i tillegg til tydelig gangsti.
Vernedato: -142387200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 19657-1
SHAPE.STArea(): 51.529296875
SHAPE.STLength(): 30.893727329989016
Polygon:
[272263.09279999975, 6571030.0337000005] , [272262.1524, 6571029.8769000005] , [272261.3164999997, 6571030.190400001] more...

OBJECTID: 39130
Navn: Helleristning
LokalitetID: 19682
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Dokumentert av Arnesen på 1860/70-tallet som 1 skip 25 skritt N for huset. Beskrevet av H. Gjessing i 1908 som beliggende 19 m NNØ for huset, 4 m opp fra åkeren. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Ristningen kan være tildekket/overpløyet, eller bare være vanskelig å gjenfinne.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 19682-1
SHAPE.STArea(): 2.1937255859375
SHAPE.STLength(): 5.934146144848938
Polygon:
[276120.7575000003, 6575166.831800001] , [276120.6551000001, 6575165.3467999995] , [276119.19570000004, 6575165.372400001] more...

OBJECTID: 41927
Navn: Helleristning
LokalitetID: 20289
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: På øvre del av et flatt bergskjær ble det registrert noen skålgroper og en skipsfigur i 1976. Fremgraving og nyundersøkelser i 1998 viste at feltet har minimum 42 figurer. 13 skipsfigurer, hvorav 7 med mannskapsstreker, 1 usikker og 2 sikre sirkelfigurer, 6 konturhugde fotsåler, 4 udefinerbare figurer og 16 skålgroper. Figurene er spredt over hele bergflaten, men de fleste ligger på S og V siden.
Vernedato: 897350400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 20289-1
SHAPE.STArea(): 155.1597900390625
SHAPE.STLength(): 46.478638014589976
Polygon:
[262966.48950000014, 6573983.3564] , [262963.6560000004, 6573980.4888] , [262960.20799999963, 6573982.161599999] more...

OBJECTID: 41940
Navn: Helleristning
LokalitetID: 20298
Beskrivelse: Figurgruppe bestående av 8 menneskefigurer hvorav 5 har fallos og sverdattributt. 2 menneskefigurer utgjør et såkalt "brudepar". 9 skip alle med mannskapsstreker. Et fotsålepar, 4 uforklarlige figurer og 4 skålgroper.
Vernedato: 897350400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 20298-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 41941
Navn: Helleristning
LokalitetID: 20298
Beskrivelse: Figurgruppe bestående av 1 menneskefigur med fallos og sverdattributt, 8 skip med mannskapsstreker, 4 skålgroper.
Vernedato: 1428624000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 20298-2
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 45211
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 22870
Beskrivelse: 2016: Gruppe A består av tre par fotsåler, fem skipsfigurer, en dyrefigur med en mulig vogn/slede og ti skålgroper. Fotsålene er fullt uthugget og ligger langs V-siden av bergflata, på kanten ut mot åkeren. Største lengde 22-23 cm, største bredde 7,5-8,5 cm. Skipsfigurene har alle enkel kjøllinje, fire av skipene har også mannskapsstreker, 6-16 stk. Dyrehoder i stavnene på det største skipet. Største lengde 28-80 cm. Dyrefiguren har 2-3 bein markert (muligens inkludert hale), lengde 16 cm, høyde 13 cm. Bak denne er det en sledelignende figur bestående av en rett linje med tre tverrstreker på oversiden omgitt av en grunn halvsirkel, største lengde 33 cm. Det er kun ti skålgroper bevart på feltet, i den ellevte gropa er det satt ned et fastpunkt i metall og gropa er ødelagt. Fastpunktet står nå sentralt på flata, mellom skipene og fotsålene.
Vernedato: 654739200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 22870-1
SHAPE.STArea(): 5.2406005859375
SHAPE.STLength(): 8.501191597294344
Polygon:
[277969.9414999997, 6573817.3825] , [277970.1983000003, 6573817.8456999995] , [277971.2133999998, 6573818.444] more...

OBJECTID: 45338
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 22870
Beskrivelse: 2016: Gruppe B er hugget på en tilsvarende flate 1,2 m mot N og består av to par fotsåler og en skålgrop. Fotsålene er helt uthugget og er plassert ut mot kanten på samme måte som fotsålefigurene i gruppe A. Den S-ligste fotsålen har en eldre skade i ytterkant. Største lengde 19-22 cm, største bredde 7,5-8,5 cm. Skålgropa har diameter 4 cm og dybde 0,4 cm.
Vernedato: 1487030400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 22870-2
SHAPE.STArea(): 1.152099609375
SHAPE.STLength(): 4.106505125657883
Polygon:
[277971.5839999998, 6573819.020199999] , [277971.14360000007, 6573819.344900001] , [277971.1020999998, 6573819.9452] more...

OBJECTID: 45340
Navn: Onsøy Prestegård Havnehagen
LokalitetID: 22886
Beskrivelse: Skålgropfelt. 1998: 9 skålgroper spredt utover et N-S-gående svaberg NV i havnehage. Diameter 3-6 cm, dybde 0,6-1,2 cm. 4 av gropene ligger på bergets øverste flate i N, 5 på bergets S-ligste brink.
Vernedato: 631152000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 22886-1
SHAPE.STArea(): 16.875244140625
SHAPE.STLength(): 24.377789423164682
Polygon:
[264582.8786000004, 6576952.9419] , [264582.26049999986, 6576952.5298] , [264580.8696999997, 6576952.7358] more...

OBJECTID: 58996
Navn: Helleristning
LokalitetID: 29196
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1943: Hovedparten av figurene lå gjemt under et tykt jordlag, da det har vært påfylt til en vei nedover den skrå flaten med ca. 15 graders helling hvor ristningene ligger. 15 m2 av berget ble blottlagt og det dukket opp minimum 134 figurer. Berget er skadd av flere avskallinger, men overflaten er likevel usedvanlig glattskuret. De fleste av figurene er hogd med prikkhugging med ganske grunne linjer. Til tross for det er feltets figurer meget tydelige. Feltet inneholder 33 skipsfigurer i tillegg til 2 mulige skip og flere linjer som kan representere påbegynte kjøllinjer. Skipenes lengde varierer fra 15 cm til 84 cm, og et av de mulige skipene har lengde på 90 cm. Figurene omfatter også 3 dyrefigurer med lengde 12-30 cm, 1 redskap i form av en øks eller hakke med lengde 20 cm, 1 nettfigur, 32x11 cm, og 2 menneskefigurer med høyde 21-30 cm. Den ene av disse er i adorantstilling, men mangler hode. Den andre har fallos, og både sverd og spyd. Det ble observert 2 solfigurer med diameter 10-15 cm, 2 sirkler med diameter 4-6,5 cm, 1 oval, 13 linjer, 1 linje som ender i en spiral og 1 dobbeltspiral. I tillegg inneholder lokaliteten 5 ubestemmelige figurer og 67 skålgroper, hvorav 5 er hugget i forbindelse med andre figurerer. Alle gropene er sikre og tydelige, men plasseringen ser tilfeldig og planløs ut. Diameter 3-9 cm. 1965: Minst 133 figurer hugget på en slak, SV-hellende, glattskurt flate med 3 NV-SØ-gående sprekkdannelser ca 50 m SV for N-enden av bergrabben. Over området går en traktorvei; det var derfor nesten helt dekket av matjord og gresstorv. Figurene er grunt hugget, men de fleste er likevel tydelige. Noen steder er de skadd ved avskalling og forvitring. I SØ grenser området til et NNØ-SSV-gående berg som er 1-1,5 m høyere enn ristningsflaten. Utstrekning 5,5 m NØ-SV, 2,5 m NV-SØ. Omfatter minst 30 skip med kjøllinje, kjølspord og ofte med spiralsnodde stevner, lengde 15-60 cm. 2 figurer som består av 2 parallelle linjer med tverrstreker, lengde 45 cm og 90 cm. I S-enden av gruppen er det en nettfigur, lengde 35 cm. Videre minst 3 dyrefigurer, lengde 12-26 cm, dessuten korte, ofte krumme linjer. Til dette feltet hører minst 65 skålgroper, de fleste i N-delen. Diameter 3-9 cm, dybde 0,3-1 cm. 1999: Omtrent 110 enkeltfigurer ble gjenfunnet. Dette omfatter 36 skipsfigurer, mange med spiralsnodde stavner, 3 menneskefigurer, 3 sirkler med "håndtak" og en figur som består av to sirkler som er forbundet med en linje. Det er en dyrefigur, en nettfigur og 15 uforklarlige figurer. Disse er enten påbegynt eller fragmentert av forvitring. I alt dreier det seg om omkring 50 skålgroper.
Vernedato: -142214400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 29196-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 60263
Navn: Helleristning
LokalitetID: 29293
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Ristningen består av 2 skip og 1 mannsfigur, alle er tydelige. Skipene har lengde 55 cm, og høyde 20 cm. Mannen er plassert lengst i N og det ser ut som om han holder det ene skipet. Mannens høyde er 14 cm, bredde 15 cm. Helleristningen ble funnet ved foten av svaberget under et torvlag. 1992: Helleristningene er tildekket av matjord og ligger nå skjult under dyrket mark.
Vernedato: -143683200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 29293-1
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[274492.50009999983, 6572738.0] , [274492.16509999987, 6572736.75] , [274491.25009999983, 6572735.835000001] more...

OBJECTID: 60675
Navn: Helleristning
LokalitetID: 30105
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2000: Ristningen består av en skipsfigur og ligger på en fjellflate som trolig ble avdekket tidlig på 1990-tallet. Av den grunn er den rødlige granittflaten svært lys og har lite lavvegetasjon. Selve flaten har en størrelse på ca. 2,5x3,5 m. Skipet er hugget i nedkant av det avdekkede berget. Skipet later til å ha vært forholdsvis stort, men det har svært grunne furer. Det har både kjøl- og relingslinje, samt små mannskapsstreker. Den søndre delen av skipet er forvitret bort. Berget er V-lig orientert og har en helningsvinkel på ca. 9 grader. Flaten ligger ca. 32 m.o.h. og den har et svakt vannsig over seg. 2002: Ristningen består av en skipsfigur og en skålgrop. Skipet ble ved oppdagelsen tolket som to separate kjøllinjer.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 30105-1
SHAPE.STArea(): 182
SHAPE.STLength(): 49.786867857410606
Polygon:
[277392.0, 6574845.9999] , [277394.0, 6574845.9999] , [277396.0, 6574843.9999] more...

OBJECTID: 61421
Navn: Helleristning
LokalitetID: 30107
Beskrivelse: Skålgropfelt. 1992: En gruppe skålgroper på en avsats i berget.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 30107-1
SHAPE.STArea(): 867
SHAPE.STLength(): 108.34780336198446
Polygon:
[278533.0, 6574353.9999] , [278534.0, 6574353.9999] , [278535.0, 6574353.9999] more...

OBJECTID: 61452
Navn: Helleristning
LokalitetID: 30206
Beskrivelse: Helleristning. 1995: Feltet består av en enkelt spiral 9 cm i diameter. Spiralen er tydelig hugget midt i et vannsig. 2016: Ristningen ble ikke gjenfunnet. Ut fra stedsangivelsene, må den enten være sprengt bort eller ligge tildekket i forbindelse med bygging av enebolig i Elveveien 4 i 2008.
Vernedato: 803174400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 30206-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 61453
Navn: Helleristning
LokalitetID: 30288
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: 14-15 figurer på en skrånende flate 7 m SSV for ID 78460. 5 skipsfigurer, hvorav 3 er enlinjete med mannskapsstreker og en har en menneskefigur. I tillegg finnes en uferdig skipsfigur med dobbel linje, 2 udefinerbare figurer, 1 usikker huggelinje og 6 skålgroper, hvorav 4 er hugget i en rosettform.
Vernedato: 899424000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 30288-1
SHAPE.STArea(): 85
SHAPE.STLength(): 34.05307703405575
Polygon:
[263303.0, 6574604.9999] , [263302.0, 6574608.9999] , [263305.0, 6574612.9999] more...

OBJECTID: 61454
Navn: Helleristning
LokalitetID: 30289
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: 3 skip, hvorav 2 med mannskapsstreker, hugget på et lite bergskjær i flukt med bakkenivået. Figurene er prikkhugd i en glattpolert og godt bevart bergoverflate som trolig har ligget tildekket svært lenge. Figurene er tynne, og vanskelig å få øye på i vanlig dagslys.
Vernedato: 899424000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 30289-1
SHAPE.STArea(): 87
SHAPE.STLength(): 34.525212989055326
Polygon:
[263297.0, 6574579.9999] , [263296.0, 6574583.9999] , [263298.0, 6574587.9999] more...

OBJECTID: 62200
Navn: Helleristning
LokalitetID: 31052
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1980: Feltet består av 3 skip, 8 skålgroper og en mulig menneskefigur. Deler av feltet er meget forvitret og utydelig, og det finnes en rekke andre usikre skålgroper og furer. 1. Skålgrop, diameter 8 cm. 2. Skålgrop, diameter 5 cm. 3. Skålgrop, diameter 4 cm. 4. Skålgrop, diameter 5,5 cm. 5. Skålgrop, diameter 4 cm. 6. Skålgrop, diameter 6 cm. 7. Skipsfigur med 9 mannskapsstreker, kjølfure og relingsfure. Høyreist enkeltstevn forrut (mot S), høyere stevn og kjølspord akter. Lengde 68 cm. 8. Skålgrop, diameter 6 cm. 9. Enfuret skip uten mannskap, antydning til kjølspord akter. Lengde ca. 65 cm. 10. Skålgrop, diameter 5 cm. 11. Tofuret skip med 12 mannskapsstreker. Spant kun foran og bak, reiste stevner og buet kjølspord forrut, horisontal akter. Lengde ca. 110 cm. 12. Mulig menneskefigur (adorant), under fig. 11. 1998: S-del består av 7 figurer og 10 skålgroper. Feltets mest tydlige og fremtredene figur er et stort og tydelig skip, over 1 m langt. Hugd delvis i og under båten en menneskefigur. Nedenfor disse er det to delvis skadete og svært utydlige sirkelfigurer. Ytteligere 2 utydlige og fragmenterte skip finnes i nedkant. 9 skålgroper er spredt utover flaten. (Figurene 8, 9 og 10 fra 1980 er ikke gjenfunnet). N-del ligger ca 2 m N for A og omfatter 1 skipsfigur og en fragmentarisk menneskefigur, 75cm høy og med aksentuerte legger. Over skipet er det en skålgrop. 2016: Minimum tre skipsfigurer, to sirkelfigurer, to menneskefigurer og 8-9 skålgroper hugget på nedre del av en ØSØ-vendt skrå bergflate. Berget har en svært forvitret overflate med mye avskallinger, og selvom flere av furene er dype og tydelige, er også mye diffust og vanskelig å definere. Bergflata er del av en stor bergkam orientert SSV-NNØ. I S-del av feltet er det to sikre skip, begge med mye forvitring og eksfoliasjonsskader. Det er også flere mulig hugde linjer som kan være rester av ytterligere fire skipsfigurer, men disse er utydelige og usikre. De to sikre skipene har begge rester etter både kjøl- og relingslinje, med 6-11 mannskapsstreker bevart. Største lengde er 69 og 105 cm. Like under det største av skipene er det hugget en menneskefigur. Figuren har armene hevet, og ser ut til å løfte skipet over hodet. Høyde 25 cm. Litt nedenfor og N for menneskefiguren, er de to sirkelfigurene. Den ene består av fem konsentriske sirkler og har en ytre diameter på 30 cm. Den andre er svært fragmentert og utydelig, og har bestått av 2-3 konsentriske sirkler rundt en sentral grop. Den ytterste sirkelen er kun bevart som en buet linje, men diameter på den 2. av sirklene er 17 cm. En skålgrop er hugget like inntil den største sirkelfiguren, mens 6-7 er samlet rundt det nederste skipet på denne delen av flata. Her er det også flere små avskallinger som opprinnelig kan ha vært skålgroper. Gropene har diameter 3-5 cm og dybde ca. 0,5 cm. 130 cm N for sirkelfigurene er det rester etter en svært fragmentert skipsfigur. Skipet har hatt både kjøl og relingslinje forbundet med rette spanter, men store deler av skipet er ødelagt av avskallinger. Bevart lengde 72 cm. Like over skipsfiguren er det en skålgrop med diameter 3,5 cm, dybde 0,5 cm. Like N for skipet er det deler av en menneskefigur. Figurens øvre del er fullstendig ødelagt av en stor eksfoliasjon, men kroppen og beina er bevart. Figuren har vært tydelig hugget og har bevart høyde 50 cm.
Vernedato: 337132800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 31052-1
SHAPE.STArea(): 9.5101318359375
SHAPE.STLength(): 14.232885666462828
Polygon:
[263980.12069999985, 6575821.3596] , [263980.4891999997, 6575821.006999999] , [263980.5882000001, 6575820.732899999] more...

OBJECTID: 67985
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 32757
Beskrivelse: 1990, gruppe A: Det ble observert totalt 40 figurer på et V- og SV-vendt isskurt svaberg som består av grå, finkornig granitt. Overflaten på fjellet "bølger" svakt og stedvis er det noe oppsprukket. Ristningene består av tildels godt markerte figurer som er slipt inn i bergflaten med brede, men grunne furer. Ristningen er svært vanskelig å se med mindre det er skrålys på stedet. 7 skålgroper som er 4-6 cm i diameter og grunnere enn 1 cm. 2 mannsfigurer som henholdsvis er 0,8 og 1 m høye. 4 strek-skip som er 35-90 cm lange; slipefuren er smalere enn 2 cm. 3 fylte skip som er 70-110 cm lange og med furebredde inntil 5 cm. 1 sirkelfigur, tverrmål 23 cm og furebredde opptil 2 cm. Solkors, tverrmål 15 cm, furebredde opptil 2cm. 21 "prikkgroper", diameter mindre enn 2 cm, dybde mindre enn 0,5 cm. 1 "skje"-formet figur med 11 cm vidt blad og 5x8 cm bredt skaft. 2012: Feltet (gruppe A) består av to avgrensete flater. Den sørlige flaten består av fem skipsfigurer med mannskapsstreker. Den største måler noe i overkant av en meter. Det er to konsentriske sirkler, og den ene av dem er sterkt forvitret. En sirkelfigur med "håndtak". En mulig svømmefugl, en and eller en gås. En enkeltstående skålgrop og en dobbel rekke av skålgroper, til sammen 20. Den nordlige gruppen består av to markerte menneskefigurer på omkring en meters høyde. Begge har sverd med markerte dopsko, hjelmer med horn og aksentuerte legger. Den ene har fallos. Like under finnes det et hjulkors, og fire skålgroper er hugget innimellom menneskefigurene. Figurene er dypt konturhugget på en bratt, vestvendt bergflate. 2016: Gruppe A omfatter flere figurgrupper som ligger tett sammen på bergflater atskilt av naturlige bergsprekker. Ristningene er til dels hugget på en bratt, nærmest vertikal vegg, til dels på en skrå flate nedenfor. I øvre del, på en bratt flate lengst N, er det to store menneskefigurer, begge har hjelmer med horn, sverd med tydelig dopsko og aksentuerte legger, den ene har også fallos. Armene er ikke markert. Høyde 82 og 92 cm. Den ene krigerfiguren har hode og deler av overkroppen hugget på oversiden av en bergsprekk. Tre skålgroper er hugget innimellom figurene, diameter 4-5 cm, dybde 0,5-1,5 cm. Nedenfor krigerne er det et hjulkors, en skålgrop og to dyrefigurer, trolig en form for fugler. Sirkelen har diameter på ca. 15 cm, skålgropa 4,5 cm, med dybde 0,5 cm. Dyrefigurene er av samme type med to bein, lang hals og den ene med hale/stjert. Begge er ca. 12 cm høye og 10 cm brede. Like mot SV på slakere V-vendt flate ligger det to skipsfigurer, en dyrefigur og en skålgrop. Skipene har begge enkel kjøllinje og 7 bevarte manskapsstreker. Største lengde 35-39 cm. Dyrefiguren har to bein, lang hals, hale/stjert og måler 16x13 cm. Skålgropen har diameter 4 cm og dybde 0,5 cm. I øvre del, på en nærmest vertikal flate lengst S, er det fem skipsfigurer, en dyrefigur, to sirkelfigurer, et såkalt solstativ og 21-23 skålgroper. Skipsfigurene har alle enkel kjøllinje og 3-15 manskapsstreker. Største lengde 30-85 cm. Dyrefiguren har lang hals, og er hugget uten markerte bein, ser ut som en slags svømmefugl. Størrelse 11x8 cm. Den ene sirkelfiguren består av fire konsentriske sirkler, den andre er mer forvitret, og her kan kun to konsentriske sirkler defineres sikkert. Ytre diameter 19 og 22 cm. Det såkalte solstativet består av en helt uthugget sirkel med diameter 10 cm, og et slags håndtak, total høyde 19 cm. En av skålgropene ligger for seg selv, denne har diameter 3,5 cm. De resterende 20-22 gropene er hugget tett sammen på to parallelle rekker like ved solstativet, disse er små med diameter 2 cm. Skålgropenes dybde er 0,2-0,5 cm. Den defekte sirkelen og den enkeltliggende gropa ligger noe V for de andre figurene, på nedsiden av en bergsprekk. Sentralt på feltet, omgitt av de andre figurpanelene, er det hugget tre skip på en ganske bratt skrånende flate. Alle skipene har enkel kjøllinje og 7-15 manskapsstreker. Figurene har brede, forvitrete furer, og detaljene kan være vanskelig å skjelne. Største lengde 64-108 cm.
Vernedato: 654739200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 32757-1
SHAPE.STArea(): 7.7720947265625
SHAPE.STLength(): 12.25345588304678
Polygon:
[277898.4302000003, 6573886.5878] , [277898.18989999965, 6573887.9769] , [277898.20079999976, 6573889.471000001] more...

OBJECTID: 67986
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 32757
Beskrivelse: 1994: Det ligger en skipsfigur for seg selv 5 m N for resten av ristningene, kalt figurgruppe B. 2016, gruppe B ligger nesten 5 m N for A på en skrå, V-vendt bergflate med forholdsvis jevn overflate og omfatter en skipsfigur og en skålgrop. Skipet består av en enkel kjøllinje med korte stevner, største lengde 44 cm. Skålgropa har diameter 3 cm, dybde 0,5 cm.
Vernedato: 1447804800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 32757-2
SHAPE.STArea(): 3.520751953125
SHAPE.STLength(): 7.8533542834688195
Polygon:
[277901.4020999996, 6573897.107000001] , [277900.6155000003, 6573895.18] , [277899.95100000035, 6573895.338500001] more...

OBJECTID: 80500
Navn: Helleristning
LokalitetID: 39196
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av minst 2 skipsfigurer, 2 menneskefigurer og 2 skålgroper hugget på bergflater som ligger i høyde med terrenget rundt. Alt er dypt hugget og tydelig å se. Nabo opplyser at det var flere figurer, som nå er overdekket. 1. Skipsfigur beliggende lavestliggende, lenst i SØ, orientert NØ-SV. Består av kjøllinje, svakt svungen forstavn i NØ og rundet, lang akterstavn. Skipets lengde 28cm, forstavnens høyde 8cm, akterstavnens høyde 12cm. 2. Skipsfigur 25 cm NV for 1, orientert NØ-SV. Består av kjøllinje med 8 mannskapsstreker, svakt svungen forstavn og akterstavn. Skipets lengde 38cm, forstavnens høyde 13cm, akterstavnens høyde 10cm. 3. Sittende mannsfigur med svungne ben, kant i kant med forstavnen på skip 2. Høyde 0,47m. 4. Skålgrop med "hale" i VSV, ligger 8 cm SV for midten av figur 3. 5. Ditto skålgrop, 10 cm V for 4. Diameter 4-5cm. 6. Ditto menneskefigur 8 cm VSV for hodet til figur 3. høyde 25cm. 2012: Lokaliteten består av 4 skipsfigurer, 3-4 menneskefigurer og 3 skålgroper. Alt er dypt hugget og tydelig.
Vernedato: -142646400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 39196-1
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[271550.50009999983, 6574257.0] , [271550.16509999987, 6574255.75] , [271549.25009999983, 6574254.835000001] more...

OBJECTID: 80896
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 39255
Beskrivelse: 1908: Ristning bestående av 4 skip og 60 skålgroper. Tre av skipene har både kjøl- og relingslinje, det fjerde er mindre med kun en kjøllinje. Det står 2-4 menneskefigurer om bord i hver av de tre største skipene. På 1870-tallet ble et av disse skipene dokumentert med hele ni menneskefigurer. 1965, gruppe A: 2 skipsfigurer beliggende på horisontalt, glattskurt svaberg. Det ene skipet er helt tydelig, av det andre er halvparten hugget bort da man i ca 1925 brøt stein til teglverk her. Ingen skålgroper ble observert, mange av disse samt to skipsfigurer må være ødelagt av steinbruddet. Lengden på det hele skipet er 1,6 m, høyde 0,2 m. Lengden på det ødelagte skipet er 0,35 m, høyde 0,25 m. 1989: Feltet (gruppe A) består av 2 skipsfigurer på en tilnærmet vannrett flate. Berget er fint og glatt, og til tross for at furene er grunne, trer figurene tydelig fram. Skipene er hugget 90 grader i forhold til hverandre. Det ene skipet er hele 1,6 m langt og hugget med en sammenhengende omrissfure, som en sjablon. I den nordre enden av skipet sees tre tydelige menneskefigurer med markerte hode og armer. Måten armene er hugget på gir inntrykk av at de er i bevegelse. Det andre skipet er ødelagt av steinbrudd med en ca. 1 m høy kant. Det har både kjøl- og relingslinje, og har et slags dragehode med to ører foran. Om bord i skipet er en menneskefigur lik de som finnes i det andre skipet. På flaten med ristningene er det 4-5 små groper som er forårsaket i forbindelse med steinuttaket eller som naturlige skader. Et par av disse kan ligne på skålgroper. 2016: Rundt skipene i gruppe A er det 4-5 mulige skålgroper. Gropene er generelt små, men flere av de har en jevn, rund form. Ristningene er hugget på en jevn flate med bevart glasial politur.
Vernedato: -142128000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 39255-1
SHAPE.STArea(): 3.655517578125
SHAPE.STLength(): 8.646116311525915
Polygon:
[277957.97200000007, 6575443.9246] , [277957.1090000002, 6575443.6349] , [277956.97169999965, 6575444.035700001] more...

OBJECTID: 80910
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 39262
Beskrivelse: 1965, gruppe A: Feltet består av mer enn 100 figurer: Minst 7 skip, minst 9 solhjul, minst 6 par fotsåler, ihvertfall 3 dansende menn, minst 1 dyrefigur (hest?) og over 100 skålgroper. Alle figurene er dypt hugget og meget godt bevart, de fleste enestående godt. Det er muligheter for at det finnes flere figurer skjult under torvlaget. De fleste av skipene er orientert Ø-V, alle har kjøl- og relingslinje, samt mannskapsstreker. De fleste har dobbelstavn, den innerste svunget og avsluttet i et lite hode. Skipene har lengde ca 0,2-1,3 m. Solfigurene er dels hjulkors, dels konsentriske sirkler, dels helt uthugget. Diameter er 20-30 cm. De fleste fotsålene er helt uthugget og tærne er markert. Et par er forbundet med en tverrstrek. Lengde 15-29 cm. Menneskefigurenes høyde er 25-50 cm. Dyrefiguren har lengde 40 cm og høyde 26 cm. Skålgropenes diameter er 4-9 cm, dybde inntil 2 cm. 2002, gruppe A: Dette er et av Østfolds største og mest interessante ristningsfelt. Feltet består av mer enn 230 figurer: 18 sikre skipsfigurer og noen mulige påbegynte skip, 20 sirkelfigurer hvorav to er lenket sammen med en linje, både konsentriske sirkler, hjulkors, punktsirkler og andre varianter er representert. Det er fem, muligens seks, menneskefigurer, en kriger med hornkledd hjelm, sverd og aksentuerte legger. To såkalte voltører, figurer som slår baklengs kollbøtte. 27 fotsåler, og av dem finnes ni i par, de øvrige er hugget enkeltvis. Ca. 150 skålgroper, og noen av dem fremstår som doble. Ca. tolv ubestemte figurer eller figurer som er påbegynt og ikke fullført, hvorav en mulig dyrefigur. De fleste figurene er dypt hugget og meget godt bevart, enkelte av fotsålene og sirkelfigurene er dypt hugget og slipt ned i berget. 2016, gruppe A: Figurene er hugget på glatt berg i vannsig, med helling mot S. Med unntak av en sirkelfigur, ble alle figurene beskrevet og kalkert i 2002 gjenfunnet. Det ble også observert fire ukalkerte skålgroper spredt rundt på flata. En av figurene tegnet som et skip i 2002 ble tolket som en mulig dyrefigur, lengde 40 cm. De fullstendige skipsfigurene har største lengde 29-127 cm. Sirkelfigurene har diameter 10-30 cm, skålgropene 2-8,5 cm, dybde 0,4-2,5 cm. Fotsålefigurene har lengde 20-25 cm, bortsett fra et par på 15 cm, mulig et par barneføtter?
Vernedato: -142992000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 39262-1
SHAPE.STArea(): 21.5513916015625
SHAPE.STLength(): 20.022922387914363
Polygon:
[277821.37129999977, 6573974.6214000005] , [277822.8048999999, 6573975.045700001] , [277824.00430000015, 6573974.401699999] more...

OBJECTID: 80948
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 39262
Beskrivelse: 1965: På et mindre N-S-gående svaberg ca 3 m SSØ for foregående felt er det en skålgrop, og 40 cm Ø for denne minst 2 skålgroper til. Skålgropene her er grunne og tildels forvitret. Diameter 2-3 cm, dybde 0,5 cm. 1990, gruppe B: Berget består av grå finkornet granitt og er en utløper av berget der gruppe A ligger. Berget krummer seg som ryggen på en hval, orientert NNØ-SSV. Svaet faller slakt av mot S. Figurene er hugget/slipt med brede, men grunne furer. Figurene er derfor vanskelig å se. 2 skip, lengde 110-120 cm. Slipefurene er mellom 2 og 4 cm brede og mindre enn 0,5 cm dype. 1 "strekfigur" (skip?), lengde 26 cm. Slipefurene er 2 cm bred og dybden er er mindre enn 0,2 cm. 1 "strekfigur" (mann?), høyde 25 cm. Laget med 1,5 cm bred fure som er mindre enn 0,1 cm dyp. 2 mannsfigurer, henholdsvis 20 cm og 70 cm høye. De er slipt med en fure med bredde 2 cm, dybde 0,1 cm. 10 skålgroper med diameter 3-7 cm og dybde ca 1 cm. 2002: På et mindre nord-sørgående svaberg ca. 3 m SSØ for foregående felt, er det tre skålgroper og to til tre utydelig huggete skip. 2016: Gruppe B ligger på et avrundet svaberg 3-4 m S for A, med figurer hugget i helling mot S og V. Furene er grunnere og smalere enn i gruppe A, og figurene er generelt vanskelige å få øye på uten skrålys. Det ble funnet totalt to skipsfigurer, 8-11 skålgroper, 1-2 menneskefigurer og fire buete linjer. Skipene er hugget under hverandre og er orientert VNV-ØSØ. Begge har enkel kjøllinje og mangler synlige manskapsstreker. Største lengde 112-120 cm. Det øverste skipet har utnyttet en naturlig sprekk i nordre stavn. Skålgropene ligger spredt, men litt S for skipene er det en konsentrasjon på 3-5 groper. Diameter 3-5 cm, dybde 0,3-1 cm. Menneskefiguren er hugget i slak S-helling på øvre del av berget, viser en mann med fallos, sverd med markert dopsko og aksentuerte legger, men uten armer. Høyde 36 cm. Den mulige menneskefiguren er svært utydelig, og kan bare så vidt skimtes i skrålys. Figuren ligger litt NV for den sikre mannsfiguren, på tvers av S-stavnen til den øverste skipsfiguren. Den er usikker, men kan vise en mann med hjelm med horn og mulig fallos. Ingen armer eller våpen synlig. Høyde ca. 36 cm. Det er også flere buete furer på berget, dette tyder på at det har vært flere figurer her som i dag er vanskelig å definere sikkert.
Vernedato: 1448496000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 39262-2
SHAPE.STArea(): 11.6978759765625
SHAPE.STLength(): 14.141629931106426
Polygon:
[277821.9960000003, 6573967.428400001] , [277823.30929999985, 6573967.889599999] , [277824.0087000001, 6573967.2807] more...

OBJECTID: 81007
Navn: Helleristning
LokalitetID: 39124
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Feltet ble dokumentert på 1870-tallet, og i 1908 som to fotsåler. Ristningen skal ha ligget i bakkehellet på Anders Kristiansen Slettens eiendom, 24 m V for låven. Ristningen er ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Den omtalte låven ble revet en gang før 1942, og det er ikke kjent hvor bygningen har ligget. Feltet er kartfestet på det gamle gårdstunet i mangel på nøyaktige orienteringsbeskrivelser.
Vernedato: -141696000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 39124-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 81292
Navn: Helleristning
LokalitetID: 39260
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av minst 5 figurer: 4 skipsfigurer med kjøl- og relingslinje, 2 skipslinjer og 1 menneskefigur. Figurene er dypt hugget, og fordi de lå under gresstorven var de godt bevart. Svaberget heller ca 45 grader V-over. 2 av skipene kun en enkel kjøllinje, de to andre har kjøl- og relingslinje, dobbeltstavn og mannskapsstreker, samt 1 mann med markert hode og utstrakte armer som er høyere enn de andre. Skipenes lengde er 35-82 cm. Menneskefiguren, som finnes øverst og Ø-ligst på berget, er hugget en face, har markert hode, opprakte armer og små kulelignende føtter. Høyde 20 cm, bredde mellom armene 17 cm. 1994: Det ble observert en skålgrop øverst på ristningsflaten, samt en udefinert figur 2,1 m V for de andre figurene. 2000: Feltet ligger på et forholdsvis bratt svaberg og består av 5-6 skipsfigurer, to menneskefigurer og en figur som er vanskelig å tolke. Det kan se ut som at ristningene er hugget i to forskjellige tidsperioder. 4 av skipene er svært enkle og tynne skipslinjer som trolig er hugget tidligere enn de øvrige figurene, som er mye dypere og mer forseggjort. De to andre skipene er markante med store mannskapsstreker og dobbelt stavn. Om bord i begge skipene er det plassert en menneskefigur som ser ut til å sitte med bena i kors og som holder et skjold el. i den ene hånda. De enkeltstående menneskefigurene har hevete armer, markert hode og hals, den ene med fallos. Nedenfor ristningsflaten er det et bratt heng med høyde ca. 40 cm. Like på nedsiden er det en merkelig figur som ser ut til å være oppheng innunder henget. I etterkant er det oppdaget en tilsvarende figur omtrent 1 meter til venstre for denne, plassert tilsvarende på berget oppunder henget. 2016: Skålgropa øverst til høyre på flata, i ØSØ, har diameter 4 cm og dybde 0,5 cm. De udefinerte figurene på den smale flata nedenfor henget er av samme type, med høyde 38 og 41 cm. De består begge av en rett linje med en tverrlinje i overkant, som en T, med ytterkantene markerte med en nedadgående avslutning. Rundt nedre del av linja, er det risset 2 buete furer på hver side, som ender opp i en delvis markert tverrlinje også der, omtrent parallell til den øvre tverrlinja.
Vernedato: -141696000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 39260-1
SHAPE.STArea(): 19.913330078125
SHAPE.STLength(): 16.68600091266535
Polygon:
[277307.29619999975, 6574672.9287] , [277305.81520000007, 6574672.742699999] , [277304.11670000013, 6574673.0855] more...

OBJECTID: 82386
Navn: Helleristning
LokalitetID: 39651
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2000: Feltet består av 6 skipsfigurer og mulig rester etter et 7. skip. Fjellet her har flere avsatser og det er hugget figurer på to av de brattere, V-vendte partiene, samt på flaten på den øvre avsatsen. Det sildrer vann over berget noe som gjør flatene blanke og glatte. To av skipene er mer forseggjort, den ene med mannskapsstreker, og det andre med både kjøl- og relingslinje, samt for- og akterstevn. Ellers dreier det seg i stor grad om enkle eller uferdige skipslinjer. 1999/2002: Feltet består av 7-8 skipsfigurer beliggende nedover vannsiget på ulike etasjoer i berget. 2 av skipsfigurene har mannskapsstreker. Øverst på brink 2 skipsfigurer. I skråningen umiddelbart nedenfor ytterligere 2 skipsfigurer. På bergets nederste flate er det 3 skipsfigurer, og mulig rester etter 1 skipsfigur til. 2016: 7 skipsfigurer ble gjenfunnet. Skipene med fullstendig lengde bevart har største lengde 22-73 cm.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 39651-1
SHAPE.STArea(): 31.3306884765625
SHAPE.STLength(): 21.26088163931977
Polygon:
[277512.37710000016, 6575058.9035] , [277512.99399999995, 6575060.195599999] , [277514.0513000004, 6575062.4344999995] more...

OBJECTID: 82944
Navn: Helleristning
LokalitetID: 39250
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Helleristningene er plassert på N-enden av svaberget og består av ca 15 skipsfigurer og 6 skålgroper. Noen av skipene har kjøl- og relingslinje, andre har bare kjøllinje. Noen skip har mannskapsstreker. De fleste av figurene er litt forvitret. Skipenes lengde er 10-55 cm. Skålgropenes diameter er 3-7 cm, største dybde ca 2,5 cm.
Vernedato: -142732800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 39250-1
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[277365.50009999983, 6576266.0] , [277365.16509999987, 6576264.75] , [277364.25009999983, 6576263.835000001] more...

OBJECTID: 82962
Navn: Helleristning
LokalitetID: 40257
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2001: Stort og monumentalt helleristningsfelt med 84 figurer beliggende under og på begge sider av låvebroen på gårdens tun. Utbredelsen går fra bergets nordligste utstrekning til S, der berget fortsetter inn under gårdsveien. De tydligste og fleste figurene finnes på S-siden av låvebroen. Figurene på bergets nordende er mer forvitret og vanskeligere å se. Feltet består av 52 skip, 44 med mannskapsstreker og 8 uten. Et av skipene har to tydelige menneskefigurer sittende mot hverandre. Øvrige figurer er 2 mennesker, 2 fotsåler, 1 arm med tydelig hånd, 1 dyrefigur med usikre hjortelignende horn, 4 utydelige figurer og 12 skålgroper. 1 skålgrop, diameter 3 cm, ble observert på stedet under en registrering i 1979.
Vernedato: 294624000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 40257-1
SHAPE.STArea(): 100.2357177734375
SHAPE.STLength(): 41.31635393403281
Polygon:
[261570.59009999968, 6577989.0463] , [261568.14159999974, 6577985.6746] , [261564.44880000036, 6577985.835100001] more...

OBJECTID: 89107
Navn: Helleristning
LokalitetID: 42787
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: Et stort og monumentalt ristningsfelt i V-skråningen av svakt hellende havnehage. Feltet er dominert av en stor skipsfigur med lengde ca. 2 m og minimum 5 menneskefigurer om bord. Ellers er det ytterligere 10 sikre skip, 2 usikre skipslinjer, 2 frittstående menneskefigurer, 2 dyrefigurer, 9 uforklarlige figurer og ca. 28 skålgroper. 2014: I forbindelse med skjøtsel av lokaliteten, ble ytterligere en skålgrop med observert ca 1,5 m Ø for Onsøyskipet. Diameter 2,5 cm.
Vernedato: 901670400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 42787-1
SHAPE.STArea(): 57.8878173828125
SHAPE.STLength(): 28.162109886798422
Polygon:
[264654.2735000001, 6577382.261299999] , [264652.18570000026, 6577385.861500001] , [264653.12849999964, 6577387.6831] more...

OBJECTID: 93836
Navn: Helleristning
LokalitetID: 45086
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2001: Feltet består av 3-4 skipsfigurer hvorav flere er fragmentariske eller uferdige. En av skipene har to tydelige menneskefigurer sittende om bord. Det er to sirkelfigurer, en konturhugget fotsåle, to ubestemmelige figurer og 32 skålgroper.
Vernedato: 988675200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 45086-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 101891
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 49248
Beskrivelse: 1965: Feltet (gruppe A) består av minst 5 skipsfigurer og 6 skålgroper. Av skipene er det 2 som er store og ganske dypt hogget; de 3 andre er mindre og delvis svært vanskelige å se. Det er bare 2 som har mannskapsstreker. Lengde 33-85 cm. 4 av de 6 gropene finnes i feltets S-ligste del. Diameter 5-9 cm, dybde 0,3-1 cm. Nedenfor feltet går noen skuringsstriper. 2016: Ristningene er hugget på nedre del av et ØSØ-vendt berg som er helt overgrodd av lav. Det er rester av rødmaling i furene under laven, men figurene er svært vanskelige å få øye på. Gruppe A består av 4-5 skipsfigurer og 6 skålgroper. Alle skipene har enkel kjøllinje, to har manskapsstreker, og ett har en fure med 90 graders vinkel ut mot den ene stavnen. Det usikre skipet er i dag kun synlig som en svak fure over manskapsstrekene i N-stavnen til en av de andre skipene, men ble dokumentert som en enkel, overlappende skipslinje av E.Johansen i 1948. Fire av skålgropene er hugget i forbindelse med det S-ligste skipet, der stavnen mot S i dag er svært utydelig.
Vernedato: -142128000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 49248-1
SHAPE.STArea(): 5.52099609375
SHAPE.STLength(): 9.35765061582229
Polygon:
[272173.67140000034, 6571153.2905] , [272172.3141000001, 6571151.7937] , [272171.6297000004, 6571151.624399999] more...

OBJECTID: 102009
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 49248
Beskrivelse: 1992: Det ble funnet en skipsfigur ca. 2 m SV for hovedgruppen med ristninger, kalt gruppe B. Skipet har totalhugget skrog, dobbeltstavn mot SV og rester av mannskapsstreker. 2016: Gruppe B består av en skipsfigur 235 cm S for A. Skipet har totalhugget skrog, fem manskapsstreker og en buet fure innenfor stavnen i S. Største lengde 60 cm.
Vernedato: 1486512000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 49248-2
SHAPE.STArea(): 1.4307861328125
SHAPE.STLength(): 4.874713743694409
Polygon:
[272170.1604000004, 6571149.6083] , [272169.97190000024, 6571150.513900001] , [272170.15660000034, 6571151.3445] more...

OBJECTID: 102136
Navn: Helleristning
LokalitetID: 49284
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1964: Feltet består av minimum 14 figurer hugget på et N-S-gående svaberg med svak helling mot Ø. Flere av figurene går i hverandre. Berget er forvitret og enkelte av figurene er ikke lett å se og det er mulig at det finnes flere figurer. Ristningen omfatter 2 sirkler, konsentriske om et groplignende sentrum. Største diameter ca 16 og 27 cm. Det er minst 7 skip, hvorav 2 med dobbelstavn og mannskapstreker. Resten er enkle med mannskapstreker. Lengde 45-70 cm. I tillegg er det 3 påbegynte skip i form av en enkel strek. 1 fotsåle 20x10 cm. 1 uregelmessig figur. 2016: Lokaliteten består av åtte-ni skipsfigurer, to sirkelfigurer, en skålgrop og flere udefinerte figurer. Ristningene er hugget på en Ø-vendt bergflate i vannsig, og lå under et tykt dekke av nedfall og torv. Berget har flere eksfoliasjoner og er generelt forvitret, flere av figurene er vanskelig å se tydelig, og mest sannsynlig er det flere figurer her. Av de åtte sikre skipene har to både kjøl- og relingslinje, spanter og 4-8 manskapsstreker. En av disse har i tillegg antydning til hode og armer på tre av manskapsstrekene, armene holdes diagonalt, en hevet og en ut til siden eller skrått nedover. De resterende 6-7 skipene har alle enkel kjøllinje med spor etter manskapsstreker, to er fragmentert og har kun en bevart stavn. Den ene av disse overlapper med det øverste av de to skipene med dobbel kjøllinje, og kan også tolkes som en del av dette skipet. Skipene er alle orientert omtrent N-S og hugget i to rekker under hverandre; tre-fire skip S på ristningsflaten, fem skip sentralt. Skipene med begge stevner bevart, har største lengde 42-69 cm. De to sirkelfigurene ligger helt N på ristningsflata og består av tre konsentriske sirkler rundt en sentral grop. Den N-ligste figuren er svært utydelig, og sirklene kan stedvis bare anes så vidt. Ytre diameter 19 cm. Skålgropa ligger mellom skipene S på flata og har diamter tre cm. Øverst på bergflata, mellom sirkelfigurene og den sentrale rekka med skip, er det et parti med hugde furer som utgjør flere udefinerte figurer. Furene er til dels dype, til dels grunne og utydelige. Muligens kan det være spor av ytterligere to skip og en-to mulige dyrefigurer.
Vernedato: -172281600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 49284-1
SHAPE.STArea(): 12.925537109375
SHAPE.STLength(): 14.061084896162338
Polygon:
[278809.42080000043, 6574011.702299999] , [278808.16899999976, 6574010.191] , [278806.20770000014, 6574010.890799999] more...

OBJECTID: 102371
Navn: Helleristning
LokalitetID: 49300
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Solhjul, tre konsentriske sirkler om en fordypning. Største diameter 52 cm. Ca 3 cm SØ for solhjulet: 13 skålgroper med diameter 3-5 cm, dybde 0,5-1 cm. 40 cm NNØ for solhjulet er det ytterligere 1 skålgrop, diameter 5 cm, dybde 0,5 cm. Ifølge Sverre K Ophus, gårdens eier i 1965, kan det være flere ristninger under torven.
Vernedato: -142819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 49300-1
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[275258.50009999983, 6572057.0] , [275258.16509999987, 6572055.75] , [275257.25009999983, 6572054.835000001] more...

OBJECTID: 102391
Navn: Helleristning
LokalitetID: 49334
Beskrivelse: Beskrivelse: Feltet omfatter ialt minst 10 skålgroper, 2 skip, 1 menneskefigur og deler av et skip? Lengst N på svaberget: 1. 4 skålgroper tett sammen. Dårlig markert, og antagelig en del forvitret. D 4-5cm, dybde ca 0,4cm. Hele gruppen måler ca 10x20cm. Ca 20m S for 1: 2. Skipene, menneskefigurene og 6 skålgroper. Feltet ligger der berget skråner mot V. Figurene fordeler seg på følgende måte: På overgangen der berget begynner å skråne: Meget tydelig skålgrop, d 10cm, dybde ca 0,4cm. 16m VSV for denne: Skip, markert med kjøllinje. Den ene stavnen (i NNØ) er formet som et dyrehode.I skipet står, regnet fra NNØ-stavnen, en 9-talllignende og en Y-formet figur, en helt uthugget menneskefigur med opprakte hender, samt en punktsirkel "på ben". Skipets l ca 65cm, h 25cm. 2cm nedenfor skipet: Nok en skipslinje, uferdig skip? Ca 30cm VNV for skipet med dyrehodestavnen: En mann, helt uthugget, som løfter et skip? over hodet. Mannens h 50cm. 5 skålgroper er spredt innimellom figurene. Figurene er utydelig og grunt hugget, sikkert endel forvitret.
Vernedato: -143078400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 49334-1
SHAPE.STArea(): 428
SHAPE.STLength(): 82.93407129347304
Polygon:
[274221.0, 6572997.9999] , [274222.0, 6572997.9999] , [274223.0, 6572997.9999] more...

OBJECTID: 102600
Navn: Gruppe 1
LokalitetID: 49243
Beskrivelse: 1956: Figurgruppe 1 ligger lengst NØ på lokaliteten og er hugget i et vannsig. Øvre del av feltet består av ca. 5 skip og 2 menneskefigurer. 4 av skipene har bare kjøllinje, lengde ca 0,7 m. Det 5. skipet er helt uthogd, med høye, snodde stevner og dobbeltstavn mot N. I skipet står det en menneskefigur som er dobbelt så høy som mannskapsstrekene. Skipets lengde 1 m, høyde 0,4 m. De to menneskefigurene har høyde 22 og 28 cm. På nedre del av feltet, 2 m NV for øvre del, er det ca 7 skipsfigurer, 1 dyrefigur og 1 krum linje. 2 av skipene er betraktelig større enn de andre og det ene har ved stavnen noe som kan være en menneskefigur som spriker med armer og bein. Skipenes lengde er 23-84 cm. I forbindelse med skjøtsel og kalkering av ristningene, dukket det opp en skipskontur under øvre del på 1990-tallet, og 2 skålgroper i øvre del i perioden 2012-2015.
Vernedato: -142819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 49243-1
SHAPE.STArea(): 28.53857421875
SHAPE.STLength(): 20.763426597613634
Polygon:
[272179.9715999998, 6571467.5842] , [272178.59860000014, 6571466.4224] , [272173.8459999999, 6571468.745999999] more...

OBJECTID: 102601
Navn: Gruppe 2
LokalitetID: 49243
Beskrivelse: 1965: Gruppe 2 ligger 10 m NNV for 1 og består av 3 skipsfigurer. To av skipene har bare kjøllinje, det tredje har også relingslinje, alle har mannskapsstreker. Det ene skipet ligger for seg selv ca. 2 m N for de andre. Lengde 40-67 cm.
Vernedato: -142819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 49243-2
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 102602
Navn: Gruppe 3-4
LokalitetID: 49243
Beskrivelse: 1965: Gruppe 3 ligger 2,5 m V for 2 og består av 2 skipsfigurer og 1 skålgrop. Skipene er dypt hogd med kjøllinje, lengde 40-43 cm. Skålgropa har diameter 5 cm. Gruppe 4 ligger 1 m V for 3 og består av 1 rytterfigur, 1 fotsåle og ca. 11 skålgroper. Rytterfiguren og fotsålen har begge en lengde på 20 cm, gropenes diameter er 3-5 cm. Figurene lå under et jordlag og er meget utydelig i dagslys.
Vernedato: -142819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 3
KulturminneID: 49243-3
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 102603
Navn: Gruppe 5
LokalitetID: 49243
Beskrivelse: 1965: Gruppe 5 ligger 5,5 m SSV for 3 og består av 2 skip og 1 buet linje. Skipene har begge kjøl- og relingslinje med spanter, lengde 33 cm. Den buete linjens lengde er 40 cm. 2010-2015: Under skjøtsel av lokaliteten er det funnet ytterligere 1 skip og 1 skipskontur i gruppe 5 (skipskonturen er med på E.Johansens kalkering fra 1944).
Vernedato: -142819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 4
KulturminneID: 49243-4
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 102616
Navn: Gruppe 7-11
LokalitetID: 49243
Beskrivelse: 1965: Gruppe 7-11 er hugget på en sammenhengende bergflate S på lokaliteten. Gruppe 7 ligger 12,5 m SV for 5 og er en meget eiendommelig gruppe med ca 30 figurer. Midt i er det 3 store skip, lengde 0,7-1,3 m, dypt hogd med linjebredde 2-4 cm. I 2 av disse er det 2 menneskefigurer, det er også et avrundet rektangel i 2 av skipene, kanskje seil (?). Dessuten sees ca 7 mindre skip, lengde 30-60 cm. De store skipene later til å være hogd senere enn disse, da de er risset over noen av småskipene. I gruppen er det også 5 vognfigurer, hver med 2 hester, høyde 27-35 cm, bredde 27-30 cm. Videre ca 5 hestefigurer, lengde 18-35 cm. 2 er forbundet med solhjul. 1 mannsfigur, høyde 32 cm, bredde 24 cm, med skålgroper ved høyre hånd. Dessuten sees ca 5 groper, 4 solhjul og en krum linje. 0,7 m nedenfor og V for disse figurene, på nedsiden av en horisontal renne i fjellet, er det en skipsfigur, lengde 37 cm og en menneskefigur, høyde 15 cm. Gruppe 8 ligger 1,5 m VSV for det største skipet i gruppe 7, 1 m opp fra bakken og består av 5 figurer. 1 fotsålepar tett sammen, lengde 25 cm, bredde 20 cm. Under disse er det 2 hester, lengde 18 og 20 cm. Nederst, like over bakken, er det 1 menneskefigur med et vinkelformet redskap (hakke?) i høyre hånd, høyde 40 cm, bredde 35 cm. Dessuten sees 1 skålgrop. Gruppe 9 består av to figurer som ligger ca 3 m SSV for det største skipet i gruppe 7, i nesten samme høyde og 2 m SSØ for fotsålene i gruppe 8. 1 mannsfigur med punktsirkel til kropp, høyde 24 cm, og 1 solfigur med 4 stråler, hvorav en går ned til grop med diameter 6 cm. Solfiguren med grop har høyde 26 cm. Gruppe 10 ligger ca 0,8 m SSV for gropen i gruppe 9. I øvre del av gruppen er det en skipsfigur med lengde 75 cm. Over og til venstre for denne er det 2 sirkler med diameter 6-7 cm. Rett under skipet er det en mannsfigur ("Begbymannen"), dypt hogd, med utstrakte armer, sterkt fallisk og sverd (?) ved siden, høyde 65 cm, huggesporenes bredde 3-6 cm. Videre en mindre mannsfigur med høyde 23 cm. Dessuten 6 grunne groper som ligger parvis rundt de to menneskefigurene. 75 cm lengder ned er det en ganske utydelig, grunt hogd skipsfigur med lengde ca 35 cm og 2 groper med diameter 3 og 4 cm. Gruppe 11 ligger ca 0,85 m SV for foten til "Begbymannen" i gruppe 10 og består av 3 menneskefigurer og 2 skip. Bare overkroppen på menneskefigurene er synlige, høyde 8-14 cm. Skipenes lengde er 50 og 64 cm. Menneskefigurene er ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. 1990-tallet: I forbindelse med skjøtsel og kalkering av ristningene, dukket det opp en 3. skålgrop i nedre del av gruppe 10. 2010-2015: Under skjøtsel av lokaliteten er det funnet 3 skålgroper i gruppe 7 og 2 skålgroper i nedre del av gruppe 10. I gruppe 7 er det også funnet en vognfigur som mangler på kalkeringene, men trolig er denne med i beskrivelsen fra 1965.
Vernedato: 1440720000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 6
KulturminneID: 49243-6
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 104300
Navn: Helleristning
LokalitetID: 49906
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: Ca. 13 figurer hugget på et flatt svaberg i flukt med gressplenen. 7 skipsfigurer, hvorav to med mannskapsstreker og en med en menneskefigur stående i skipet. 3 uferdig, hugne linjer, 2 mulig uferdige fotsåler og 1 skålgrop. Figurene er tydelig hugget og lett synlig i den velbevarte, fine bergflaten.
Vernedato: 898819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 49906-1
SHAPE.STArea(): 51.421630859375
SHAPE.STLength(): 28.151897373520416
Polygon:
[263025.2419999996, 6574050.9498] , [263023.8312999997, 6574049.3467] , [263021.5229000002, 6574049.966499999] more...

OBJECTID: 105226
Navn: Helleristning
LokalitetID: 49698
Beskrivelse: Skålgrop. 2000: En skålgrop hugget på en markert fjellkolle mellom tunene på Årum søndre 644 bruk 1 og 4. Gropa ligger ca. 40 m.o.h.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 49698-1
SHAPE.STArea(): 2.7489013671875
SHAPE.STLength(): 6.4858376190445455
Polygon:
[277368.7006999999, 6574337.943399999] , [277369.1942999996, 6574339.149900001] , [277369.8710000003, 6574339.645199999] more...

OBJECTID: 108538
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 52521
Beskrivelse: 1990-1992: Svaberget er N-S-orientert, høyde ca 0,5 m. Det strekker seg mot N og ut av tunet. Bygningene i tunet ligger dels inntil berget og dels på det. En del fjell i tunets N-del er sprengt bort. Bergryggen er tildels gressdekket og et større område på toppen er dekket av vedstabler og flis. På toppen av bergryggen V for uthus er det 2 skålgroper med avstand 30 cm. Diameter 5 og 7 cm, dybde 0,5 cm. 3 m S for disse ligger det 1 grop, diameter 8 cm, dybde 0,7 cm. 2016: Markant bergskjær i gårdstun, helt overgrodd av mose. I NV og sentralt på Ø-siden er deler av berget sprengt bort. Kun de to skålgropene på toppen av berget ble gjenfunnet. Disse ligger på en horisontal flate sentralt oppe på bergskjæret og har diameter 6-7 cm, dybde 0,5-0,8 cm. De gjenfunnete gropene kalles figurgruppe A, den omfatter også skålgropa som i 1990 er beskrevet som 3 m lenger mot S, men som ikke ble gjenfunnet.
Vernedato: 654739200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 52521-1
SHAPE.STArea(): 9.1619873046875
SHAPE.STLength(): 12.394337468009413
Polygon:
[278309.8996000001, 6574023.3937] , [278308.87480000034, 6574022.549799999] , [278307.72950000037, 6574023.032] more...

OBJECTID: 108792
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 52521
Beskrivelse: 1990-1992: Svaberget er N-S-orientert, høyde ca 0,5 m. Det strekker seg mot N og ut av tunet. Bygningene i tunet ligger dels inntil berget og dels på det. En del fjell i tunets N-del er sprengt bort. Bergryggen er tildels gressdekket og et større område på toppen er dekket av vedstabler og flis. En skipsfigur ble observert i 1990, men dekket av vedstabler i 1992, figuren skulle ligge ca. 4 m V for uthus med bru inn på berget. 2016: Skipsfiguren ble ikke gjenfunnet. Ut fra beskrivelsene, burde denne ligge skjult under mose og lav på den øvre, flate delen av berget, trolig noen meter NØ for A. Den omtalte broa inn på berget er fjernet, men uthuset står fortsatt.
Vernedato: 1487116800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 52521-2
SHAPE.STArea(): 19.4002685546875
SHAPE.STLength(): 16.79030101257387
Polygon:
[278315.5396999996, 6574028.6557] , [278314.2631999999, 6574027.5209] , [278312.49010000005, 6574028.6557] more...

OBJECTID: 133532
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 62711
Beskrivelse: 1966: Gruppe A ligger lengst i N på bergets N-helling og omfatter minst 14 skip eller deler av slike, 4 dyrefigurer, 7 menneskefigurer, 3 vognfigurer eller deler av slike og 7 skålgroper. Utstrekning N-S ca 6 m, Ø-V ca 5 m. 3 av skipene har kjøl- og relingslinje, resten bare kjøllinje. 2 har spant, 1 mannskapsstreker. Lengde 0,3-1,7 m. 5 av menneskefigurene har helt uthogget kropp; 2 av de 3 som står på rekke, blåser på lur. Høyde inntil 58 cm. Vognenes lengde er inntil 30 cm. Skålgropene er spredt mellom de øvrige figurene. Diameter inntil 5 cm. 2012: Lengst i N (gruppe A) er det 25 skipsfigurer og 2 vognfigurer med 4 hjul. En av vognene trekkes av okser. Ristningen har 7 dyrefigurer og noen av dem er fragmentariske. Det har 11 menneskefigurer, og flere av dem med fallos, våpen og mulige lurer. Feltet har 32 skålgroper og ca. 20 uferdige eller fragmenterte figurer. Skålgropene er spredt mellom de øvrige figurene.
Vernedato: -110678400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 62711-1
SHAPE.STArea(): 697.30859375
SHAPE.STLength(): 126.30639310503541
Polygon:
[274047.3474000003, 6573711.583000001] , [274041.2522999998, 6573711.441199999] , [274026.51070000045, 6573728.4508] more...

OBJECTID: 133533
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 62711
Beskrivelse: 1966: Gruppe B ligger på bergets Ø-helling 3-3,5 m S for A. Omfatter minst 2-3 skip eller deler av slike, 1 sirkel, 10 dyrefigurer, 3 menneskefigurer og 1 skålgrop. Utstrekning N-S 2 m, Ø-V 1,5 m. Det nesten fullstendige skipets lengde er 56cm. Sirkelens diameter er 12 cm, dyrefigurenes lengde inntil 24 cm og menneskefigurens høyde inntil 20 cm. Skålgropens diameter 3,5 cm. 2012: Gruppe B består av en figurgruppe som er mindre og mer konsentrert enn den foregående. 12 menneskefigurer, flere med attributter, og 25 dyrefigurer som alle kan tolkes som hester. Det er 3 uforklarlige figurer, hvorav en muligens kan være en fegate eller ledegjerde, og 3 skålgroper.
Vernedato: 1348099200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 62711-2
SHAPE.STArea(): 27.5675048828125
SHAPE.STLength(): 19.535087454585096
Polygon:
[274047.4665000001, 6573733.595000001] , [274044.10809999984, 6573733.595000001] , [274043.0525000002, 6573736.8575] more...

OBJECTID: 133646
Navn: Gruppe C
LokalitetID: 62711
Beskrivelse: 1966: Gruppe C ligger på samme helling av berget, ca 5 m S for B. Ristningen omfatter 5 skip og 1 dobbelspiral. Utstrekning N-S 4,5 m, Ø-V 1,5 m. 4 skip har helt uthugget skipssider, 1 bare kjøllinje. 3 har mannskapsstreker. I det ene av disse er det 2 lurblåsere. De to S-ligste skipene ligger helt inntil gresskanten. Skipenes lengde er 0,7-2 m. Spiralens største mål er 37 cm. 2012: Gruppe C omfatter 7 monumentale skipsfigurer hvorav 4 har helt uthuggete skipssider. Det er muligens en lurblåser i et av skipene og en triskele med dobbel huggelinje.
Vernedato: 1348099200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 3
KulturminneID: 62711-3
SHAPE.STArea(): 23.79638671875
SHAPE.STLength(): 17.97532920721708
Polygon:
[274046.3945000004, 6573724.5911] , [274045.2352999998, 6573724.4366] , [274042.45320000034, 6573724.823000001] more...

OBJECTID: 134939
Navn: Helleristning
LokalitetID: 62634
Beskrivelse: 1979: Tydelig helleristningsfelt bestående av 9 figurer, hugget i et lite vannsig. 1. Skålgrop, diameter 1,5 cm. 2. Enkel fure, lengde 15 cm. 3. Skipsfigur, lengde 31 cm, en-furet med 6 mannskapsstreker og overbygg. 4. Enkel fure, lengde ca. 17 cm. 5. Skipsfigur, enkel en-furet, lengde 63 cm. 6. Skipsfigur, lengde 36 cm, en-furet med ca. 10 mannskapsstreker. 7. Skipsfigur, lengde ca. 21 cm, enkel, en-furet. 8. Dyrefigur, hest, lengde 22 cm, høyde 10 cm, hugget over figurene 6 og 7. 9. Menneskefigur, høyde 16 cm, bredde 6 cm, stående. 2002: Lokaliteten består av omkring 7-8 figurer, men noen av dem er svært utydelige. Det er fire skipsfigurer, og en av dem har et menneske stående om bord, muligens med et ovalt skjold. Det er en menneskefigur og en skålgrop.
Vernedato: 294624000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 62634-1
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[261637.50009999983, 6578002.0] , [261637.16509999987, 6578000.75] , [261636.25009999983, 6577999.835000001] more...

OBJECTID: 134940
Navn: Helleristning
LokalitetID: 62634
Beskrivelse: 5m SSV for gruppe 1 ligger 1 skip uten mannskapsstreker, lavt på bergets fot på en bratt flate. Skipet er tynt hugget og vannskelig å se. Oppdaget i 1998.
Vernedato: 1427760000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 62634-2
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 134941
Navn: Helleristning
LokalitetID: 62673
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Lokaliteten består av minst 4 skip og 9 skålgroper. Generelt er figurene forholdsvis grunt hugget og fjellet er endel forvitret. På berget kan det derfor finnes enda flere ristninger. Jordsmonnet inntil berget er sand med muldjord over. 1. Skipsfigur, beliggende lendt i Ø, orientert N-S. Forstavnen i N. Består av kjøl- og relingslinje. Fra N-enden til midt på skroget minst 18 spant. I skipets N-ende 1 spant. For, akter og midtskips henholdsvis 1, 2 og 1 mannskapsstrek. Forstavnen er svunget og opprullet i en sirkel. Akterstavnen skrår oppover og ender i en "stjert". Ø-V-gående sprekk midt over skipet. Lengde 1,7m, skrogets høyde 20cm, forstavnens høyde 0,55m. 2. Skip mot kanten av berg 0,9 m V for 1, orientert NØ-SV. Forstavnen i NØ. Består av kjøl og relingslinje. Fra midtskips og aktover 6 spant. 8 mannskapsstreker. Forstavnen temmelig rett, ender i en grop. Akterstavnen hvis utforming er noe usikker ender i en "stjert". Lengde 0,6m, skrogets høyde 6cm, forstavnens høyde 22cm. 3. Minst 8 tydelige skålgroper beliggende umiddelbart inntil SV-stavnen av 2 og videre S-over på berget. Diameter 4-5cm, dybde 0,5-2cm. 4. I hvertfall 2 skipsfigurer beliggende 0,35 m N for 2. Meget forvitret og utydelig hugget, derfor vanskelig å gi sikker beskrivelse. 2 sigder av flint ble funnet i 1920 4-5 meter NNV for ristningene under bygging av nytt stabbur. C25113 a-b. 1993: 13 figurer hvorav 8 groper, 1 fotsåle, 3-4 skip. Utydelige skipsfigurer. 2016: Ristningene er hugget på en SV-vendt, forvitret flate i vannsig. Det vokser mye mose og lav på berget, og figurene kan være vanskelige å få øye på. Det ble gjenfunnet to skipsfigurer, en mulig kjøllinje, en buet linje, åtte skålgroper og en udefinert figur. Mot N i øvre del ligger den største og tydeligste skipsfiguren. Denne er delvis gjenopphugget med stålmeisel i nyere tid. Skipet består av kjøl- og relingslinje forbundet med 31 lange, tette spanter, høye stavner og rester etter 13 mannskapsstreker. I nedre del av feltet, under S-del av det store skipet, ligger en mindre skipsfigur med enkel kjøllinje og sju lange mannskapsstreker. Denne tilsvarer skip 2 beskrevet i 1965, så flere detaljer ligger trolig skjult under mosedekket. Det ble funnet en utydelig linje litt lenger mot N, denne kan muligens være spor etter en av de to skipsfigurene som skal være observert i dette området. Skålgropene og den buete linjen ligger konsentrert S for det lille skipet. Den udefinerte figuren ligger 60 cm S for det store skipet, i feltets øvre del. Figuren består av flere linjer som går ut fra et sentralt punkt, flere av linjene har tverrstreker i ytterkant, som nærmest minner om føtter. Størrelse ca. 30x27 cm.
Vernedato: -146620800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 62673-1
SHAPE.STArea(): 9.206787109375
SHAPE.STLength(): 11.370685720715288
Polygon:
[269751.07650000043, 6581210.821799999] , [269751.04959999956, 6581210.205399999] , [269750.76400000043, 6581209.6665] more...

OBJECTID: 134942
Navn: Helleristning
LokalitetID: 62682
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Ristningen består av minst 8 skipsfigurer og 3-4 uforklarlige slyngede linjer. 1. Ufullstendig skipsfigur i feltets søndre del, orientert NNV-SSØ. Består av kjøllinje og forstavn, lengde 28 cm, forstavnens høyde 9 cm. 0,35 m Ø for 1: 2. Skipsfigur, orientert NNV-SSØ. Består av kjøllinje, 2 like høye stavner samt 2 mannskapsstreker i NNV. Skipets lengde 0,5 m, stavnenes høyde 15m cm. 0,24 m NØ for 1: 3. Skipsfigur, orientert likedan som 1 og 2. Består av kjøllinje og stavner. Lengde 17 cm. Stavnenes høyde 7 cm. 0,60m Ø for 3: 4. Skipsfigur, orientert N-S. Består av kjøllinje, forstavn i N og 1 mannskapsstrek ved denne. Lengde 28 cm. Stavnenes høyde 10 cm. 0,25m NØ for 4: 5. Skipsfigur, orientert N-S. Består av kjøl- og relingslinje,som går sammen i svungen forstavn i N og lang spiss akterstavn i S. 2 mannskapsstreker kan sees. Skipets lengde 0,7 m, skrogets høyde 5 cm. Forstavnens høyde 16 cm, akterstavnens høyde 20 cm. 0,4 m V for 5: 6. Skipsfigur. Består av kjøllinje og forstavn, lengde 23 cm, forstavnens høyde 8 cm. 6 cm NØ for forstavnen: 7. Sirkel som fortsetter i NNØ i en krum linje som ender i en skålgrop. Utstrekning NNØ-SSV 30 cm, NV-SØ 15 cm. 0,25 m SV for sirkelen: 8. Skipsfigur. Består av kjøl- og relingslinje, 3 spant samt 1 mannskapsstrek. Skrogets høyde 9 cm. 5 cm N for 8: 9. To parallelle buede linjer som danner en slags forkrøplet U-form med to armer i Ø. Mål 25 x 16 cm. 1 m NØ for 9: 10. Skipsfigur, orientert N-S. Består av kjøl- og relingslinje samt minst 4 mannskapsstreker. Skrogets høyde 4 cm. 2 m N for 10: 11. Skipsfigur. Består av kjøllinje, en stavn i S, 7 rette mannskapsstreker samt en S-formet mannskapsstrek (?). Skipets lengde 0,65 m, stavnens høyde 14 cm. S-en ligger 15 cm N for stavnen. 5-10 cm S for stavnen 2 krumme linjer hvorav den ene kan være en ovalaktig figur. 2012: Feltet består av ni skipsfigurer (2 fragmenterte), to fotsåler, en menneskefigur/uferdig figur og 9-10 skålgroper.
Vernedato: -142732800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 62682-1
SHAPE.STArea(): 15.06689453125
SHAPE.STLength(): 14.619907603649757
Polygon:
[271169.6113, 6573833.5524] , [271168.8783, 6573833.5524] , [271168.0832000002, 6573835.2545] more...

OBJECTID: 134943
Navn: Helleristning
LokalitetID: 62684
Beskrivelse: Figurgruppe beliggende på samme svaberg, 3-4 m V for enkeltminne 2 1965: Ristningsgruppen består av to skip. 1. Skip, orientert N-S. Dobbeltstavn i S, ingen i N. Kjøl- og relingslinje, 10 spant. Lengde 0,62 m, skrogets høyde 10cm. Inntil 2 cm brede huggespor. Tydelig. Nylig avdekket. 0,34 m Ø for 1:2. Skip, orientert NNØ-SSV. Dobbeltstavn i SSV, rett enkeltstavn i NNØ. Kjøl- og relingslinje, 16 spant. I NNØ-enden fire mannskapsstreker, avsluttet med et rundt, helt uthugget hode, i SSV-enden 5 ditto mannskapsstreker samt 1 til uten hode. Lengde 0,9 m, skrogets høyde 10 cm, stavn i NNØ 28 cm, mannskapsstrekenes høyde inntil 14 cm. Huggespor som 1, litt lavgrodd, men for det meste nylig avdekket. 1998: Gruppe 1 består av to skip, tre skålgroper og to fragmentariske menneskefigurer.
Vernedato: -131328000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 62684-1
SHAPE.STArea(): 6.500732421875
SHAPE.STLength(): 9.375057159278873
Polygon:
[271445.52990000043, 6573996.943299999] , [271444.32909999974, 6573996.3631] , [271443.42509999964, 6573996.4980999995] more...

OBJECTID: 135036
Navn: Helleristning
LokalitetID: 62684
Beskrivelse: Figurgruppe beliggende på samme svaberg, 3-4 m Ø for enkeltminne 1. 1965: To skip og to skålgroper. Huggesporene er inntil 2 cm brede, men noe forvitret og mer utydelige enn i gruppe 1. Delvis lavgrodd og avskallet. På berget kan det utvilsomt finnes flere figurer, dels i dagen, dels under gresstorven. Skip med kjøl- og relingslinje, ihverfall 6 spant og muligens mannskapsstreker. NNØ-stavnen bevart, ellers er skipet avskallet. Lengde NNØ-SSV 0,42 m, skrogets høyde 7 cm. 0,4 m mot NØ 2 skålgroper, avstand 4 cm, diameter 4 og 5 cm, dybde inntil 1 cm. Tydelige. 0,4 m mot ØNØ 1 Skip, orientert NNØ-SSV. I NNØ svungen enkeltstavn, avsluttet med et hode, kjølspord, SSV-enden avskallet. Kjøl- og relingslinje. 6 spant. Grop, diameter 3cm over relingen midtskips. Nåv. Lengde 0,5 m, skrogets høyde 10 cm, stavnhøyde 25 cm. 1998: Gruppe 2 består av 5 skip (4 noe fragmentariske), to skålgroper, og en mulig fragmentarisk fotsålefigur.
Vernedato: 1427328000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 62684-2
SHAPE.STArea(): 6.510986328125
SHAPE.STLength(): 9.728004748945228
Polygon:
[271449.3344999999, 6573998.994000001] , [271448.7544, 6573998.683700001] , [271448.1202999996, 6573998.8726] more...

OBJECTID: 135060
Navn: Helleristning
LokalitetID: 62734
Beskrivelse: Helleristning. 2000: Minst to skipsfigurer hugget på en bratt, V-vendt bergflate kloss inntil Vardeveien. Fjellet består av grå granitt som er relativt grovt forvitret. Hele skråningen der ristningen ligger er preget av mindre steinbrudd, og det er tatt ut stein like S for figurene. Steinen ble brukt til grunnmurer på bygninger i nærheten fram til begynnelsen av 1900-tallet. Grunnrisset av det store skipet er synlig fra veien, men detaljene og det lille skipet er mer utydelige. Begge skipene har opprinnelig hatt både kjøl- og relingslinje. Under skipene finnes noen diffuse linjer, og over det store skipet er det en mulig sirkelfigur med diameter 8-9 cm.
Vernedato: -141782400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 62734-1
SHAPE.STArea(): 8.0999755859375
SHAPE.STLength(): 11.935385026382527
Polygon:
[277524.1588000003, 6575107.2782000005] , [277524.8130999999, 6575107.8094] , [277525.3491000002, 6575106.7566] more...

OBJECTID: 151027
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 69166
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2000: Dette er et stort felt bestående av 23 skipsfigurer fordelt i to grupper på en og samme fjellflate, totalt ca. 12 m lang. Berget ligger mørkt til under store selje- og ospetrær. Det er noe vannsig over fjellet, nederst på berget er det tydelige skuringsstriper som kan forveksles med enkle skipslinjer. På bergflaten finnes også et par små jernbolter som må stamme fra et gammelt gjerde el. Flaten heller ca 10 grader mot V. Det skal også ha blitt sprengt bort helleristninger i forbindelse med bygging av bolig i skråningen like SV for feltet. På den nedre delen av fjellflatens søndre del finnes det 13 skipsfigurer, de fleste med mannskapsstreker. Tre av dem har både kjøl- og relingslinje, mens de øvrige bare har kjøllinje. Flere av skipene har svakt opprullede stevner, og en er skikkelig spiralsnodd. Det største skipet, lengde ca. 120 cm, har en dyrehodelignende stevn med små ører. Like nedenfor figurene avsluttes fjellet ganske bratt mot jordbakken. På fjellet ca. 170 cm ovenfor de øvre skipene finnes nok en liten skipsfigur. Mellom figurene finner vi nyere ristninger i form av signaturen T.S. og V. På den norde delen av bergflaten, finnes opp mot 7 skipsfigurer, men flere av disse er fragmenterte og vanskelige å tyde. Figurene er hugget med svært grove og dype furer, som kan være vanskelig å skjelne fra naturlige fordypninger. To av disse skipene har en slags pynt på toppen av akterstevnen bestående av to tynne, små linjer. Ca 120 cm S for disse skipene, i retning den andre gruppen, finnes det to skipsfigurer hugget like over og under hverandre. Begge har mannskapsstreker, og det nedre har både kjøl- og relingslinje. 2000: Berget ligger mørkt til under store selje- og ospetrær. Det er noe vannsig over fjellet, nederst på berget er det tydelige skuringsstriper som kan forveksles med enkle skipslinjer. På bergflaten finnes også et par små jernbolter som må stamme fra et gammelt gjerde el. Flaten heller ca 10 grader mot V. Det skal også ha blitt sprengt bort helleristninger i forbindelse med bygging av bolig i skråningen like SV for feltet. Gruppe A: På den nedre delen av fjellflatens søndre del finnes det 13 skipsfigurer, de fleste med mannskapsstreker. Tre av dem har både kjøl- og relingslinje, mens de øvrige bare har kjøllinje. Flere av skipene har svakt opprullede stevner, og en er skikkelig spiralsnodd. Det største skipet, lengde ca. 120 cm, har en dyrehodelignende stevn med små ører. Like nedenfor figurene avsluttes fjellet ganske bratt mot jordbakken. På fjellet ca. 170 cm ovenfor de øvre skipene finnes nok en liten skipsfigur. Mellom figurene finner vi nyere ristninger i form av signaturen T.S. og V. 2016: Bergflata med ristningene var fullstendig dekket av torv, nedfall, jord og hauger av kvist og trestammer, samt en større buskvekst med lavtvoksende greiner. Kun deler av figurene ble gjenfunnet - her kreves det en større innsats for å få fram ristningsberget ordentlig. Avstanden mellom de to S-ligste skipene i gruppe B og gruppe A er 430 cm i retning SSV.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 69166-1
SHAPE.STArea(): 13.4322509765625
SHAPE.STLength(): 14.854643859405243
Polygon:
[277517.91700000037, 6574985.910599999] , [277518.8400999997, 6574985.6667] , [277519.2291000001, 6574984.7489] more...

OBJECTID: 151186
Navn: Helleristning
LokalitetID: 69891
Beskrivelse: Helleristning. 1995: Grunneier på Hauge østre opplyste at Erling Johansen og han på 1980-tallet så en helleristning på dette stedet. Ristningen ble beskrevet som en falloid mann; ingen andre figurer. Feltet er nå tildekket med unntak av en moderne ristning noen meter Ø for den angivelige flaten med den forhistoriske figuren. Den moderne viser en fullrigger med seil og rigg. Flere andre moderne ristninger finnes omkring på bergflaten.
Vernedato: 798249600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 69891-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 151187
Navn: Ek
LokalitetID: 69901
Beskrivelse: På toppen av fjellryggen, uten helning, ligger en meget tydelig skålgrop. Diameter 6 cm.
Vernedato: 374803200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 69901-1
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[263592.50009999983, 6576874.0] , [263592.16509999987, 6576872.75] , [263591.25009999983, 6576871.835000001] more...

OBJECTID: 151188
Navn: Helleristning
LokalitetID: 69901
Beskrivelse: Figurgruppe bestående av 2 skip, 1 dobbeltspiral og 10-11 skålgroper på en bratt, NØ-vendt bergflate ved foten av fjellryggen med enkeltminne 1. 1. Skipsfigur, meget tydelig hugget. Dobbelt framre kjølspord, forstavn krummet i tilnærmet spiral, kjøl- og relingsfurer, "spant" og mannskapsstreker; enkel akterstavn, noe krummet, samt antydet kjølspord akter. Største lengde 82 cm. 5-6 skålgroper mellom stevnene, 4-5 cm i diameter. 2. Skipsfigur like N for 1, tydelig hugget. Enkel kjølfure som fortsetter fram i en høyreist stevn. Mannskapsstreker. Krum akterstevn i tilnærmet spiral samt antydet kjølspord bak. 1 skålgrop med diameter 3 cm mellom akterstevn og nærmeste mannskapsstrek. Største lengde 70 cm. 3. Dobbelspiral 90cm N for 2. Tydelig hugget, den nedre spiralen er noe forvitret i nedre halvdel. Figuren er tilsammen 37 cm i utstrekning. Skålgrop med diameter 4 cm 20 cm S for spiralfiguren. Totalt dokumentert 10-11 skålgroper som alle ligger inne blant de andre figurene. Kun dokumentert 8 skålgroper ved kalkeringen 1998.
Vernedato: 1428364800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 69901-2
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 151559
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 69166
Beskrivelse: 2000: Berget ligger mørkt til under store selje- og ospetrær. Det er noe vannsig over fjellet, nederst på berget er det tydelige skuringsstriper som kan forveksles med enkle skipslinjer. På bergflaten finnes også et par små jernbolter som må stamme fra et gammelt gjerde el. Flaten heller ca 10 grader mot V. Det skal også ha blitt sprengt bort helleristninger i forbindelse med bygging av bolig i skråningen like SV for feltet. Gruppe B: På den norde delen av bergflaten, finnes opp mot 7 skipsfigurer, men flere av disse er fragmenterte og vanskelige å tyde. Figurene er hugget med svært grove og dype furer, som kan være vanskelig å skjelne fra naturlige fordypninger. To av disse skipene har en slags pynt på toppen av akterstevnen bestående av to tynne, små linjer. Ca 120 cm S for disse skipene, i retning den andre gruppen, finnes det to skipsfigurer hugget like over og under hverandre. Begge har mannskapsstreker, og det nedre har både kjøl- og relingslinje. 2016: Bergflata med ristningene var fullstendig dekket av torv, nedfall, jord og hauger av kvist og trestammer, samt en større buskvekst med lavtvoksende greiner. Kun deler av figurene ble gjenfunnet - her kreves det en større innsats for å få fram ristningsberget ordentlig. Avstanden mellom de to S-ligste skipene i gruppe B og gruppe A er 430 cm i retning SSV.
Vernedato: 1485993600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 69166-2
SHAPE.STArea(): 8.951416015625
SHAPE.STLength(): 13.87091289216125
Polygon:
[277523.4310999997, 6574989.910499999] , [277522.3827999998, 6574986.955700001] , [277521.7346999999, 6574986.945] more...

OBJECTID: 151560
Navn: Helleristning
LokalitetID: 69316
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1995: Minimum 3 skip, tydelig hugget på lavt N-vendt bergskjær. Alle skipene har dobbelt stavn og mannskapsstreker. Skipene måler ca 0,75 m i lengde og 0,25 m i bredde. Ca 7 m mot SSØ finnes en moderne innhuggning av seilskip.
Vernedato: 883612800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 69316-1
SHAPE.STArea(): 12.9564208984375
SHAPE.STLength(): 14.96114681968233
Polygon:
[270673.9430999998, 6573051.542300001] , [270672.0122999996, 6573051.1757] , [270671.81680000015, 6573052.971999999] more...

OBJECTID: 152032
Navn: Helleristning
LokalitetID: 69409
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: 25 figurer hugget på en plan bergflate. 3 skipsfigurer som er tynt hugget, 1 mulig fotsåle eller annen figur og 21 skålgroper.
Vernedato: 898819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 69409-1
SHAPE.STArea(): 82.5
SHAPE.STLength(): 33.55156185634411
Polygon:
[263292.0, 6574419.9999] , [263291.0, 6574423.9999] , [263293.0, 6574427.9999] more...

OBJECTID: 152035
Navn: Helleristning
LokalitetID: 69900
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2001: På en avlang bergflate er det hugd til sammen 90 figurer. På flaten finnes 8 skipsfigurer og 3 skipslignenede figurer. Kun ett skip har mannskapsstreker, og alle er enlinjete. I tillegg finnes 1 fragmentarisk/ufullstendig sirkelkors, 2 ubestemmelige figurer (kalt solstativer i eldre terminologi), 3 linjer og 76 skålgroper hvorav 3 består av flere sammenhugde groper.
Vernedato: 883612800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 69900-1
SHAPE.STArea(): 210
SHAPE.STLength(): 55.914834658476295
Polygon:
[265844.0, 6578183.9999] , [265845.0, 6578183.9999] , [265845.0, 6578182.9999] more...

OBJECTID: 163972
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 75161
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet omfatter minst 6 skip, 1 mannsfigur med solhjul til kropp, 3-4 skålgroper og flere linjespor. I det største skipet som består av kjøl- og relingslinje, står 3 menneskefigurer med løftede "årer". Skipets lengde 0,6m, menneskefigurenes høyde fra reling til "åre"topp 17cm. De øvrige skips lengde 15-40cm. Den enkeltstående menneskefigurs høyde 24cm. 2016: Figurene ligger tett samlet lengst NV på feltet, og dekker et område på 265x70 cm. Ø for figurene er det en dyp og omfattende avskalling, som har tatt med seg ytterkanten av flere av figurene, og trolig flere figurer som ikke er kjent. Figurgruppa omfatter minst 7 skip, 1 menneskefigur, 8 skålgroper og flere fragmentariske/udefinerte figurer. 6 av skipsfigurene har enkel kjøllinje, og av disse har 2 6-8 manskapsstreker, mens de 4 andre ikke har noen, eller kun svake spor etter mannskapsstreker. Det 7. og største skipet har både kjøl- og relingslinje, spanter og tre menneskefigurer med hevet åre. 2-4 av skipene er skadet slik at opprinnelig lengde ikke er kjent. De fullstendige skipene har største lengde på 11,5-38 cm. Bevart lengde på de skadete skipene er 11-59 cm. Det er også 4-5 huggete linjer blant de andre figurene, og flere av disse kan være uferdige eller defekte skipsfigurer. Menneskefiguren har et skjold utformet som et hjulkors og hevet øks. Mannens høyde er 24 cm, mens total høyde inkludert øksa er 34 cm. Flere av skålgropene er hugget rundt det største skipet lengst i S, mens resten ligger spredt utover figurene. Diameter 3-6,5 cm og dybde på 0,3-0,5 cm.
Vernedato: -142819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 75161-1
SHAPE.STArea(): 3.0889892578125
SHAPE.STLength(): 7.828645717188477
Polygon:
[270915.66640000045, 6574269.895500001] , [270916.0162000004, 6574269.8390999995] , [270916.2307000002, 6574269.611099999] more...

OBJECTID: 163973
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 75161
Beskrivelse: 2016: Figurgruppe som ligger 4,4 m SSV for A, like S for et eldre informasjonsskilt som har stått ved figurgruppe A. Konsentrasjonen består av 1 skip, 1 menneskefigur og flere ufullstendige/udefinerte figurer og strekker seg over et 155x30 cm stort område. Skipsfiguren har enkel kjøllinje og 2 mulige manskapsstreker. Største lengde 20 cm. Ved siden av skipsfiguren er det flere rette, buete og slyngete furer som ikke danner noe gjenkjenbart motiv. Menneskefiguren har hevete armer og sprikende bein, og har flere udefinerte furer nedenfor beina. Menneskefigurens største høyde er 11 cm.
Vernedato: 1484611200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 75161-2
SHAPE.STArea(): 1.47412109375
SHAPE.STLength(): 5.2520607236023285
Polygon:
[270912.2846999997, 6574263.4344999995] , [270912.6069, 6574263.6535] , [270912.96270000003, 6574263.477] more...

OBJECTID: 163974
Navn: Gruppe D
LokalitetID: 75161
Beskrivelse: Figurgruppe D er den største konsentrasjonen på lokaliteten, og omfatter spredte figurer over et område som strekker seg ca. 10 m Ø-V og 4 m N-S. Totalt er det 14-15 skipsfigurer, 2-3 fotsåler, 1 dyrefigur, 2 sirkler, 1 menneskefigur, 8 skålgroper og flere furer og udefinerte figurer. I V-del er det 2 skip med enkel kjøllinje, det ene har kun en bevart stavn, men to manskapsstreker. Det fullstendige skipet er 111 cm langt, det andre har bevart lengde 40 cm. I tillegg er det en skadet dyrefigur, en liten sirkel og en fotsåle. Dyrefiguren har bevart lengde 17 cm, men er skadet i hodepartiet. Kan muligens ha hatt horn. Fotsålen er konturhugget, har dobbel tverrstrek og største lengde 23 cm. Sirkelfigurens diameter er 8 cm. Midtre del av figurgruppen omfatter 8-9 skip, 1-2 fotsåler, 1 liten sirkelfigur, 1 Y-formet figur, 1 slangefigur, 1 mulig spiralfigur og 3 skålgroper. 6-7 av skipene har enkel kjøllinje og 1-4 manskapsstreker. Det usikre skipet består av en defekt, mulig kjøllinje med en enkel stavn. De to siste skipene har begge kjøl og relingslinje, men er helt forskjellig utformet. Det ene har flere skader, og kun deler av den ene stavnen er bevart, men denne går kun opp til kjøllinjen, og kan ikke skimtes over denne. Avstanden mellom kjøl og reling er unormalt lang, og i dette partiet er det markert 5 rette spanter og flere små tverrstreker. Den andre har rette, korte spanter, en vanlig, buet stavn og en rett stavn med spiralsnodd avslutning. Langs relingslinjen er det markert 3 vanlige manskapsstreker, en lengre strek, en spiral og en udefinert figur som kan være et menneske. Skipenes største lengde er 17-45 cm, bevart lengde på det skadete skipet er 67 cm. Den sikre fotsålefiguren er konturhugget med en tynn strek, største lengde 18 cm. Den mulige fotsålen er hugget like ved denne, og krysser en av de enkle skipsfigurene. Den er noe ufullstendig, og kan derfor også tolkes som et element tilknyttet skipet. Største lengde 23 cm. Sirkelfigurens diameter er 6 cm, denne er svært tynt og utydelig hugget. Den Y-formete figuren har en høyde på 14 cm, spiralfiguren er 18 cm lang, og den slangeformete figuren er 17 cm. Den siste ender i en oval grop. Skålgropene har diameter 2,5-3 cm, og dybde ca. 0,4 cm. Ø-del av figurgruppen omfatter 5 skipsfigurer, 1 menneskefigur, 1 udefinert figur og 5 skålgroper. Skipsfigurene har alle både kjøl og relingslinje, men flere av skipene er skadet og er kun delvis bevart. 1 av skipene har smale furer, et mulig ror, relingen bare så vidt antydet, og mangler spanter og manskapsstreker. De andre 4 skipene ligner på hverandre, alle med forholdsvis lang avstand mellom kjøl og reling og med tette spanter. Tre av skipene har flere bevarte manskapsstreker, 4-6 stykker, og disse er unormalt korte i forhold til spantene. De tre skipene med begge stevner bevart har største lengde 64-74 cm, av de to andre har et skip bevart lengde 61 cm, og et har en antydning til stavn i et svært skadet parti, som tyder på opprinnelig lengde på ca. 78 cm. Menneskefiguren mangler armer og er 18 cm høy. Den udefinerte figuren består av noe som ser ut som en sittende mannskfigur bøyd over en buet fure som omkranser en stor, grunn skålgrop. Figuren er 22x13 cm, og gropa har diameter 8 cm. Resten av skålgropene er mindre, med diameter 3,5-6 cm, og dybde ca. 0,4-0,8 cm.
Vernedato: 1484611200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 4
KulturminneID: 75161-4
SHAPE.STArea(): 22.3302001953125
SHAPE.STLength(): 29.28298751740875
Polygon:
[270919.30989999976, 6574261.0305] , [270919.88129999954, 6574261.014900001] , [270920.3304000003, 6574261.1346] more...

OBJECTID: 164740
Navn: Hestehaugen
LokalitetID: 75253
Beskrivelse: Beskrivelse: Feltet består av ialt ca 80 skålgroper og 2 menneskefigurer. Gropene fordeler seg på svaberget i 3 grupper på fjellrabbens midtre, N-lige og Ø-lige del. Gruppe 1. På hver side av N-S-gående sprekk midt på berget. Disse gropene er sjeldent godt bevart, dype og store. D 5-10cm, dybde inntil 2cm. 3m ØNØ for 1: Gruppe 2. Disse gropene er adskillig mer forvitret. D 5-10cm, dybde inntil 2cm. Ca 3m NV for 2: Gruppe 3. Skålgropene er også her utydelige og en del forvitret. D 5-10cm, dybde inntil 2cm. 1m NV for 3: Gruppe 4. Ligger på hver side av en NV-SØ-gående sprekk. Utydelige. 3m mot V ligger feltets NV-ligste grop. 4m N for gruppe 1, 2m NNV for gruppe 3 og 0,7m over den dyrkede markens nivå: 2 menneskefigurer. Her heller svaberget mot N. Figurene er svært grunt hugget og vanskelig å oppdage. Den Ø-ligste figuren måler: h 25cm, br 20cm. 20cm V for denne og noe lavere ligger den andre figuren, h 20cm, br 12cm.
Vernedato: -143164800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 75253-1
SHAPE.STArea(): 18.7496337890625
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[274315.50009999983, 6572983.0] , [274315.16509999987, 6572981.75] , [274314.25009999983, 6572980.835000001] more...

OBJECTID: 165512
Navn: Helleristning
LokalitetID: 75143
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av 3 skip, 6-8 skålgroper, hvorav flere usikre. Dessuten 3 uforklarlige streker. 2 av skipene er orientert N-S,det tredje NV-SØ. De består av kjøl- og relingslinje, dobbeltstavner i N, enkeltstavn i S. De indre stavnene og S-stavnene er svunget, de ytre stavner er skrå og rette. Skrogene har et kryss i S-enden, spant og mannskapsstreker som holder oppe årer (?). To av skipene finnes lengst V på berget. Det tredje ca 0,3m Ø for det N-ligste av disse. 0,65m V for det S-ligste skipet finnes hovedparten av skålgropene. En grop ligger 0,35m V for N-skipet. V-for og over dette finnes de uforklarlige strekene. Skipene er grunt og noe utydelig hugget, dog synes de to N-S-orienterte å være opphugget i nyere tid, slik at huggesporene har V-formet tverrsnitt. Skålgropene er grunne og de usikre litt ovale. Skipenens lengde 0,47-0,6m, skrogenes høyde 8-9cm. Stavnhøyde 20-25cm. Skålgropenes diameter 2-2,5cm. 2012: Feltet består av tre skip som er preget av padlere som holder årene i været. Over ett av skipene finner vi huggete streker eller uforklarlige figurer. Skipene er grunt og litt utydelig hugget, de to N-S-orienterte figurene er opphugget i nyere tid med stålmeisel. Skålgropene ikke gjenfunnet.
Vernedato: -145238400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 75143-1
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[271960.50009999983, 6578982.0] , [271960.16509999987, 6578980.75] , [271959.25009999983, 6578979.835000001] more...

OBJECTID: 165632
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 75159
Beskrivelse: 1965: Figurgruppe bestående av minst 3 skip og 5 skålgroper. 1. Skipsfigur lengst i NØ. Skipet bestående av kjøllinje, svungen forstavn i S, som er opprullet i en sirkel eller grop, og spiss akterstavn. Grunt hugget. Lengde 1,4 m, forstavnens høyde 0,5 m, akterstavnens høyde 0,35 m. 8 og 28 cm N for akterstavnen og ca 35 cm over og parallelt med kjøllinjen er det 2 skålgroper, diameter 8 cm. 2. Skipsfigur 15 cm V for S-del av kjøllinjen på 1. Denne stavnen er svungen og ender i en grop. Akterstavnen likeledes. Består av kjøllinje og ihvertfall 6 mannskapsstreker. Dypt hugget. Lengde 1,25 m, forstavnens høyde 35 cm, akterstavnens høyde 30 cm. 19 cm N for akterstavnen og 20 cm fra kjøllinjen ligger en skålgrop, diameter 10 cm. 3. Skip 23 cm S for 2. Figuren består av svungen, spiss forstavn som ender i en grop i S, mindre og svungen akterstavn, kjøllinje samt 13 mannskapsstreker. Lengde 1,4 m, forstavnens høyde 0,4 m, akterstavnens høyde 15 cm. 14 cm N for forstavnen ligger 1 skålgrop. 0,53 m N for denne igjen er det ytterligere en skålgrop. Begge har diameter på 5 cm. 2016: Gruppe A består av 4 store skip og 3 skålgroper hugget på en ruglete, stor V-vendt bergflate i vannsig. Alle skipene er orientert N-S. Figurene har brede furer og må opprinnelig være dypt hugget, men er i dag sterkt forvitret og utydelige. 2 av skipsfigurene fortsetter ut av vannsiget, her er furene delvis skjult av tett lavvekst. Den følgende beskrivelsen av de enkelte figurene følger nummereringen brukt i 1965: 1. Skipsfigur som består av en enkelt kjøllinje med en kort, rett S-stavn og en N-stavn som buer tilbake i noe som kan være rester av en relingslinje. S i båten står en menneskefigur med hevete armer, litt N for denne er en ujevn skålgrop. Skipets største lengde er 1,6 m, menneskefigurens største høyde er 56 cm målt fra kjøllinjen. 2. Skipsfigur hugget nedenfor 1, og under skipets S-stavn. Enkel kjøllinje, buet N-stavn og høy, rett S-stavn. Største lengde 144 cm. Rester av 7 manskapsstreker. 3. Skipsfigur like S for 2 med enkel kjøllinje og 10 bevarte manskapsstreker. N-stavnen kunne ikke skimtes, mens S-stavnen er buet og buer seg tilbake inn mot nærmeste manskapsstrek. Bevart lengde 145 cm. 58 cm nedenfor skipets N-del er det hugget en skålgrop. 4. Skipsfigur (ikke beskrevet i 1965) hugget rett ovenfor 3. Rester av kjøl- og relingslinje, midtre del er nesten helt bort-forvitret. Ingen N-stavn synlig, og kort og rett bakstavn. Ingen synlige manskapsstreker. Bevart lengde 150 cm. Like under skipets S-stavn er det hugget en skålgrop.
Vernedato: -142992000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 75159-1
SHAPE.STArea(): 21.14599609375
SHAPE.STLength(): 17.899373050135704
Polygon:
[270888.86099999957, 6574574.172800001] , [270889.7193999998, 6574573.775] , [270890.0812999997, 6574572.633099999] more...

OBJECTID: 165685
Navn: Helleristning
LokalitetID: 75512
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1981: 3 skip og 4 skålgroper på en flat berghelle, svakt fallende mot øst. 1. Enkeltfuret skip med høyreist forstevn (akterstevn mangler) og to adoranter. Skipets lengde 115 cm, adorantenes høyde ca. 22. cm. 2. Enkeltfuret skip 15 cm under fig. 1. 4 mannskapsstreker (med to "overbygg") og antydning til dyrehode i den ene stevnen. Den andre stevnen er høyreist med egen kjølspord under. Lengde 125 cm. 3. Skipsfigur like under fig. 2, delvis ødelagt pga. steinbrudd. To-furet skip med 5 adoranter og spor etter to mannskapsstreker. Lengde 215 cm. Adorantenes høyde 15-20 cm. Rundt høyre del av figur 3, ble det dokumentert fire skålgroper med diameter ca. 4 cm.
Vernedato: 371606400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 75512-1
SHAPE.STArea(): 18.5419921875
SHAPE.STLength(): 15.463438968725715
Polygon:
[263683.25009999983, 6577151.835000001] , [263682.00009999983, 6577151.5] , [263680.75009999983, 6577151.835000001] more...

OBJECTID: 166633
Navn: Gruppe C
LokalitetID: 75159
Beskrivelse: 1965: Skipsfigur som ligger inntil V-veggen av hønsehuset. Skipet er orientert N-S og består av kjøl- og relingslinje og endel mannskapsstreker. Lengde ca 0,6 m. 2016: 1 skipsfigur som ligger inn mot hønsehusets V-vegg. Figuren var vanskelig å se i vanlig dagslys, men i kunstig lys trådte det fram flere detaljer som ikke er dokumentert tidligere. Skipsfiguren har enkel kjøllinje, 5 manskapsstreker og stevner i begge ender av samme høyde som disse. N-enden av skipet ender i en stor skålgrop, mens S-enden går over i en spiralfigur. Under skipet er det ytterligere en linje som går parallelt med kjøllinjen, denne ender i en bred fure / avlang grop (12x5 cm) som vender nedover, bort fra skipsfiguren. I S buer linjen seg langs med spiralfigurens nedside. Det er uvisst om den nederste linja bør regnes som del av skipsfiguren. Skipets lengde (uten grop og spiral) er 23 cm, alt inkludert 37,5 cm.
Vernedato: 1429833600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 3
KulturminneID: 75159-3
SHAPE.STArea(): 1.0001220703125
SHAPE.STLength(): 4.451922998915235
Polygon:
[270874.84300000034, 6574564.8683] , [270875.35560000036, 6574566.1285] , [270876.0329999998, 6574566.299699999] more...

OBJECTID: 169350
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77404
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av 1 mannsfigur, 2-3 skipsfigurer og flere dyrelignende og ubestemmelige figurer. Figurene er svært grunne og forvitrede. I N er en del av berget brudt vekk. Mannsfigurens høyde er 30 cm, skipene er ca. 80 cm lange. 2012: Feltet omfatter en mannsfigur, muligens som del av en plogscene, tre til fire skipsfigurer, tre dyrefigurer, en skålgrop, samt flere ubestemmelige figurer. 2016: Ristningsgruppe hugget på en jevn, Ø-vendt flate i vannsig. Bergflata ligger inneklemt mellom en garasje og et falleferdig uthus, og er sprengt av i en loddrett kant både mot N og S. Furene er generelt grunne og forvitrete, og flere av figurene er defekte og vanskelige å skjelne. Lokaliteten omfatter rester av 4-5 skipsfigurer, en menneskefigur, 3-4 dyrefigurer, en skålgrop og flere udefinerte furer. Menneskefiguren har fallos, og står med en hevet arm og en arm holdt foran seg ut mot to smale furer forbundet med hver sin dyrefigur, orientert i ulik retning. Dette kan dreie seg om en plogscene. Mannens største høyde er 32 cm, hestene er 30 cm lange. Ved menneskefigurens føtter er det flere linjer som kan tolkes som rester etter ytterligere en dyrefigur. Det står også en enkeltstående dyrefigur litt lenger mot V, denne er 12 cm lang. Skipsfigurene er alle svært fragmenterte, og består enten av rekker av manskapsstreker eller en stevnavslutning med rester av en kjøllinje. Skålgropa ligger på øvre del av ristningsflata, og har en diameter på 2,5 cm. re dyrefigurer, samt flere ubestemmelige figurer.
Vernedato: -142214400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77404-1
SHAPE.STArea(): 4.4251708984375
SHAPE.STLength(): 8.063431375047047
Polygon:
[275611.7418999998, 6575121.3288] , [275611.3371000001, 6575120.201199999] , [275610.6738999998, 6575120.171] more...

OBJECTID: 169994
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77415
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet skal bestå av skips- og mannsfigurer, men var tildekket av gressplen ved registreringen.
Vernedato: -141436800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77415-1
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[277550.50009999983, 6575400.0] , [277550.16509999987, 6575398.75] , [277549.25009999983, 6575397.835000001] more...

OBJECTID: 169995
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77825
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av 3 skip og 3 skålgroper. Samtlige skip er orientert N-S, men skipet lengst i N ligger med bunnen mot V. 1. Skipet lengst i N består av kjøl- og relingslinjene, 3 dobbelt, svungen stavn i N og dobbelt kjølspord. I S dobbelt stavn, den ytre avsluttet med et hode. 3 mannskapsstreker med gropformet hode og i S en høy figur uten hode. Dypt hugget. Ca 8cm bred pegmatittgang ved akterstavnen. Lengde ca 0,4m, skrogets høyde 3cm. Forstavnens høyde 21cm, akterstavnens høyde 7cm. Ca 1m lengre SØ: 2. Ditto skip. Består av kjøl- og relingslinje, 10 spant, samt 3-4 mannskapsstreker. Grunt hugget. Lengde 0,45m, skrogets høyde 5cm. 3m S for 1: 3. Ditto skip med mere rund form. Kjøl- og relingslinje samt ca 4 mannskapsstreker er dypt og tydelig hugget, men det er ikke mulig å avgjøre for- og akterstavn. Lengde 0,4m, skrogets høyde 4cm. Ca 2m lengre SØ: 4. 3 skålgroper - dypt hugget. Diameter ca 3,5cm.
Vernedato: -143596800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77825-1
SHAPE.STArea(): 300
SHAPE.STLength(): 65.55586769224233
Polygon:
[272671.0, 6576096.9999] , [272670.0, 6576094.9999] , [272668.0, 6576093.9999] more...

OBJECTID: 169996
Navn: Evjestien (Fjellbo)
LokalitetID: 77830
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av minst 50 skipsfigurer, 19 enkeltstående menneskefigurer, 2 fotsåler, 5 sirkler, 6 skålgroper, 1 triskele og en del uforklarlige figurer. Lengst i SV og høyestliggende er den største gruppen. Den består for det meste av skipsfigurer som alle har kjøllinje og mannskapsstreker - bare et skip i N, som er det største, har relingslinje. Mange av skipene har svungen forstavn som ender i en spiral og rett akterstavn. Et skip i denne gruppens midte har en stor mannskapsfigur ved forstavnen. 0,38m S for dette skipets akterstavn: Sirkel med hale, diameter 14cm. 1,15m Ø for sirkelen: Stående mannsfigur med begge hender løftet, høyde 35cm. 1,58m NNØ for denne ligger fotsålen, orientert NØ-SV, lengde 0,5m, største bredde 14cm, minste bredde 9cm. 1,67m V for fotsålen og 23cm fra forstavnen til skipet med mannskapsfiguren: Sirkel med to haler i SØ, diameter 15cm. Skipenes lengde 0,18-1,5m, forstavnenes høyde 5-30cm, akterstavnenes høyde 3-20cm. I feltets NØ-ligste del og omtrent 1,5m fra villaens SV-side ligger en gruppe med 6 mennskefigurer og deler av 2-3 skip. Menneskefigurenes høyde 0,20-0,47m. I feltets Ø-ligste del og nærmest en vei, 9-10 hele eller ufullstendige skip, flere skålgroper samt en stor og en liten menneskefigur. Den store menneskefiguren er 0,68m høy og ligger ca 2m SSV for grensen til villaeiendommen. Ca 1m S for denne står den lille figuren, høyde 18cm. Triskelen finnes 20cm Ø for denne. Alle skipene er orientert NNØ-SSV. Feltet omfatter uten tvil flere figurer. 2012: Lokaliteten består av ca. 161 figurer fordelt på fire grupper. Det er 72 skipsfigurer, minst 7 av disse med detaljert utformete menneskefigurer stående om bord. Minst 33 enkeltstående menneskefigurer, mange med våpen, fallos eller andre attributter, 4 fotsåler, 4 triskeler, 2 uferdige/fragmenterte triskeler, 2 S-formete figurer, 1 svastika, 18 skålgroper og ca 20 uferdige/fragmenterte figurer.
Vernedato: -142732800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77830-1
SHAPE.STArea(): 232.405517578125
SHAPE.STLength(): 74.39224735218104
Polygon:
[271404.5992999999, 6573931.376800001] , [271402.7348999996, 6573930.8769000005] , [271401.4764999999, 6573930.099400001] more...

OBJECTID: 170130
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77832
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av minst 37 skipsfigurer, 20 menneskefigurer, 17 skålgroper, 2 sirkler, 1 spiral, 2 dyrefigurer samt rester av skips- og menneskefigurer. I feltets S-del ligger de fleste og også de største skipsfigurene. Av skipene midt i feltet finnes nå til dels bare rester igjen. Mindre skipsfigurer i feltets N-del. Alle skip er orientert N-S, består av kjøl- og relingslinje, spant, mannskapsstreker, svungen forstavn og rett eller svungen akterstavn. 2 av skipene har en stor menneskefigur i forstavnen. Menneskefigurene løfter begge den ene hånden opp og holder noe. Disse skipene ligger i feltets S- og midterste del. Det største skipet ligger i S-del, under og på hver side av gjerdet mellom de to villaeiendommene, består av svungen forstavn i S og rett akterstavn i N, en mannskapsstrek ved forstavnen. 11 spant, mest ved forstavnen, lengde 1,8m, forstavnens høyde 0,4m, akterstavnens høyde 15cm. Skrogets høyde 14cm, skipenes lengde gjennomgående 0,35-1,80m. Skroghøyde 6-15cm. 14cm fra det store skipets forstavn; stor skålgrop. Menneskefigurene ligger i feltets N- og NØ-del - her liggerogså spiralen og de to dyrefigurene. Lengst i NØ; 4 mannskapsfigurer som alle løfter en hånd og holder en gjenstand mot SV. Dypt hugget. 3 av figurene står over hverandre, de to øverste og lengst i NV ved siden av hverandre. Spiralen, diameter 8cm som ender i en slags spiss, ligger 0,65m S for disse. Ca 0,1m lengre S; gruppe på 4 menneskefigurer som alle løfter venstre hånd. Ca 0,6m lengre SSØ; menneskefigurer som holder noe i venstre hånd og i høyre et dyr med plog(?). 2,2m NØ for dyret; menneskefigur som holder en stor gjenstand i hånden. Lengst S i feltet 0,53m NØ for denne; 3 dansende figurer. 1,4m Ø for disse; mannsfigur med løftet arm mot N. Alle figurene er dypt hugget. På feltet finnes utvilsom flere figurer. Funn av øks eller meisel i flint ved foten av ristningsberget i SØ. C23958 2012: Lokaliteten består av minst 116 enkeltfigurer, men har sannsynligvis hatt langt flere da de sentrale delene av flata er sterkt skadet. Omfatter 31 skipsfigurer (mange ødelagt eller fragmenterte), 21 menneskefigurer hvorav mange bærer våpen, en rytterfigur, en spiralfigur, en triskele, to fotsåler, to dyrefigurer, 32 skålgroper og ca 25 ubestemmelige/fragmentariske figurer. Alle figurene er dypt hugget.
Vernedato: -142819200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77832-1
SHAPE.STArea(): 63.9013671875
SHAPE.STLength(): 32.300559995225846
Polygon:
[271088.4079, 6574443.086100001] , [271086.1730000004, 6574441.7874] , [271084.5421000002, 6574443.2371] more...

OBJECTID: 170438
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77826
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Feltet består av en hel skipsfigur og deler av ihvertfall 2-3 skip, ca 10 skålgroper (to er sikre), et solhjul, deler av 6 menneskefigurer og en mengde uforklarlige streker og figurer. 1. Skipet, som er orientert N-S, ligger i feltets NØ-del. Det har kjøl og relingslinje, komplisert stavn - dobbeltsystem i S og svungen akterstavn. 18 mannskapsstreker samt en stor figur midt i skipet, denne med løftet arm over mannskapsstrekene. Lengde 0,85m, skrogets høyde 12cm. Forstavnens høyde 38cm, akterstavnens høyde 38cm. Mannskapsstrekenes høyde 9cm. Figuren midtskips høyde 27cm, figuren v/ forstavnen høyde 27cm. 2. Tre av skålgropene ligger i feltets NØ-del ved skipets N-stavn, 1 skålgrop 0,55m SV for skipets akterstavn. 5-6 groper ca 25cm NV for akterstavnen. Her ligger også den ene sirkelen. En skålgrop som er den største ligger ca 1,2m fra skipets akterstavn og 10cm fra den N-S-løpende skuringsstripe. Skålgropenes diameter 2-5cm, sirkelens diameter 5cm.
Vernedato: -143510400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77826-1
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[271626.50009999983, 6574611.0] , [271626.16509999987, 6574609.75] , [271625.25009999983, 6574608.835000001] more...

OBJECTID: 170439
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77827
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Ristningen omfatter 1-2 skipsfigurer. 1. Skip, orientert NØ-SV, som består av kjøl- og relingslinje med 18-19 spant og 18 mannskapsstreker, svungen dobbeltstavn i SV samt mindre og også svungen akterstavn. Skipets lengde 1,22m, skrogets høyde 10cm. Forstavnens høyde 35cm, akterstavnens høyde 30cm. 2. Mulige spor etter et lignende skip ca 4m lengre S. Senere, tidspunkt ukjent: Feltet har minst 3 båt figurer, hvorav to er svært dårlige, både vanskelige å lokalisere og ufullstendige.
Vernedato: -142646400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77827-1
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[271659.50009999983, 6574234.0] , [271659.16509999987, 6574232.75] , [271658.25009999983, 6574231.835000001] more...

OBJECTID: 171100
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77819
Beskrivelse: Helleristningsfelt bestående av minimum en skipsfigur. Fjellet som ristningene lå på, ble sprengt bort under bygging av låven i 1959. Ristningsflata var trolig identisk med ristningene beskrevet av Rygh (1873) som "5 Huller, 1 Skib" og "Sammesteds. 10 Huller." 2010: Stedet der ristningene kan ha ligget ble påvist av D. Vogt. Fjell ligger i dagen nær et eldre uthusbygg som indikerer den øvre delen av den samme bergrabben som ristningene var hugget på. Det er et betydelig sprengnings- og utfyllingsarbeid som er foretatt i forkant av låven.
Vernedato: -145152000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77819-1
SHAPE.STArea(): 18.74951171875
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[272184.50009999983, 6578527.0] , [272184.16509999987, 6578525.75] , [272183.25009999983, 6578524.835000001] more...

OBJECTID: 171101
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77835
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Beskrevet av Rygh på 1870-tallet som "Et Par Streger". Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser.
Vernedato: -157766400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77835-1
SHAPE.STArea(): 50.496337890625
SHAPE.STLength(): 28.991675236993032
Polygon:
[272206.54030000046, 6578638.9769] , [272203.3317999998, 6578637.7227] , [272203.56520000007, 6578643.9646000005] more...

OBJECTID: 171216
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 78270
Beskrivelse: 2000: Ristningen består av en skipsfigur hugget på V-siden av en liten fjellkolle helt S i tunet. Selve fjellet er rødlig og meget grovkornet, og det er også bevokst med en del lav. Flere steder står det jernbolter i berget, uten at dette har skadet figuren. Skipsfiguren er forholdsvis liten, grovt hugget og virker uferdig. Berget med ristningen har en helningsvinkel på ca. 12 grader, og ligger ca. 30 m.o.h. 2016: Gruppe A består av en liten skipsfigur hugget på V-siden av et jevnt avrundet svaberg, 120 cm VNV for flaggstanga. Skipet har enkel kjøllinje og kun en bevart stavn. Bevart lengde ca. 40 cm.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 78270-1
SHAPE.STArea(): 2.3927001953125
SHAPE.STLength(): 6.1867460773328355
Polygon:
[277412.28440000024, 6574903.5362] , [277412.7410000004, 6574903.0472] , [277413.0438000001, 6574902.2404] more...

OBJECTID: 171217
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 78270
Beskrivelse: 2000: Ristningen består av en skipsfigur hugget med grove linjer på en forholdsvis grovkornet bergflate. Kan være vanskelig å oppdage på grunn av fjellets grovhet og lavdekket over figuren. Skipet er enkelt hugget uten mannskapsstreker. Noen meter NØ for ristningen er det jernstolper etter et gammelt gjerde, og på samme sted er det deponert større sprengningsstein. Dette har ikke skadet figuren. Det V-vendte berget har en helningsgrad på 19 grader, og ligger ca. 28 m.o.h. 2016: Gruppe B er en skipsfigur hugget på en VNV-vendt flate lenger ned og SV for A. Figuren er dypt hugget, med brede furer, men er helt overgrodd av lav. Enkel kjøllinje og største lengde 103 cm.
Vernedato: 1486080000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 78270-2
SHAPE.STArea(): 2.7540283203125
SHAPE.STLength(): 6.8414374211235796
Polygon:
[277403.74149999954, 6574901.628900001] , [277402.8975999998, 6574900.100500001] , [277402.37909999955, 6574900.4465] more...

OBJECTID: 171219
Navn: Helleristning
LokalitetID: 77831
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1965: Sverre Hauge, Rå, Rolvsøy opplyste at han som gutt hadde iakttatt flere skipsfigurer på berget her. Det overrisles av vann og guttene hadde sklie over ristningsfjellet om vinteren. På området finnes en svær flyttblokk, som det delvis er sprengt noe av, og det var i nærheten av den som figuren fantes. Berget er nå nokså lavgrodd, og på området mellom blokken og vognskjulet er i den senere tid fylt på en del løse masser. Ristningene kan derfor være tildekket. Dessuten var lysforholdene ved registratorens besøk ugunstige for ettersøking av ristninger. Ikke gjenfunnet.
Vernedato: -131328000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 77831-1
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[271815.50009999983, 6574174.0] , [271815.16509999987, 6574172.75] , [271814.25009999983, 6574171.835000001] more...

OBJECTID: 171633
Navn: Helleristning
LokalitetID: 78461
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: 1 tydelig og dypt hugget enkel skipsstavn i vannsig på et lavt Ø-vendt svaberg. Skipet har ikke mannskapsstreker. Under skipsfiguren ble det registrert utydelige, parallelle streker som kan være begynnelsen til nok et skip. 1 skålgrop 0,5 m NV for skipet.
Vernedato: 899424000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 78461-1
SHAPE.STArea(): 35.0472412109375
SHAPE.STLength(): 21.65391300936765
Polygon:
[263384.56439999957, 6574665.315099999] , [263380.96910000034, 6574664.6843] , [263379.12409999967, 6574665.520099999] more...

OBJECTID: 173428
Navn: Helleristning
LokalitetID: 78460
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1985: 23 figurer på bratt fjellskrent i vannsig. 2 båtfigurer, 6 kjøllinjer, 2 dyrefigurer og 13-14 skålgroper. Deler av feltet ble funnet i 1983 av S. Oppebøen. 1998: Lokaliteten består av minimum 23 figurer. 9 skip, hvorav ett med to mulige menneskefigurer, og 4 med mannskapsstreker. 3 dyrefigurer, 3 udefinerbare figurer og 8-11 skålgroper. Hovedkonsentrasjonen av figurer ligger i vannsig på en liten avsats høyt og bratt på bergflaten, noe lengre ned er det hugget 4 skipsfigurer mer spredt.
Vernedato: 899424000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 78460-1
SHAPE.STArea(): 87
SHAPE.STLength(): 34.525212989055326
Polygon:
[263308.0, 6574618.9999] , [263307.0, 6574622.9999] , [263309.0, 6574626.9999] more...

OBJECTID: 173429
Navn: Helleristning
LokalitetID: 78524
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1998: 1 buet linje og 1 tydelig skålgrop på en NØ-hellende bergflate. Gropas diameter 4 cm, dybde 0,7 cm. Fjellet er delvis forvitret. 2015: Skålgropen og den buete linjen ligger på øvre del av bergskjæret, der berget er nærmest horisontalt. 70 cm V for skålgropen, på den skrånende bergflaten mot ØNØ, ligger det en tydelig skipsfigur og en noe kantete oval med lengde 8,5 cm. Skipet har 2 kjøllinjer, buete stevner og rester av 9 mannskapsstreker. Noe avskallinger sentralt i skipet. Største lengde 47 cm. Den buete linjen har lengde 15 cm.
Vernedato: 883612800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 78524-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 176347
Navn: Helleristning
LokalitetID: 81003
Beskrivelse: Helleristning. 1990: Defekt skipsfigur som ligger på utsatt sted i selve tunet. Den ble derfor tildekket umiddelbart etter at den ble funnet.
Vernedato: 654739200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 81003-1
SHAPE.STArea(): 18.7493896484375
SHAPE.STLength(): 15.528914952146676
Polygon:
[278350.50009999983, 6573613.0] , [278350.16509999987, 6573611.75] , [278349.25009999983, 6573610.835000001] more...

OBJECTID: 176942
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 80625
Beskrivelse: 2000: Gruppe A består av en liten sirkelfigur med en skålgrop i sentrum og en enkeltliggende skålgrop hugget på toppen av en fjellkolle. Sirkelen er ca. 10 cm i diameter. Skålgropa ligger ca. 30 cm mot SV. 2016: Gruppe A består av en sirkelfigur med en skålgrop i sentrum og en skålgrop. Sirkelfiguren er svakt oval, med ytre mål 11-13 cm og en indre grop på 4-5 cm. Den enkeltliggende skålgropa har diameter 6,5 cm og dybde 1 cm. Her skal det være observert ytterligere en skålgrop, men denne må ha ligget skjult under den frosne mosa ved befaringen.
Vernedato: 651456000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 80625-1
SHAPE.STArea(): 2.0030517578125
SHAPE.STLength(): 6.053250174169716
Polygon:
[277330.5164999999, 6574223.7216] , [277329.9084000001, 6574224.192299999] , [277329.6922000004, 6574225.1776] more...

OBJECTID: 177727
Navn: Helleristning
LokalitetID: 81009
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1990: Felt bestående av to runde ristninger, seks skip, mere eller mindre bortslitt og syv skålgroper. Ristningene ligger S-vendt på spissen (enden ?) av berget. Skålgropene er mellom 6-4 cm i diameter, 1 cm dype. De øvrige ristningene er noe utydelige. 1992: Ristningene er tildels godt markerte og lett synlige. Bergflaten er svakt NNV-hellende. Ristningene ligger langs kanten og ut mot steinbruddet. Ristningene er hugget med en jevn huggefure som er noe smalere enn 2 cm og mindre enn 0,2 cm dype. Ristningene består av: 4 båter med mannskapstreker, lengde 30-71 cm. 5 båtkjøler, lengde 14-33 cm. 1 sirkelfigur med skålgrop, diameter 9 cm, dybde 3 cm. 9 skålgroper, diameter 3-5 cm. 2000: Feltet består av 9 skipsfigurer, 2 sirkelfigurer, 8 skålgroper, samt noen korte linjer. Ristningene er hugget på et lite fjellplatå som heller svakt innover, og er orientert mot SV. På den måten er feltet orientert i motsatt retning i forhold til landskapsrommet, slik at man kan stå på oversiden av feltet og se både ristningsmotivene og utsikten samtidig. Ristningene ligger på kanten av en bratt skrent som heller 7-8 meter ned til den dyrka marka, her er det tatt ut stein i terrasser ned mot jordet på nedsiden. Ristningsflata er forholdsvis lys, rødlig og jevn, og ligger ca. 35 m.o.h. Figurene er svært grunne og enkle i framstillingsmåten. Kun 4 av skipene er fullstendige og har mannskapsstreker, for- og akterstavn. De øvrige er bare enkle skipslinjer eller uferdige figurer. Sirkelfigurene er begge forholdsvis små, med diameter 5 og 8 cm. Den største av dem har en skålgrop i sentrum. De øvrige 8 skålgropene ligger tilfeldig spredt mellom de andre figurene i feltets venstre del.
Vernedato: 654739200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 81009-1
SHAPE.STArea(): 5.359130859375
SHAPE.STLength(): 9.389495750426402
Polygon:
[277307.58910000045, 6574170.163699999] , [277307.9665999999, 6574169.776900001] , [277308.8570999997, 6574168.1285999995] more...

OBJECTID: 177729
Navn: Helleristning
LokalitetID: 81024
Beskrivelse: Skålgropfelt. 1992: 1 usikker og 6 sikre skålgroper. Diameter 4,5 - 5 cm. Digitalisert ut fra opplysninger i teksten, geometri blir omtrentlig.
Vernedato: 696643200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 81024-1
SHAPE.STArea(): 33.5438232421875
SHAPE.STLength(): 23.19376408287736
Polygon:
[263957.49679999985, 6575795.9428] , [263951.4935999997, 6575795.850500001] , [263951.4935999997, 6575801.2996] more...

OBJECTID: 277921
Navn: Helleristning
LokalitetID: 141915
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2000: En skipsfigur, 38 cm lang, og bestående av en omsluttende linje. Skipet ligger på kanten av en markert fjellkant, tett inntil veggen til et uthus i Åsbakken 2. Skipsristningen ligger under takoverbygget til uthuset. 2016: Kort og spesiell skipsfigur hugget på nedre del av en skrå, V-vendt bergflate som avsluttes i en loddrett kant like nedenfor ristningen. Skipet er markert med to linjer som henger sammen ved en bue i stevnene, i tillegg er det antydet to mulige manskapsstreker. Største lengde er 40 cm, høyde ved stevnene er 20 cm.
Vernedato: 1329782400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 141915-1
SHAPE.STArea(): 2.4432373046875
SHAPE.STLength(): 6.650885032011345
Polygon:
[277780.6849999996, 6575325.123400001] , [277781.1314000003, 6575326.307] , [277781.4963999996, 6575327.022] more...

OBJECTID: 278095
Navn: Helleristning
LokalitetID: 141938
Beskrivelse: Helleristning. 2010: På en løs steinhelle i hagen er det hugget inn et skip bestående av to buede linjer. Lengde på ristningen er ca. 28 cm. Steinen er trolig sprengt ut på tomta ved utbygging ca. 1970. Ristningen er noe usikker.
Vernedato: 1329782400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 141938-1
SHAPE.STArea(): 18.7498779296875
SHAPE.STLength(): 15.529094272437902
Polygon:
[271330.50009999983, 6569883.199899999] , [271330.16509999987, 6569881.949899999] , [271329.25009999983, 6569881.0348000005] more...

OBJECTID: 278097
Navn: Helleristning
LokalitetID: 141913
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Feltet ble oppdaget av Arnesen på 1870-tallet, og dokumentert som to skipsfigurer, en dyrefigur, et hjulkors, en sirkelfigur, en spiral, et fotsålepar og en buet linje. I et av skipene er det markert tre menneskefigurer med armer eller årer i holdt diagonalt, i det andre skipet er det også markert to menneskefigurer, disse står tilsynelatende mellom kjøl- og relingslinjene. Feltet ble ikke gjenfunnet ved registreringen på begynnelsen og midten av 1900-tallet. 2008: Felt bestående av 5 skipsfigurer, 2 par fotsåler, 1 solfigur, en avlang fordypning, ca. 25 skålgroper og rester av flere udefinerte figurer. Bergflaten er N-vendt med grovkornet overflate i nedre del, men glattere og mer finslipt høyere opp. Vannsig over berget. Fire av skipsfigurene er utstyrt med spiralsnodde stevner både for- og akterut. Spiralene har små ører. Alle skipene er orientert mot V, det største skipet er 1,5 m langt. Om bord i tre av skipene er det mennesker. I ett strekker mannskapet hendene i været, i et annet har personene en bevegelse i armene som kan se ut som om de padler. Solfiguren er grunt hugget, og har tre linjer som stråler ut fra sirkelen. Den største skålgropen er ca. 7 cm i diameter og 2 cm dyp. 2016: Ristninger på en N-vendt, jevn bergflate i overgangen mellom hage og skog, flere store steiner er lagt på nedsiden av flata. Sentralt i øvre og nedre del er det partier med bevart glasial politur, ellers har berget en forvitret overflate der figurene er vanskelige å se, med flere avskallinger og skadete områder. Lokaliteten omfatter minst fem skip, to par fotsåler, fire sirkelfigurer, en spiral, 2-3 dyrefigurer, 31-32 skålgroper, en avlang grop og flere udefinerte furer. Det ble observert en del nye detaljer på øvre del av flata, og det dukket opp flere uregistrerte figurer under nedfall og gresstorv på nedre del av flata. Noen av disse figurene minner om figurer som ble dokumentert av Arnesen på 1870-tallet. Det er utvilsomt flere figurer under plenen her. Skipsfigurene er hugget under hverandre, orientert ca. Ø-V. Alle skipene har rester av både kjøl- og relingslinje, og de fleste har stavner som ender i en spiral, flere med små ører/horn markert. Det øverste og minste skipet har ytterligere en vannrett linje markert mellom kjøl og reling, i tillegg til tre menneskefigurer med armene hevet. Den ene stavnen ser ut til å ende i en sirkel, den andre er en spiral med små ører. I skipet under er de fem manskapstrekene markert med hode, og tre av dem har også armer, enten holdt ut til sidene eller hevet. Det midterste skipet er svært forvitret sentralt, men har rester etter åtte menneskefigurer som alle holder armene diagonalt. Det fjerde skipet er også ganske fragmentert, men har to menneskefigurer med armene hevet i Ø-del. Stavnen her er litt uvanlig, og det er mulig dette opprinnelig har vært to skipsfigurer som overlapper hverandre. Det nederste skipet er kun synlig som en utydelig kjøllinje, stavner og rester av en øvre relingslinje. Stavnen mot Ø er høy og rett, i V er den slakt buet. Skipenes største lengde er ca. 60-150 cm. Fotsålene er helt uthugget og ligger parvis, det ene like over hodene til "roerne" i skip tre, det andre mellom de to nederste skipene. Lengde 16-18 cm. Dyrefigurene er alle i nedre del av feltet, den ene orientert Ø-V mellom sirkelfigurene, den andre orientert N-S mellom det nederste skipet og den øverste sirkelen. Den mulige defekte dyrefiguren er hugget like under den siste, orientert samme retning som denne. Begge de sikre dyrefigurene er markert med senket hode og hale, fire bein, og ører. Største lengde 26,5-33 cm. En av sirkelfigurene ligger sentralt på flata mellom to av skipene, denne er utydelig, med to små, mulige groper i nedre del. Det er også flere grunne furer hugget ned fra sirkelen mot skipet under. Diameter ca. 20 cm. De tre andre sirkelfigurene er alle hugget på nedre del av flata. Det er et hjulkors med diameter 20 cm. Dette har to rette linjer hugget Ø-over, mot en helt enkel, liten sirkelfigur, diameter 10 cm. Mellom dyrefigurene er det en mer kompleks sirkelfigur med to indre buer markert, to tydelige skålgroper, samt to mulige, små groper hugget innenfor buene. Diameter 29 cm. V for hjulkorset er det hugget en spiralfigur med største lengde 20 cm. De frittliggende 31-32 skålgropene er hugget spredt utover hele ristningsflata. Størrelse og dybde er svært varierende. Diameter 2-7 cm.
Vernedato: 1450224000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 141913-1
SHAPE.STArea(): 23.885009765625
SHAPE.STLength(): 17.996078054553415
Polygon:
[277975.1972000003, 6575488.546] , [277973.4414999997, 6575486.696799999] , [277971.97670000046, 6575486.7159] more...

OBJECTID: 279034
Navn: Helleristning
LokalitetID: 141916
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 3 skipsfigurer funnet av Lars Ole Klavestad i 2001. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser.
Vernedato: 1450137600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 141916-1
SHAPE.STArea(): 18.7503662109375
SHAPE.STLength(): 15.529273597751187
Polygon:
[277560.2001, 6575155.199899999] , [277559.86510000005, 6575153.949899999] , [277558.9501, 6575153.0348000005] more...

OBJECTID: 279035
Navn: Helleristning
LokalitetID: 141925
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Ved bygging av ny gang- og sykkelsti på slutten av 1970-tallet, skal en helleristning ha blitt dekket til med asfalt i dette området. Dette ble opplyst av Helge Klavestad, Årum, til Lars Ole Klavestad på 1980-tallet. Eksakt funnsted er ikke kjent, geometri lagt til mest sannsynlig lokalisering. Gang- og sykkelstiens trase ble lagt noe vestover (10-15 m) i forbindelse med E6-utvidelsen ca. 2006. Det er usikkert om helleristningen ble bortsprengt ved utvidelsen av europaveien, eller om den fortsatt befinner seg under gang- og sykkelstien.
Vernedato: 1297123200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 141925-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 281086
Navn: Helleristning
LokalitetID: 143853
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1966: Feltet omfatter minst 2 fotsålefigurer, 1 skålgrop og 1 sirkel som det går en krum linje ut fra. Svaberget er forvitret og avslitt, og med unntak av skålgropene er figurene her meget utydelige. Feltet inneholder trolig flere figurer. Den ene foten ligger i veikanten og er helt uthugget med markerte tær som peker mot N, lengde 20 cm. Den andre foten ble ikke gjenfunnet, men skal ligge ca. 1,5 m lenger SV med tærne rettet mot S. Sirkelens diameter er 7 cm, og den tilhørende linjen har lengde ca. 10 cm. Skålgropene har diameter 4 cm, dybde 0,5 cm. Utstrekning ca. 1,5 m NØ-SV. Midt i veien, altså N for den N-ligste fotsålefiguren, skal det være et skip med "mast" (trolig en mannskapsstrek). Denne er nå dekket av veigrus, men er trolig intakt, da fjellet ikke er bortsprengt. 2012: En liten gruppe figurer like S for veien og delvis i veilegemet. Omfatter 2 skip med en menneskefigur og mannskapsstreker og muligens deler av et tredje skip, 2 fotsålefigurer, 2 skålgroper og 1 sirkelfigur som består av to konsentriske sirkler rundt en skålgrop.
Vernedato: 1331510400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 143853-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 286195
Navn: Helleristning
LokalitetID: 147117
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1995: Feltet ligger ca. 30 cm N for nordre gavlvegg på våningshuset, en nyrestaurert bygning fra 1700-tallet. Huset er lagt på bergflaten, og dekker trolig flere figurer. Feltet består av 15 små skip, grunt hugget. Muligens kan det finnes et skip til. Skipene er ca. 20-25 cm lange, og meget homogene i huggeteknikk og form. De fleste har 3 mannskapsstreker. Alle har både kjøl- og relingslinjer koblet med to furer, en i hver ende av båtene. 8 av skipene har fritt oppbuende furer i stevn og kjøl i begge ender. 7 har kjøllinjer som samles i en liten ring i den ene enden av skipets bunn, de fleste i V-enden. 2016: 16 skipsfigurer, en skålgrop og to linjer hugget på en horisontal, glatt bergflate inndelt i flere små flater av bergsprekker. Berget ligger helt inntil bolighuset i Toftebergveien 8. De fleste skipene er hugget på en større, todelt flate langs husets N-vegg, mens skålgropa er hugget på en smal del av samme bergflate i N, avgrenset av bergsprekker. Tre skip og en fure ligger for seg selv på en mindre flate mot NØ. Et av skipene her er ødelagt av en stor avskalling, og kun Ø-stavnen og en enkelt manskapsstrek er bevart. Skipet er ikke beskrevet ved tidligere undersøkelser, men er av samme type som de andre skipene på feltet, med enkel, buet stavn og kjøl- og relingslinje forbundet med en bue under stavnen i Ø. Største bevarte lengde 11 cm.
Vernedato: 1448928000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 147117-1
SHAPE.STArea(): 6.30029296875
SHAPE.STLength(): 9.908901036657678
Polygon:
[275610.4554000003, 6575110.0688000005] , [275610.2718000002, 6575109.236500001] , [275609.7792999996, 6575108.7336] more...

OBJECTID: 293162
Navn: Helleristning
LokalitetID: 151039
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1980-tallet: Dette feltet består av 16 figurer, tildels uferdige og enkelte svært grunne i sporene og uklare i konturene. Feltet omfatter 2-3 skipsfigurer, 1 menneskefigur, 9 skålgroper og noen ubestemmelige figurer. Det er tre eldre eksfoliasjoner på flata, disse truer ikke figurene. 1991: I forbindelse med oppmaling av figurene, ble det oppdaget ytterligere en menneskefigur SSØ på ristningsflata.
Vernedato: 1332720000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 151039-1
SHAPE.STArea(): 27.1953125
SHAPE.STLength(): 24.88048504978719
Polygon:
[276117.0999999996, 6570782.699899999] , [276116.2000000002, 6570777.5999] , [276115.5, 6570775.5999] more...

OBJECTID: 336068
Navn: Helleristning
LokalitetID: 177623
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2000: Et lite felt lokalisert på en V-vendt bergflate med 30 graders helning, 30 m.o.h. Ristningen består av en liten skipsfigur, en bue som trolig er stavnen til et annet skip, samt deler av en udefinert figur. Berget er meget forvitret, og like ved går det et vannsig over fjellet. På en bergflate like ovenfor dette og nærliggende felt ID39651 er signaturen T.K. hugget inn i berget, men det skader ingen av feltene. 2016: Ristningene er hugget på en glatt, fin bergflate, men med store forvitringsskader i nedre del. Bergflata ligger på S-enden av den samme berghellinga som nærliggende ID39651. Lokaliteten består av 1-2 skipsfigurer i S og to udefinerte figurer i N, en H-formet figur og en buet linje. De udefinerte figurene forsvinner begge inn i det forvitrete området, og kan dermed ha vært del av en større helhet. Furene her er brede, med tydelig prikkhugging. H-figuren er 18-21 cm høy og 12 cm bred. Skipsfiguren i S har enkel kjøllinje og to manskapsstreker, lengde 29 cm. Under denne er det en bue, som kan være rester av stavnen til ytterligere en skipsfigur.
Vernedato: 1406851200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 177623-1
SHAPE.STArea(): 6.995849609375
SHAPE.STLength(): 10.481385711885002
Polygon:
[277514.2731999997, 6575044.319800001] , [277513.4720999999, 6575042.160499999] , [277512.6068000002, 6575041.9452] more...

OBJECTID: 342879
Navn: Helleristning
LokalitetID: 211860
Beskrivelse: Helleristningsfelt. Beskrevet i 1932 som en skipsfigur med lengde 63 cm. Skipet skal ha lignet på skipsfigurene på nærliggende lokalitet ID75143. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser.
Vernedato: 1425513600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 211860-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 343866
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 212261
Beskrivelse: 1998: 1 uvanlig ristningsfigur på berg i dagen like Ø for innkjøringen/gårdsplassen. Figuren er formet som en H, kan muligens være to sammenbundete fotsåler. Tydelig og dypt hugget. Ca. 25 x 35 cm. 2016: Gruppe A består av en H-formet figur hugget på en svakt skrånende, NNØ-vendt flate som var overgrodd av gressplen og mose. Figuren har uvanlig form, men tydelige furer. Ristningsberget ligger like Ø for en gruslagt gårdsplass med innkjøring til garasje.
Vernedato: 1427414400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 212261-1
SHAPE.STArea(): 0.7745361328125
SHAPE.STLength(): 3.342025735052438
Polygon:
[265325.1496000001, 6578090.403999999] , [265325.5385999996, 6578090.2151] , [265325.5943999998, 6578089.9232] more...

OBJECTID: 343867
Navn: Helleristning
LokalitetID: 212493
Beskrivelse: 5 skålgroper og 1 fotsåle hugget på et fremstikkende bergparti. Fotsålens lengde 19 cm, bredde 7 cm. Gropenes diameter 3,5-5 cm, dybde 0,5-1 cm.
Vernedato: 1429228800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 212493-2
SHAPE.STArea(): 3.132568359375
SHAPE.STLength(): 6.885804397893642
Polygon:
[264589.57070000004, 6576894.539799999] , [264588.7921000002, 6576894.4219] , [264588.27300000004, 6576894.7994] more...

OBJECTID: 349055
Navn: Helleristning
LokalitetID: 215558
Beskrivelse: Funnsted for flyttblokk med helleristninger. 1992: Ristninger på en rundaktig blokk med en svak hvelvet overflate, største bredde 160 cm, høyde over bakken 60 cm. Den ene kanten av blokken har nye sår og avskallinger, ellers er blokken meget vel bevart. Ristningene består av 8-10 skip, 1 sirkelfigur og 15-20 skålgroper, og er hugget på steinen flate overdel og delvis ned på sideflatene. Steinblokken ble funnet i en nyanlagt hagetomt, og det er uklart om den stammer fra nærområdet, eller har fulgt med påførte masser hentet fra Onsøy (veien mellom Solgård og Torp) og Fredrikstad. 2010: Steinen er tilnærmet rektangulær og ristningene er plassert på en plan flate som måler omkring 1,4x1,3 m. Ristningene finnes på toppen og langs sidene der flaten krummer. Steinen ble veid til 2,2 tonn. Ca. 10 skipsfigurer, noen er påbegynt eller fragmentariske, noen er litt usikre i formen. Det største og mest markante skipet har konturhugget skrog. 1 hjulkors, der en side er ødelagt, eller ikke fullført. 12 skålgroper. 5-6 uforklarlige figurer, enkelte av dem kan være påbegynte, men ikke fullførte skipsfigurer. Det har vært uklarheter omkring steinens opprinnelsessted. Det er imidlertid litt tvilsomt om en så stor stein har blitt flyttet sammen med annen fyllmasse. I samtale med grunneier, som også var finner av steinen i 1992, ble det antatt at det mest sannsynlige er at steinen lå på sin opprinnelige plass, men man kan ikke utelukke at den er flyttet. Steinen oppbevares nå i magasinet på KHM.
Vernedato: null
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: FJE
Vernestatus: Fjernet (aut. fredet)
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 215558-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 349634
Navn: Helleristning
LokalitetID: 215043
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2015: Lokaliteten har et uvanlig uttrykk og består av 2 uferdige skipsfigurer, 1 mulig menneskefigur, 3 linjer og 5 mulige skålgroper. Skipsfigurene består kun av en kjøllinje og 1 buet stavn, lengde ca. 50 cm. Menneskefiguren har en spesiell utforming, der kjøllinjen til den øvre skipskonturen tilsynelatende også utgjør figurens armer, på venstre side avsluttet i en skålgroplignende hånd. Høyde 26 cm. De tre linjene går vertikalt og krysser det øverste skipet til høyre for menneskefiguren. Ristningene dekker et ca 100x50 cm stort område på en stor bergvegg bestående av mange flater og bergskjær atskilt av sprekker og formasjoner i fjellet. NØ for lokaliteten er det flere konsentrasjoner av dype, skålgroplignende fordypninger i berget, samt enkelte furer i form av buete linjer. Fordypningenes ujevne, spisse bunnform tyder på at det ikke er snakk om skålgroper, men heller en form for naturdannelser. Også furene kan ha en naturlig forklaring. Dette kan bety at også de to skipskonturene opprinnelig var naturlige furer i berget som siden har vært utnyttet som del av en figurkomposisjon.
Vernedato: 1446422400000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 215043-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 354999
Navn: Helleristning
LokalitetID: 218387
Beskrivelse: Helleristning. Beskrevet som 4 store skip og mange skålgroper på 1860/70-tallet. Ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Lokaliteten kan være sprengt bort eller ødelagt i forbindelse med utbygging i området. Kartfestet ut fra vage beskrivelser, plasseringen gir dermed kun et inntrykk av hvor lokaliteten kan ha ligget.
Vernedato: 1456963200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 218387-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 355641
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 219207
Beskrivelse: 2016: Gruppe A ligger lengst mot NV og består av 2 skipsfigurer og 1 mulig skålgrop. Ristningene er hugget på en Ø-vendt flate. Skipenes største lengde er 93 og 108 cm. Begge skipene har mannskapsstreker og spor av både kjøl- og relingslinje, men furene på det korteste skipet er vanskelige å følge på grunn av forvitring. Det lengste skipet har tilsynelatende noen rette og noen skråstilte spanter, men også her er berget ganske forvitret.
Vernedato: 1460073600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 219207-1
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 355642
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 219207
Beskrivelse: 2016: Gruppe B ligger ca. 1 m Ø for A og litt lavere, på en flate som heller mot NNØ. Ristningsgruppen består av 1 skip, 3 par fotsåler, 1 enkeltstående fotsåle og 1-2 skålgroper. Skipsfiguren har både kjøl- og relingslinje, rette spanter og minimum 6 mannskapsstreker. Største lengde 39 cm. Fotsålene har lengde mellom 18 og 24,5 cm, og bredde fra 6,5 til 9 cm. Den sikre skålgropa har diameter 4,5 cm.
Vernedato: 1487203200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 219207-2
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 355643
Navn: Gruppe C
LokalitetID: 219207
Beskrivelse: 2016: Gruppe C ligger ca. 1 m SØ for B og består av 2 skip og 1 fotsålepar. Bergskjæret er Ø-vendt og er atskilt fra de andre gruppene av et torvbelte. Skipsfigurene har begge både kjøl- og relingslinje og skrå spanter som danner et sikk-sakk mønster. Det øverste skipet har minst 16 mannskapsstreker, mens det nederste er mer forvitret og ingen mannskapsstreker kan skimtes. Skipenes største lengde er 71 og 84 cm. Fotsåleparet har lengde 18 cm og bredde på 5,5 og 6,5 cm.
Vernedato: 1487203200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 3
KulturminneID: 219207-3
SHAPE.STArea(): null
SHAPE.STLength(): null

OBJECTID: 355787
Navn: Helleristning
LokalitetID: 219209
Beskrivelse: 2016: Lokalitet som ble funnet av Tormod Fjeld og består av seks skipsfigurer, fem skålgroper og en rett linje. Ristningene er hugget øverst på den eksponerte delen av en ØNØ-vendt, skrånende bergflate. Det måtte fjernes noe torv for å få figurene helt avdekket, og her ligger det trolig flere figurer skjult under torva. Alle skipene er orientert omtrent NV-SØ. Fire av skipsfigurene har både kjøl- og relingslinje og skråstilte spanter som danner et sikksakk-mønster. To av disse ligger ved siden av hverandre lengst mot SSØ, de to andre ligger ved siden av hverandre i NV. 8-19 bevarte manskapsstreker og største lengde 37,5-80 cm. Sentralt og på nedsiden av disse skipene, ligger det en svært utydelig skipsfigur med enkel kjøllinje, skrå stavn mot S og åtte manskapsstreker. Bevart lengde 39 cm. Lengst i NV er det hugget et forvitret skip med rester av kjøl- og relingslinje, samt en tredje parallell linje i S-del. Har enkelte skråstilte spanter bevart, samt fem manskapsstreker på øvre reling i S, og to manskapsstreker på nedre i NØ. En av de øvre strekene ender i en grop med diameter 3 cm, en av de andre har en lengre, buet form. En rett strek går fra NV-stavn og inn under torva mot SV. Skipets største lengde er 84 cm. Skålgropene er hugget spredt utover flata. Diameter 3-6,5 cm, dybde 0,4-1,5 cm.
Vernedato: 1460073600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 219209-1
SHAPE.STArea(): 6.8966064453125
SHAPE.STLength(): 11.11683461888208
Polygon:
[263772.9687000001, 6574438.889900001] , [263772.52049999963, 6574439.1204] , [263772.0390999997, 6574440.0252] more...

OBJECTID: 355813
Navn: Helleristning
LokalitetID: 219307
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2016: Lokalitet som ble funnet av Tormod Fjeld og består av 5 sikre skip, 3 mulige skipsfigurer, 4 hester, 53-55 skålgroper, 1-2 udefinerte figurer og 3 rette og 1 buet linje. Ristningene er hugget på en svakt skrånende bergflate som vender mot dyrket mark i SØ. Bergets overflate er ruglete med mye sprekker og avskallinger, noe som gjør at flere av figurene er diffuse og vanskelige å se. Ristningene er primært hugget på bergets SV-re del. Av de 5 skipsfigurene, har 1 både kjøl- og relingslinje, mens de resterende kun har kjøllinje markert. Flere av skipsfigurene er delvis ødelagt av forvitring/avskallinger. Skipet øverst til høyre (SV) på ristningspanelet har dobbel kjøllinje, 3 spanter, 5 bevarte mannskapsstreker, og dobbel stavn mot NØ. Skipet slutter i en avskalling mot SV, med bevart lengde 50 cm. Skrått ned til venstre for dette er det hugget 1 stort og et lite skip. Den store skipsfiguren har en kjøllinje som stedvis er forvitret bort, 5 bevarte mannskapsstreker og største lengde 84 cm. Den lille er 31 cm lang, med 7 mannskapsstreker og en snodd stavn mot SV. Under det store skipet er det en skipsfigur med tydelige furer, men som ender i en avskalling slik at NØ-stavnen er borte. Skipet har dobbel stavn i SV, 3 bevarte mannskapsstreker med markert hode, og største bevarte lengde 62 cm. Det siste sikre skipet er hugget nederst og ganske sentralt på bergflata, også dette har forholdsvis tydelige ristningsfurer. Skipsfiguren har dobbel stavn mot SV, den innerste med snodd avslutning, 9 mannskapsstreker og største lengde 63 cm. 2 av de mulige skipsfigurene ligger midt blant de andre ristningene, og består av en enkel kjøllinje som avsluttes av en buet stavn i den ene enden. Største lengde 19 og 88 cm. Det tredje usikre skipet ligger på NØ-delen av bergflata og består av en kjøllinje som slutter i en skrå stavnlignende linje mot SV. Over denne er det svake spor etter en mulig relingslinje og to tverrstreker, en mulig spantlinje og en mulig mannskapsstrek. Berget her er generelt svært forvitret. De 4 hestefigurene har største lengde 22-28 cm. Tre av hestene har hevet hale i form av en bue fra bakre del av ryggen og ned. Under det SV-re skipet med dobbel kjøllinje er det hugget endel diffuse og grunne furer. Det er usikkert hva disse skal forestille, men muligens omfatter det en form for menneskefigur. Skålgropene ligger noen tett sammen, og noen spredt rundt på flata. Helt mot ytterkant av bergflata i S er det hugget mange små groper samlet, deriblant to parallelle linjer, hver med 8 skålgroper med diameter 2,5-4 cm. Mer sentralt på ristningsberget er 6 skålgroper hugget i en rosettform, 5 groper rundt en mindre, sentral grop. Rosetten har en diameter på 14,5 cm, og gropenes diameter varierer fra 3,5 til 5,5 cm. De resterende gropene har en diameter på 3-6 cm. Ved enkelte av gropene ser det ut til at naturlige forvitringsskader i berget er utnyttet og bearbeidet.
Vernedato: 1460592000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 219307-1
SHAPE.STArea(): 28.4140625
SHAPE.STLength(): 20.51884744187786
Polygon:
[268256.4748999998, 6581570.7556] , [268258.02749999985, 6581569.085999999] , [268257.6997999996, 6581567.3858] more...

OBJECTID: 357208
Navn: Helleristning
LokalitetID: 219210
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2016: Lokalitet som ble funnet av Tormod Fjeld og består av 3 skipsfigurer og 2 skålgroper. Ristningene er hugget tett på en liten, horisontal bergflate i flatt, myrlendt terreng. Trolig finnes det flere figurer skjult under torva her. Alle skipsfigurene er forholdsvis tydelige, med både kjøl- og relingslinje og bevarte mannskapsstreker. Skipene er hugget under hverandre, og ligger orientert N-S. Det øverste skipet har største lengde 51,2 cm og 11 mannskapsstreker. Det midterste er 80 cm langt med 14 mannskapsstreker. En stor skålgrop er hugget over skipets kjøllinje, med en mindre grop like under. Diameter 4,5-6,5 cm, dybde 0,5-1 cm. Det nederste skipet har største lengde 77 cm og 19 mannskapsstreker. Dette skipet har økende avstand mellom kjøl og reling mot N, og også større mellomrom mellom mannskapsstrekene i denne enden. I S er det spor etter skråstilte spanter i sikksakk-mønster.
Vernedato: 1460073600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 219210-1
SHAPE.STArea(): 4.7406005859375
SHAPE.STLength(): 8.1421544190591
Polygon:
[263716.3049999997, 6574430.913000001] , [263716.46889999975, 6574429.7072] , [263716.3435000004, 6574429.1318] more...

OBJECTID: 358565
Navn: Helleristning
LokalitetID: 221383
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2016: 1 skålgrop og 1 udefinert figur hugget på en liten, ØSØ-vendt bergflate i nedre del av skråningen mellom to jorder. Ristningene ble oppdaget av Tormod Fjeld. Den udefinerte figuren har grunne, men tydelig huggete furer. En mulig tolkning av figuren er en uferdig menneskefigur uten bein, med lite hode med horn, nærmest rektangulær kropp og armene samlet og hevet i en markert bue. Muligens kan det eventuelt forestille en lurblåser. Største høyde er 47,5 cm, største bredde 21 cm. Skålgropa er hugget like ved figuren, i overkant av det mulige hodet. Diameter 3,5 cm, dybde 0,2 cm.
Vernedato: 1467936000000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 221383-1
SHAPE.STArea(): 1.4168701171875
SHAPE.STLength(): 4.37726505142865
Polygon:
[275852.57469999976, 6575959.0901] , [275852.82519999985, 6575959.5418] , [275853.3658999996, 6575959.5973000005] more...

OBJECTID: 368844
Navn: Helleristning
LokalitetID: 225893
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2016: Lokaliteten omfatter minimum åtte skipsfigurer og en skålgrop. Ristningene er hugget på et lavt bergskjær i en slak, ØSØ-vendt skråning med mye berg i dagen. Figurene ligger orientert i forhold til en glatt, naturlig renne i berget; på oversiden av renna er det seks skip på en bergflate som skråner svakt mot Ø, på nedsiden av renna er det to skip på en liten, slakt V-vendt flate. En av skipsfigurene lå delvis under torvdekket N på flata, her kan det ligge flere figurer under torva. Lokaliteten ble oppdaget av Tormod Fjeld. Alle skipsfigurene har enkel kjøllinje, lav, enkel stavn og 1-7 manskapsstreker. Et av skipene har hode og armer markert på sine tre manskapsstreker, et annet har en liten sirkel ved nordre stavn. To av skipene har en buet, såteformet figur plassert på kjøllinja i tillegg til manskapsstreker. Skipenes største lengde er 24-56 cm. Skålgropa er hugget i selve renna og har en diameter på 3 cm.
Vernedato: 1486425600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 225893-1
SHAPE.STArea(): 4.3994140625
SHAPE.STLength(): 8.073052382349719
Polygon:
[272500.84619999956, 6575781.453199999] , [272500.9760999996, 6575780.0251] , [272500.3716000002, 6575779.3774999995] more...

OBJECTID: 369132
Navn: Gruppe A
LokalitetID: 225894
Beskrivelse: 2016: Gruppe A omfatter 2-3 skipsfigurer hugget på øvre del av en skrå, ØSØ-vendt flate med ru, forvitret overflate. Figurene er grunne og forvitret, og trer først fram i kunstig lys. Lengst mot S er det et skip med en sjablonhugget stavn og rester av dobbel kjøllinje. 8 bevarte manskapsstreker. I N er det to kjøllinjer under hverandre, men det er uvisst om disse har tilhørt ett og samme skip, eller må regnes som to separate figurer. Linjene følger hverandre bare delvis, og har ingen synlige forbindelseslinjer. Den nederste linja er kun en enkel kjøllinje med lave stevner. Den øverste har 12 manskapsstreker og en lav, buet linje i N, som kan være en ekstra stavnmarkering. Skipsfigurenes største lengde er 98-130 cm.
Vernedato: 1486425600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 225894-1
SHAPE.STArea(): 10.187255859375
SHAPE.STLength(): 12.62743524736557
Polygon:
[272518.7728000004, 6575807.6764] , [272519.19930000044, 6575806.704] , [272519.2423999999, 6575805.175899999] more...

OBJECTID: 369166
Navn: Gruppe B
LokalitetID: 225894
Beskrivelse: 2016: Gruppe B ligger ca. 8 m V for A og omfatter fire skipsfigurer, en dyrefigur, 3-5 skålgroper og tre usikre linjer. Figurene er hugget tett sammen på den øvre, flate delen av et ØSØ-vendt bergskjær som skrår bratt ned på nedsiden av figurene. Berget har en svært fovitret overflate, og figurene er vanskelige å få øye på uten kunstig skrålys. Skipsfigurene har alle høye, rette stavner i S, helt uthugget skrog og 9-18 manskapsstreker. Det ene skipet har en skrå fure under kjølen, som kan være et ror. Største lengde 28-61 cm. Dyrefiguren har 4 bein, kort, eller ikke markert hale, og største lengde 20 cm. De sikre skålgropene har diameter 3,5-5,5 cm og dybde 0,5-0,9 cm.
Vernedato: 1486425600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 2
KulturminneID: 225894-2
SHAPE.STArea(): 5.052001953125
SHAPE.STLength(): 8.399827366516071
Polygon:
[272508.2037000004, 6575805.259199999] , [272506.52529999986, 6575805.5703] , [272506.4790000003, 6575806.6905000005] more...

OBJECTID: 369169
Navn: Helleristning
LokalitetID: 225739
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2016: Lokaliteten består av en enkelt kjøllinje hugget på en liten, forholdsvis glatt bergflate som heller slakt mot SØ. Ristningsflata ligger i overkant av en større bergflate som skrår ned mot husene i Krikenveien 3. Figuren har en høy stavn i S og ender i en eksfoliasjon i N. Det er en fure i overkant av eksfoliasjonen som kan være rester av skipets andre stavn, i såfall har opprinnelig lengde vært ca. 70 cm. Største bevarte lengde er 54 cm. Den bevarte stavnen har høyde på 25 cm. I overkant av figuren er det flere mulig hugde furer. Lokaliteten ble oppdaget av Tormod Fjeld og Magnus Tangen.
Vernedato: 1485907200000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 225739-1
SHAPE.STArea(): 2.0457763671875
SHAPE.STLength(): 5.484247750015698
Polygon:
[270294.1286000004, 6573239.9629999995] , [270293.4408, 6573240.8081] , [270293.7472000001, 6573241.510600001] more...

OBJECTID: 370161
Navn: Helleristning
LokalitetID: 225912
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 2016: 2-3 skålgroper og en udefinert figur som ligger samlet på en lav bergkam orientert SSV-NNØ med en skrå flate mot ØSØ. En av skålgropene er hugget på den skrå flata, de andre ligger på den horisontale flata på øvre del av berget. Ristningene er hugget med dype furer som i dag er forvitret og avrundet i kantene. Skålgropene har en diameter på 5-7,5 cm, dybde 0,5-1 cm. Den udefinerte figuren har en buet form, omtrent som et spørsmålstegn, mål 22x17 cm. Lokaliteten ble oppdaget av Tormod Fjeld og Magnus Tangen.
Vernedato: 1486425600000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 225912-1
SHAPE.STArea(): 0.524658203125
SHAPE.STLength(): 2.933183234541816
Polygon:
[271248.56900000013, 6571126.6643] , [271248.233, 6571126.684599999] , [271248.24909999967, 6571127.460899999] more...

OBJECTID: 370263
Navn: Helleristning
LokalitetID: 226223
Beskrivelse: Helleristningsfelt. 1994: Skipsristning med 22 roere, V-vendt og ligger ca. 35-40 m.o.h. syd i hagen til Evenrudveien 24. Under utgravning til et damanlegg rett nedenfor helleristningsberget, ble det funnet en mulig knakkestein og to mulige avslag av bergart, 30-40 cm under overflaten, men disse ble senere kassert. 2016: Skipsfigur hugget på en lav, loddrett bergvegg i hage, omgitt av hageplanter på alle kanter. Figuren er hugget med grunne furer i vannsig, og er forholdsvis tydelig. Bergflata er stedvis glatt og stedvis kraftig forvitret med avskallinger og skader. Figuren består av kjøl- og relingslinje forbundet med lange, tette spanter. Det er rester av 22 manskapsstreker som alle har antydet hode i form av en liten grop i øvre del. Det er markert dyrehoder i begge stavner, noe mer forseggjort i S-enden. Største lengde er 116 cm og største høyde 39 cm. Høyden fra kjøl til toppen av mannskapsstrekene er 25 cm.
Vernedato: 1487548800000
FylkeID: 1
Fylke: Østfold
KommuneID: 106
Kommune: Fredrikstad
EnkeltminneKategori: Bergkunst
EnkeltminneartID: 1102
Enkeltminneart: Helleristning
EnkeltminneartID2: invalid
Enkeltminneart2: Velg
OpprinneligFunksjonID: 1100
OpprinneligFunksjon: Bergkunst
DateringID: 030
Datering: Bronsealder
VernestatusID: AUT
Vernestatus: Automatisk fredet
EnkeltminneKategoriID: E-BER
NåværendeFunksjon: null
NåværendeFunksjonID: null
EnkeltminneIndeks: 1
KulturminneID: 226223-1
SHAPE.STArea(): 1.03369140625
SHAPE.STLength(): 4.865655058566482
Polygon:
[268179.9216, 6575412.511299999] , [268180.2078999998, 6575412.535] , [268180.3800999997, 6575412.0713] more...